SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

POZVÁNKA: Na zasadnutie Pozemkového spoločenstva DIEL urbárska spoločnosť Radoma (1.6.2019)

 01.05.2019

Pozemkové spoločenstvo DIEL urbárska spoločnosť Radoma

                                                                                                                      Radoma 28.03.2019

P  O Z V Á  N  K A

Na zasadnutie  Pozemkového spoločenstva DIEL urbárska spoločnosť Radoma, ktoré sa

                                                          uskutoční dňa

                         1.06.2019 /sobota/ o 17.00 hod. Prezentácia od 16.00 hod

                                                  v kultúrnom dome v Radome

Program:

 1. Zahájenie
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie a informácia o stave schopnosti uznášať sa
 3. Kontrola uznesenia z predošlej členskej schôdze
 4. Správa o činnosti spoločenstva  za rok 2018
 5. Správa dozornej rady za rok 2018
 6. Správa o hospodárení za r. 2018 a za volebné obdobie
 7. Správa o lesohospodárskom pláne  a plnení LHP
 8. Diskusia
 9. Voľba Výboru a Dozornej rady
 10. Oboznámenie Valného zhromaždenia s výsledkami volieb
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver.

Žiadam všetkých pozvaných o dochvíľnosť. V prípade, že sa nemôžete  zúčastniť,

môžete poveriť za seba zástupcu  dole uvedenou plnou mocou. Iná plná moc nebude akceptovaná.

            S pozdravom

                                                                                                             František Demjanovič

                                                                                                             predseda spoločenstva

PLNÁ MOC na zastupovanie podielnika  na zasadnutí Pozemkového spoločenstva  DIEL

                                     urbárska spoločnosť Radoma dňa 01.06.2019

Ja..........................................................nar.................................bytom..........................................

Splnomocňujem  p. ...........................................................bytom.................................................

.......................................konať vo všetkých úkonoch týkajúcich sa Pozemkového spoločenstva

Diel urbárska spoločnosť Radoma na zasadnutí dňa 01.06.2019

Splnomocniteľ:                                                                                    Splnomocnenec:

(súbor k tlači nájdete v sekcii urbariát)
Zoznam aktualít: