SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kronika obce

Uznesením Miestneho národného výboru v Radome číslo 345/55 zo dňa 20.decembra 1954, bola som ja, Silvia Kršáková učiteľka Národnej školy v Radome, určená kronikárkou pre obec Radoma. Nie som tunajšou rodáčkou. Narodila som sa 8.1.1930 v Mojmírovciach. Po štúdiu bola som menovaná ako učiteľka Národnej školy na tunajšiu školu.

            Obec Radoma sa rozprestiera na východnej strane štátnej cesty  Giraltovce-Svidník a na ľavej strane potoku Radomka, ktorý cez celú dedinu tečie tesne vedľa štátnej cesty. Časť obce leží vedľa potoku Salaš, ktorý ústi do Radomky na konci obce. K obci patrí osada Hradisko. Na východnej strane obce Miestny národný výbor poskytol stavebný pozemok a výstavbu rodinných domkov pre šesť rodín cigánskeho pôvodu: Ján Bilý, Anna Bilá, Andrej Bilý, Anna Bilá, Anna Hušaková. (Bližšie o pôvode obce viď. V starej kronike – pamätnej knihe – obce Radoma, strana 3-10.)

            Ďalšie kronické údaje vypracované na základe chronologických poznámok vtedajšieho kronikára A.Dzurku rodáka z tunajšej obce.

            Táto nová kronika je pokračovaním starej kroniky založenej dňa 12.12.1933 a má celkom 200 strán.

 

Slovenské národné povstanie

           

Rušné vojnové udalosti boli na vrchole v dejinách našej obce, keď matorizovane nemecké vojsko pochodovalo cez dedinu od 7-20 apríla 1944. Ľudia, keď videli, že deň po deň bez prestania pochoduje motorizovane nemecké vojsko , bolo plné strachu a hrôzy, keď tanky išli dedinou a hrmot bol vo dne, v noci – pokoja nebolo. Zdalo sa, že siedmy deň príde . A skutočne po uplynutí krátkej doby nastal strach a bedákanie, bolo počuť výstrely z frontu, z Poľska od Dukle a Krosna. Veľký strach budili evakuovaní z blízkosti frontu, ktorí tiahli dedinou. Ľud v neistote a v napnutom očakávaní bál sa blížiaceho sa frontu.

Od 1.mája 1944 zdržovalo sa v dedine slovenské vojsko, nepretržite do 1. septembra. Neskoršie vojsko odišlo na front k Dukle, kde ho nemci tisli do boja proti č a.

V septembri 1944 slovenskí vojaci v dobe Slov.nár.povstania chceli sa postaviť na odpor Nemcom a pripojiť sa k ČA. Tu zradná ruka prezradila úmysel slov. chlapcov. Nemci využili tejto zrady tým, že ihneď pristúpili brutálnym spôsobom k odzbrojovaniu slov. vojska. Slov. vojaci pri odzbrojovaní sa rozutekali na rozličné strany do hôr so zbraňou v ruke, aby si zachránili životy a spojili sa s partizánskymi jednotkami ktoré v tom čase u nás jestvovali. Túto vojenskú jednotku viedli major Bilej a stotník Petrinec, ktorých Nemci uchytili pri vyšnom Komárniku i s autom. Menovaní sa vypýtali, že idú dať rozkaz, aby sa vojsko zišlo a Nemci ich pustili. Títo odídu do lesa a dali rozkaz, aby sa všetko vojsko rozutekalo a tak zachránili samí seba a ostatných kamarátov. Posádka pochádzala z jazdeckého pluku JPO-2 Michalovce.

            Rozutekaní vojaci hľadali ochranu u tunajších občanov, ktorí ochotne poskitovali pomoc vyslobodeným vojakom od Nemcov. Do dediny prichádzali i partizánske jednotky, ktoré sa práve v tom čase organizovali. Ľud vážiac si ich dôležité poslanie, pomáhal im všemožným spôsobom. Zbieral potraviny a nocou im odnášal hôr.

            Partizánska skupina napadla nemecké autá na štiavnickej hore, ktorá zničila 8 nákladných aut so strelivom a plnou výzbrojou a 4 poškodila. Výbuchy boli hrozné, lebo na autách okrem streliva boli aj výbušné látky.

1945 – 1948

Oslobodenie Červenou Armádou.

Prišiel Nový rok a ľudia túžobne očakávali, aký osud ich zastihne v Novom roku. Chválabohu ich túžba sa splnila, lebo dňa 18.januára prešla fronta dedinou a šťastlivo vracali sa domov do svojich opustených demčekov, ktoré v decembri r. 1944 s plačom a ťažkým srdcom opúšťali. Dedinu oslobodila ČA a ČSA. Ľud v tejto obnovenej ČSR začal slobodne dýchať a radovať sa z oslobodenia. Všade viali zástavy a radosť bola veľká.

Voľba MNU – zmeny.

V obecnom zastupiteľstve nastala zmena tým, že miesto obecného zastupiteľstva bol zriadeny MNU. Jeho členovia boli riadne volení:

- Michal Ševc, preds. MNU

- Vasiľ Ivančo, taj. MNU

- Jozef Janík, podpred. MNU a ďalších 11 členov.

Zriadením NU bol likvidovaný i notársky úrad v Okrúhlom a na miesto neho bol zriadený obvodný úrad NU.

V MNU nastala zmena, lebo Ján Kandráč ml., M. Kandráč, J. Cuba boli prepustení z MNU a na ich miesto boli zvolení: Juraj Ševc st. , Michal Pavlišin a Jozef Pasterčák.

Odvody

Podľa mobilizačnej vyhlášky všetci chlapi od 19-35 rokov dostavili sa k obvodu. Odvedených bolo asi 80. Išlo o prípadnú pohotovosť a najmä o absolvovanie nového vojenského výcviku.

V obnovenej ČSR v r.1945 prvý krát riadne rukovali nováčikovia 1. októbra.

Návrat zo zajatia

Po fronte z nemeckého zajatia vrátili sa Ján Surma, Ján Demjanovič, Juraj Vrábel, Ján Lucik, Ján Gača, Ján Sopata.

Prejdením fronty školské zariadenie bolo úplne zničené a ukradnuté. Učiteľská a žiacka knižnica, ako aj učebne a vyučovacie pomôcky boli zničené. Škola ostala spustošená a potrvalo dosť času, kým sa urobili najnutnejšie práce, aby sa mohlo začať s vyučovaním.

            MNU menoval na čas potreby za výp. Uč. J.Čorbu a A.Adamkoviča. Dňa 25 apríla 1945 vrítili sa z evakuácie riad. školy A.Dzurko a hneď nastúpil učiteľskú službu na tunajšej škole.

            Škol. Rok sa začal 3.septembra so 108 žiakmi. Na škole vyučoval sám A.Dzurko do 1.X.1945, kedy nastúpila druhá uč.sila E. Komlošiová z Kežmarku. Účinkovala tu iba 4 dni. Novomenovaná A.Kudelov nastúpila službu 15.novembra.

            Poštátnenie škôl

           

            Nariadením SNR zo dňa 6.sept.1944 č.ľ., a zo dňa 16.V.1945 čís.34 Zb. z SNR bolo cirkevné školstvo poštátnené a tak i naša škola stala sa št.školou. Všetok náklad na udržiavanie školy hradí štát.

            V školskom r. 1946/47 bola znovu povolená tretia trieda, ktorá mala byť znovu povolená silou A.Bašistovou, výp.uč. z Bystrého. Pre umiestnenie tretej triedy nebolo v dedine vhodnej miestnosti a dôsledkom toho menovaná uč. Bola odvolaná škol. Inšp. I. v Prešove a preložená na Št.ľud.školu v Marhani.

            Dňa 7.1.1947 prišla na Št.ľud.školu nová uč. Veronika Daňková z Lemešian, ktorá tu pôsobila do konca škol. Roku. Po prázdninách prišla nová uč.vyp. Mária Bennarová z Kurimy.

            Stavby

            Juraj Matkobiž št.cestár v r.1945 vystavil si murovaný dom na hornom konci dediny.

            V r.1946 postavil si pekný murovaný dom Jozef Rokyta na Salaši, ktorý prizdobil dedinu.

            V r.1947 vybudoval si tiež pekný murovaný dom Juraj Ševc zo Salaša. Starý mu zhorel počas fronty. Na novostavbu dostal subvenciu v ramci vojnových škôd.

            Úroda

            Úroda r.1945 bola veľmi slabá, príčinou bolo, že pole v minulom roku pre blížiacu sa frontu bolo nedostatočné obrobené. Ľudia dostávali prídel slaniny, masti a neskôr všetkých potravín na odberné lístky.

            Rok 1947 bol veľmi suchý a ľudia utrpeli značnú škodu, lebo ani toľko sa im neurodilo , koľko posiali. V jari 1946 dostali občania zrno, ako výpomoc od štátu, ktoré siali dosť neskoro. Zlá úroda v r.1947 ohrožovala i sejbu, lebo svoje obilie ľudia nemali. Štát pomohol svojim občanom tým, že im poskytol prídel osiva v jesennom období.           

            Poľnohospodársvo. Mzdy. Ceny dobytku.

            V r.1945 chlapovi za prácu denne sa platilo 20 Kčs, žene 50 Kčs, za prácu so záprahom platilo sa denne 500-600 Kčs. Pole ostalo neobrobené, lebo bol nedostatočný počet konských síl. Následkom toho obyvateľstvo bolo značne poškodene.

            Cena zvierat značne postúpila, napr.1 pár štvortýždňových prasiat stál 4-6000 Kčs. Brav.vyše 1q stál 10-13 000 Kčs, kôň až 50 000 Kčs, koza 600 Kčs.

            2 metre dreva keď odviezol do Prešova dostal za ne 2-3000 Kčs.

            Na jar r.1946 bolo veľmi ťažko takému gazdovi hospodáriť, čo nemal vlastný poťah. Za sprah koňmi denne sa platilo 600 Kčs a chlapovi za dennú prácu 250-300 Kčs. Žena mala denne 100-150 Kčs za prácu. Seno pre statok bolo po 250-300 Kčs.

            Na deň robotníkov s poťahom v r.1947 platilo sa v jari 500 Kčs a robotníkovi samému za dennú prácu 200-250 Kčs.

            Krmivo pre statky v jari bolo veľmi drahé. 1q sena stál 400-600 Kčs, slama 300 Kčs. Za pracovný poťah s koňmi v jeseni sa platilo 400 Kčs. Kôň stál 5-20 000 Kčs. Teľatá 500 – 1 1000 Kčs,

            Mena peňazí

            Po prejdení fronty bolo kolkovanie peňazí. Na peniazoch boli nalepené kolkovné známky.

            Keďže sa javil značný počet peňazí boli stiahnuté tým, že na jednu osobu bolo ponechané 500 Kčs. Ostatné peniaze každý uložil do banky, alebo do poštovej sporiteľne. Neskôr z týchto uložených peňazí bolo uvoľnené po 500 Kčs na rodinu. V súvislosti s tým niektoré veci zlacneli.

            Sčítanie Ľudu.

            Po návrate občanov v r.1945 bolo sčítanie ľudu, ktoré činilo 606 duší.

            Cigáni.

            V tomto roku boli z Klemca premiestnení do Tarňa miestný cigáni a bolo im tam postavených 6 domkov.

            Vražda.

            V radomskom chotári stala sa vražda ženy na okraji lesa v Liskovci. (r.1945). Bola zabitá kolom a hrdlo mala podrezané nožom.

            Podozrenie padlo na istého mládenca z Matoviec, asi 17-ročného menom Čuška, ktorý cestou šiel s tou ženou na Hradisko púšťal krv z hlavy, lebo ju vraj hlava bolela.

            Keď prišli na Lískovec a práve tam v blízkosti drevo rúbal Ján Rokyta st. pýtali sa ho, kadiaľ je cesta na Hradisko. On im povedal že zle idú, ale menovaný mládenec povedal, že oni i tak trafia. Žena bola zavraždená v lesíku, kde odišli.

            Vec zostala spať, lebo nebolo dostačujúcich svedkov, že kto ju zabil. Pohreb mala v Radome, a na pohrebe bol jej syn asi 13 ročná sirota.

            Počasie

            Skoro do polovice januára 1946 nebolo snehu a tak sa zdalo, že zimy už nebude. Zima začala až v mesiaci február. V marci do 24 bolo až do konca mesiaca.

            Rok 1947 bol rokom sucha a ľudia utrpeli pri úrode značnú škodu. Sneh v tomto roku napadol 19 novembra a od 20-23 pršal dážď.

            Maturanti.

            V roku 1946 maturovali: Michal Ševc na Štát. gymnáziu v Prešove, ktorý odišiel ďalej študovať medicínu do Prahy. Michal Pavlišin, maturoval na štat.uč.akad. v Prešove. Je už druhý učiteľ z tunajšej obce.

            V roku 1947 maturoval na Uč.akadémii v Prešove Andrej Steľmak a vyšiel tak z tunajšej obce tretí učiteľ, ktorý odchádza s radosťou medzi maličkých, aby ich vychovával pre národ a štát – verných synov a dcéry pre budúce poslanie.

            Študenti

            V tomto roku odišli na študia:

-          Michal Vrábel, Prešov V.tr.Gym

-          Ján Rokyta, Giraltovce I.tr.mešt.šk

-          Juraj Pavlišin, Giraltvoce II.tr.mešt.šk

-          Anna Pavlišinová, Giraltovce II.tr.mešt.šk.

Súkromne sa pripravovali na skúšky a uč. A.Dzurku Ján Vrábel, Ján Tchurik, Skúšky urobili z troch tried mešt.školy a po prázdninách začali chodiť do kurzu. Podobne Fr.Bukovský odišiel do I.tr.mešt.školy do Stropkova. Z toho vidno, že kultúra v obci sa dvíha.

            Pojmová pomoc štátu.

            V r.1946 občania obdržali výpomoc na vojnové škody – jední viac, druhí menej. Občanom, pravda, tým štát značne pomohol zmierniť hlad a biedu, ktorú zapríčinila fronta, lebo všetci občania potravinou boli vyčerpaní.

            Po vojne bolo ťažko o obuv a látku.

Snaha štátu o rovnomerné rozdeľovanie tohto tovaru viedla k odberným lístkom na obuv a preto ľudia už netrpeli zlou obuvou tak ako v roku 1945/46 po vojne. Dostávali tiež body na šaty a textilny tovar.

            Osveta.

V obci boli usporiadané tri divadelné predstavenia. (R.1946). Boli spojené s výchovnou prednáškou pre mládež a dospelích.

            Dňa 6. Januára 1947 zohralo sa divadelné predstavenie. Slepý pastier, Gašparko. Hry nacvičovali A.Dzurko riad. školy a býv.uč. Anna Kúdelova, ktorá bola preložená na št.ľud.šk v Okruhlóm.

Obecná knižnica.

Obecná knižnica obdržala v roku 1947 obdržala 61 nových kníh pre obec Radomu Knihy darovala PŠO v Bratislave. Knihy sú hodnotného obsahu. Občania. Majú možnosť čítať dobré a poučné knihy.

Odsun ľudí na prácu do Čiech.

Pre nedostatok ktorý sa javil po vojne odišli z obce Radoma v r.1947 štyridsať ľudí na prácu do Čiech, kde v tom čase dalo sa pekne zarobiť a usporiť.

Našťastie v dome.

V dome Jána Rojčíka v r.1946 vzniklo nešťastie, lebo chlapec Michal vzal rozbušku z granáta a tú zapálil v peci. Vybuchla a odtrhla mu ľavú ruku. Celú dlaň. Neposlúchol rodičov a teraz sa musí trápiť celý život s jednou rukou.

Sobáše, novonarodený, zomrelí.

Rok: 1945/1946/1947

Sobáše: - / 11 / 11

Novonarodení - / 9 / 9

Zomrelí - / 9 / 7

1949

            Počasie

            Nový rok sa začal metelicou dažďa a snehu. 2.1. sneh sa celkom rozpustil a všade bolo plno vody. 5.1. nebolo snehu, len kde-tu na brázdoch a medziach. Popoludní pršal silný dážď. Vo februári nastalo teplo, avšak marci znovu napadol sneh a 25.marca prejavovala príroda príznaky jari. Jarné práce sa započali 1-apríla.

            Vysťahovanie do Poľska

            Dňa 25.apríla viacej rodín z osady Hradisko odišlo dobrovoľne do Poľska:

-          Ján Hic s rodinou

-          Jozef Staržek s rodinou

-          Jozef Kupes s rodinou

-          Vladislav Kollad s rodinou

-          Mikuláš Kupec, Šimon Požontka.

Poplatky cirkvi

Podľa kronikára Dzurku A. a záznamov v staršej kronika str. 65 z r.1949; J.Duraj miestny farár za vykonávanie cirkevného obradu požadoval príliš veľké sumy až premrštené a veriacim išlo až do zúfania. Krst 500 Kčs, hrab 2000 Kčs – 2700 Kčs. Výpustný list k sobášu 3000 Kčs. Veriaci nevedeli si už s ním pomôcť, dôsledku toho obracali sa na cirkevné úrady, aby mu prikázali pokrstiť, pochovať za úradnú cenu, lenže pre dp. J.Duraja neplatilo žiadne nariadenie, meral ako sám chcel od buka do buka.

Škola

Na škole v učiteľskom zbore nastala zmena, lebo Mária Bednárová z Kirimy odišla na nové pôsobisko do Hažlína okr. Bardejov. V septembri 1949 bola ustanovená nová učiť. A.Adamkovičová zo Šar.Štiavníka.

Úroda

Úroda v r.1949 bola dosť pekná a skoro všetci obyvatelia riadne splnili dodávku čím podporili zásobovanie pracujúcim v továrňach. Keď sa stalo, že niekto nesplnil určitý druh bolo pripustené náhradné splnenie s iným produktom ktorý mal a mohol odovzdať. Slovom obyvatelia riadne splnili kontingenty, lebo vedia že štát každému občanovi dobre chce a o každého sa stará. Preto i oni voči štátu plnia si svoje povinnosti.

Jeseň

Jeseň bola pekná, teplá, suchá a roľníci načas ukončili svoje práce. Na druhej stránke roľníci utrpeli nenahraditeľnú škodu, lebo myši sa tak rozmnožili, že takmer jesenné siatie oziminy úplne zničili a je obava, že v r.1950 ľudia nebudú mať dostatočné množstvo chlebíka.

Zmena na OÚnV

Imrich Šoltés predseda OÚNV v Okrúhlom odišiel za okres.polih.taj KSS do Giraltoviec a na jeho miesto nastúpil nový prednosta Št.Tomkz, ktorý sa o svoj obvod svedomite stará a odstraňuje nedostatky, ktoré sa posiaľ tu a tam javili.

            Dukelské oslavy

            Začiatkom októbra 1949 konala sa veľkolepá slávnosť  na Dukly pri odhalení pomníka padlým hrdinom, ktorý svoje životy položili za oslobodenie ČSR.

            V obci Radoma boli postavené dve slávobrány - pekne vyzdobené vencami a zástavkami. Cez dedinu išla vláda ČSR, ktorú vítali žiaci pri bráne mávajúc jej práporkami. Deti mali veľkú radosť keď idúci hostia na autách mávali deťom rukami s usmievavou tvárou. Pochod na Duklu počal ráno a trval dopoludnia. Odpolunia autá s hosťami sa vracali, prešlo ich asi 700 – 800 aut.

            Cez dedinu cesta bola vyzdobená brezkami po oboch stranách o ktorú výzdobu sa postarali miestní učitelia.

            Dni čsl. sov. priateľstva

            V miesiaci novembri boli usporiadané slávnosti v rámci čsl.sol.priateľstva. Bola usporiadaná akadémia na ktorej s programom sa zúčastnila nár.škola so svojimi žiakmi. Program bol pečlive pripravený. Účasť obyvateľov bola dobrá.

            Putovné kino

            V mesiaci decembri prvý ráz zahralo v Radome putovné kino hru z partizánskych bojov v Rusku. Školská miestnosť bola preplnená.

            Osveta

            V obci bolo usporiadaných viac osláv a prednášok rázu štátnopolitického a výchovného. Divadelní ochotníci z Mestiska zahrali v decembri hru „Vrahyňa.“

            Vrámci 70 nar.gen.J.V.Stalina bola usporiadaná výstava so zámerom a prácou J.V.Stalina v SSSR.

            Obecná knižnica obdŕžala pekný dar 53 kníh od Povereníctva vnútra v Bratislave. Knihy sú cenne lebo sú rázu náučného, ktoré nám ukazujú smer a prácu do budúcnosti.

1950

            Počasie

            Počasie v novom roku bolo dosť mierne. Od 18.1. zavládli dosť silné zimy. Snežilo. Cesty boli preorávané motorovým pluhom.

            Dodávkové zmluvy

            Od 9.1. do 15.1. boli vyhotovené dodávkové zmluvy. Miestni roľníci až na jednotlivcov ich podpísali.

            Leninské dni

            Dňa 21. januára konala sa v obci pietna spomienka na strojcu prvého soc.štátu Vladimíra Iliča Lenina. Na slávnosti zúčastnili sa členovia MNU a občania. Program dodali žiaci prvého až piateho ročníka.

            Oslavy „Február 1948“

            Deň víťazstva československého pracujúceho ľudu v tunajšej obci vyvrcholil slávnostným programom dňa 25.febrára za prítomnosti žiakov a občanov.

            Medzinárodný deň žien

            Oslavy Medzinárodného dňa žien sa konali v miestnosti tunajšej školy dňa 8.marca. Program dodali žiaci základnej školy.

            Sviatok práce

            Prvého mája 1950 konali sa oslavy v okresnom sídle Giraltovce, na ktorých sa zúčastnili v značnom počte i občania tunajšej obce.

            Škola. Stravovacia akcia. Zmena uč. zboru.

            Vyučovanie v tomto roku sa započalo dňa 1.septembra.

            V uč. zbore týmto dňom nastala zmena. Miesto doterajšieho riad. školy A.Dzurku tunajšieho rodáka nastúpil Mikuláš Švéta zo Spišskej Novej Vsi. Na miesto učit. A. Adamčíkovej zo Šar.Štiavníka nastúpila Silvia Ďuračková z Mojmíroviec pri Nitre.

            V polovici septembra na miestnej škole prebiehala stravovacia akcia. V tejto akcii žiaci dostávali sušené mlieko, ktoré sa pripravovalo v škole a tiež tuky.

            Krajský deň KSS v Prešove

            Dňa 10.septembra na Krajský deň do Prešova odišlo 16 osôb.

            Úradovňa MNU

            V mesiaci septembri – októbri po likvidovaní OUnV v Okrúhlom bola po prvý krát zriadená úradovňa MNU s platenou kancelárskou silou, ako prvá bola to občianska z Kožan A.Mihalová, ktorú vymenil po niekoľkých dní M.Šott zo Šarišského Štiavníka. Úradovňa bola umiestnená v NŠ. Posledných mesiacoch úradovňu premiestnili do neobývanej miestnosti majiteľom je Michal Kandráč.

            Výročie sor. revolúcie

            Výročie Veľkej októbrovej revolúcie konalo sa 7. novembra. V súvislosti s tým bol oznámený začiatok Mesiaca československo-sovietského priateľstva, ktorý potrval do 12. decembra. V rámci Mesiaca čes-sov. priateľstva bola inštalovaná výstava „Týždňa dobrej knihy a tlače.“ Bolo vystavených 100 kníh v sume nad 2500 Kčs. ktoré sa medzi obyvateľmi a žiakmi rozpredali

            Brigádnici

            Na pracovné brigády do priemyslu i z tunajšej obce prihlásili sa šiesti chlapci.

            Sobáše

            V tomto roku bolo v obci uzavretých 10 sobášov.

            Úmrtie

            Zatiaľ čo v úmrtnosť bolo o štyroch menšia.

1951

            Štart do 3.roku 5 RP

            Dňa 3. januára na prahu 3.roku 5RP bol občanom obce prečítaný a vysvetlený novoročný prejav prezidenta republiky K.Gottwalda.

            Slávnostné zasadnutie MNU

            Dňa 30. januára bolo v triede NŠ slávnostné zasadnutie MNU za účelom prehĺbenia stykov so školou a zástupcami obce, ako i občanov samotných.

            Pri tejto príležitosti konala sa i pietna spomienka na Vladimíra Iliča Lenina.

            Oslavy „Február 1948“

            V súvislosti s tým oslávili sa i slávne februárové dni.

            1.máj

            V prvomájovom sprievode v okresnom sídle okrem školskej mládeže zúčastnili sa i občania tunajšej obce.

            Medzinárodný deň detí

            Oslavy medzinárodného dňa detí v obci prebiehali v mesiaci jún. Oslavy niesli sa v znamení solidarity a boja za svetový mier.

            Ľudové hlasovanie za mier

            Od 5. – 10. júna prebiehalo v obci ľudové hlasovanie za udržanie svetového mieru. Občania hlasovali za uzavretie mierového paktu piatich veľmoci, proti znovu vyzbrojeniu západného Nemecka. Hlasovanie neodmietol ani jeden občan.

            Požiar

            V obci Radoma v časti zvanej Salaš začiatkom septembra za neprítomnosti dospelích občanov v rodine Jána Demjanoviča, vypukol požiar (popoludní asi o 13:30 hodine) ktorý podporovaný severovýchodným vetrom ohrozoval ostatných susedov. Východne od vzniku požiaru zhorel tiež dom J. Demjanoviča. Popri dvoch obytných domoch zhoreli tiež príslušné hospodárske staviská: 2 plevníky, 2 sypance, senníky, okrem toho 1 kus dobytka, tiež takmer všetko šatstvo.

            Podozrenie padlo na Jozefa Demjanoviča syna Jána Demjanoviča. Chlapec mal na siedmy rok. Práve navštevoval prvý ročník NŠ. Žiak údajne sa zmocnil zápaliek a chcejúc naklásť ohník na humne zavinil požiar. Požiar bol uhasený v pozdných večerných hodinách.

            Postihnutý požiarom boli predbežne podporení občanmi i z okolitých obcí.

            Rodiny sa ubytovali v miestnostiach farskej budovy. Pre zaujímavosť uvádzam, že terajší požiar zastihol Juraja Demjanoviča (otec Juraja, Janka, Ondu, Anny) už druhý krát. Prvý keď sa vracal z vojny (r.1918) keď na miesto rodného domu uzrel popol, tak isto, ako jeho syn Juraj – vojak z povolania, ktorý pri príchode na dovolenú, zastihol vidieť práve posledné chumáče dymu z rodného domu.

            Škola

            Za riaditeľa školy Mikuláša Švédu vďaka jeho šikovnosti, bola cez letné prázdniny a čiastočne i cez mesiac september prevedená generálna oprava celej školskej budovy.

            Zmena uč. zboru

            V nesiaci novembri nastala v uč. zbore zmena: doterajší riaditeľ školy M.Švéda bol presunutý z Nár. Školy v Radoma na Nar.Školu v Soboši. Riad. Nár. školy v Soboši Jozek Kršák bol presunutý na Národnú školu v Radome. Učiteľkou školy  ostáva i naďalej Silvia Ďuračková – Kršáková.

            Osveta

            V mesiaci novembri bola v obci inštalovaná výstavba 30 karikatúrnych obrazov. Výstavku si prezreli tunajší občania.

            MO.SČSP usporiadala tiež v rámci Mesiaca československo – sovietského priateľstva kultúrne podujatia, ktoré predviedli žiaci Nár. Školy.

            Zmena v MNU

            Namiesto doterajšej úradnej sily M.Šottu behom roku bol vymenený Michalom Feňom z Beňadikoviec.

            Pomoc vo výstavbe Slovenska

            V obci s radosťou uvítali výstavbu Trate družby a tiež Cementárne v Bystrom, kde budú mať možnosť bližšie – v okresnom sídle – si zarobiť.

            Novostavby

            V tomto roku bol vystavený dom Michala Vrablíka a na osade Hradisku dom Jána Bukovského, Jozefa Malačinu.

            Sobáše

            Celkom bolo uzavretých sedem manželstiev.

            Novonarodený

            Narodilo sa 14 detí, zomrelo 6 osob.

            Maturanti

            V tomto roku maturoval Michal Vrábel na Gymnáziu v Prešove.

1952

            Dodatkové zmluvy

            Dodatkové zmluvy boli vyhotovené na čas. Ich úlohou bolo tak ako v predchádzajúcom obdoby, zaistiť rovnomerné plnenie dodávky.

            Osveta

            Od 16. júna 1952 začali vychádzať prvé okresné roľnícke noviny Za nový život roľníctva s náučnou tematikou v poľnohospodárstve. Do obce na výpredaj dochádzalo 20 výtlačkov o ktoré bol veľký záujem.

            Žatva

            21.júla sa začala žatva. Čas bol priaznivý a ľudia si navzájom pomáhali.

            Výkup

            Výkup obilia splnila obec ku dňu na - %. Podobne úspešne splnil sa aj výkup zemiakov.

            Škola

            Obsadenie školy je nezmenené. Pod vedením miestnych učiteľov , ktorí mali na mysli prikrášliť školu a jej okolie i napriek odporu niektorých miestnych učiteľov, vystavil sa plot pred školskou budovou. Zadná časť školského pozemku bola zastavaná starými napoly zrútenými hospodárskymi staviskami, ktoré spoločne so žiakmi boli likvidované a získaný pozemok pretvorený na zeleninovú záhradku.

            Zmena v MNU

           

            V priebehu roka bol odvolaný z funkcie Michal Feňo, ktorý bol povolaný do funkcie na okresnom výbore strany.

            Namiesto M.Feňu nastúpil, ako administratívna sila Ján Lucik z tunajšej obce.

            Brigádnici v Cementárni v Bystrom

            Z tunajšej obce občania sa aktívne zapojili pri výstavbe Cementárne v Bystrom. Do práce dochádzalo 6 osôb.

            Novostavby

            I keď za sťažených podmienok, ale predsa po minuloročnej pohrome – požiar – znovu bol obnovený dom Jána Demjanoviča. Obývať ho začali ešte v tomto roku.

            Veľká októbrová soc. revolúcia

            Oslavy z príležitosti Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie konali sa ako každý rok v čase od 7. novembra do 12. decembra v rámci Mesiaca československého sovietského priateľstva. Boli premietnuté tiež filmy so soc.tém.

            Sobáše, Novonarodení, Úmrtie.

            V roku bolo uzavretých 9 manželstiev. Novonarodených 9. Počet zomrelích 1.

            Maturanti

            Na prešovskom Gymnáziu maturoval Ján Tchurík zo salaša a Ján Vrábeľ, druhý syn – maturant Jána Vrábľa.

            ORN

            Okresné roľnícke noviny i v tomto roku mali 100% odber.

            Zmena MNU

            Po Jánovi Lucikovi nastúpil miesto taj. MNU Ján Pavlišin.

1953

            Počasie

            Počasie bolo obstojné. jar sa prejavovala častými dažďami a záplavami. Silné povodne v máji a júni odplavili väčšie kamene z vozoviek, takmer všetko skosené seno, tiež narušili a odplavili most k Surmovi, ktorý bol neskôr opravený. V ostatných mesiacoch počasie bolo uspokojivé.

            Úmrtia

            Dňa 5.marca zomrel Jozef Visarionovič Stalin. V dobe pohrebu bola dňa 9.marca zadržaná smútočná tryzna.

            Dňa 14.marca o 11 hodine predpoludním zomrel prvý robotnícky prezident Klement Gottwald. V Deň pohrebu 19.marca bola v miestnosti úradovni MNU zadržaná smútočná tryzna a to o 8 hodine pre žiakov a popoludní o 16 hod. pre občanov.

            Ošaťovacia akcia

            V rámci ošaťovacej akcii prešovského kraja obec Radoma obdŕžala tovar v značnom obnose, ktorý zaokryl zaodenie 53 žiakov bez rozdielu na majetkové pomery. Žiaci podľa potreby dostali: teplákové súpravy, topánky zimníky.

            1.máj

            Prvomájové oslavy konali sa v Obci predvečer prvého mája. Vlastné oslavy boli poriadané v Giraltovciach. Doprava autobusmi bola zdarma. Okrem žiakov na prvomájových oslavách zúčastnili sa i občania.

            9.máj

            Oslobodenie Československej republiky sa oslávilo v miestnosti školy dňa 9.5.

            Výmena peňazí

            Výmena peňazí bola prevedená 3.júna v pomere 1:5 , 1:50. Výmena bola na MNU v Okrúhlom, kde za týmto účelom bola utvorená komisia.

            Most

            V letných mesiacoch cez potok Salaš bol postavený cestou betónový most so zábradlím.

            Zapojenie obce do telefónnej siete

            Na jar v tomto roku bola i naša obec zapojená do telefónnej siete. Telefón je toho času zavedený v miestnosti MNU.

            Mesiac čsl. sov. priateľstva

            Dňa 7. novembra z príležitosti výročia Veľkej čsl. sov. priateľstva. V rámci mesiaca sa konali rôzne kultúrne podujatia, prednášali sa prednášky o sovietskej krajine, premietali sa sovietske filmy, poriadal sa výpredaj kníh a i.

            Maturanti

            Je na radosť písať mená občanov so stredoškolským vzdelaním a to tým viac, že ich počet každým rokom stúpa. Medzi rad predchodcov – maturantov z tunajšej obce sa zaradil A.Malačina z osady Hradisko a Juraj Pavlišin.

            Ukončenie štúdia

            Na Rodinnej škole v Michalovciach predbežne ukončila štúdium Etela Čomrová.

            Sobáše, narodenia, úmrtia

            Zosobášených bolo 9 párov, narodilo sa 11 deti a zomreli 4 osoby.

            Škola

            Stav učiteľov a tried ostáva nezmenený ako v minulých rokoch.

            Školská budova bola čiastočne opravená najmä boli opravené rymby, podlaha v kuchyni, na chodbe bola vystavaná priečna stena, ktorou sa predsieň rozdelila na dve miestnosti: predsieň, komora.

            V tomto čase v spolupráci v MNU bola zrútená stará „plevňa“, ktorá ohrozovala život detí v prestávkach.

            Za školskou budovou, tento raz s porozumením činiteľov na MNU bol oplotený pozemok za školskou budovou.

            Do septembra, teda k začiatku školského roku bolo dané do prevádzky mičurínske pole, ktoré učitelia spolu so žiakmi začali vysadzovať ovocnými stromkami. Pri škole žiaci chovali tiež čistokrvných králikov, ktoré po rozmnožení boli rozdeľované žiakom.

1954

            Počasie

            Po tohtoročnej tuhej zime prišla jar dosť skoro a takmer bez povodní. Po 15.marci roľníci nastúpili do jarných prác.

            Predvolebná kampaň

            V predvolebnom období okrem agitiek agitátorov zavítal tiež spevokol Hospodárskej školy z Giraltoviec s pekným kultúrnoagitačným programom. Škola bola účastníkmi preplnená.

            Voľby do NU

            Dňa 16,mája boli voľby do NU. Ako volebná miestnosť slúžila učebňa NŠ. Obec Radoma a osada Hradisko tvorili dva volebné obvody. Navrhnutí kandidáti boli aj zvolení takto:

-          Michal Rojčik – preds.MNU

-          Ján Pavlišin – taj. MNU

-          Ján Sliva – podpreds. MNU

-          Vasiľ Ivančo – pokladník

-          Ďalej: Čamrová, Michal Cuba, M.Ševc, Vigoda.

Do ONU bola zvolená Zuzana Kandráčová obchod. vedúca, rodáčka zo Soboša.

            Do KNU bol zvolený Peter Vasiľ.

            Voľby do NZ a SNR

            Dňa 28.novembra boli voľby do Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady.

            Tunajší občania zvolili do NZ Jána Cigana rodáka z Matoviec, bývajúceho vo Fijaši.

            Do SNR zvolili Máriu Fekovú.

            Novostavby

            V letnom období čiastočne si vystavali obytné domy Vasiľ Chromoho, Michal Parlišin, Rokyta Jozef, Ján Goča, J. Demjanovič zo Salaša, Jozef Hušák, Michal Čula.

            Žatva, mlatba, výkup

            Počasie na žatvu bolo obstojné. Mnohí z občanov začali už 13.júla.

            S mlatbou sa začalo v septembri. Mlátačkárom bol poverený Ján Kandráč.

            Výkup obilia občania plnili na 100%.

            Rozhodnutím ÚVKSČ a vlády ČSR boli od 1.4. znížené maloobchodné ceny spotrebného tovaru. Toto zníženie bolo v poradí tretie.

            Mesiaci ČSP započalo sa vyučovanie ĽKR, od prednášali sa prednášky o poľnohospodárstve spojené s filmom.

            Škola

            Učiteľský zbor ostáva nezmenený.

            Na škole sa nekonali žiadne opravy. V okolí školy boli vystavené päťdielne záchody s betónovou žumpou.

            Cesta na stropkov

            V jesennom období bol schválený návrh na stavbu cesty z Radome – cez Šandál – do Strpkova. S výstavbou sa ihneď začalo.

            Sobáše, Novorodení, Úmrtie.

            Oproti minulého roku sa počet sňatkov zmenšil. Uzavretých sobášov bolo 7, avšak počet novonarodených stúpol až na 17. Úmrtnosť činí 5 osôb.

1955

                        Od 1955. roku písaním obecnej kroniky miestny národný výbor poveril riaditeľku národnej školy Elenu Petrigallovú. Narodila sa 2.apríla 1910 v Sedliciach o Prešov. Pôsobí ako učiteľka od 1932 r. Do Radomy prišla zo Štefurova namiesto riaditeľa školy J.Kršaka, ktorý bol preložený do Proča

            Politické pomery

            Vedúcu úlohu vo verejnom živote obci hrá KSS, ktorá usmerňuje verejnú prácu. Na výročných schôdzkach sa prevádza kontrola plnenia plánu a vytýčia sa nové úlohy.

            Verejný život

            Činnosť MNV cez bežný rok bola namierená hlavne na 1) aktivizovanie ľudí k výstavbe cesty Radoma – Šandal – Stropkov, 2) na usmerňovanie občanov o plnení povinnosti 3) Rada MNV vynaložila veškeré úsilie aby sa prikročilo k vybudovaniu novej školy a MNV.

            Výstavba, Hospodárske pomery

            Na úrad MNV bol zavedený telefón

            Rok 1955 bol suchý. Pandravy tiež zapríčinili veľkú škodu v poľnohospodárstve. Bolo prevedené zníženie cien jednotlivých životných potrieb a plodín, čo má vplyv na životnú úroveň.

            Sociálne pomery

            Občania sú povolaním roľníci a len v ojedinelých prípadoch sú zapojený do výroby. Platia národné poistenie, na základe toho dostávajú stavebné.

            Verejný život

            3.januára bola slávnostná schôdzka na počesť vstúpenia do prvého roku druhej päťročnice.

            21. januára sa konala tretia spomienka na V.I.Lenina

            27. februára oslavy víťazného Februára 1948.

            8. marca oslavy medzinárodného dňa žien.

            1. mája slávnosť.

            1. septembra slávnosť zahájenia školského roku

            6. novembra oslavy Veľkého októbra

            25. decembra – Dedo Mráz

            Populácia

            Toho roku sa narodilo 6 chlapcov a 10 dievčat. Počet sňatkov – 7. Úmrtia: 6 mužov, 1 žena.

            Kultúrne pomery

            Mimo riaditeľky školy 25.októbra nastúpil do učiteľskej služby v Radome A. Malačina.

            Na pedagogickom gymnáziu v Prešove maturovala A. Juhasová. Pôsobí v Kurime.

            Cez zimu mládež nacvičovala divadelné hry. navštevovala čitateľský krúžok.

            Bol zorganizovaný kurz pre negramotných.

            Z prednášok najväčšiu pozornosť vzbudila zdravotnícka prednáška lekára prevádzaná filmom.

1956

Politické pomery

            Členovia masových organizácií v snahe povzniesť politický a kultúrny život obci zdvojnásobili svoju činnosť. ČSM po stránke ľudovoumeleckej tvorivosti, SČSP rozšíril svoje kádre, protipožiarna organizácia preukázala svoju zdatnosť aj na okresných pretekoch. Pionierska organizácia na počesť výročných udalostí dala hodnotné záväzky a slávnostne odoslali štafetu priateľstva a posolstva mieru.

            Verejný život

            Napriek zlému počasiu mládež aj dospelá zúčastnili sa prvomájovej manifestácií v Giraltovciach.

            Pekné výsledky docenili pionieri v akcií „Pomoc Kórei“.

            Občania sa tešili nečakanej bohatej úrode. Preto 1956 rok pomenovali „Zlatým rokom poľnohospodárstva“.

            Výstavba obce

            Miestny národný výbor sa postaral aby občania opravili obecnú cestu vedúcu cez lúky, ktorá na jar a jeseni bola neschodná pre povodne. Urobené boli plány pre elektrifikáciu obce.

            Pre osvetové ciele MNV obdržal rádio.

            Ovocné stromčeky boli vysadené pozdĺž hradskej od Okrúhleho po Šar.Štiavnik.

            Práce na výstavbe cesty Radoma – Stropkov ďalej pokračujú.

            Občania na viacerých schôdzkach žiadali výstavbu novej školy. Zápisnice so záväzkami boli odoslané na ONV.

            Hospodárske pomery

            Po tuhej zime, ktorá trvala do mája, nastalo pekné počasie priaznivé pre poľnohospodárske práce. Vzhľadom na dobrú úrodu aj plnenie dodávok bolo 100%. Veľké hektárové výnosy sa dosiahli používaním umelých hnojív.

            Sen s mechanizáciou pôdohospodárskych prác obec zostáva.

            Sociálne pomery

            Toho roku už odišli niektorí z mládeže do výroby. Prejavuje sa túžba po námedznej práci, nakoľko majetkové pomery nekryjú dostatočne požiadavky stúpajúcej životnej úrovne.

            Populácia

            Narodenia: 6 chlapov a 6 dievčat

            Sňatky: 3 čisto radomské , 6 čo on, alebo ona z inej obce.

            Úmrtia: 2 muži, dva ženy.

            Kultúrne pomery

            Učiteľský stav sa nemenil. Mimo kultúrnych podujatí škola brala účasť v akcii zveľaďovania obcí pri národných smenách odpracovala škola spolu s občanmi 4 hodiny na čistení lúk a pasienkov. Rodičovské združenie preukázalo veľkú pomoc pri výchove mládeže.

            Obecná a žiacka knižnica bola doplnená novými zväzkami. Filmové predstavenia s radosťou vítali občania.

            Miestny divadelný krúžok účinkoval úspešne- Boli podniknuté zájazdy.

            Často boli usporiadané prednášky o medzinárodnej politickej situácií, zdravotnícke a veterinárske.

            Na JSŠ v Giraltovciach maturovali J.Pastyrčaková, T.Pavlišin, Matkobiš M.

            Zdravotníctvo

            Vo väčšej miere sa vyskytla nákazlivá žltačka a chrípka.

            Rôzne udalosti

            Okresný ústav národného zdravia predviedol štepenie proti PBC a tetanusu, taktiež vykonali skúšobný odber krvi.

1957

            Politická činnosť masových organizácii bola veľmi intenzívna, najmä v predvolebnom období, keď všetky snahy smerovali k tomu, aby na čelo národných výborov sa dostali najlepší pracovníci. 19. mája 1957 občania slávnostne volili. Za predsedu MNV bol znovuzvolený: Michal Rojčík.

            Za tajomníka MNV – Ján Pavlišin. Členovia rady MNV Jozef Ševc, Michal Matkobiš, Michal Zvijač. Členovia MNV: Ján Goč, Michal Pavlišin, Elena Pavlišinová, Anna Čamrová, Mária Demjanovičová, Ján Hic, Jozef Malačina. Vo verejnom živote všetky zložky národného frontu sa snažili uplatniť sa.

            Výbor žien usporiadal zdravotnícke prednášky, ktorých čítala p.a. Vargová. O medzinárodnej politickej situácií oboznamoval občanov učiteľ Andrej Malačina. Členovia divadelného súboru ČSM vystúpili s divadelnou hrou: „Statočný valach“. Požiarníci vzali do svojich rúk výcvik niektorých zo školskej mládeže. Pionieri Vystupovali s kultúrnym programom pri každej slávnostnej príležitosti: Na medzinárodný deň detí bol usporiadaný majáles.

            Správa obce na MNV sa starala o plnenie občanských povinnosti. Vo výstavbe obci sa tiež pokračuje. Občania svojpomocne, z vlastných zdrojov, stavajú rodinne domy. Staré, slamou kryté domy miznú.

            Napriek daždivému počasiu, ktoré trvalo od neskorej jari až po jeseň, úroda bola dobrá, len seno nebolo pekné.

            Nákazlivé choroby medzi hospodárskymi zvieratami neboli, len väčšina rôzneho statku prekonávala TBC.

            Občania čo rok častejšie odchádzajú v zime do Čiech na sezónne práce. Ináč sa živia z poľnohospodárstva, ale sa osvečili aj ako dobrí murári, šoféri, drevorubači, tesári, robotníci, úradníci a učitelia.

            Zo školy bol preložený z rodinných dôvodov učiteľ Andrej Malačina do Reľova o. Kežmarok. Od 1. septembra 1957 nastúpila službu učiteľka Anna Blašková, rodáčka z Mestiska, o .Svidník. Učí prvý rok. Za upratovačku bola zvolená vd. Anna Ševcová. Na JSŠ v Giraltovciach maturovali Ján Dzurko a Michal Demjanovič. J. Žukovský zložil záverečné skúšky na priemyselnej škole v Prešove.

            Irena Matkobišková dostala povolenie predávať liehové nápoje. Ján Kačmár po ukončení OSŠ v Okrúhlom dostal zamestnanie na strojnotraktorovej stanici v Okrúhlom. Peter Ševc sa zapísal na priemyselnú školu v Bardejove.

            Behom roku boli usporiadané besedy o knihách, tiež výstavky sovietskej knihy. Putovné kino len zriedkavo navštívilo obec. Mládež chodí na filmové predstavenia do Šar. Štiavnika a Okrúhleho. Tanečné zábavy sa usporiadavajú len v lete v prírode, nakoľko niet vhodnej miestnosti. Zdravotný stav občanov je dobrý. Nákazlivé choroby sa nevyskytli. Deti a školská mládež bola podrobená lekárskej prehliadke a štepené proti infekčným chorobám.

1958

            Starostlivosť strany a vlády sa prejavila zvlášť v tomto roku, keď 21. januára bol slávnostne zapnutý elektrický prúd. Z tej radostnej príležitosti obec usporiadala banket. Aby kultúrne podujatia mohli sa smelšie rozvíjať, občania svojpomocne začali stavať kultúrny dom. Murárske práce odborne viedli Michal Matkobiš, Juraj Ševc, Ján Ševc a iní. Ani za necelých dvoch mesiacov vyše školy sa objavila mohutná budova. Tesárske práce urobili občania z osady Hradzisko: Jozef Malačina, Ján Sliva, Juraj Olejnič a Jozef Kupec.

            Toho roku v obci pribudlo niekoľko domov. Na ceste Radoma-Šandal sa nepracovalo.

            Aby povzniesť hospodárske pomery, bolo prečítano mnoho odborných prednášok. Úroda bola krásna, no dlhotrvajúce dažde cez žatvu, urobili veľké škody. Úroda zemiakov bola dobrá, ale sa vyskytla v menšom množstve mandelinka zemiaková. Do jej ničenia boli zapojení občania a školská mládež.

            Sociálne pomery sú dobré. Už aj občania cigánskeho pôvodu materiálne sú lepšie zabezpečení. Zmizli malé chatrče. Vystavali si priestorné a svetlé domy.

            Každý historicky významný deň bol dôsledne oslavovaný. Prejavy mali delegáti z okresného národného výboru s. Pávelová, s. Babej, s. Štrusová.

            Občania odpracovali deväť dní pri čistení pasienkov a žiaci dva dni pri zveľaďovaní obce.. Na MDŽ predseda obce slávnostne odovzdal vyznamenania mnohodetným matkám.

            Učiteľka A. Blašková usporiadala besedy o knihe M. Šolochova: Rozoraná celina.

Štátna poisťovňa navštívila obce s poučným filmom.

            Obvodný lekár viedol kurz prvej pomoci. Členovia divadelného krúžku ČSM zahrali divadelnú hru: Mozoľovci. Pionieri usporiadali majáles, na ktorom vystúpili s bohatým programom. V zime mládež cigánskeho pôvodu navštevovala doučovací krúžok. Ochotníci zo Štefurova zahrali divadelnú hru: Pyšná páva.

            Z nákazlivých chorôb sa vyskytla chrípka, ktorú skoro každý prekonal.

            V Šar. Štiavniku usporiadali školskú slávnosť na ktorej sa zúčastnili aj žiaci radomskej školy. V septembri, vo večerných hodinách na severnej časti oblohy, krásne bolo vidieť červenú polárnu žiaru. V lete ľudia dlho pozorovali kometu.

Narodenia: 19

Sňatky: 4

Úmrtia: 4

1959

            Politický život v obci sa vyvrcholil dňa 9. novembra, kedy občania založili celoobecné Jednotné roľnícke družstvo v Radome. Za predsedu JRD zvolili Jozefa Ševca. Na počesť tej udalosti okresný národný výbor usporiadal banket.

            Verejný život. Pionieri a občania zúčastnili sa prvomájovej manifestácie v Giraltovciach. Obec bola slávnostne vyzdobená na počesť dňa výročia dukelských bojov a VOSR. V tomto roku boli odoslané protestné listy proti uväzneniu Manolisa Glezosa a štafeta priateľstva a posolstva mieru. 8. marca predseda MNV na oslavách MDŽ odovzdal strieborné vyznamenania mnohodetným matkám.

            Činnosť MNV bola zameraná hlavne na plnenie občanských a dodávkových povinností. Vážna práca bola prevedená tiež pri socializácii dediny.

            Vo výstavbe obce sa pokračuje. Toho roku začali stavať rodinné domy na pravom brehu Radomky. Tu sa budú stavať tiež veľké hospodárske budovy. Nielen občania, ale aj žiaci vysadili mnoho ovocných a ihličnatých stromov. Na kultúrnom dome práce pokračujú. Cez potok Salaš upravia most.

            Hospodárske pomery. Sejbu ozimín už začali spoločne. Počasie bolo nepriaznivé, suché, čo zaťažovalo jesenné práce. Napriek tomu, že rok bol suchý – úroda bola dobrá. Lesov v Radome málo. Stromčeky sa nevysadzovali, len sa čistil mladý porast. V hospodárstve veľké škody urobil mor hydiny. Skoro na každom dvore zahynuli sliepky. V lete znovu bolo zníženie cien textilných výrobkov a na jeseň zlacnela aj obuv. Občania sa  zaoberajú poľnohospodárstvom, no na zimné obdobie mnohí odišli pracovať do priemyslu. Z mládeže niektorí si našli prácu v Čechách, niektorí si podali žiadostí do nových odevných závodov v Svidníku, iní si našli zamestnanie v obuvníckom priemysle v Bardejove. Traja boli prijatí prijatí do vojenskej školy.

            Kultúrne pomery. Vyučuje sa v starej škole, ktorá nevyhovuje novým požiadavkám. Aj osvetové podujatia sa dočasne konajú v škole. Každý deň po vyučovaní v škole sa striedajú schôdzky rôznych organizácií, kurzy, záujmové krúžky, oslavy, divadelné a filmové predstavenia. Na Vianoce vystúpila mládež cigánskeho pôvodu v Radome divadelnou hrou od M. Kukučína „Rysavá jalovica“. Taktiež podnikali divadelné zájazdy do Šar. Štiavnika i Beňadikoviec.

            V zdravotníctve veľkým pokrokom je zriadenie obvodného ústavu národného zdravia v Okrúhlom. Z chorôb sa vyskytli dezintéria a hnisavá angína.

            Rôzne udalosti: 22. januára sa objavili na slnku škvrny. 24. januára dopoludnia hrmelo.

Narodenia: 16

Sňatky: 5

Úmrtia: 5

1960

            16. januára oslavovala obec 15. výročie oslobodenia Sovietskou armádou. Na počesť tej slávnej udalosti domy boli vyzdobené vlajkami a v oknách sa belieli holubice mieru. Odzneli slávnostné prejavy a mládež dala hodnotné záväzky.

            Predseda KSS J. Pavlišin v predvolebnom období s veľkým nadšením zapojil všetky zložky NF, aby dôstojne ísť v ústrety nastávajúcim voľbám. 12. júna, na základe volieb, predsedom obce bol znovuzvolený Michal Rojčík, tajomníkom – Peter Galčík, rodák zo Štefurova. Členovia rady MNV: Ján Demjanovič, Anna Gajdošová, Anna Hybľová, Michal Malačina, Michal Matkobiš, Ján Pavlišin, Ján Sliva a Michal /Sliva/ Zvijač. Predsedom JRD od 20. júna bol Ján Kolibaba, rodák z Koprivnica. 16. októbra za predsedu zvolili Michala Pavlišina, rodák z Radomy. Účtovníkom bol znovuzvolený Juraj Demjanovič, agronómom – Ján Brižek, rodák z Chmeľova. Skupinári: Mikuláš Zelonkay, Jozef Ševc. Členovia správy JRD: Michal Cuba, Michal Matkobiš, Jozef Pavlišin, Jozef Ševc, Michal Ševc, Ján Štelmák, Juraj Tchurik. V roku 1960 na JRD v Radome došli tieto stroje: traktor Super 50, traktor Zetor 25, pluh pätorak, pluh trojak, nakladač hnoju, dve vlečky, dve hrabačky na seno, rozmetadlo umelých hnojív, samoviazač na zrno, šrotovník na repu. Členky výboru žien pri MNV sú: Anna Berežňaková, Anna Cubová, Anna Demjanovičová, Anna Vargová a Anna Vrabliková. Predsedníčkou VŽ bola znovuzvolená Anna Ševcová.

            Počet obyvateľov obce 562, slovenskej národnosti. Počet sobášov v 1960. roku – 7, počet narodených 7, traja chlapci a štyri dievčatá. Z obci sa presťahovalo do Čiech 5 rodín cigánskeho pôvodu. Životná úroveň občanov stúpa nakoľko skoro každý z obce pracuje na JRD, iní si našli zamestnanie v odevných závodoch v Svidníku. V lete bol sústredený dobytok, pre ktorý boli vybudované maštale. V rastlinnej výrobe družstevníci docielili krásnych výsledkov, ale pre nepriaznivé počasie zber úrody sa oneskoril. Nepretržité dažde zapôsobili veľké straty a znehodnotili značnú časť úrody. Miestny potravinársky obchod dostatočne zásobuje občanov. Vedúca Zuzana Kandračová, dlhé roky vzorne pracuje v obchode. V pohostinstve každý si nájde občerstvenie a vzornú obsluhu. Divadelný krúžok ČSM urobil zájazdy s divadelnou hrou, ktorú nacvičili v zimnom období, do Šar. Štiavnika, Beňadikoviec, Šapinca a Šandala. Vďační občania z Beňadikoviec cestou rozhlasu poďakovali hercom za pozornosťa z Šar. Štiavnika napísali o divad. vystúpení článok do Okresných roľníckych novín. Tanečný súbor PO na okresných pretekoch sa umiestnil na druhom mieste. V umeleckom prednese básní F. Demjanovič, žiak 3. ročníka na okresných pretekoch v Giraltovciach dostal prvú cenu. Postúpil na krajské preteky. Žiaci 1. a 2. ročníka, pod vedením uč. A. Blaškovej, krásne cvičili na spartakiáde v Giraltovciach skladbu: Pohádka. Politické a hospodárske prednášky čítali učiteľky UŠ, zdravotnícke – obvodný lekár Vasil Berežný. Zábavy usporiadali požiarnici a ČSM. 29. mája škole bol predelený premietací stroj, preto na škole týždenne sa premietajú filmy. Na počesť VOSR bola odovzdaná štafeta priateľstva a posolstva mieru. V mesiaci ČSP boli usporiadané výstavy sovietskej knihy. V miestnej národnej škole bolo 56. Vyučovalo sa na dve smeny. Na základe úzkeho spojenia školy so životom v šk. roku často boli brigády a exkurzie na pracoviská. Škola bola na zájazde v Košiciach, Herľanoch i na Dargove. Pod vedením veliteľa požiar. hliadky, J. Tchurika, šk. mládež na okr. pretekoch požiar. zdatnosti umiestnili sa na prvom mieste. Vážnejšie výchovné a prospechové problémy, ako aj rôzne podujatia boli riešené na schôdzach ZRPŠ, predsedom ktorého bol Michal Demjanovič. Vedúcou PO bola uč. A. Blašková, ktorá s mladým elánom viedla mládež v duchu vedeckého svetonáhľadu a prolet. internacionalizmu. Dňa 26. novembra bola zahájená družst. šk. práce. Zapísaných poslucháčov 36. Prednášajú učiteľky UŠ a odborní lektori. Miestny národný výbor mimoriadnu pozornosť venuje starým dôchodcom, sirotám a invalidom. Lekárska služba je v Okrúhlom. Verejné zhromaždenia boli 20.2. a 9.7. Slávnosti sa konali 25.2., 8.3., 8.5., 28.8. Občania spolu s mládežou zúčastnili sa na 1. májovej manifestácii v Giraltovciach, kde vystupoval náš súbor PO. 6.10. občania boli na oslavách v Svidníku. Slávnosti boli tiež 6.11., 10.12., 28.10. Občania odpracovali 2 týždne na brigáde pri čistení lúk a pasienkov.

            Na JSŠ v Giraltovciach zložil úspešne maturitné skúšky Tomáš Tylko a pokračuje v štúdiu na pedagogickom inštitúte v Prešove.

            Novostavba kultúrneho domu, vďaka pracovitým rukám občanov a múdremu vedeniu predsedu obce M. Rojčika, potrebuje už len vonkajšiu omietku a bude odovzdán pre kultúrne účely – ľudu.

1962

            Uznesením Miestneho národného výboru v Radome zo dňa 2. októbra 1961, bola som Ja, Helena Macejová riaditeľka ZDŠ v Radome poverená písaním obecnej kroniky. Nie som tunajšou rodáčkou. Narodila som sa 30.5.1942 v Lenartove, Okr. Bardejov. V roku 1961 bola mi pridelená funkcia riaditeľky na tunajšej škole.

Politické pomery:                  Vyvrcholili hlavne v r. 1959, kde sa založilo celoobecné JRD, kde bol zvolený hneď aj výbor. Za tajomníka bol zvolený Peter Galčik. Družstevným predsedom bol zvolený Pavlišin M. Obecným predsedom Rojčik. Pokladníkom bol Pasternak Juraj. Skupinári Zelonkay a Štebnák. Členovia správy JRD: Vrablik J., Matkobiš M., Tchurik Ján, Pavlišin J., Štebnák J., Matkobiš M. Do výboru žien boli zvolené tieto členky: Cubová Anna, Berežňáková Anna, Vrabliková Anna, Vargová Anna, Ševcová Anna, Demjanovičová Anna. Predsedkyňa ostáva nezmenená, Anna Ševcová.

Politická činnosť:                  Masových organizácii bola veľmi intenzívna v predvolebnom období: Boli volení títo členovia: Rojčik, Pavlišin, Fejer Dezider.

Vedúcu úlohu vo verejnom živote obci hra KSS, ktorá usmerňuje verejnú prácu. Na výročných schôdzach sa prevádza kontrola plnenia plánu a zároveň sa vytýčia nové úlohy. Spáva obce na MNV sa starala o plnenie občianskych povinností, na druhej strane sa nestará o školu. Škola je v zlom stave. Vyučuje sa v starej škole, ktorá nevyhovuje novým požiadavkám. Je bez oplotenia, studňa vyvrátená, a vôbec MNV škole nedáva žiadny preddavok, ktorý škola má mesačne obdržať 150 – 200 KČS.

Osveta:                                   Aj osvetové podujatia sa dočasne konajú v škole. Po vyučovaní v škole sa striedajú schôdzky rôznych organizácií, krúžky, oslavy a rôzne predstavenia, hoci kultúrny dom je dokončený ale zábradlie nie a nie spraviť, tak osvetová činnosť zaostáva. O medzinárodnej a politickej situácii oboznamovala občanov riad. školy. Tohto roku divadelné hry sa nenacvičovali, nakoľko dedinská mládež sa k tomuto stáva záporne.

Práca PO:                              Na druhej strane PO pri ZDŠ bola veľmi aktívna. Konali sa slávnosti s bohatým kultúrnym programom, ktoré nacvičili tunajšie učiteľky. Na MDD bol usporiadaný majáles.

Počasie:                                  Na žatvu bolo dobre, tak aj družstevníci splnili dodávkové povinnosti.

Škola:                                     Oprava školy nebola žiadna.

Zmena uč. zboru:                  V mesiaci septembri nastala v uč. zbore zmena. Doterajšia riaditeľka školy E. Petrigálová bola preložená na ZDŠ do Sedlíc a s. uč. Blážková na  ZDŠ do Okrúhleho. Na ich miesta nastúpili:

                                                za riaditeľku H. Macejová z Lenartova

                                                za uč. A. Glittová z Gaboltová.

Novostavby:                           V tomto roku bol vystavený dom Juraja Matkobiša a Juraja Vrablika.

Populácia:                              Celkom bolo uzavretých 4 manželstiev. Narodilo sa 16 detí (8 chlapci a 8 dievčatá). Zomrelo celkom 5 osôb.

Kultúrne pomery:                 Na JsŠ v Giraltovciach maturoval Demjanovič Tomáš, ktorý nastúpil na PI v Prešove.

                                                Na štúdie nastupujú: Irena Pavlišinová, Cecília Ševcová na Zdravotnícku školu do Prešova. Irena Pavlišinová na JSŠ do Giraltoviec. Ostatní žiaci odišli pracovať do OZ KN do Svidníka.

1963

Nový rok:                               Po tohoročnej tuhej zime, prišla jar dosť skoro s dosť veľkou povodňou. Už v marci nastúpili ľudia do jarných prác.

Voľby:                                    V predvolebnom období JRD usporiadala ZDŠ v Radome slávnosť s bohatým kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci tunajšej školy na čele so súdr. uč. a pionierskou vedúcou s. Annou Glittovou a riad. školy: Elenou Pavlišinovou rod. Macejovou. 6. februára sa konali voľby, do funkcií boli zvolení títo členovia:

Predseda JRD:                        Ján Demjanovič

Skladník:                                 Michal Pavlišin

Skupinár:                                 Jozef Ševc

Živočichár:                              Štefan Hibeľ

Pokladník:                               Jozef Pavlišin

Výbor žien:                            pozostával s týmito členkami:

Predsedkyňa:                          Anna Ševcová (Brižková)

Členky:                                    Helena Pavlišinová- riad. školy

                                                Anna Hibľová

                                                Kandračová Zuzana

Zmena funkcionárov MNV:                       V mesiaci Jún zaľahol obec smútok, nakoľko zomrel tragickou smrťou dlhoročný predseda MNV: Michal Rojčík. Dočasným predsedom MNV sa stal Michal Matkobiš. Dovtedajší tajomník Ján Pavlišin onemocnel, na jeho miesto bol zvolený za tajomníka MNV Ján Juhás.

Rozvoj JRD:                          Pre miestne JRD bola odovzdaná do užívania stavba kravína so sýpkou, čím boli vytvorené podmienky pre chov hovädzieho dobytka a uskladňovanie obilia, čo sa odzrkadlilo na príjmoch JRD, nakoľko od vzniku JRD neboli také doplatky, čo činilo 4KČS, až v tomto roku. Taktiež v tomto roku bola započatá výstavba ošipárne a masťovej váhy, ktoré budú dokončené v budúcom roku.

Osveta:                                   V mesiaci ČSP započalo sa vyučovaním ĽKR. Pár krát sa odprednášali otázky o základe J. Ruského. V mesiaci máji bolo dané do prevádzky štúdio „Kino“ pod názvom „Radomka“. Premieta sa každú nedeľu 2 krát. Raz poobede o 14:00 hodine pre deti. Detský (film) predstavenie a večer o 18:00 hodine pre dospelých. Čím kultúra sa dostala na vyšší stupeň. V roku 1963 JRD zakúpilo pre drzžstevníkov 10 vstupeniek do Divadla J. Záborského v Prešove, čím napomohlo tiež ku zvýšeniu kultúry v obci. Šiesti občania si zakúpili televízor, čo nasvedčuje (tiež plus ku) o kultúre dediny.

Škola:                                     Učiteľský zbor ostáva nezmenený. Naďalej vyučuje súdr. uč. Anna Glittová a Elena Pavlišinová. Za pomoci MNV a M. Chromoho sa opravila školská studňa. Po dohodnutí sme sa uzhodli, že každý rodič, ktorého žiak chodí do tunajšej školy, doniesol 20 KČS na školskú ohradu, aby sme tak predišli dopravnej nehode. MNV nám peňažnú pomoc neposkytol. Železné stĺpy sa zabetónovali a drôt leží na školskej chodbe doposiaľ, hoci je už 6. januára 1964 a niet kto školský dvor oplotiť, nakoľko bez pomoci učiteľka a riaditeľka školy oplotiť školský dvor nemôžu. O maľbu školy sa postarala s. škoľníčka: Anna Ševcová. Mimo kultúrnych podujatí, škola brala účasť v akcií zveľaďovania obci. Pri výchove mládeže preukázalo veľkú pomoc Rodičovské združenie. Obecná, žiacka a učiteľská knižnica bola doplnená novými zväzkami kníh. Knihy sa vypožičiavali najmä v zimnom období. Miestny divadelný krúžok pod vedením E. Pavlišinovej nacvičil divadelnú hru: Nový život, ktorý mal veľký úspech.

Zdravotníctvo:                       Často boli usporiadané prednášky zdravotnícke, obvodného lekára V. Berežného. Žiaci boli očkovaní proti chrípke a žltačke, ktorá sa vyskytla v hojnej miere.

Počasie:                                  Bolo veľmi dobré, čo svedčí aj to, že všetko sa pokračovalo podľa plánu. S mlatbou sa začalo 30. júla. Koncom augusta sa mlatba dokončila. O mlatbu sa staral predseda JRD: Ján Demjanovič.

Výkup obilia:                         Družstevníci obilia splnili okrem pšenice a raži na 100% Zase na druhej strane dodávku nielen splnili, ale aj prekročili a to o 4000 l mlieka. Nad plán tiež odovzdávali 3 vagóny zemiakov.

Zníženie cien:                         Bola v roku 1963 čiastočne znížená úprava cien, hlavne u „vína“.

Novostavby:                           V tomto roku si vystavil obytný domček Andrej Munka ,Vrbeľ´, Ján a Juraj Matkobiš a Juraj Vrablik.

Kultúrne pomery:                 Na JSŠ v Giraltovciach zmaturoval Jozef Vrablik. Na štúdia nastúpil Michal Pavlišin na SVŠ v Giraltovciach. Na Pl. v Prešove študuje T. Tilko posledný rok a František Ševc študuje na VŠS v Košiciach.

Populácia:

Narodenia: 16 chlapcov a 3 dievčata

Sňatky: 2

Úmrtia: 2 muži a 1 žena

1964

                                          Prvá polovica roku 1964 bola v znamení príprav na voľby do zastupiteľských radov.

Voľby:                              V predvolebnom období, ktoré boli v mesiaci február, žiaci a PO pri ZDŠ v Radome pripravili bohatý kultúrny program, za pomoci triednej učiteľky A. Glittovej a riaditeľky školy E. Pavlišinovej. Kultúrny program sa ľuďom veľmi páčil, čo svedčí o tom, že vždy keď žiaci tunajšej školy vystupujú, niet prázdneho jedného miesta. Žiaci našej školy sú veľmi aktívni a majú úlohy pre verejné vystupovanie.

                                          Do funkcie predsedu JRD bol zvolený starý predseda, totiž zase Ján Demjanovič.

Za skladníka bol zvolený: Ján Šteľmák

Skupinári: Jozef Ševc a Michal Cuba

Živočichár: Štefan Hibeľ

Pokladník: Jozef Pavlišin

Výbor žien:                      Pozostával z týchto členok:

1.)    predsedkyňa A. Ševcová (Brišková)

2.)    E. Pavlišinová, riaditeľka školy

3.)    Anna Hibľová (Kandračová)

4.)    Anna Kačmárová

5.)    Zuzana Kandračová

Voľby do NV:                 Rok 1964 sa vyznačoval tiež veľkou udalosťou a to: 14 Júna 1964 prebehli v celej republike voľby do NV. Občania našej obce preukázali vysokú uvedomelosť a svoj súhlas s navrhovanými kandidátmi prejavili už v tom, že začali voliť v skorých ranných hodinách, takže do 9 už každý občan odvolil, čím sa naša obec umiestnila medzi prvými a dopomohla k tomu, že okres Bardejov odvolil ako prvý vo východoslovenskom kraji.

Voľby MNV (14.7.1964):    Predsedom MNV bol zvolený dočasný predseda Michal Matkobiš. Po týchto nastala zmena do funkcií tajomníka MNV. Za tajomníka bol zvolený Ján Pavlišin ml. Pritom boli zvolené rôzne komisie ako: Poľnohospodárska, Finančná, medzi nimi aj komisia pre Školstvo a kultúru. Do školskej a kultúrnej komisie boli zvolení títo členovia:

1.)    Juraj Ševc, predseda

2.)    Michal Biľ, člen z osady Hradisko

3.)    Elena Pavlišinová, riaditeľka školy

4.)    Anna Ševcová, školníčka

5.)    Ján Šteľmák, člen komisie

JRD:                                 Tohto roku JRD utrpelo stratu a to stratou úrody zemiakov, takže na sadenie na budúci rok si museli zemiaky zaobstárať. Dodávku splnili nasledovne:

druh

plán

odovzdali

dlh/ rešty

nadplán

Pšenica

130

153

-

23

Ovos

-

-

-

-

Zemiaky

18 vagónov

3 vagóny

15 vagónov

-

Jačmeň

-

-

-

-

Mlieko

-

-

-

-

Mäso/hovädzina

-

-

-

-

Mäso/bravčove

-

-

-

-

                                          Plnenie vajec nie je zabezpečené spoločným chovom hydiny, takže vajíčka za miestne JRD odovzdávajú zahumienkári. Vajíčka splnili plán.

Úprava cien:                    K 1.4.1964 bola čiastočná úpravacien u mäsových výrobkov, konzerv a podobne. Týmto dňom bolo v miestnom, v pohostinstvách a reštauráciách účtovanie 5% prirážky k cene nakúpeného tovaru.

Kultúra:                           Pri ZDŠ v Radome pod vedením riaditeľky školy E. Pavlišinovej sa nacvičila divadelná hra s miestnou mládežou pod názvom : Ukradnuté šťastie. Divadelná hra mala veľký úspech. S hrou sme zavítali aj do obce Gaboltov.

Voľby prezidenta:           16 novembra za prezidenta republiky bol zvolený súdruh Antonín Novotný.

Škola:                               Učiteľský zbor ostáva nezmený, naďalej vyučuju A. Glittová ako učiteľka a riaditeľkou školy je naďalej E. Pavlišinová. V roku 1966 je naplánovaná výstavba materskej školy. Škola je vo veľmi zlom stave. Potrebná je oprava studne. Drôt je ešte stále na chodbe, nakoľko niet ho z celej dediny kto obtiahnúť. Mimo kultúrnych podujatí škola brala a berie účasť na rôznych akciách pri zveľaďovaní obce. Rodičovské zruženie spolupracuje so školou. Žiacka a učiteľská knižnica bola doplnená vhodnou literatúrou. Žiaci si v bohatom množstve vypožičiavajú knihy z knižníc. Pri škole máme založené rôzne krúžky ako pestovateľský, tanečnospevácky a doučovanie.

Počasie:                            Počasie bolo veľmi dobre. S mladbou sa začalo 31.7.1964 a dokončilo 1.9.1964.

Novostavby:                     V tomto kalendárnom roku si vystavil obytný domček Ján Dzurko a Tomáš Pavlišin. Taktiež s výstavbou započal Ján Surma.

Zmena farára:                 Z tunajšej fary odišiel Štefan Dalobač, ktorého vymenil Vincent Kováč.

Kultúrne pomery:           Na SVŠ do Giraltoviec nastúpila Irena Pavlišinová, Mária Šteľmáková nastúpila do učňovskej školy do Gánoviec pre profesiu Kuchár – Čašník. Na PI v Prešove ukončil T. Tilko. Tomáš Demjanovič na PI v Prešove.

1965

Nový rok:                         Po tohtoročnej zime prišla jar ako obyčajne lejakmi. Ľudia koncom marca nastúpili do jarných poľnohospodárskych prác.

Voľby JRD:                     Koncom februára boli voľby JRD spojené s bohatým pohostením. Bolo to v deň bilancie, kde pokladník JRD Jozef Pavlišin vyplácal doplatky za pracovné jednotky. Na tejto bilančnej hostine sa zúčastnili funkcionári JRD z Okrúhleho a Šarišského Štiavnika. Takisto aj patronátny závod ČSAD z Giraltoviec. Konali sa hneď voľby do funkcií, kde boli zvolení títo funkcionári:

1.)    Michal Pavlišin, predseda JRD

2.)    Ján Šteľmák, skladník

3.)    Michal Cuba, skupinár

4.)    Štefan Hibeľ, živočichár

5.)    Jozef Pavlišin, pokladník

Výbor žien:                      Výbor žien pozostával s týmito členkami:

1.)    Anna Ševcová, predsedkyňa

2.)    Anna Hibľová

3.)    Zuzana Kandračová

4.)    Helena Pavlišinová

Zmena funkcionárov:     Nakoľko Michal Matkobiš onemocnel na jeho miesto bol zvolený Juraj Ševc.

Rozvoj JRD:                    Tohto roku v jesennom období bola kolaudácia ošipárne, ktorá je veľmi pekne spravená s veľkým nákladom finančných prostriedkov. Ošipárne sú pre 600 kusov s obsluhou 1 človeka, prevzali Štátne majetky na 1 rok do prenájmu. JRD malo aj doplátky, na jednu pracovnú jednotku 3 KČS. Členovia, ktorí počas celého roka dobre pracovali a zapájali sa do poľnohospodárskych prác, zarobili si veľmi pekne. V letnom období boli veľmi časté lejaky, čím JRD utrpelo veľa škody. Asi 50 hektárov lúk bolo zaplavených. V prevádzke je taktiež maslová váha, ktorá pre tunajšie JRD bola veľmi potrebná.

Osveta:                             V mesiaci ČSP bola usporiadaná výstavba kníh v tunajšej neúplnej Základnej deväťročnej škole zo Slovenskej knihy z Giraltoviec. Knihy sa vypredali v sume  KČS. Taktiež boli usporiadané besedy o knihách so žiakmi. V tunajšej obci je štátne kino, a preto aj kultúra sa dostáva na vyšší stupeň. premieta sa raz v nedeľu pre školskú mládež, čiže: „Detský film“, večer pre dospelých. Taktiež sa dala do užívania –Tanečná miestnosť, kde o skoré dokončenie sa postarala aj miestna mládež. V letných mesiacoch bol omietnutý aj Kultúrny dom. Osemnásti občania si zakúpili televízory a v Osade Hradisko, ktorá patrí Radome je už  televízorov. Aj osada Hradisko sa vzmáha. Veľa občanov si vystavilo rodinné domčeky spravilo vlastným spádom vodovod. Sú to títo občania: Ján Hic, Ján Palidrab, Jozef Petrovský, František Malačina, Ján Sliva, Michal Biľ, Juraj Biľ, Jozef Kupec, Tomáš Martiček, Michal Lesňak, Michal Zvijač. Členovia žiadali od ONV pomoc, nakoľko cesta bola veľmi dlhá(asi 1300m). Viedla cez veľmi zlý terén. Nakoniec si vykopali samy a terén si pochvaľujú, nakoľko už prestali nosiť vodu z veľkých vzdialeností.

Cesta na Hradisko:         Tohto roku sa započalo s úpravou cesty v novom teréne. Pri týchto prácach sa ľudia zapájajú, cesta sa má pripojiť k ceste na Šandal, aby tak bolo priame spojenie na Stropkov. Je to veľmi dôležité a potrebné, nakoľkotak ľudia z Hradiska sú veľmi odtrhnutí od kultúry. Cesta je veľmi dôležitá hlavne pre školské deti, nakoľko pre veľké blato, zimu a povýchríce, žiaci nedochádzali do školy, čím sa veľmi narušoval chod vyučovania.

VO a Odpov.:                  Dňa 14. februára 1965 bol v našej obci „Večer otázok a odpovedí“, kde sa vyriešila otázka s výstavbou novej školy, ktorá je plánovaná na rok 1967, nakoľko stará škola nezodpovedá po žiadnej stránke prevádzky vyučovaniu. Na „Večeri otázok a odpovedí“ sa zúčastnili funkcionári z OMV z Bardejova ako súdruh J. Pirč za ONV, ďalej za školstvo vedúci Vasil Vančišín, z poľnohospodárskej výrobnej správy a iní funkcionári, kde tunajší obyvatelia kládli rôzne anonymné otázky, kde hneď boli nimi zodpovedané. Súdruhovia prisľúbili výstavbu školy, ktorá je pojatá do plánu na rok 1967. Súdr. J. Pirč obzrel cestu na Hradisko, uvážil celú situáciu a došlo sa k uzáveru, že cesta na Hradisko je veľmi potrebná. Občania z Hradiska ďakujú s. Pirčovi, že im pomohol v tejto ťažkej situácii.

Škola:                               Učiteľský zbor aj v tomto roku ostáva nezmenený. Naďalej vyučuju súdružka učiteľka Anna Ševcová, rodená Glittová, ktorá sa 6 augusta roku 1965 vydáva do tunajšej obci za Petra Ševca. Riaditeľka školy ostáva naďalej Helena Pavlišinová. Školský dvor bol ohradený železným (drôteným) pletivom, kde pri práci veľmi pomohol Jozef Pastyrčak. O maľbu školy sa postarala školníčka Anna Ševcová. Celkovo škola bola a je vo veľmi zlom stave. Mimo kultúrnych podujatí škola brala účasť v akcií zveľaďovania obci. Pri výchove mládeže preukázalo veľkú pomoc Združenie rodičov a priateľov školy. Obecná a učiteľská a žiacka knižnica boli doplnené novými, vhodnými zväzkami kníh. Knihy sú vypožičiavané najmä v zimnom období. Školská mládež má o knihy veľký záujem. Menšiu účasť berú pri vypožičiavaní kníh obyvatelia tunajšej obce.

Zdravotníctvo:                 Niekoľkokrát boli odprednášané prednášky so zdravotníckou tematikou, ktoré predniesol obvodný lekár z Okrúhleho „Vasiľ Berežný“. Tohto roku žiaci boli očkovaní proti tuberkulóze, čiernemu kašľu a ovčím kiahňam. Koncom septembra na školu doľahla chrípková epidémia. Niektorí žiaci boli nemocní 2 až 3 týždne, čo narušilo veľmi chod vyučovania.

Počasie:                            Tohto roku bolo počasie veľmi daždivé. družstevníci utrpeli veľké straty, najmä pri sene, už ako bolo spomínané, že 50 hektárov lúk bolo celkom zaplavených. S mladbou na miestom JRD sa započalo 20 augusta a dokončilo sa začiatkom októbra. O mladbu sa postarali členovia JRD s predsedom Michalom Pavlišinom.

Výkup obilia:                   JRD splnilo obilie takto: obilie 675q – splnené mlieko podľa plánu 48 000, splnené 71 000. Zemiaky 19 vagónov, ktoré boli splnené, mäso 100q splnené, vajíčka 2800, ktoré boli splnené.

Úprava cien:                    V roku 1965 bola úprava u niektorých druhov potravín ako napríklad u konzerv.

Novostavby:                     V tomto roku s výstavbou započal Jozef Matkobiš a dokončil Ján Surma a Tomáš Pavlišin. Z osady Hradiska si domček vybudoval Jozef Čula a Michal Magdžak, ktorý si aj súčasne dokončili. Aj Radoma sa čím ďalej, tým viac vzmáha.

Kultúrne pomery:           Mladí ľudia odchádzajú už vo väčšom množstve na štúdia.  V Prešove na Pedagogickom inštitúte zmaturoval Tomáš Tilko a Tomáš demjanovič, ktorý ako učitelia nastúpili do učiteľských služieb, čo vidieť ako plus pri vzdelanosti občanov. Na štúdia do Zdravotníckej školy do Prešova nastúpila Cecília Ševcová. Z osady Hradisko JSŠ postupuje Milan Lesňak.

Populácia:                        Narodilo sa spolu 20 detí z toho 11 dievčat a 9 chlapcov. Sňatky v Radome boli 2 a na osade Hradisku bol Lesňak. Spolu zomrelo 7 osôb, z toho 2 deti na osýpky.

1966

Nový rok:                         Tohoročná jar prišla veľmi zavčasu. Začiatkom mesiaca február už snehu nebolo a ani už nenapadal. Pomerne bolo dosť teplo. Ľudia koncom marca nastúpili do jarných poľnohospodárskych prác.

Voľby JRD:                     Tohto roku neboli nakoľko boli v roku 1965 a výbor sa volil na 2 roky. Výbor ostáva naďalej nezmenený, a to: predseda JRD je Michal Pavlišin, skladník Ján Šteľmak, skupinár Michal Cuba, živočichár Štefan Hibeľ, pokladník Jozef Pavlišin.

Výbor žien pozostával s týmito členkami: predsedkyňa Anna Ševcová, členky Anna Hibeľová, Zuzana Kandračová, Anna Berežňáková, Anna Munková, Mária Ševcová (Pasternáková). Z osady Hradisko: Helena Hricová a Verona Malačinová. Zároveň bol volený aj občiansky výbor s týmito členmi: František Vygoda, Vojček Ondrej, Malačina Michal.

Rozvoj JRD:                    Kolaudácia novej a modernej ošipárne bola v jesennom období minulého roku. Nakoľko JRD nemalo na tom záujem, lebo krmivo bolo veľmi drahé a JRD by na tom nedosiahlo žiadne výnosy, túto novú modernú ošipáreň prebrali Štátne majetky do prenájmu na jeden rok so 600 kusmi ošípaných a s obsluhou 1 človeka. Štátne majetky zamestnávajú 2 ľudí pri obsluhe prasiat, a to: Jana Lucíka a Juraja Juhasa. JRD tohto roku nemalo žiadne doplátky na pracovné jednotky, čím miestny družstevníci boli do značnej miery znepokojení. V letnom období ako každoročne voda zaplavila asi 50 ha lúk, čím JRD veľmi utrpelo.

Osveta:                              Osvetové podujatia sa konajú na novom kultúrnom dome, ktorý je dosť priestranný s javiskom na ktoré sa tunajšia škola veľmi tešila. Je za potreby ešte vymaľovať, aby tak dojmom lepšie pôsobil. V mesiaci SČSP bol zahájený oslavou 7.11. s bohatým kultúrnym programom žiakov tunajšej školy, ktoré pripravili miestne učiteľky. V tunajšej obci je štátne kino, čo prispieva k zvyšovaniu kultúrnej úrovne občanov. Tanečná miestnosť je už dokončená, na čom sa do značnej miery podieľala miestna mládež. V tunajšej obci je už skoro v každej tretej rodine televízor a rádio vlastní skoro každá rodina. Kultúrny život sa vzmáha aj na osade Hradisko. Veľa občanov má nové domky. Veľa občanov si  spravilo vlastným spádom vodovod, a sú to: Ján Hic, Ján Palidrab, Jozef Petrovský, František Malačina, Michal Malačina, Ján Malačina, Ján Sliva, Michal Biľ, Juraj Biľ, Jozef Kupec, tomáš Martiček, Michal Lesňak, Michal Zvijač. Títo občania žiadali od ONV finančnú pomoc, nakoľko úsek bol dlhý až 1300 metrov. Nakoniec si ho spoločne spravili sami, bez podpory ONV, hoci terén bol veľmi ťažký, občania z hradiska už prestali nosiť vodu z veľkej vzdialenosti, čo si teraz veľmi pochvaľujú.

Cesta na Hradisko:          Na cestu na Hradisko bolo poukázaných 221 tisíc korún. Ľudia v snahe čím skôr spraviť túto cestu v plnom prúde sa zapájajú do práce, nakoľko táto cesta je veľmi potrebná pre priame spojenie na Šandal. Dokončením tejto cesty už občania z Hradiska sa budú vo väčšom množstve zúčastňovať na rozličných kultúrnych podujatiach. Taktiež žiaci z osady Hradisko budú dochádzať na vyučovanie autobusom, čo je pre nich veľmi potrebné.

Škola:                                Učiteľský zbor v tomto školskom roku bol pozmenený. S. uč. Ševcová Anna bola na vlastnú žiadosť prepustená z učiteľských služieb, nakoľko sa odsťahovala s manželom do Košíc. Riaditeľkou školy naďalej ostáva E. Pavlišinová. Naďalej sa vyučuje v starej škole, ktorá nezodpovedá po žiadnej stránke, pretože bola vystaveá ešte v roku 1868. S výstavbou novej školy sa má započať v roku 1967. Mimo kultúrnych podujatí škola brala účasť v akcií zveľaďovania obci a to v jesennom a jarnom období. Škola úzko spolupracuje s rodičmi, čo je veľmi dôležité pri výchove mladého pokolenia. Obecná, učiteľská knižnica boli doplnené novými zväzkami. Je potrebné doplňovať hlavne žiacku knižnicu, nakoľko žiaci majú veľký záujem o rozprávkové knihy, ktorých je v tejto knižnici dosť málo a staré je potrebné pre zuživateľnosť vyradiť. Knihy sú vypožičiavané hlavne v zimnom období. Miestni žiaci si knihy vypožičiavajú vo veľkom množstve.

Zdravotníctvo:                 V tunajšej obci boli odprednášané niekoľkokrát prednášky so zdravotníckou tematikou, ktoré predniesol obvodný lekár z Okrúhleho Vasiľ Berežný. Tohto roku boli žiaci niekoľkokrát očkovaní proti Dite TBC a ovčím kiahňam, bola aj preventívna prehliadka všetkých žiakov. Žiaci, ktorí dobre nepočuli, nevideli, boli na odborné vyšetrenie. Taktiež dva krát do roka žiaci povinne a spoločne idú na ošetrenie chrupu na UNZ do Okrúhleho.

Počasie:                             Tohto roku počasie bolo veľmi pekné. S mladbou sa započalo v auguste. Do letných poľnohospodárskych prác sa v čase dovoleniek zapájala miestna mládež a ostatní robotníci zamestnaní mimo obci.

Výkup obilia:                   JRD dodávku splnilo takto: pšenica 250q 5,86. Mlieko 48,000; 73 264 obilie: raž 100q; 502,43 vajíčka; zemiaky 2000q 12,93q; mäso 170q 146,07q. Tohto roku bola aj úprava cien k 1.4.1966 s 5% prirážkou v pohostinstvách.

Novostavby:                     V tomto roku s výstavbou rodinného domku započal Ján Kačmár (Yskanin), Milan Ševc, Ondrej Rokyta a Anna Kačmárová.

Kultúrne pomery:            Na JSŠ v Giraltovciach zmaturoval Michal Pavlišin. Spolu sa narodilo 9 detí: 5 chlapcov a 4 dievčatá. Zomrelo 7 ľudí. Tragicky zahynul Ján Bukovský z Hradiska, ktorý bol zrazený v Radome motocyklom.

1967

Nový rok:                            Ako po iné roky, tak aj tohto toku prišla jar s lejakmi, ktoré narobili veľa blata. Koncom marca sa obyvatelia obce pustili do jarných poľnohospodárskych prác. Počasie v jarnom období bolo veľmi daždivé, čomu sa nikto netešil.

Voľby JRD:                        V mesiaci február boli voľby JRD. Na tieto voľby sa zúčastnil aj funkcionár ONV poľnohospodárskeho odboru z Bardejova. Voľby boli spojené s menším pohostením, ktoré zakúpil nový predseda JRD Ladislav Sotak. Doplátky, ktoré boli vyplácané ako obyčajne pri týchto voľbách, tohto roku neboli. Funkcionári boli volení na 4 roky. Za predsedu JRD bol zvolený Ladislav Soták, účtovník Ján Matkobiš, živočichár Štefan Hibeľ, skladník Ján Šteľmák, pokladník Jozef Pavlišin.

Výbor žien: predsedkyňa Anna Ševcová, Anna Berežňáková, Munková Anna, Mária Ševcová (Pasternáková), z osady Hradisko Helena Hicová, Verona Malačinová. Bola volená aj revízna komisia na čele ktorej je Ondrej Pavlišin.

Občiansky výbor naďalej ostáva nezmenený, a to: František Vygoda, Vojček ondrej, Malačina Michal.

Rozvoj JRD:                       Ako už bolo spomínané predseda JRD je Ladislav Soták. Ošíparne, ktoré vlastnia aj naďalej Štátne majetky s 450 kusmi ošípaných, pracuje Juhas Juraj a Surmová Anna. Ako každoročne, tak aj toho roku lúky zaplavila voda asi 50 ha, čím družstvo veľmi utrpelo. Tohto roku JRD postihla nepríjemná vec.  V jarnom období bolo veľmi veľa snehu, a tak na maštali novostavby spadla strecha. Pritom sa znehodnotilo značné množstvo obilia. Predseda JRD v letnom období usporiadal dožinky s tanečnou zábavou.

Učiteľský zbor:                   V tomto roku nebol pozmenený. Naďalej vyučuje s. učiteľka Mária Čorbová z Fijaša, ktorá vyučuje 2. a 4. Ročník. Riaditeľkou školy naďalej je Helena Pavlišinová, ktorá vyučuje 1.a 3. Ročník. Naďalej sa vyučuje v starej škole, ale v tomto roku sa začalo s výstavbou novej školy, čomu sa všetci tešíme, s nákladom 1 milión korún. Mimo kultúrnych podujatí škola brala účasť v akcií zveľaďovania obcí v jesennom a jarnom období. V tomto školskom roku tunajšiu školu  navštívil Okresný školský inšpektor s. Malčinsky. Škola úzko spolupracuje s rodičmi. Rodičia sa často informujú miestnych učiteliek o prospechu a chovaní svojich detí. Obecná a učiteľská knižnica sú doplňované novými zväzkami.

Osveta:                                Všetky podujatia sa konajú v kultúrnom dome. Tohto roku bola prevedená maľba kultúrneho domu s nákladom 5000 korún, ktoré poskytol ONV – odbor školstva a kultúry. V mesiaci SČSP boli žiaci informovaní o VOSR. Mesiac SČSP bol slávnostne zahájený 6. Novembra 1967. Žiaci tunajšej školy dodali bohatý kultúrny program. Obecenstvu sa program veľmi páčil. Odmeňovali ich potleskom a niektoré čísla opakovali dva krát. Na slávnostiach sa vo veľkom množstve zúčastňujú aj občania z osady Hradisko. Tanečná miestnosť je už dokončená a omaľovaná a boli v nej už pár krát aj tanečné zábavy, ktoré usporiadala miestna mládež. V ceste na Hradisko sa pokračuje. Niektorí občania si v tomto roku svojpomocne zaviedli vlastným spádom vodovod. Sú to: Jozef Malačina, Ján Rokyta. Vrablik Michal, Michal Matkobiš a Zuzana Fabianova.

Zdravotníctvo:                    V tunajšej škole boli  odprednášané niekoľkokrát prednášky so zdravotníckou tematikou, ktoré odprednášal obvodný lekár z Okrúhleho Vasiľ Berežný. Tohto roku boli žiaci očkovaní niekoľkokrát proti infekčným chorobám, a to: Dite, ovčím kiahňam, TBC a tetanu. Taktiež žiaci boli aj na ošetrenie chrupu.

Počasie:                               Tohto roku bolo počasie veľmi pekné. V lete až veľmi horúco.  V jeseni boli dosť skoro mrazy. Sneh napadal začiatkom decembra.

Novostavby:                        V tomto roku sa do rodinného domku nasťahoval Milan Ševc, Ondrej Rokyta a Jozef Matkobiš. Tohto roku v jarnej povodni sa utopila 5 ročná Janna Lucíková. Taktiež vznikol požiar u Zuzany Gočovej, ktorá utrpela značnú škodu.

Kultúrne pomery:              Na JSŠ v Giraltovciach maturovala Irena Pavlišinová, ktorá pokračuje v štúdiu na PI v Prešove. Spolu sa narodilo 12 detí. Z toho 7 dievčat a 6 chlapcov. Zomrelo spolu 5 ľudí.

1968

                                           Tohoročná jar prišla ako obyčajne začiatkom marca. Stále lejaky narobili veľa blata, najmä okolo potoka, ktorý veľmi sa vylial na lúky a zaplavil celé okolie.

Voľby JRD:                     Voľby boli vo februári, ktorých sa zúčastnili aj funkcionári z poľnohospodárskej výrobnej správy. Voľby boli spojené s kultúrnym programom, ktorý dodala tunajšia škola pod vedením riaditeľky školy Heleny Pavlišinovej a pohostením. Predsedom JRD naďalej ostáva Ladislav Sotak z Okrúhleho. Výbor a ostatné správy ostávajú nezmenené. Občiansky výbor ostáva naďalej nezmenený.

Rozvoj JRD:                    Už ako bolo spomínané naďalej ostáva predsedom L. Soták. Tohto roku prebralo JRD ošípané s 450 kusmi. Krmičom je naďalej J. Juhas. Ako po iné roky tak aj tohto voda narobila veľké škody, zaplavila asi 50 ha lúk. Predseda JRD v letnom období usporiadal dožinky s tanečnou zábavou.

Učiteľský zbor:                Ostáva naďalej nezmenený. Riaditeľkou školy ostáva naďalej Helena Pavlišinová a Mária Surmová. Naďalej sa vyučuje v starej šk. budove, ale na novej škole sa usilovne pracuje. Mimo kultúrnych podujatí škola brala účasť v akcií zveľaďovania obcí. Škola spolupracuje s rodičmi. Učiteľská, žiacka a obecná knižnica sa dopĺňajú novými zväzkami kníh.

Osveta:                              O osvetu v obci sa pričiní riad. školy Helena Pavlišinová. Všetky kultúrne podujatia sa konajú v kultúrnom dome. Program dodávajú žiaci tunajšej školy.

Zdravotníctvo:                 V tunajšej obci boli pár krát odprednášané prednášky so zdravotníckou tematikou. Prednášal obvodný lekár Vasiľ Berežný. Aj žiaci v škole boli pár krát očkovaní proti infekčným chorobám.

Počasie:                             Tohto roku bolo veľmi pekné až horúce. Mrazy začali skoro v jeseni. Sneh napadol 13. Decembra.

Novostavby:                     V tomto roku neboli žiadne.

Kultúrne pomery:            Na JSŠ v Giraltovciach nekončil nikto iba pokračuje Ľ. Demjanovič a L. Vrablik. Narodilo sa 15 detí: 8 dievčat a 7 chlapcov.

1969

Nový rok:                            Ako po iné roky, tak aj tohto roku, prišla jar lejakmi, ktoré narobili veľa blata. Zima sa skončila okolo 15 marca. Už koncom marca sa obyvatelia obce pustili do jarných poľnohospodárskych prác. Počasie v prvom jarnom období bolo veľmi pekné, ktoré bolo prerušované častými lejakmi.

Voľby JRD:                        V mesiaci marci boli voľby JRD. Týchto volieb sa zúčastnili aj funkcionári Okresného národného výboru – Poľnohospodárskeho odboru. Výbor ostáva naďalej nezmenený, a to: predseda Ladislav Soták, skladník Ján Šteľmak, skupinár Ján Goč, ktorého vystriedal Emil Pavlišin, živočichár Štefan Hibeľ, pokladník Jozef Pavlišin. Výbor žien pozostával z týchto členiek: predsedkyňa A. Ševcová, Anna Hibeľová, Zuzana Kandráčová, Anna Berežňáková, Munková Anna, Ševcová Anna č.d.8, Mária Pasternáková z Osady Hradiska: Verona Malačinová. Voľby boli spojené s bohatým kultúrnym programom, pohostením a zábavou. Na týchto voľbách žiaci tunajšej školy pod vedením riad. školy H. Pavlišinovej dodali bohatý kultúrny program, začo boli odmenení všetci učinkujúci malým darčekom od tunajšieho JRD. Záloha na 1 pracovnú normu bola vyplácaná po 12 KČS k tomu naturálie. Doplatky boli vyplácané po 3 KČS na jednu pracovnú normu. Súčasne na týchto voľbách bola volená revízna komisia na čele ktorej bol volený Ondrej Pavlišin. Občiansky výbor ostáva naďalej nezmenený.

Rozvoj JRD:                       Občiansky výbor ostáva naďalej nezmenený. Ako už bolo spomínané, predseda JRD ostáva naďalej nezmenený. Ošíparne prebralo od štátnych majetkov JRD o 450 kusov ošípaných. Tunajšie JRD začalo s chovom oviec o 200 kusov. Tohto roku v mesiaci máji zorganizovala tunajšie JRD výlet do Maďarska, Rumunska a Juhoslávie. Výletu sa zúčastnilo 31 osôb a výlet bol 11 denný a bol zdarma.

Učiteľský zbor:                   Ostáva naďalej nezmenený. Riaditeľkou školy je H. Pavlišinová a uč. ostáva naďalej Mária Surmová. Počas materskej dovolenky uč. Márii Surmovej cez mesiac september, október, november zastupovala  uč. Anastázia Siryová zo Staškoviek. 1. triedu s ročníkom 1. a 4. vyučuje riaditeľka školy H. Pavlišinová a 2. triedu s ročníkom 2. a 3. vyučuje v zastúpení Anastázia Siryová. Tohto šk. roku sa začalo vyučovať v novej školskej budove, ktorá mala celkovú hodnotu 100 148 tisíc korún. Nová školská budova je moderná, lenže bez ústredného kúrenia. V zimnom období je v škole veľká zima. V tomto školskom roku tunajšiu školu navštívil s. inšpektor Ivan Pančura. Uč. zbor spolupracuje s rodičmi žiakov. Žiacka knižnica je stále doplňovaná novými zväzkami.

Osveta:                                Osvetovú činnosť vedie riad. školy Helena Pavlišinová. Všetky kultúrne podujatia sa konajú v kultúrnom dome. Program na rozličné kultúrne podujatia dodávajú žiaci tunajšej školy pod vedením miestnych učiteliak. Na rozličných kultúrnych slávnostiach sa zúčastňujú aj občania z Osady Hradiska. Vodovod vlastným spádom si tohto roku zaviedol Miroslav Topor.

Zdravotníctvo:                    V tunajšej obci boli odprednášané tri krát prednášky so zdravotníckou tematikou, ktoré odprednášal obvodný lekár z Okrúhleho J. Jaklovský. Žiaci tohto roku boli očkovaní proti týmto chorobám: Dite, ovčím kiahniam, TBC a tetanu.

Počasie:                               Tohto roku bolo pekné najmä v letnom období, ktoré prerušovali časté dažde, najmä v mesiaci Júni. V jesennom období začali skoré mrazy. už 19 novembra napadol prvý sneh, ktorý už nezmizol a zima trvala až do 16 marca

ČSSP:                                  V mesiaci ČSSP boli usporiadané výstavky kníh. Mesiac ČSSP bol zahájený oslavou 7.11. s bohatým kultúrnym programom so žiakmi tunajšej školy a pod vedením miestnych učiteliek. V tunajšej obci je stále štátne kino, čo značne prispelo k zvýšeniu kultúrnej úrovne občanov a mládeže. Každá domácnosť vlastní rádio a televízor. Kultúrny život sa vzmáha aj na osade Hradisko.

Výkup obilia:                      Tunajšie JRD nemalo predpísanú dodávku obilia.

Novostavby:                        V tomto roku si vybudovali rodinné domčeky títo občania: Imrich Lesňak, Juraj Matkobiš, so stavbou začal Michal Ševc, Pavol Varjan a J8n Matkobiš.

Kultúrne pomery:              Na JSŠ v Giraltovciach nematuroval nikto.

1970

Nový rok:                               Ako po iné roky, tak aj tohto roku jarné vody narobili nemalé starosti tunajším občanom. Voda vyliala z potoka a zaplavila celé okolie. Ľudia vyšli do poľa koncom marca. Počasie bolo premenlivé s častými snehovými fujavicami, ktoré trvali do konca marca. V jarnom období boli aj voľby do JRD. Funkcionári JRD ostávajú naďalej vo svojich funkciách. Taktiež výbor žien ostáva naďalej nezmenený.

JRD:                                       Voľby, ktoré nedoniesli žiadnu zmenu, boli spojené s kultúrnym programom, ktorí dodali žiaci tunajšej školy pod vedením riad. školy H. Pavlišinovej. Žiaci boli odmení malými darčekmi od predsedy JRD Ladislava Sotáka.

Predseda MNV:                    Tohto roku sa obecný predseda M. Matkobiš dobrovoľne vzdal svojej funkcie. Na jeho miesto nastúpil nový predseda Juraj Ševc (Koscelník).

Učiteľský zbor:                      Učiteľský zbor ostáva naďalej nezmenený. Riad. školy je Helena Pavlišinová a učiteľkou Mária Surmová. 1. triedu s ročníkom 1. a 2. vyučuje riad. školy H. Pavlišinová. 2. triedu s ročníkom 3.a 4. vyučuje uč. Mária Surmová.

Knižnice/Osveta:                   V tunajšej obci je MĽK, ktorá ma hodnotu cez 10 000 KČS. Je stále doplňovaná novými zväzkami. Vedie ju uč. Mária Surmová. Učiteľská a žiacka knižnica je taktiež doplňovaná novými zväzkami. Vedúca OB je H. Pavlišinová, ktorá nacvičuje so žiakmi tunajšej školy programy na rozličné kultúrne podujatia.

Zdravotníctvo:                       O zdravie tunajších občanov sa stará Dr. A. Jablonský, ktorý aj v tunajšej obci odprednášal 4 zdravotnícke prednášky. Taktiež žiaci tunajšej školy boli očkovaní proti rozličným chorobám.

Počasie:                                  Tohto roku bolo pekné. 26. novembra trvala už silná zima s veľkými mrazmi, ktorá trvala do polovice marca.

ČSSP:                                     Mesiac november je mesiacom československého sovietského priateľstva. V tomto mesiaci na počesť tohto priateľstva bola v kultúrnom dome slávnosť s bohatým kultúrnym programom. Tunajšie JRD nemalo predpísanú dodávku.

Výkup obilia:                         Nový obytný domček si v tomto roku postavil Ján Pasernak a Michal 

1971

Nový rok:                            Tohto roku zima a nový rok začali silnými mrazmi. Jarné počasie ako zvyčajne bolo premenlivé do konca marca. V druhej polovici marca sa začali aj v našej dedine jarné práce. Aj tohto roku vody potoka vyliali a zaplavili ako vždy priestranné lúky. V mesiaci marci boli aj voľby do JRD. Za predsedu JRD bol zvolený Michal Pavlišin. Taktiež za učtovníka bol zvolený Peter Petnuch z Hutky. Tieto voľby boli spojené s kultúrnym programom, ktorý dodala tunajšia ZDŠ a bohatým pohostením.

Učiteľský zbor:                   V tomto školskom roku došlo k zmene uč. zboru na tunajšej škole. Na miesto učiteľky bola pridelená s. uč. Anna Kašpríková, ktorá pochádza z tunajšej obce (rod. Rokytová). 1. triedu s ročníkom 1. a 4. vyučuje s. uč. Anna Kašpríková. 2. triedu s ročníkom 2. a 3. vyučuje H. Pavlišinová. Miestnu ako aj žiacku knižnicu vedie a doplňuje s. uč. A. Kašpriková. Osvetovú a učiteľskú knižnicu vedie r. školy H. Pavlišinová. Žiaci tunajšej školy pod vedením miestnych s. učiteliek vystupujú na rozličných kultúrnych programoch usporiadané v obci.

Osveta/Voľby:                    Osvetovu činnosť vedie r. šk. Helena Pavlišinová. Tohto roku 25-26 novembra sa celoštátne konali voľby do zastupiteľských orgánov. Aj v tunajšej obci bolo vytvorené Agitačné stredisko. vedúcou tohto A.S. bola Helena Pavlišinová r.š., ktorá pracovala podľa vopred vypracovaného plánu. V tunajšej obci sme volili týchto poslancov:

Poslanec ONV: Juraj Tchurik, robotník štátnych ciest vo Svidníku

Ostatní: 1.) Ján Juhás, robotník

2.) Ján Goč, dôchodca

3.) Ján Pavlišin, taj. MNV

4.) Ján Sliva, roľník osada Hradisko

5.) Michal Biľ, roľník osada Hradisko

6.) Zuzana Vojčeková, domáca Hradisko

7.) Anna Hibľová, domáca Radoma

8.) Anna Berežňáková, domáca Radoma

9.) Ján Matkobiš, pomocný účtovník Radoma

10.) Tomáš Pavlišin, /radník J-ĽSD vo Svidníku Radoma

11.) Ján Demjanovič, úradník STS Stropkov Radoma

12.) Juraj Vrablik, listonoš Radoma

13.) Juraj Demjanovič, účtovník Radoma

                                             Voľby v tunajšej obci prebiehali veľmi úspešne. Osvetová pracovníčka Helena Pavlišinová od ranných hodín miestnym občanom vysielala relácie k voľbám a oboznamovala ich zároveň s priebehom volieb. Voľby v tunajšej obci boli ukončené prvý deň o 16:00 hodine poobede, takže sme sa zaradili medzi prvé obce v okrese. Ustanovujúca schôdza poslancov NV bola 16. decembra 1971 na ktorej sa zúčastnil taj. OV-KSS s. V. Demko a aktivista ONV súdr. Novotný. Na tejto schôdzi poslanci zložili sľub, prednesený poslancom ONV s. J. Tchurikom. Na tejto schôdzi bol zvolený predseda MNV Ján Goč. Do Rady MNV boli zvolení títo členovia: Ján Pavlišin tajomník, Ján Juhás, Tomáš Pavlišin, Ján Sliva. Ďalej bola vytvorená finančná komisia, kde boli volení títo členovia: Ján Pavlišin (tajomník), Ján Juhás, Helena Pavlišinová r. šk. a Michal Tchurik. Komisia verejného poriadku sa skladá z týchto členov: Ján Demjanovič predseda, členovia Juraj Vrablik, Ondrej Munka. Schôdza bola ukončená s bohatým pohostením a poďakovaním vedúcej Agitačného strediska H. Pavlišinovej za jej vykonávanú prácu v predvolebnom období ako aj počas volieb.

Výstavba:                            Koncom tohto roku bola zahájená výstavba predajne a pohostinstva, ktorú prevádza Jednota SD vo Svidníku ako investor a dodávateľom je Stavebný podnik Stropkov. Bola v tomto roku taktiež odovzdaná do užívania soc. budova pre JRD. V priebehu roka bol opravený kultúrny dom a zahájená výstavba cesty ku škole a Hradisko. tunajšie JRD postavilo drevárku ku škole v hodnote 16 600 KČS, ktorú financovalo  Odbor školstva vo Svidníku.

Zdravotníctvo:                    Tunajšiu obec v jarných mesiacoch postihla epidémia chrípky, neobišla ani tunajšiu školu, kde žiaci vymeškali pre nemoc 667 vyučovacích hodín. Dr. Jablonský (obvodný) v tunajšej obci odprednášal 2 zdravotnícke prednášky.

Počasie:                               Tohto roku bolo veľmi teplé. V polovici novembra napadol sneh, ktorý do konca mesiaca zišiel. Tohoročná zima bola veľmi nepríjemná, najmä pre deti, pretože neužili zimných radostí, nakoľko zima bola suchá bez snehu.

Na SVŠ v Giraltovciach nematuroval nikto, nastúpili Anna Pavlišinová, Mária Juhasová, Cecília Gačová. Na PŠ v Prešove ukončila štúdia Irena Pavlišinová, ktorá prijala miesto učiteľky na 1. ZDŠ v Stropkove.

1972

Nový rok:                         Počasie bolo obstojné, jar sa prejavovala častými dažďami a záplavami. Silné dažde v máji a júni zaplavili lúky, cesty, odplavili všetko skosené seno. Silnejšie dažde boli často, najmä v mesiaci máji, júni, ba aj v ostatných mesiacoch. V mesiaci júni bola veľká povodeň, voda sa valila vez most, do dvorov a narobila veľké škody J. Lucikovi, ktorému zaplavila dom do výšky skoro 1 metra. J. Tchurikovi, ba aj ostatným obyvateľom okolo potoka.

JRD:                                 Občiansky výbor ostáva naďalej nezmenený. JRD Radoma sa zlúčilo s JRD Šar. Štiavníka a Beňadikoviec. Predsedom je s. Friček z Okrúhleho. Vedúcim hospodárskeho dvora v Radome je M. Pavlišin. Učiteľský zbor ostáva nezmenený. 1. triedu s ročníkom 1. a 3. vyučuje r.š. H. Pavlišinová, 2. triedu s ročníkom 2. a 4. vyučuje s. A. Kašpriková. Osvetová pracovníčka je s. H. Pavlišinová, ktorá pracuje podľa vopred vypracovaného plánu. Žiaci tunajšej školy vystupujú na rôznych slávnostiach s bohatým kultúrnym programom, pod vedením miestnych učiteliek. V tun. obci sa utvorila nová organizácia a to HO SZŽ. Predsedníčkou bola zvolená A. Kašpriková. Pokladníčka s. H. Pavlišinová.

Zdravotníctvo:                 O zdravie tunajších občanov sa stará obvodný lekár Mudr. A. Jablonský. Detský lekár je v Šarišskom Štiavniku. Tunajšiu školu ako každoročne navštívila chrípka, z toho dôvodu žiaci zmeškali veľký počet hodín. Mudr. A. Jablonský odprednášal v tunajšej obci 4 zdravotnícke prednášky, ktorých sa zúčastňovali občania tun. obce. Bol premietnutý aj zdravotnícky film „Ako predchádzať úrazom“.

Nakoľko tajomník MNV onemocnel, zastupuje ho vo večerných hodinách predseda MNV s. Juhás. Osvetová pracovníčka sa všestranne stará o rozvoj kultúry v tun. obci a to predovšetkým vysielaním relácií v MR, ktorých v priebehu prázdnin odvysielala 37 relácií pod názvom „Hráme naším družstevníkom“. Tohtoročná zima bola veľmi nepríjemná, suchá, bez snehu.

1973

Nový rok:                            Tohoročná jar bola pekná, sneh sa pomaly topil, až všetok zmizol. Počasie v jarných mesiacoch bolo veľmi pekné, zato letné mesiace boli daždivé a studené. V mesiaci auguste bola v tunajšej obci otvorená nová predajňa. Ovocie-mlieko-pečivo, ktorej vedúcou sa stala Mária Varjanová z tunajšej obce. O prevádzku novej predajne sa postaral Tomáš Pavlišin pracovník J-SD vo Svidníku. Novovybudovaná predajňa, ktorej vedúcou ostáva naďalej Zuzana Kandračová, má slúžiť ako priemyselná predajňa.

JRD:                                    Zlúčené JRD sa vzmáha, rozšíril sa chov hovädzieho dobytka atď. Predsedom ostáva s. Friček z Okrúhleho. Stredisko je v Šarišskom Štiavníku v novovybudovanom kultúrnom dome. Občania z obce Radoma prejavovali nespokojnosť nad tým, nakoľko stavba vybudovaná k tomuto účelu s ústredným kúrením ostáva nevyužitá. JRD v minulom ako aj v tomto roku neorganizovalo žiadny zájazd pre družstevníkov. V mesiaci novembri prebiehala súťaž „Sami sebe“, medzi okresmi Svidník a Dolný Kubín. Aj tunajšia škola sa zapojila do tejto súťaže zberom fliaš a železa. Tunajšia škola zo zberných surovín na účet dostala 1800 KČS. Po mnohých ťažkostiach MNV poukázal tunajšej škole iba 1200 KČS, ktoré boli určené na školský výlet do Vysokých Tatier.

MNV-ZDŠ:                         Tajomníčka MNV naďalej zastupuje s. Juhás Ján. Učiteľský zbor ostáva nezmenený.  V novembri r. školy odišla na materskú dovolenku, zastupovaním bola poverená Jozefína Rokytová zo ZDŠ v Okrúhlom. Osvetová pracovníčka ostáva naďalej s. H. Pavlišinová. Tunajšia škola bola ako prvá v okrese Svidník zaradená do Experimentálnej. Vyskytli sa veľké ťažkosti, pretože v tunajšej obci nie je zriadená materská škola. Žiaci prichádzajú nepripravení, zvlášť z osady Hradisko. Stáva sa, že dieťa z osady celý september presedí v lavici bez slova. V tomto roku sa započalo s výstavbou Materskej školy, je treba, aby bola čím skôr ukončená. Je potrebné zo strany MNV a občanov vynaložiť všetko úsilie, aby tak očakávaná škôlka, mohla byť čím skôr ukončená.

Zdravotníctvo:                    Obvodný lekár s. Dr. Jablonský sa všestranne stará o zdravie svojho obvodu. Svedčí o tom už aj to, že v tomto roku v rámci zdravotníckej osvety odprednášal 3 prednášky so zdravotníckou tematikou.

ČSSP:                                  Mesiac november je mesiacom ČSSP. V tomto mesiaci bola na tunajšej škole urobená výstava sovietských kníh. Bolo vypredano 65 kníh v hodnote 330 KČS. Svedčí o tom, že žiaci radi čítajú nielen rozprávky v rodnej reči, ale aj knihy našich priateľov.

Výkup obilia:                      Tunajšie JRD plánovanú dodávku obilia slnilo.

Zima:                                   V tomto roku bola veľmi studená. Boli veľké víchrice, záveje najmä v mesiaci december a január.

Novostavba:                        V tomto roku sa nasťahoval do svojho domčeka Ladislav Rokyta.

1974

Nový rok:                            Tohtoročné jarné počasie sa prejavovalo častými dažďami. Jar nastala veľmi skoro. V mesiaci marci gazdinky už mali upravené aj svoje záhradky. V letných mesiacoch nastali veľké povodne. Voda zaplavila niekoľkokrát lúky okolo cesty, vyliala sa do dvorov a narobila značné škody.

JRD:                                    JRD nezaostáva, rozšírilo sa o tieto obce: Mlynárovce a Rovné. Spolu je zlúčených 5 obcí. Predsedom ostáva naďalej s. Friček z obci Okrúhle. Stredisko je v Šarišskom Štiavniku. Na hospodárskom dvore v Radome vedúcim je s. M.Pavlišin. Podľa rozhovoru vedúceho dvora s. Pavlišiného JRD si svoje dodávky plní.

MNV/ZDŠ:                         V tunajšej obci tajomníka, ktorí odišiel so sôchodku zastupuje zatiaľ s. J.Juhás. Ani práca na novozačatej materskej škole, tak neide ako sa predpokladalo. Je treba zabezpečiť mnoho vecí, ktoré sú veľmi potrebné pri novostavbe.

Učiteľský zbor ostáva naďalej nezmený. Riad. školy je naďalej s. H. Pavlišinová a s. uč. A. Kašpríková, triedu s ročníkom 1.a 3. vyučuje s.uč. H.Pavlišinová s počtom 26 žiakov. Z toho polovica z osady Hradisko. 2.triedu s ročníkom 2.a4. vyučuje s. A. Kašpríková s počtom žiakov 31. Tunajšiu školu navštevuje 1 žiak cigánskeho pôvodu, ktorý je v učení priemerný. Tunajšia škola ako 1. z experimentálnych v okrese dosahuje veľmi dobré výchovnovyučovacie výsledky. Vyučujúce sa zúčastnili školenia pre experimentálne školy v Spišskej Novej Vsi v Prešove a v Trnave. Osvetová pracovníčka s. H. Pavlišinová sa stará o kultúru v obci, a to rôznymi reláciami v Miestnom rozhlase, plagátmi a so súdr. uč. Kašprikovou nacvičujú bohaté kultúrne programy na rôzne príležitosti a slávnosti. Miestnu a školskú knižnicu doplňuje s. uč. A. Kašpriková, učiteľskú a osvetovú s. H. Pavlišinová.

Zdravotníctvo:                    Obvodový lekár s. Mudr. Jaklovský ako každoročne, tak aj tohto roku odprednášal 2 prednášky so zdravotníckou tematikou. Aj kultúra sa dostáva na vyššiu úroveň. SZM ktorého predsedníčkou je Irena Juhásová, poriada posedenia pri hudbe a pod. Členky DO-SZŽ, a to M. Kačmárová, A. Munková, A. Verešpejová, A. Berežňáková, A. Hybľová sa zúčastnili súťaže v speve, kde v okresnom kole získali 3. miesto.

ČSSP:                                  Aj v tomto roku bol mesiac november slávnostne otvorený 7. novembra v kultúrnom dome s bohatým kultúrnym programom. Sov. kniha v Prešove tun. škole dodali knihy v hodnote 350 KČS, ktoré boli vypredané. V tun. obci skoro každá  rodina vlastní rádio a televízor, áut je v obci 14, čo svedčí o vzrastajúcej sa kultúrnej úrovni aj v tunajšej obci.

1975

Nový rok:                            Tohoročná jar bola veľmi pekná. Povodne neboli žiadne. Až v mesiaci máji často pršalo. Časté dažde v tomto mesiaci boli príčinou toho, že zaostali poľnohospodárske práce. Letné mesiace, najmä jún, júl a august boli veľmi pekné, niekedy prerušené lejakmi. Teplota v prvej polovici júla vystupovala až na 32°C. Družstevníkom počasie prialo, takže žatevné práce prebiehali bez ťažkosti. Traktoristi a kombajnisti pracovali do neskorých večerných hodín. Na zlúčenom JRD so sídlom v Šarišskom Štiavniku zmeny nenastali. Tunajšie JRD vlastní 16 traktorov. V júni do miestnej ovčiarne JRD, ktorá bola vyprázdnená cez letné obdobie bolo dodaných 2000 kurčiat, ktorým sa veľmi dobre darí. O starostlivosť týchto sa starajú 4 družstevníčky, plných 24 hodín. Sú to: A. Ševcová, M. Pasternáková, M. Ševcová a Ševcová.

Voľba prezidenta ČSSR:  V júli bol zvolený nový prezident ČSSR s. Gustáv Husák, pretože s. prezident L. Svoboda je stále nemocný, požiadal o uvoľnenie s. G. Husák mu poprial v mene celej vlády ako aj svojom skoré uzdravenie a ešte veľa zdravia. Tento rok prebieha v znamení 30.5. Oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou. Aj naša obec slávnostne oslávila toto výročie už pri čestnom odhalení miestnej tabule na budove MNV s bohatým kultúrnym programom,                                                                           

Škola:                                  V učiteľskom zbore v mesiaci február nastali zmeni. S. uč. A. Kašpriková nastúpila na materskú dovolenku, zastupovaním bola poverená s. Mária Chomová rod. Dercová zo Stročína.1. triede s ročníkom 1. a 3. Vyučuje r. školy H. Pavlišinová, 2. Triedu s ročníkom 2. a 4. Vyučuje s. uč. Mária Chomová. V jarných mesiacoch tunajšiu školu navštívila angína a ovčie kiahne. Všetci žiaci tunajšej školy túto chorobu prekonali, tým zameškali veľký počet hodín. Pod vedením miestnych učiteliek boli nacvičené bohaté kultúrne programy na rôzne slávnosti a akcie usporiadané v obci. Miestne učiteľky sa zúčastnili školenia pre experimentálne školy v Bratislave. Pre tento školský rok bolo zapísaných do 1. Ročníka 15 žiakov. Nakoľko žiaci nie sú zaškolení od učiteľky vyučujúcej 1. Ročník sa vyžaduje vynaloženie maximálneho úsilia na dosiahnutie dobrých výchovno-vyučovacích výsledkov.

MNV:                                  1. Júna do funkcie tajomníka MNV bol dosadený s. Vincent Kundrík zo Svidníka. Pod jeho vedením nastali v tunajšej obci už značné zmeny. Zapríčinil sa predovšetkým o to, aby dôchodcovia sa stravovali v zlúčenom JRD, ktoré im dováža stravu zo Šarišského Štiavnika, začalo sa usilovne pracovať na výstavbe materskej školy a s. Vincent Kundrík je podľa svojich organizačných schopností veľmi usilovný pracovník.

1976

Nový rok:                            Rok 1976 sa niesol v znamení volieb do zastupiteľských orgánov. Vedúcu úlohu vo verejnom živote obci hrá DO-KSS, ktorá usmerňuje verejnú prácu. Na výročných schôdzach sa prevádza plnenie plánu a vytýčujú sa nové úlohy. Naďalej sa pokračuje na výstavbe materskej školy. Občania, najmä ženy, na vyzvanie MNV sa zúčastňujú pri rôznych prácach. O politický a kultúrny život v obci sa predovšetkým zapríčinili masové organizácie ako Osveta, DO-KSS, DO-ZPO, DO-SZŽ, ktorý rozšíril svoje kadre. Ani PO pri ZDŠ nestojí bokom. Na počesť výročných udalostí odovzdali záväzok a štafetu priateľstva a posolstva mieru, ktorá bola vyhodnotená medzi najlepšími v okrese.

Verejný život:                     22. a 23. Októbra sa konali voľby do zas. org. Za predsedu, ktorí získal všetky hlasy, bol zvolený Tomáš Pavlišin z tunajšej obce, zamestnaný ak opopredseda J-SD vo Svidníku. Na prvej schôdzi MNV, ktorá sa konala nasledujúci týždeň, novozvolený predseda poďakoval sa doterajšiemu predsedovi Jánovi Juhásovi za doterajšiu prácu a zároveň ubezpečil Jednotlivé komisie a občanov, že sa vynasnaží pracovať pre blaho obce. Zároveň požiadal o spoluprácu, pretože sila je práve v kolektíve, keďže pracuje mimo bydliska má mnoho úloh, ktoré vyplývajú z funkcie v zamestnaní.

Za tajomníka bol zvolený Vincent Kundrík zo Svidníka. Členovia rady MNV: T. Pavlišin, V. Kundrík, J. Čula, M. Biľ, J. Juhás, C. Macková, A. Berežňáková. Finančno-plánovacia komisia: P. Varjan, H. Pavlišinová a M. Malačina. Sociálna komisia: Surmová Mária, Hibľová Anna. Verejného poriadku: Ján Demjanovič predseda,  Zvijač M., Berežňaková A.

Osveta:                                Osvetová pracovníčka Helena Pavlišinová, počas celého roka reláciami miestneho rozhlasu oboznamovala občanov o medzinárodnej politickej situácii, vyhodnocovala v spolupráci s JRD prácu na JRD. Aj napriek daždivému počasiu úroda bola dobrá, len seno ako každoročne bolo zaplavené lejakmi.

JRD:                                    Nákazlivé choroby na JRD medzi dobytkom sa nevyskytovali, tento bol sledovaný zverolekárom zo Svidníka s. Miščíkom. Predsedom JRD je Ing. Jurč z Giraltoviec. JRD je sústredené v Šarišskom Štiavniku a nesie názov „Radomka“. V tomto JRD sú sústredené tieto obce: Radoma, Šar. Štiavník, Beňadikovce, Mlynárovce a Rovné. Do prác na tomto JRD sa najviac zapájajú ženy z Radomy. Správa obce na MNV stará sa všemožne o plnenie občianskych  povinností. Za tým účelom výstavba obce pokračuje, občania svojpomocne z vlastných zdrojov a za pomoci JRD si stavajú rodinné domky. Slamou prikryté domce už vymysli.

Škola:                                  V tomto roku učiteľský zbor je nasledovný. Riad. školy je H. Pavlišinová a učiteľka A. Kašpriková. Za upratovačku je ustanovená Mária Tchuriková rod. Gajdošová. Vyučujúce počas roka všemožne sa snažili, aby experimentálne vyučovanie, ktoré  bolo na našej škole zavedené v roku 1973 sa ujalo a boli dosiahnuté dobré výsledky. K jednotlivým udalostiam bol nacvičovaný bohatý kultúrny program. Od 19. S. A. Kašpriková až do konca roka je práceneschopná, zastupovaním bola poverená H. Schusterová z Lomného. V tomto školskom roku na tunajšej škole bola urobená previerka vo vychovno-vyučovacích výsledkoch s. z. OPS zo Svidníka s. Zelizňakom a s. inš. Kucerom. Touto ako aj inými previerkami boli zistené dobre vyučovacie výsledky. Na Gymnáziu v Giraltovciach maturovala A. Pavlišinová, ktorá pokračuje na PI-PJŠ v Prešove a M. Juhasová.

1977

Začiatok roka:                    Tohtoročná jar prišla dosť skoro a prejavila sa častým dažďom. Poľnohospodári vyšli skoro do poľa ale aj záhradky sa skoro odeli so zeleného rúcha. Počasie bolo veľmi nepriaznivé, stále pršalo, obilie neskoro dozrievalo, zlé vplývalo na hektárové výnosy. V letných mesiacoch sa prehnal silný dážď, ktorého príčinou boli zaplavené lúky, ale aj cesta v prostred dediny. Traktoristi a kombajnisti pracovali cez soboty a nedele do neskorých nočných hodín. Zmeny na JRD nenastali iba boli doplnené rady administratívnych pracovníkov. 18. augusta JRD stráca stráca dobrého kombajnistu Emila Kačmára, ktorý utrpel pri práci ťažký úraz, ktorému na mieste podľahol. Nešťastnou náhodou pri práci sa naňho prevrátil kombajn. JRD, ako aj celá obec túto nehodu ťažko znášala, pretože menovaný bol v práci svedomitý a v obci obľúbený.

MNV:                                  Rada MNV a poslanci sa všemožne snažia, aby materská škola na ktorej sa usilovne aj naďalej pracuje, bola čím skôr ukončená. Zabezpečujú sa odborné práce vo vnútri školy. pre nedostatok materiálu sa tieto preťahujú. Do práce sa zapojila mládež, ale aj ženy sa usilujú lebo táto MŠ nám všetkým veľmi chýba.

Osvetová pracovníčka Helena Pavlišinová r. školy cestou rozhlasu vyzýva občanov do práce a zároveň vzorným pracovníkom ďakuje zveľaďovanie obce a JRD.

Chov hydiny na tunajšom JRD je rentabilný. V mesiaci august ako v poslednej osade na Hradisku bola založená JRD a pričlenení k JRD Šandal.

Škola:                                  V tomto šk. roku je s. uč. Anna Kašpriková práceneschopná. Zastupovaním bola poverená od 26. septembra s. Helena Schusterová z Lomného, túto vystriedala riad. školy H. Pavlišinová, ktorá zastupovala aj v 2. triede popoludní, takže denne vyučovala 8-9 hodín. Až v 1. polovici marca nasledujúceho roku zastupovaním bola poverená uč. Adela Irchová zo ZDŠ Mestisko, ktorú po 2 týždňoch vystriedala s. uč. Mária Timanová z menovanej školy ZDŠ, ktorá sa prejavila ako veľmi usilovná a iniciatívna učiteľka, ktorá na našej škole zastupovala do konca šk. roka. Stála zmena učiteľov zle vplývala aj na výchovno-vyučovacie výsledky. Počas školského roka boli žiakmi nacvičované bohaté kultúrne programy k týmto udalostiam:

                                             7. november

                                             Zimné radovánky

                                             8. marec

                                             1. Jún-MDD a zakončenie šk. roku

Zdravotníctvo:                    O zdravie deti sa staral Dr. Bilinky z obvodného zdravotného strediska v Šarišskom Štiavniku. Obvodný lekár s. Jablonský v rámci zdravotnej výchovy odprednášal v tunajšej obci 6 prednášok. 19 žien sa zúčastnilo aj okresnej súťaže. Ani ostatné masové organizácie nestoja bokom. DO-KSS zohráva hlavnú úlohu na riadení obci. Aj DO-ZPD rozšíril svoje rady členiek žien a to: r. šk. ako veliteľku Helenu Pavlišinovú, uč. Máriu Surmovú, J. Kačmárovú, Annu Verešpejovú, Máriu Pasternakovú, Máriu Zelonkayovú, Martu Matkobišovú a Janu Lucikovú, ktoré počas voľných dní si osvojili obsluhu striekačky. Vo svojej činnosti nezaostáva ani DO-SZŽ a SZM. Tento svoju činnosť sústreďuje v budove MNV, kde usporadúva rôzne podujatia. Mládež si zakúpila aj stolnotenisový stôl, ktorý je umiestnený na MNV, kde trávia voľný čas.

V mesiaci ČSSP bola na našej škole urobená výstava sovietskych kníh s odpredajom za 250 KČS. Na Gymnáziu v Giraltovciach maturovala Betka Polončáková a Helena Matkobišová. Po prvý raz z 8. ročníka nastúpila na Gymnázium do Giraltoviec Ľubomír Pavlišin a Ján Surma. Na Strednú Strojnícku školu do Prešova nastúpila Mária Berežňaková. Z 9. ročníka nastúpila na Gymnázium do Giraltoviec Anna Lesňaková.

V tomto roku sa narodilo 8 deti.

1978

Začiatok roka:                    Tohtoročná zima bola dosť mierna, snehu málo. Jar bola veľmi chladná a trvala dosť dlho. Počas celého roku stále pršalo a bolo veľmi chladno. Keď porovnávam celý rok, bol veľmi nepriaznivý, poľnohospodárom sa veľmi zle pracovalo, polia boli neprístupné, žatva sa pretiahla a jeseň bola veľmi ťažká.

MNV:                                  Úsilie MNV bolo zamerané na ukončenie Materskej školy. Zabezpečovali sa odborné práce ako ústredné kúrenie, ktoré prevádzal OSP Prešov, prevádzka Sabinov, vodárenské, elektrické a lepenie podlahových gúm prevádzali Komunálne služby Hanušovce a maľbu JRD Braznica. Problémom bolo osadenie žumpy, kde výskyt spodnej body narobil nemalé starosti funkcionárom obce pri včasnom dokončení. Pri vynaložení maximálne úsilia táto bola daná do užívania 19.9.1978. Otvorenia sa zúčastnila delegácia ONV na čele s vedúcim odboru školstva s. Kapom, ďalej sa zúčastnil s. Prokop a s. Vasilenko z OŠ-ONV Svidník. Za odbor výstavby ONV sa zúčastnil s. Duleba, za dodávateľa odborných prác s. Imre z Komunálnych služieb Hanušovce, zástupcovia MNV, DO-KSS a riad. školy H. Pavlišinová zo žiakmi tunajšej školy, ktorí pripravili pekný program.

Na tejto milej slávnosti sa k prítomným občanom prihovoril a prestrihol pásku s. Kapa, vedúci odboru školstva. Predseda MNV s. Tomáš Pavlišin prečítal správu o rozvoji obce a životnej úrovne občanov od oslobodenia ako aj zhodnotil pomoc občanov, spoločenských organizácií a orgánov pre uskutočnenie tak veľkého diela, za čo sa všetkým poďakoval a odovzdal tútp do užívania s vyjadrením presvedčenia, že táto bude slúžiť ku komunistickej výchove mladého pokolenia. Na záver bolo zabezpečené pre prítomných občanov a hostí posedenie s pohostením.

Škola:                                  Riaditeľkou tejto školy bola ustanovená Mária Surmová, rod. Čorbová a učiteľkou Mária Bojčeková z Ladomírovej. Na ZDŠ s 1. a 4. ročníkom vyučuje od 1.9.1978 Anna Kašpríková a riad. Helena Pavlišinová. Od 3.11. za upratovačku nastúpila Mária Rokytová, pretože predchádzajúca upratovačka M. Tchuriková je práceneschopná. Pre tento školský rok je zapísaných 45 žiakov. Žiaci počas roka prekonávali rôzne choroby, ktoré sú u deti bežné.

Tohto roku 1977/1978 ma Gymnáziu v Giraltovciach nematuroval nikto ani na inej odbornej škole. V tomto roku si vybudoval rodinný domček František Gajdoš, Ján Pavlišin, Michal Tchurik a J8n Tchurik.

Pre zabezpečenie lepších služieb obyvateľstvu bola na osade Hradisko v rodinnom domku Michala Zvijača zriadená predajňa Rozličného tovaru Jednotou-SD vo Svidníku, ktorej vedúcim sa stal Michal Zvijač.

1986

                                             Na základe uznesenia rad MNV písaním kroniky od roku 1986 bola poverená s. Mária Surmová riaditeľka materskej školy v Radome. Narodila som sa 12. septembra 1947 vo Fijaši okr. Svidník v maloroľníckej rodine. Základnú deväťročnú školu som ukončila v roku 1954 v Giraltovciach, kde som pokračovala v štúdiu na SVŠ. V roku 1966 som začala vyučovať na ZDŠ-Radoma. V roku 1974 som začala diaľkovo študovať na PŠKG v Prešove, ktorú som ukončila v roku 1976. Po ukončení MŠ v Radome som bola v roku 1978 poverená riaditeľkou, kde pracujem dodnes. V roku 1974 som vstúpila do radov KSČ. Pracujem vo výbore ZD-KSS Radoma a zároveň som aj propagandistkou tejto organizácie. Už tretie volebné obdobie som poslankyňou MNV a predsedníčkou sociálnej komisie. Od roku 1986 som bola radou MNV zvolená za osvetová pracovníčku obce. Ďalej som podpredsedníčkou ZD-SZŽ, členkou ČSČK,ZPO.

Sociálne pomery:                Životná úroveň obyvateľstva z roka na rok stúpa. Každá rodina v našej obci má vyhovujúce bývanie s moderným zariadením. V obci je 31 vlastníkov osobných áut a na Hradisku 14 áut. Veľká pozornosť je venovaná ONV- odbor sociálnych vecí prestarlým občanom. Veď aj tohto roku bolo pre dôchodcov rozdeleno 38 000 KČS. Dvojica obdržala sumu až do výšky 1 900KČS a jednotlivec do výšky 1000 KČS. Každá rodina vlastní televízny prijímač a tri rodiny v tomto roku zakúpili farebné televízne prijímače. Neblahou skutočnosťou je, že poslednú sa rozmáha zvýšené množstvo požívania alkoholu, takže starostlivosť o deti a mládež leží na pleciach našich žien. V obci je v prevádzke jednotriedna materská škola, ktorá umožňuje matkám už dvojročné dieťa dať do predškolského zariadenia a zapojiť sa do pracovného pomeru. Táto vymoženosť pomáhala vylepšiť finančnú stránku našich rodín. Väčšina žien našej obce je zamestnaná na miestnom JRD, kde je zriadená prevádzka výroby podnosov a šitia rukavíc.  Počas jarných, letných a jesenných poľnohospodárskych prác, tieto ženy pracujú podľa potreby v rastlinnej výrobe. Ďalšie ženy sú zamestnané v Tesle-Stropkov a OZKN-Svidník. Zamestnanosť mužov v našej obci je rôznorodá. Pracujú na JRD, Tesla-Stropkov, Strojárne-Svidník a v ostatných odvetviach národného hospodárstva.

Kultúra, školstvo a šport:  O kultúrnu oblasť v obci sa stará s. Mária Surmová, ktorá práve tohto roku bola R-MNV poverená dobrovoľnou osvetovou pracovníčkou. Práca v tejto oblasti sa riadi plánom kultúrno-výchovnej činnosti. V priebehu celého roka sú občania prostredníctvom miestneho rozhlasu oboznamovaný s dianím vo svete a reláciami k jednotlivým dejinným udalostiam. Stará sa ďalej o propagáciu a kultúrny život našej obce. Dôkazom toho je aj ženská folklórno-spevácka skupina, ktorej je zakladateľkou. Táto skupina vznikla v roku 1983 a pracuje pod vedením s. Oľgy Bieloruskej učiteľky ZŠ v Šarišskom Štiavniku, ktorá skupinu zároveň doprevádza na harmonike. Táto skupina nesie názov „Radomčanka“ a pracuje pod rúškom JRD-Radomka so sídlom v Šar. Štiavniku. Oblečenie žien tvorí krokodilový kroj s čepcom a mašľami a biela vyšívaná košeľa s mohutne naberanými rukávmi. Spevácko-folklórnu skupinu tvoria tieto členky: Mária Vojčarčíková, Mária Surmová, Anna Dančišinová, Marta Matkobišová, Anna Cabanová, Helena Rokytová, Júlia Bolešová, Vlasťa Pavlišinová, Mária Demjanovičová a Mária Hibľová. Táto skupina úspešne vystupovala na dňoch kultúry ZDR v Stropkove, kde jej bolo udelené 1. miesto a tak postúpila na súťaž v rámci Východoslovenského kraja, ktorá bola v Porúbke v Michalovskom okrese. Úspešnosť vystúpenia umožnila skupine umiestniť sa medzi prvými a postúpiť na celoslovenskú prehliadku, ktorá sa má konať v roku 1989. Okrem spomínaných vystúpení súbor rozdával radosť na mierových udalostiach v Dubovej a Cernine, vystúpenia na VČS miestneho JRD, vystúpenia na miestnych oslavách výročia VOSR, MDŽ, voľby a účasť v prvomájovom sprievode.

                                             Riaditeľkou MŠ je s. Mária Surmová, učiteľka a zároveň vedúca školskej jedálne je s. Mária Kaňuková, kuchárka Mária Varjanová, upratovačka Zuzana Vojčeková, kurič Ondrej Vojček. Materskú školu navštevuje 32 detí – 19 chlapcov a 13 dievčat, včítane detí zo Šar. Štiavnika. Riaditeľkou ZŠ je s. Dana Spitzerová. Knižnica bola v priebehu roka doplnená o nové zväzky literárnych diel. Nakoľko je umiestnená v budove bývalej školy ZŠ a MŠ ju využívajú na poriadanie rôznych besied a podujatí súvisiacich s knihou.

                                             V našej obci sa do značnej miery rozvinul šport. Veď 9.5.1982 bol v našej obci založený zväz TJ-Radomka. Členovia tejto organizácie sa venujú futbalu. Predsedom je Ján Dančišin, ktorý je zároveň jej hlavným organizátorom. Svojpomocne si vybudovali futbalové ihrisko na ktorom usilovne trénujú a poriadajú zápasy. Z radov našich občanov sa prejavil veľký záujem o tieto športové podujatia, čiže naskytla sa príležitosť ako kultúrne tráviť nedeľňajšie odpoludnia. Neuveriteľný záujem o tieto akcie sa prejavuje aj u prestarlých občanov obce. Výbor TJ v spolupráci so ZŠ a MŠ z príležitosti MDD usporiadal športové odpoludnie. Deti MŠ a ZŠ súťažili v rôznych športových disciplínach. Všetci súťažiaci boli za svoj výkon odmenení.

MNV:                                  Novozvolení poslancovia sa aktívne podieľajú na verejno-spoločenskom dianí v obci. Sú vzorom pre svojich voličov v pracovnej aktivite pri skrášľovaní obce a najmä pomocou miestnemu JRD pri zbere sena a počas žatvy.

                                             Zasadnutia R-MNV a jednotlivých komisií sa konajú podľa vopred schváleného plánu, kde sú prejednávané otázky týkajúce sa volebného programu a života obyvateľov našej obce. Miestny národný výbor v spolupráci s osvetovou besedou poriada podľa plánu kultúrno-výchovnej činnosti verejné slávnostné zhromaždenie ako je výročie VOSR, VF, MDŽ a ďalšie. Tieto slávnosti sú obohatené kultúrnym programom pripravovanými deťmi MŠ,ZŠ a folklórno-speváckou skupinou žien.

                                             Najaktívnejšou zložkou NF v našej obci je ZOSZŽ, ktorá má 36 členiek. Predsedníčkou je Mária Vojčarčíková. Táto organizácia tohto roku odovzdala miestnemu JRD 28q sena, nazbierala a odovzdala do zberných surovín 21 q starého textilu. Bývala predsedníčka Helena Rokytová bola delegátkou na zjazde SZŽ v Bratislave. Ďalšou organizáciou je ZOZPO, predsedom ktorej je Ján Demjanovič. Jej členovia sa starajú o poriadok v obci po bezpečnostnej stránke a zapájajú sa do súťaží poriadaných okresným ZPO. Predsedníčkou ZO-ČSČK je s. Cecília Macková, aktívne sa podiela na  získavaní bezplatných darcov krvi, ktorých je v našej obci tohto roku 21. Výbor pri týchto členov usporiadal slávnostné posedenie s odovzdaním upomienkových darčekov. Máloaktívnou organizáciou v našej obci už po niekoľko rokov je ZO-SZM, príčinou čoho je neustála zmena predsedov organizácie a nestálosť jej členov.

Zdravotníctvo:                    O zdravie našich detí sa stará Dr. M. Bilenky z obvodného zdravotného strediska v Šarišskom Štiavniku, ktorý každoročne navštevuje MŠ a ZŠ za účelom zistenia zdravotného stavu našich detí. Naše zdravotníctvo sa stará aj o zdravý vývoj detského chrupu, ktorý pravidelne sleduje zubný lekár zo zdravotného strediska v Okrúhlom. Na návrh lekára a so súhlasom rodičov sme začali deťom v materskej škole podávať v tabletách „Natriumchlorotum“ s čím súvisí aj pravidelné umývanie zubov poobede.

1987 – 1991

Úvod:                                   V roku 1987 bola venovaná veľká pozornosť štátopolitickým výročiam a udalostiam roka i ostatným zložkám výchovy ako je vedecký svetonázor, vlastenecká a internacionálna výchova, estetická, právna a branná  výchova. Jednotlivé formy práce boli zamerané na všetky kategórie obyvateľstva.

Obyvateľstvo:                     V roku 1987 sa v Radome narodili 4 deti. Z toho 1 dievča a 3 chlapci. V tomto roku zomrelo 0 osôb. Obyvateľstvo sa zaoberá hlavne poľnohospodárstvom v miestnom roľníckom družstve.

Poľnohospodárstvo:          Jedným z hlavných predpokladov dynamického rozvoja poľnohospodárskej výroby v rokoch 8. päťročnice je zabezpečenie prednostného rozvoja rastlinnej  výroby na JRD, Radomka so sídlom v Šarišskom Štiavniku. Plánovaná hektárová úroda bola splnená, čím boli splnené aj dodávky.

V tomto roku boli jednotlivé ceny obilovín nasledovné:

Pšenica   1q                                                   mlieko:    2KČS

Raž         1q                                                    mäso:  bravčové

Ovos       1q

Jačmeň    1q

Verejný život:                     Každoročne si obec pripomína významné stálopolitické výročia a udalosti roka. K týmto významným výročiam boli organizované slávnostné akadémie s občanmi obce. Akadémie boli organizované na dobrej úrovni s dôrazom na politický charakter. V roku 1987boli zorganizované slávnostné zhromaždenia občanov k týmto významným udalostiam:

 1. 42. výročie oslobodenia obce Sovietskou armádou
 2. Február 1948
 3. Májové udalosti
 4. 43. výročie Slovenského národného povstania
 5. 70. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie

Zhromaždenia vypĺňal tento program:

 1. Hymny
 2. Otvorenie
 3. Báseň
 4. Slávnostný prejav
 5. Kultúrny program

Veľký význam vo verejnom živote občanov v obci mali verejné pléna, ktoré sa v roku 1987 uskutočnili 2 krát , a to v mesiaci február a november.

Plnenie volebného programu:         Občania obce sa aktívne zúčastnili brigád, ktoré poriadal národný výbor pre plnenie volebného programu národného frontu. Boli to hlavne akcie poriadané pre úpravu obce.

Komunistická strana:        Obec má jednu základnú organizáciu Komunistickej strany Slovenska. Zloženie výboru ZO KSS:

Predseda: Pasternak Ján

Podpredseda: Demjanovič Ján

Zapisovateľ: M. Demjanovičová

Pokladník: H. Pavlišinová

Členovia výboru: Radomský Jozef, Čula Juraj, Surmová Mária

Kultúrny život:                   Spoločenské organizácie národného frontu spoločne s MNV, JRD, Základnou školou a Materskou školou organizovali kultúrnu činnosť obce. Hlavným organizátorom kultúrnej práce v obci je Základná škola.

Materská škola, Miestny  národný výbor a ZO-KSS (Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska). Činnosť bola zameraná na tieto hlavné ukazovatele:

 • úsek svetonázorovej výchovy
 • mimoškolská výchova a vzdelávanie
 • názorná agitácia a propagácia
 • úsek knižnice (práca s knihou)

Svetonázorová výchova:

 •  
  1. Na tomto úseku boli usporiadané prednášky a besedy ako:
  2. Svetonázorová výchova v rodine
  3. Svetonázor v socialistickej spoločnosti
  4. Mimoškolská výchova a vzdelávanie:
 • kvízy k Februáru
 • k VOSR
 • ku dňu znárodnenia

Záujmovo-umelecká činnosť:         V obci pracuje spevácka skupina pri JRD „Radomka“ pod názvom Radomčanka, ktorú doprevádza na harmonike p. učiteľka Oľga Bieloruská zo Šarišského Štiavnika. Tento súbor úspešne vystupuje na rôznych slávnostiach a súťažiach.

Výzdoba obce:                    Názorná agitácia a propagácia je jedna z foriem výzdoby obce. O túto sa stará  osvetová pracovníčka Mária Surmová riad. MŠ v Radome. K jednotlivým výročiam a udalostiam v roku 1987 boli zhotovené pútače v spolupráci s Okresným osvetovým strediskom vo Svidníku.

Knižnica:                             Knihovníčkou v MĽK je Dana Spitzerová – Vrabliková riad. ZŠ, ktorá pravidelne podľa plánu práce zabezpečuje vypožičiavanie kníh. Okrem iného knižnica usporiadala 10 rozprávkových popoludní a dopoludní spojených s premietaním a čítaním rozprávok, 2 besedy, 6 výstaviek kníh a 6 nástenných novín. Veľký význam mala spolupráca knižnice so spoločenskými organizáciami ako so Socialistickým zväzom žien. Dobrá spolupráca bola s obyvateľmi obce.

Koncom roka sa už tradične koná stolnotenisový turnaj „O pohár predsedu telovýchovnej jednoty“. Zúčastnilo sa na ňom ........ členov základnej organizácie telovýchovnej jednoty.

Školstvo:                              V roku 1987 Základnú školu navštevovalo 17 žiakov. Škola je jednotriedna a štyrmi ročníkmi. Riaditeľkou školy je Dana Vrabliková, ktorá denne cestuje zo Stropkova.

Materská škola:                  V materskej škole je zapísaných 32 detí. 19 chlapcov a 13 dievčat. Riaditeľkou ostáva naďalej Mária Surmová a učiteľkou je Helena Janíková. Školu navštevujú aj deti zo Šarišského Štiavnika.

Zdravotníctvo:                    V našej obci nie je zdravotné stredisko. Na ošetrenie obyvatelia našej obce chodia do obvodného zdravotného strediska do Okrúhleho. Lekárom obvodného zdravotného strediska je Mudr. Alexander Jaklovský, ambulantnou sestrou je Viera Jaklovská.

Úpravy a opravy:               Pre skrášlenie životného prostredia miestny národný výbor zabezpečil okrasné stromčeky, ktoré občania vysadili na vhodných miestach, čím prispeli k skrášleniu životného prostredia.

Záznamy v kronike za tento rok pre budúce generácie zaznamenala uč. Helena Pavlišinová na základe prístupných záznamov v obce, JRD, ZŠ, MŠ, kostolného kurátora, časopisov, dennej tlače, vlastným pozorovaním a vypovedí starších občanov.

V Radome dňa 1. augusta 1993

Helena Pavlišinová

1988

Počasie:                               Počasie v tomto roku nevybočovalo z normálu predchádzajúcich rokov. Do konca februára trvala zima s dostatočným množstvom snehu. Nasledovalo premenlivé počasie, striedavo dážď so snehom. Bolo chladno, hmly ako predzvesť príchodu jari. Letné obdobie bolo teplejšie s dažďom. Jeseň bola dlhá, pomerne teplá so skorým príchodom zimy.

Hospodárstvo:                    Prevažná časť obyvateľstva našej obce je zamestnaná v Jednotnom roľníckom družstve Radomka so sídlom v Šarišskom Štiavniku. Družstevníci hodnotili výsledky svojej práce na výročnej členskej schôdzi v duchu nového zákona o poľnohospodárskom družstevníctve. Tento zákon poskytuje každému družstvu priestor pre samostatnosť, podnikavosť, iniciatívu, zvyšovaní podielu členov na riadení družstva. Súčasne nový zákon kladie veľkú zodpovednosť na plnenie požiadaviek spoločnosti, núti každého hospodáriť efektívnejšie. Títo členovia družstva, ktorí v roku 1988 dosahovali najlepšie pracovné výkony boli ocenené vyznamenaním „Vzorný pracovník JRD a zverejnením fotografie na Galérii cti v budove roľníckeho družstva.

Ocenení boli:

 1. Hibeľ Pavol
 2. Surma Michal
 3. Luciková Margita

Predsedom JRD je Podhajecký Mikuláš zo Soboša.

Obchod:                              Jednota spotrebné družstvo vlastní budovu pri hlavnej ceste v prostriedku obce, kde okrem predajne Rozličný tovar je aj Pohostinstvo. Vedúcou Potravín „Rozličný tovar“ je Gabriela Vojčeková, ktorá denne dochádza. V obchode je rozličný tovar. Mesačný obrat činil 50-60 000 KČS. Tovar dováža riaditeľstvo Jednoty zo skladu Zdroj v Stropkove.

                                             V tomto období jednotné ceny u niektorých druhov tovaru bol nasledovný: 1 kg múka pšeničná výberová 4,90 KČS, 1 kg krupica pšeničná hrubá 4,20 KČS, 1 kg múka hladká 4,20KČS, 1 kg maku 30 KČS, 1kg hrášok 6 KČS, 1 kg šošovice 15,60 KČS, 1 kg fazule 9,60 KČS, 1 kg ovsené vločky 6,20 KČS, 1 kg kukuričná krupica 3,50 KČS, 500 g marmeláda 6KČS, džem jahodový 450g 7,40 KČS, kompót ananasový 7KČS, kompót broskyňový 900g 9KČS, kompót čerešňový 500g 4,50KČS, kompót hroznový 4,50KČS, slivkový 6KČS, 1kg cukru 7,50KČS, víno Tokajské suché 0,7l 30KČS, Ryzliny pínsky 1l 38KČS, Dievčie hrozno 1l 28KČS, Rubeso 1l  34KČS, Stolové červené 28KČS, Hubert-šumivé 0,7l  45KČS, 1l Vodka 85KČS, Jablčné 12% biele (očipuči) 1l    8KČS, Malagelo 1l  12KČS, Medovina 0,5l  16KČS.

Pohostinstvo:                      Vedúcou je Mária Kačmárová. Okrem liehových nápojov, vína, piva, predajňa je dobre zásobená limonádou, minerálnou vodou, cigaretami a sladkosťami. Na požiadanie zákazníka môže dostať aj čaj a kávu. Tovar dováža a dodáva ústredný sklad „Zdroj“ Stropkov. Pivo dováža nákladná automobilová doprava Pivovar Veľký Šariš.

Politický život:                    V obci je jedna politická strana Komunistická strana Slovenská-dedinská organizácia DO-KSS. Pri národnom výbore sú miestne organizácie Národného frontu: Slovenský zväz žien, Slovenský zväz mládeže, Telovýchovná jednota, Zväz požiarnej výchovy, Zväz invalidov, Slovenský červený kríž, ďalej Základná škola, Materská škola, Pohostinstvo, Rozličný tovar a Jednotné roľnícke družstvo.

Kultúrny život:                   Osvetovou pracovníčkou je naďalej Mária Surmová, ktorá spolupracuje so ZDŠ a MĽK so zložkami národného frontu – masovými organizáciami. Boli usporiadané rôzne kultúrne podujatia ako besedy, prednášky a relácie v miestnom rozhlase. Činnosť miestnej ľudovej knižnice je obmedzená pre nevhodné umiestnenie. Knižnicu vedie uč. Dana Vrabliková. Knižnicu navštevuje prevažne školská mládež.

Obyvateľstvo:                     V tomto roku sa narodilo 5 detí. Zomrelo 0 osôb. Bytová kultúra sa zlepšuje najmä technickým a hygienickým vybavením: plynové sporáky, kúpeľne s WC. Pri domoch pribúdajú kvetinové záhony, okrasné kry. Mení sa obliekanie ľudí. Mladí kráčajú s dobou. Občania sa zúčastňujú na kultúrnych podujatiach. Do programu prispievajú žiaci ZŠ, MŠ ako aj folklórna skupina pri JRD Radomka „Radomčanka“. Svadby sa konajú v hotelových a reštauračných zariadeniach vo Svidníku, v Stropkove, v Giraltovciach a v kultúrnom stredisku v Okrúhlom a Šarišskom Štiavniku. Pre stiesnené podmienky v kultúrnom dome pri MNV v Radome sa tanečné zábavy nekonajú. Mládež tanečné zábavy navštevuje v okolitých obciach. Starší občania na tanečné zábavy nechodia. Na svadbách sa ešte zachovali staršie tance ako šarišská polka, valčík, čardáš. Na tanečných zábavách prevládajú moderné tance – úsporné na miesto a pohyb. Typickú ľudovú hudbu vidieť len na svadbách aj to zriedkavo. Škoda, že sa tak tratí ľudová kultúra a umenie.

Náboženský život:              Náboženský život je orientovaný na rímskokatolícky kostol, ktorý navštevujú kresťania z celej farnosti ako z Okrúhleho, Mestiska a Šandala. Do polovice roka dochádzal na bohoslužby raz týždenne farár  Čelovský z Giraltoviec a po ňom p. farár z Turan nad Ondavou. Na väčšie sviatky ako Veľká noc zastupoval p. dekan zo Zborova. Po ňom dochádzal p. dekan Andrej Treleja zo Stropkova. Za posledných 5-6 rokov poklesla úroveň náboženského života v obci.

Kostolník: Munka Ondrej

Pokladník: Dančišin Ján

Školstvo:                              Základnú školu v tomto roku navštevuje 21 žiakov. Riaditeľkou školy je Dana Vrablikova zo Stropkova. Školská družina má 1 oddelenie s počtom 21 detí. Vychovávateľkou je Angela Babjaková z Bane. V ZŠ boli usporiadané akcie ako posedenie pri jedličke, vianočná beseda, oslavy štátnych sviatkov, výlet na Duklu. Finančné náklady na prevádzku školy a školskú jedáleň, ktorá je pri MŠ boli dodávané ústredne- odborom školstva vo Svidníku cez Miestny národný výbor.

Materskú školu:                 Materskú školu navštevujú deti od 3 do 6 rokov z tunajšej obce ako aj Šarišského Štiavnika. Celkový počet detí je 29. Zo Šarišského Štiavnika 14. Učiteľský zbor je nezmenený.

Sociálne pomery:                Sociálna starostlivosť štátu o občanov dôchodcov, invalidov, vdovy a siroty je uspokojivá. Poštový doručovateľ je Jozef DŽalaj z Okruhlého kde sa nachádza aj poštový úrad, pravidelne prináša dôchodky a finančné podpory, ktoré štát poskytuje. Maloobchodné ceny sú prístupné všetkým občanom. Zárobky obyvateľov sú úmerné cenám potravín, spotrebného a priemyselného tovaru. Pribúdajú osobné autá väčšinou našej výroby, niet domácnosti bez rádioprijímača, televízora, vysávača, skoro všade vlastnia plynový sporák. Pribúdajú farebné televízory. Samozrejmosťou sú bicykle.

                                             Tento zápis som previedla dodatočne na základe vlastných pozorovaní, záznamov, údajov od starších občanov, ZŠ,MŠ, vedenia hospodárskych jednotiek, dostupných cenníkov a iného hodnoverného materiálu.

                                             V radome dňa 1.augusta 1993

Zapísala uč. Helena Pavlišinová

1989

Príroda/Počasie:                 Tohto roku prevládala nestálosť počasia. V lete dosiahli teploty +30°C, v zime -25°C. Letné obdobie sa vyznačovalo búrkami, ľadovcom, čím boli značne poškodené poľnohospodárske kultúry. Zima trvala do polovice marca. Celkove pôda je chudobná na živiny. Veľa sa hnojí umelými hnojivami, čo nie je to najlepšie. Zaostalo hnojenie maštaľným hnojom pre ťažkú manipuláciu a nedostatok výkonných strojov. Vo veľkom množstve aj napriek chemickým postrekom sa vyskytuje pásavka zemiaková. Melioračnými zásahmi ubúdajú studničky a tratia sa v chotári aj vodné pramene. V letnom období ubúda vody v studniach.

Opis obce:                           Vzhľad našej obce sa postupne mení. Nové domy sa postavili: Michal Motyka, Michal Viravec, Jozef (Ďoďo) Malačina. Cez obec bol daný nový asfalt, ale aj na vedľajšiu cestu smerom k JRD. Bola prevedená oprava kostola z vonkajšej strany. Okolie kostola teraz pôsobí príjemným dojmom a estetickým vzhľadom. Taktiež bola upravená a natretá ohrada okolo cintorína.

Škola:                                  Tunajšiu Základnú školu s 1.-4. ročníkom navštevuje 19 detí. Škola je jednotriedna a riaditeľkou školy je Dana Vrabliková, ktorá dochádza denne zo Stropkova. V šk. roku 1989/1990 vychovávateľkou v družine je Angela Kačúrová z Chotče, ktorá tiež dochádza denne. Všetci žiaci navštevujú družinu. V ZŠ sa vyučuje rímskokatolícke náboženstvo p. farárom Pavlom Kaminským, ktorý býva na tunajšej farnosti. Rímskokatolícky farský úrad, ktorý sa nachádza v blízkosti kostola svojou úpravou, vzhľadom a estetickým riešením zdobí celú farnosť.

MŠ:                                      Učiteľský zbor ostáva nezmenený. Zapísaných detí je 20: 9 chlapcov a 11 dievčat. V tomto školskom roku už nenavštevujú deti zo Šarišského Štiavnika, pretože v tomto školskom roku sa zriadila materská škola aj v Šarišskom Štiavniku.

Kultúra:                              Kultúrno-výchovnú činnosť v obci organizuje MNV, ZŠ, MŠ. Pri Jednotnom roľníckom družstve pracuje folklórny súbor „Radomčanka“. Vedúcou súboru je p. učiteľka zo Šarišského Štiavnika Oľga Bieloruská, ktorá súbor doprevádza na akordeóne. Súbor je 10členný. Táto skupina úspešne vystupuje na rozličných akciách v obci ako aj mimo nej. Činnosť miestnej ľudovej knižnice sa podstatne mení. Nová literatúra je doplňovaná okresnou knižnicou vo Svidníku. Športová činnosť je na veľmi dobrej úrovni. Predsedom Telovýchovnej jednoty je Ján Dančišin. V zimnom období mládež sa venuje stolnému tenisu.

                                             Zbor požiarnej ochrany sa zúčastňuje na okresných súťažiach. Zložky národného frontu pri MNV vyvíjajú sporadickú činnosť, ale táto sa pomaly vytráca.

                                             Celá naša verejnosť vzrušene prežívala udalosti koncom tohto roka. 17. novembra 1989 sa stal historický medzníkom v živote našich národov. Týmto dňom zmenil sa politický, kultúrny a hospodársky život v našom štáte. V hlavnom meste našej republiky v Prahe došlo k násiliu verejnej bezpečnosti – červené barety – proti demonštrujúcim študentom. To bol aj súčasne koniec „nežnej“ alebo „zamatovej“ revolúcie. Predseda vlády Ladislav Adamec podal demisiu. Prezident Gustáv Husák poveril predsedu vlády ČSFR Mariána Čalfu zostavením novej vlády.

                                             Predsedníctvo Slovenskej národnej rady 8. decembra prijalo demisiu členov vlády slovenskej socialistickej republiky a poverilo akademika Milana Čiča zostaviť novú vládu.

10. decembra bola vymenovaná nová vláda ČSFR. Má 21 členov, z toho 10 za KSČ, 2 za čsl. stranu socialistickú, 2 za čsl. stranu lidovú a 7 bez politickej príslušnosti. Nová vláda dostala pomenovanie Vláda národného porozumenia, ktorá bude viesť štát do nových volieb.

                                             10. decembra odstúpil prezident dr. Gustáv Husák z funkcie, ktorú vykonával 14 rokov od roku 1975. V tento deň sa strana slovenskej obrody vrátila k pôvodnému názvu Demokratická strana.

                                             Po dlhých rokoch mladí aj starší občania putovali do Brezovej pod Bradlom, aby si po 40 rokoch uctili pamiatku dr. Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa zaslúžil o vznik 1.ČSR.

                                             11. decembra skupiny vojakov začali odstráňovať drôtené zátarasy na čsl. rakúskej hranici. Kúsky drôtov si brali občania domnov ako vzácny suvenír.

12. decembra bola vymenovaná nová vláda Slovenskej socialistickej republiky na čele s predsedom akademikom Milanom Čičom. Komunistická strana Československá prestala byť vedúcou silou v štáte.

29. decembra vo Vladislavskej sále Pražského hradu poslanci Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky zvolili na obdobie do najbližších volieb za prezidenta ČSSR Václava Havla. Medzi prvých gratulantov patrili predseda Federálneho zhromaždenia Alexander Dubček a predseda vlády Marián Čalfa.

                                             V katedrále svätého Víta sa prezident zúčastnil s manželkou na ďakovnej bohoslužbe Te Deum – Teba Bože -. Potom kardinál Tomášek s monštranciou najsvätejšej sviatosti nového prezidenta republiky požehnal.

Búrky protitotalitných prejavov pomaly utíchali, život sa vracal do svojich koľají. K nám búrlivosť revolúcie nezasiahla. Ľudia s napätím čakali čo bude zajtra. Utíchali prejavy rečníkov v Prahe a v Bratislave. Najčastejšie sa vyskytovali mená: Ján Budaj, Milan Kňažko, Alexander Dubček, Ján Čarnogurský, Václav Havel. Vzniklo nové politické hnutie Verejnosť proti násiliu VPN na Slovensku a v Čechách Občianske fórum OF. Postupne vznikali ďalšie politické strany, ktorých bolo viac než dosť. Okrem týchto dvoch hnutí najväčší záujem bol o stranu zelených, sociálno-demokratickú stranu a stranu kresťanských demokratov. Najmenší záujem bol o komunistickú stranu. V novembri zvýšil sa optimizmus občanov o budúcnosť, či to bude reálne, ukáže nám doba.

Pohyb obyvateľstva:          V tomto roku sa narodilo 9 detí. Zomrela 1 osoba.

Náboženský život:              V tomto roku prišiel na Radomskú farnosť p. farár Pavol Kaminský, ktorý oživil náboženský život najmä mládeži. Za jeho pôsobenia bola natretá strecha kostola, oprava kostola z vonkajšej strany a terénne úpravy okolo kostola. Celkový náklad činil 175 801KČS. Na vonkajšie opravy kostola veriaci prispeli podľa svojich možností od 500 do 1000 KČS.  V mesiaci septembri bola birmovka za účasti košického diecézneho vikára Štefana Onderka.

Kurátori: Dančišin J., Malačina Jozef, Macko M., Zelonkay M. ml, Zelonkay František, Palidrab C.

1990

Počasie/Príroda:                   Tohoročné počasie bolo veľmi nepriaznivé, čo bolo badať na poľnohospodárskych kultúrach. Nepriaznivo a neesteticky pôsobia rôzne skládky okolo domov a ciest, hoci v tomto roku sa pristavilo smetisko. Na toto smetisko bola pridelená zo štátu dotácia a to 177 000 KČS. Takto dostáva dedina nepekný vzhľad, šíri sa nepríjemný zápach, a tým sa ničí životné prostredie, ktoré by sme si mali skrášľovať a chrániť.

                                             Príroda v okolí našej obce poskytuje mnoho vzácnych liečivých rastlín ako harmanček pravý, repík, zemežle (cintéria), kostihoj, prvosienka, podbeľ, púpava, žihľava, hluchavka biela, nechtík lekársky, lastovičník, skorocel, rebríček a rad ďalších, ktoré niektorí ľudia poznajú, zbierajú, sušia a užívajú. Príroda v našom okolí je krásna, skrýva v sebe mnoho tajomstiev, len ich treba poznať a venovať im patričnú pozornosť.

Hospodárstvo:                    Jednotné roľnícke družstvo malo veľké škody, ktoré boli spôsobené živelnými pohromami. Slovenská štátna poisťovňa tieto škody čiastočne uhradila. K JRD Radomka so sídlom v Šar. Štiavniku patria tieto obce: Šarišský Štiavnik, Beňadikovce, Mlynárovce a Rovné. V Radome na hospodárskom dvore sú umiestnené jalovice, dojnice.

                                             Kultúrno-výchovná komisia zabezpečuje pre svojich členov a príslušníkov rodiny domácu a zahraničnú rekreáciu, pioniersku rekreáciu a kúpeľnú liečbu. Na domácej rekreácii v rámci republiky sa zúčastnilo 8 ľudí. Z príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku bol zorganizovaný zájazd do Bratislavy. Boli uskutočnené aj zájazdy do Krakowa v Poľsku. Boli zakúpené vstupenky na jazdecké preteky do Stropkova, na kultúrne slávnosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku.

Predajne:                            V predajni potraviny je vedúcou Gabriela Cubová. Potraviny a ďalší spotrebný tovar dodáva ústredný sklad Zdroj Stropkov na základe objednávok vedúcej predajne. Náročnejší technický a chemický tovar občania nakupujú v mestách okresu. Chlieb a pečivo vozia Pekárne Giraltovce, okres Bardejov.

Verejno-politický život:     Dňa 31. mája 1990 uskutočnili sa v našom štáte voľby do zákonodarných zborov a 23. novembra v tomto roku voľby do obecných zastupiteľstiev. Na obecnom úrade vo volebnej miestnosti MNV. Občania si zvolili obecné zastupiteľstvo v tomto zložení:

Pavlišin Ľubomír, starosta obce                                 

Viravec Michal                                                            Surmová Mária

Dančišin Ján                                                               Macková Cecília

Vrablik František                                                        Matkobišová Marta

Zelonkay František                                                      Tchuriková Helena

Janík Michal                                                                Hibeľ Pavol

Čula Imrich                                                                 Gonos

                                             Do Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady najviac hlasov získalo hnutie Verejnosť proti násiliu „VPN“ a kresťansko-demokratické hnutie „KDH“.

Šport:                                  26. júla 1990 sa uskutočnil 34. ročník medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“. Druhá etapa týchto pretekov Šarišsko-poddukelska bola dlhá 173 km a viedla z Prešova a o 15:45 hodine prechádzali cyklisti vyzdobenou obcou smerom na Svidník od Bardejova. Športový život v našej obci je na veľmi dobrej úrovni, hoci mládež nemá vlastné ihrisko ale športuje na ihrisku v Okrúhlom. Dňa 29. júla 1990 bolo slávnostné otvorenie futbalového ihriska v Radome. Slávnostný prejav predniesol predseda TJ Ján Dančišin. Po slávnostnom prejave nasledoval slávnostný výkop. Tohto slávnostného otvorenia sa zúčastnili družstva: Baňa, Šandal a Radoma. Za nepriaznivého počasia a večerných hodinách sa mládež venuje stolnému tenisu. Škoda len, že doposiaľ mládež nemá telocvičňu.

Obyvateľstvo:                     V tomto roku sa narodilo 11 detí. Tragickou udalosťou zomrela Mária Vojčarčíková, poštová doručovateľka z Okrúhleho vo veku 39 rokov. Spolu s Annou Čučkovou z Matoviec tiež poštovou doručovateľkou 40 ročnou, obidve vydaté, dňa 6. júna na križovatke hlavnej cesty v Okrúhlom, osobným autom, ktoré riadila Mária Vojčarčíková narazili do nákladného auta s návesom, ktoré ich tlačilo asi 20 m. Napriek rýchlej pomoci občanov a miestneho lekára Dr. Alexandra Jaklovského sa nepodarilo im zachrániť život. V tunajšej obci poštový úrad nie je, doručovateľom je Jozef Džalaj z Okrúhleho.

Náboženský život:              V tomto roku bola prevedená maľba kostola, boli zakúpené a vysadené okrasné kríky – tuje okolo kostola. Za aktívnej pomoci kresťanov z Radomy a Okrúhleho boli dokončené práce na tunajšej fare. Za pôsobenia nového pána farára Pavla Kaminského boli obnovené púte, ktoré bývalý režim zakazoval. Veriaci z tunajšej obce boli hromadne na púti v Šandale, na Bani, Okrúhlom, Mestisku, Stropkove, Svidníku, Kurime, Gaboltove a v Levoči. 20. apríla zúčastnili sa veriaci autobusom na uvítaní sv. otca pápeža Jána Pavla II. v Bratislave. Náboženský život v obci riadi p. farár P. Kaminský a kurátori:

 • organista: Juraj Repka
 • kostolník: Ondrej Munka

V miestnom kostole sa vykonávajú kresťanské sobáše, krstenie detí a pohrebné omše.

Školstvo:                              Riaditeľkou školy je p. Dana Vrabliková. Škola je jednotriedna s počtom žiakov 17, ktorá je umiestnená v MŠ v stiesnených priestoroch. Typizovaná budova ZŠ je nevyužitá už 8 rokov pre malý počet detí. Vychovávateľkou je Angela Kačurová. Rímskokatolícke náboženstvo vyučuje p. farár Pavol Kaminský.

MŠ:                                      V tomto školskom roku nastali zmeny vo vedení MŠ. 4.septembra riaditeľkou školy bola Odborom školstva menovaná Helena Janíková.

Kultúrny život:                   Nakoľko Osvetové strediská boli zrušené, bola aj funkcia osvetovej pracovníčky, ktorou bola uč. Mária Surmová zrušená. Kultúrny život organizuje Obecný úrad v spolupráci s MŠ a ZŠ. Boli uskutočnené nasledujúce akcie:

 • 1.deň v škole
 • Posedenie pri Jedličke
 • Životné jubileá

11. marca bola urobená rekonštrukcia elektrického vedenia na časti zvanej Salaš, boli postavené 2 transformátory.

                                             Záznamy pisateľka použila z Obecného úradu, ZŠ, MŠ,JRD, Farského úradu, časopisov, údajov od občanov a vlastným pozorovaním.

V Radome, september 1993

Zapísala: Helena Pavlišinová

1991

Počasie/Príroda:                 Počasie tohto roku nevybočovalo z normálu predchádzajúcich rokov. Zima trvala do polovice marca s dostatočným množstvom snehu. Nasledovalo premenlivé počasie, dážď so snehom. Bolo dosť chladno, hmly ako predzvesť jari. Letné obdobie bolo teplé. Jeseň bola daždivá a chladná, najmä mesiac september bol veľmi chladný a daždivý. Teplý október vystriedal studený november.

Príroda v našom okolí je krásna, len jej treba venovať patričnú pozornosť. Naše lúky a polia, lesy a pasienky, svahy i údolia, suchá pôda i močariská kedysi oplývajúce nekonečnou hojnosťou liečivých rastlín, volajú po ich ochrane, rozmnožené tohto bohatstva prácou rúk a umu v prospech nás všetkých.

Lesy chotára poskytujú zväčša bukové, hrabové a brezové drevo. Rastú aj borovice, jedle, smreky, duby, agáty, jelše, osiky vŕby, lipy a to prirodzeným vysievaním semien – vietor, vtáctvo a vysádzaním pracovníkmi lesnej správy z Okrúhleho. V tunajších lesoch sa združujú diviaky, jelenia a srnčia zver, pomerne veľa líšiek, málo zajacov. Združuje sa v malom množstve kuna skalná, lasica, divá mačka, ba aj vlk a rys, Zastúpené je početné vtáctvo ako jastrab, kaňa, sokol, bocian biely, lastovička, sýkorky, hrdlička záhradná, holub divý, vrabec, pinka, rybárik, žlna, dudok, ďateľ čierny, sovy, jarabica poľná. Trvale hniezdi kačka divá, vodná sliepka, chraštiaľ.

Napriek chemickým zásahom vyskytuje sa pásavka zemiaková. Občania pestujú zeleninu voľne v záhradách, na poli ale aj vo foliovnikoch.

Opis obce:                           Vzhľad obce sa postupne mení. Občania sa starajú p čistotu obce. Odpadky sa vyvážajú na novovybudované smetisko za dedinu. Zlepšil sa vzhľad verejných priestranstiev výsadbou zelene. Cez obec bol daný nový asfalt. Nový rodinný dom si postavil Jozef Tchurik a Jozef Ševc.

Predajne:                            V prevádzke je predajňa Rozličný tovar a Pohostinstvo. Jednoty spotrebného družstva vo Svidníku, ktoré zásobuje veľkosklad Zdroj Stropkov a pivovar Veľký Šariš. Do obce prichádza raz týždenne pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov. Táto pojazdná predajňa zásobuje školskú jedáleň, ktorá je pri MŠ a stravujú sa aj žiaci Základnej školy. Tu nakupujú aj občania.

Technický priemysel a odevný tovar si občania nakupujú v okresnom mesta ale aj iných mestách. V predajni Rozličný tovar je vedúcou G. Cubová. Obsah potravín a cenové relácie sa oproti minulému roku nezmenili. V pohostinstve je vedúca Anna Pastyrčáková.

Kultúrne pomery/Škola:    1. septembra 1991 bola znova zriadená 2triedna ZŠ s počtom žiakov 24. 1. a 4. ročník vyučuje riad. Dana Vrabliková a 2. a 3. ročník uč. Helena Pavlišinová. Vychovávateľkou v družine je Angela Kačúrová. Všetci žiaci ZŠ navštevujú družinu. V ZŠ sa vyučuje rímskokatolícke náboženstvo p. farár Ondrej Palša a katechétka riad. školy Dana Vrabliková.

MŠ:                                      Učiteľský zbor ostáva nezmený. Zapísaných detí je ...... Kultúrny život organizuje Obecný úrad v spolupráci so ZŠ a MŠ. Boli uskutočnené nasledujúce akcie:

 1. deň v škole
 2. Posedenie pri jedličke
 3. Karneval
 4. MDD
 5. Výlet do Zoo v Košiciach

V roku 1991 sa menil systém financovania. Od 1. januára mali dostať obce financie cez novovytvorené daňové úrady, ale financie začali nabiehať až od marca. Obecný úrad začínal s počiatočným stavom účtu 3600 KČS. Pokiaľ sa zhromaždilo väčšie množstvo finančných prostriedkov bol koniec roka a vzhľadom k tomu mimo základných funkcií platu sa v obci nič nestavalo.

Šport:                                  Športová činnosť je na veľmi dobrej úrovni. Mládeži je k dispozícii futbalové ihrisko, ktoré nezíva prázdnotou. Predsedom TJ je Ján Dančišin. Pod jeho vedením ožil športový život v obci. Dňa 18.8.1991 bolo zahájenie ročníka 91/92 vo futbale. V jesennej časti sa umiestnili na 3.mieste. 1. miesto Vyšný Mirošov, 2. miesto Duplín B, 3. miesto Radoma. V zimnom období ožíva stolný tenis.

1992

                                          Nový rok priniesol so sebou veľa snehu. Počasie bolo dosť mierne, ale po 15. januári zavládli dosť silné mrazy, ktoré trvali asi 3 týždne. Teplota klesla na 20-22°C pod bod mrazu. V mesiaci februári to je od 5.2. do 15.2. boli v našom okrese vyhlásené pre ZŠ a SŠ chrípkové prázdniny, nakoľko táto chrípková epidémia zasiahla veľkú časť obyvateľstva. Pokračovaním boli jarné prázdniny, ktoré trvali do 21.2.1992.

                                          Prostredníctvom nášho veľadôstojného pána farára váp. Ondreja Palšu sa veriaci našej farnosti v druhej polovici februára dozvedeli, že zavíta k nám náš sídelný biskup mng. Alojz Tkáč.

                                          Veriaci našej obce sa na návštevu diecezného biskupa mng. Alojza Zkáča duchovne pripravili.

1992-1993

Kronikárka:                       Magdaléna Pavlišinová

V roku 1994 zastupiteľstvo Obecného úradu v Radome, poverilo starostu obce Ľubomíra Pavlišina, aby zabezpečil kronikára na dopĺňanie a pokračovanie v písaní kroniky. Túto prácu som prijala, nakoľko mám ukončený kronikársky kurz a túto prácu som vykonávala tak na Základnej škole posledné dva roky ako aj na Strednej škole.

                                             Pochádzam z obce Radatice, okres Prešov. Narodila som sa 29.7.1970. Po ukončení MŠ a ZŠ som pokračovala v štúdiu na Strednej poľnohospodárskej škole v Kežmarku. Po jej ukončení som 3 roky pracovala v Zelenine –V. Šariš, ako samostatný odborný ekonóm obchodnej politiky a sekretárka riaditeľa. Nie som nijako politicky zaťažená.

Samospráva štátu a obce:  Roky 1992-93 sú ešte stále veľmi ovplyvnené rokmi 1989,1990. Od rokov v ktorých začali veľké zmeny na celom území Slovenska aj Čiech. V štáte je čím ďalej, tým menej finančných prostriedkov. Ľudia strácajú zamestnanie. S novou dobou prišla veľká neistota. Celý rok 1992 sa vláda na čele s Vladimírom Mečiarom pripravovala na rozdelenie štátu. Boli celonárodné dohody, či bude lepšie ak sa Československá Federatívna republika rozdelí na Českú a Slovenskú časť, alebo nie. Začiatkom roku 1.1.1993 sa ČSFR predsa len rozdelila na Slovenskú a Českú republiku. V januári 1993 boli voľby prezidenta republiky. Stal sa ním Michal Kováč. Pôvodom z Ľubiše, okres Humenné.

Roky 1992-1993 padli do povedomia aj ako roky prvej a druhej kupónovej privatizácie. Vláda sa rozhodla, že ak chceme žiť po americky, musíme tak konať. Občania Slovenskej republiky dostali možnosť zobrať podniky do súkromného vlastníctva, sprivatizovať a riadiť ich.  Privatizácia sa rozbehla v plnom prúde. Kto zbohatol za komunistov, privatizoval a kto bol chudobný vtedy, bol chudobnejší teraz, naviac tisícky ľudí prišlo zo dňa na deň o prácu. Demokraciou sa otvorili dvere za hranice a tak jedni hľadali prácu aspoň za hranicou v Čechách, iní cestovali hoc aj do Ameriky.

Občania si mohli kúpiť akcie v podniku, kde zaplatili 1000 SK za kupónovú knižku a ak podnik prosperoval, zasielal im šekom podiel z akcií. Koncom roku 1993 sa s kupónovými knižkami skončilo, ale dali sa predať za dosť vysokú hodnotu, od 5000 do 10 000 SK.

Aj starosta obce po prepočte predpokladaných výdajov na rok 1993 navrhol nákup piatich certifikátov VÚB s viazanosťou na 1 rok. Poslanci odsúhlasili nákup 5-tich certifikátov po 10 000 SK, čím by obec mala získať cca 6000 SK.

Výstavba a zmeny charakteru obce:          Domová daň sa vypočítavala podľa veľkosti stavieb a majetku jednotlivých občanov + poplatok za psa Radoma 70 Sk a na Hradisku 60 SK. Pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí bola úľava na dani 50%.

V roku 1992 sa dole pod MŠ postavili dva nové šatne so sprchami a herňa. Vedľa herne si mládež Radomy upravila malú miestnosť, ako posilňovňu. Pri vybavení posilňovne výdatne pomáhal Tomáš Kačmár a Pavol Lukáč. V roku 1993 pán Macko Michal priestory vybielil a šatne si zobralo do prenájmu TJ na čele s Dančišinom Jánom. Koncom roku 1992 sa od Malačinu Jozefa na Okrúhle potiahol cez cestu nový koberec. Po rokovaniach s ochrancami prírody Obec získala trochu peňazí na úpravu Radomskej šťavy. Cesta k zdroju sa vydláždila betónovými dlaždicami a vysypala kamením. Na mieste výtoku sa postavila pumpa na ručné pumpovanie. Pri úprave Radomskej šťavy výdatne pomáhali pracovníci VPP s Milanom Gačom a starostom obce.

Činnosť podnikov a ich podial na živote v obci:   Koncom novembra začiatkom decembra 1993 nastali veľké zmeny aj na Radomskom družstve. Nastala likvidácia JRD. Starosta obce sa snažil družstvo udržať pokope. Pán A. Kočiš zo Stropkova bol ochotný viesť ďalej družstvo bez akýchkoľvek zmien. Radomské rukavičkárky však neodsúhlasili tento krok a tak sa začalo družstvo likvidovať. Dobytok sa rozpredal za zostatkovú hodnotu občanom, väčšinou pracovníkom družstva. Pán Malačina Imrich, Matkobiš Jozef a Šembera P. si prenajali stroje. Pán Matkobiš a Šmbera P. však stroje zobrali do prenájmu, zakúpili za zostatkovú hodnotu a potom rozpredali. Pán Malačina si stroje ponechal a začal podnikať s ovcami a poliami. Pribral k sebe ešte Malačinu Tomáša a Jozefa. Podiel nezamestnanosti v obci v roku 1993 činí 30%.

Obchod:                              Predajňu JEDNOTY v Radome vedie Lesňáková Anna. Ceny oproti minulému roku sa veľmi nepohli. Pojazdná predajňa mäsa sa však v tomto rokuzrušila. Pohostinstvo vedie Anna Pastyrčaková.

Školstvo:                              Základnú školu v Radome navštevuje 24 žiakov. 1. a 3. ročník vyučuje riad. školy Vrabliková Dana, 2. a 4. ročník uč. Pavlišinová Helena. Všetci žiaci chodia do družiny, ktorú vedie vychovávateľka Kačurová Angela.

Materskú školu navštevuje .....detí. Riaditeľka MŠ Janíková Helena, učiteľka Surmová Mária. Na konci školského roku 1993 starosta obce usporiadal jednodenný zájazd detí a ich rodičov na Krásnu Hôrku a Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Aj v tomto roku bolo posedenie pri jedličke spestrené vystúpením detí ZŠ a MŠ.

Kultúra:                              V obci funguje miestna knižnica. Spravuje ju Kačurová Angela, vychovávateľka. Poplatok za vedenie knižnice je 20 SK na hodinu. V roku 1992 boli zakúpené nové premietačky. Celá časť kina bola upravená. Prešlo sa na nový 36 mm film z pôvodného 16 mm. Nové stroje boli zakúpené z Fričoviec, okr. Prešov v hodnote 25 000 SK. Cena lístka do kina sa pohybuje okolo 20 SK.

Cirkevný život:                   Zloženie obyv. po cirkevnej stránke v obci je rôzne. Všetci však navštevujú rímskokatolícky kostol . Miestny farár Ondrej Palša. 11.9.1992 vyhorela fara. Pôvodcom požiaru bol vraj elektrický ohrievač, na ktorom bola kopa papierov. Došlo k skratu v el. vedení. Podkrovie na fare vyhorelo. Škoda bola odhadnutá na 70 000 SK. Zničenú časť vyplatila Slovenská poisťovňa. 25.4.1993 v miestnom kostole spieval detský zbor z Košíc. Matkobišová Darina sa postarala s pomocou Obecného úradu o pohostenie. Zastupiteľstvo odsúhlasilo 500 Sk na mäso. Ešte pred svojím odchodom Pavol Kaminský dal rozobrať hlavný aj bočný oltár so sochami. Oltár bol napadnutý červotočmi, rozsypával sa. Za pomoci občanov ho odniesli do sypanca. V roku 1992 bol oltár odvezený do Červeného Kostelca na rekonštrukciu. V tomto roku prechádzala Radomou putovná socha Panny Márie. Gido Michal dal postaviť betónový kríž na hornom konci Radomy medzi lipami a domom Jána Pasternáka.

Telovýchova a šport:          Upravili sa šatne pod MŠ a tak ich využíva Telovýchovná jednota, ktorú vedie Dančišin Ján. Dal do nich vystrúhať lavičky na sedenie. Cez sezónu sa teda hraje futbal. V zime si chodia chlapi zahrať ping-pong aj tenis.

Mimoriadne udalosti:         Neprirodzenou smrťou zomrel Mikuláš Lukáč, spáchal samovraždu. V roku 1993 sa narodili dve dievčatá: Baranová Silvia 101, Munková Daniela 110. V roku 1992 sa narodilo 7 detí: Haninová Zuzana 81, Malačinová Ivana 34, Pavlišin Tomáš 93, Pavlišinová Andrea 117, Rokytová Lucia 91, Simko Gabriel 67, Surma Jakub 100, Šidelský Jakub 56.

Nový dom v Radome dostavali Jozef Tchurik 117, Munka Imrich 116.

Počasie:                               Suché nedaždivé leto, zato silná zima.

Doplnok k samospráve obce:          V roku 1993 sa do požiarnej zbrojnice zakúpila nová plávajúca striekačka. Zároveň v tomto roku prebehli jednania o zrušení niektorých autobusových spojov. Jediný pokrok bol dosiahnutý v tom, že sa nezrušil posledný spoj – odchod zo Stropkova 22:50. Začala sa oprava a rozšírenie verejného rozhlasu. Rozhlas bol potiahnutý až na Salaš a nefunkčné prístroje boli vymenené. Zastupiteľstvo na žiadosť občanov Radomy a návrh starostu obce odsúhlasilo konkurz n a výstavbu Obecného vodovodu a kanalizácie.

1994

Nový rok:                            Nový rok sme privítali bez snehu s teplotou do 6°C. Dňa 23. januára k nám zavítal náš sídelný biskup mns. Alojz Tkáč, aby posvätil farskú budovu, ktorá bola zničená požiarom dňa 11.9.1992.

Cirkevný život:                   Po nešťastnej udalosti z 11.9.1992 je už dnes znovu všetko v poriadku. Fara je posvätená. Miestny farár nezmenený – Andrej Palša. Na oltár si budeme musieť zopár rokov počkať, a tak namiesto hlavného oltára, visí na stene veľký svätý ruženec.

Samospráva obce:              Rok 1994 sa niesol v znamení ďalších komunálnych volieb. V našej obci kandidovali dvaja kandidáti na post starostu obce. Bývalý starosta Ľubomír Pavlišin: pôsobí ako starosta a zároveň podnikateľ. Na JRD Radoma odkúpil bývalý ovčín a chová tam kurčatá. Druhý kandidát: Malačina Jozef: súkromný podnikateľ. V tomto roku bol jedným z troch vlastníkov pozemkov v obci, ktoré im občania dali do užívania, chovať časť oviec a vlastnil základné stroje na obrábanie pozemkov (traktor, pluhy, rozhadzovač, kombajn a pod.). Okrem toho neďaleko svojho domu má stánok, slúžiaci na predaj minimálneho množstva potravín a ako malá krčma.

                                             Volieb sa zúčastnilo na dvoch okrskoch 331 voličov. Platných hlasovacích lístkov však bolo 274. Po tomto priamom hlasovaní, občania si zvolili s počtom hlasov 179 za svojho starostu Ľubomíra Pavlišina. Malačina Jozef dostal od občanov 95 hlasov.

Predseda volebnej komisie: Macko Michal

Členovia: Ševc Jozef, Matkobiš Jozef, Malačina František, Demjanovičová Mária.

Občania si zároveň priamym hlasovaním volili poslancov do Obecného zastupiteľstva z radov občanov:

Obecné zastupiteľstvo tvoria: Dančišin Ján HZDS 120 hlasov, Viravec Michal SDĽ -102 hlasov, Macková Cecília SDĽ 99 hl., Hibeľ Pavol HZDS 88 hl., Gajdoš Miroslav KDH 86 hl., Surmová Mária SDĽ 83 hl., Čula Imrich HZDS 81 hl., Matkobišová Marta KDH 65 hl., Tchurik Ladislav SDĽ 65 hl.

Za Hradisko: Gača Milan HZDS 36 hl., Vygoda Milan KDH 33 hl., Radomský Jozef SDĽ 32 hl.

8.12.1994 starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva zložili sľub občanom v znení: „Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, hájiť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať Ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.“

Poslanci zvolili za zástupcu starostu: Dančišina Jána

Obecnú radu tvoria: Matkobišová Marta, Hibeľ Pavol, Viravec Michal, Radomský Jozef, Dančišin Ján, Pavlišin Ľubomír.

Predseda finančnej komisie: Radomský Jozef

                                             Rok 1994 sprevádzali hlavne voľby, okrem komunálnych volieb boli v decembri aj voľby do národnej rady Slovenskej republiky. Voľby vyhrala strana HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom. Vladimír Mečiar sa zároveň stal predsedom vlády. Doteraz boli v štáte veľké zmeny v každej oblasti. Vláda však prisľúbila možnosť väčšieho vzniku a rozvoja súkromných podnikateľov, súkromných firiem. Vladimír Mečiar so svojou vládou chcel dotiahnuť Slovensko na úroveň ostatných rozvojových štátov. Chcel, aby sme stúpili do NATO a podieľali sa tak na všetkom, čo sa deje vo svete. Prisľúbil väčšie možnosti na realizáciu. Ceny síce stúpajú, ale dôchodkárom sa dvihli dôchodky a podnikatelia mohli dostať od štátu nejakú finančnú čiastku na zriadenie podnikov. Výhrou politickej strany sa menia aj kreslá na Okresnom úrade vo Svidníku. Prednostom sa stáva Ľubomír Lacko HZDS, na školskej správe sedí p. Zajac HZDS a pod.

Verejné besedy poslancov:  Ako každý rok, aj teraz poslanci zasadli začiatkom roka k rozpočtu obce: Ich úlohou je spravodlivo rozdeliť peniaze, ktoré získava Obecný úrad v priebehu roka na spravovanie obce. Obecný úrad každoročne disponuje čiastkou cca 45 000Sk mesačne, ktoré získava z podielových daní fyzických a právnických osôb, cestná daň (len na opravu komunikácií), samoúčelová dotácia, daň z nehnuteľností, ktorú platia občania do Obecnej pokladnice. Každoročne sa daň z nehnuteľností vyzbiera v tejto obci približne na 90%. Z peňazí, ktoré prúdia do Obecnej pokladnice sa mesačne vyplatí poslancami schválený plat starostu obce, ktorý v tomto roku činil 7 300Sk + 1 800Sk príplatok za riadenie. Plat zástupcu starostu činí 1 000Sk mesačne, plat pre predsedu finančnej komisie, členov finančnej komisie a Obecnej rady vo výške 30Sk/hod. odpracovanú pri výkone svojej funkcie. Plat knihovníčky 20Sk/hod., plat upratovačky 730Sk/mesačne, plat pre premietača kina 100Sk/za predstavenie. Z ostatných prostriedkov Obecný úrad vyplatí elektrinu, verejné osvetlenie, telefón, prevádzku Obecného úradu a podľa rozpočtu musí zostať ešte na prevádzku obce, TJ, ZŠ, MŠ a pod.

Činnosť podnikov a ich podiel na živote v obci:

                                             Keďže družstvo u nás zaniklo, zostali voľné budovy na prenájom a kúpu. Po likvidácii družstva, družstvo dlhovalo Obecnému úradu 530 000Sk. Likvidátor Judr. Jozef Vasilik ponúkol Obecnému úradu uhradiť dlh v strojoch. Obecný úrad teda vlastnil traktor ZETOR 8245, LIAZ trojstranný vyklápač, samozberný voz, unimobunka – sociálne zariadenie, kotol 100kW, zariadenie WAP, štvorradlicové pluhy, cisterna – nadstavba LIAZ a nejaký drobný materiál. Takže družstvo dlhovalo Obecnému úradu už iba čiastku 10 – 13 000Sk, ktorá už nebola uhradená.

Starosta obce po prerokovaní s Obecným zastupiteľstvom niektoré stroje predal a tak zabezpečil prísun hotovosti do obecnej pokladnice. Obecný úrad ešte ponúkol hospodárske budovy do prenájmu občanom Radomy v cene 1Sk na rok z toho dôvodu, aby sa zabránilo odkúpeniu budov cudzím osobám. Nakoniec však všetky budovy boli odkúpené. Malačinovci sa chytili príležitosti. Odkúpili zvyšné stroje (kombajn, traktor, pluhy a pod.) a začali hospodáriť. Pozemky, ktoré boli vlastnícky vysporiadané dostali do prenájmu. Malačina Imrich, Malačina Tomáš a Malačina Jozef. Nevysporiadané pozemky dostali do vlastníctva Malačinovci od Slovenského pozemkového fondu. Odkúpili, alebo zobrali za podiely do vlastníctva aj hospodárske budovy. Za podiely – administratívnu budovu – Malačina Imrich, najstarší kravín, senník – Malačina Jozef zato, že vybavil podiely 13-stim vlastníkom ošipárne. Ďalšiu budovu, vtedajšiu pílu a halu zobral za podiely Juhas Ján s tým, že ich vlastníkom po častiach vyplatí. Kravín K96 zobral za podiely svojej rodiny Ing. Ševc František a Tibor Večurkovský. Ovčín odkúpil Pavlišin Ľubomír na chov oviec.

Elektrická energia z chodu družstva sa platí obci. Aj keď sa družstvo rozdelilo, zopár ľudí z Radomy si tam našlo prácu, či už na píle, v kuríne alebo pri ovciach.

Stav nezamestnanosti v obci je aj tak neúnosný. V tomto roku je 30% nezamestnaných.

Zmeny v obchode:              Ceny základných surovín sa menia z mesiaca na mesiac. Stúpajú približne o 2Sk. Zato platy sú na tej istej úrovni ako boli. Od 3000Sk do 6000 Sk priemerný mesačný plat. Vedúcou predajne JEDNOTA v Radome je Leňáková Anna z Hradiska. Pohostinstvo vedie Pastyrčáková Anna.

Urbariát:                             Urbársku spoločnosť má na starosti Ševc Milan. Nevykazujú sa žiadne písomné správy. Nevieme teda ako sa s lesmi gazduje.

Výstavba a zmeny charakteru obce:          Po znížení počtu autobusových spojov cez Hradisko z roku 1993 nenastali žiadne zmeny. Na Svidník chodí cez Radomu dostatok spojov. Na Stropkov iba ráno, na obed a večer. Pod Obecným úradom sú upravené priestory. Kuchyňa je skoro kompletne vybavená, vedľajšia sála je obložená obkladmi. Z unimobunky sa zriadilo pri Obecnom úrade chýbajúce soc. zariadenie.

Školstvo:                              Na prelome rokov 1993/94 navštevovalo Základnú školu v Radome 23 žiakov. Naďalej fungovala dvojtriedka aj družina.

 • riaditeľka školy – Vrabliková Dana
 • učiteľka – Pavlišinová Helena
 • vychovávateľka – Kačúrová Angela
 • upratovačka – Husárová Anna
 • Riaditeľka škôlky – Janíková Helena
 • učiteľka – Surmová Mária
 • kuchárka – Varjanová Mária

Aj v tomto roku škola a škôlka výdatne prispievala svojim kultúrnym programom pri všetkých akciách. Na konci školského roku starosta obce zorganizoval zájazd do Bojníc. Zúčastnilo sa ho 90 občanov. Účastníci dlho nezabudnú na náladu, ktorá vtedy panovala. Na prehliadku Bojnického zámku jeden deň, posedenie pri ohníčku v krásnom počasí so spevom a dobrou náladou a druhý deň zážitok najmä pre deti – návšteva ZOO v Bojniciach. Dvojdňový spoločný zájazd len dokázal, že Radomčania keď chcú, tak sa vedia parádne zabaviť.

Kultúra:                              Pre malú účasť návštevníkov kina sa premietanie zredukovalo na 5x ročne na väčšie sviatky. Cena lístka 25 – 28Sk. Miestnu knižnicu vedie vychovávateľka Angela Kačúrová, ale návštevnosť knižnice je minimálna.

Spolky a organizácie:         V obci je vedený požiarny zbor. Jeho veliteľom je Vrablik František. Motyka Michal s manželkou sa aktívne venujú chovu včiel. Patria k skupine včelárov v meste, každoročne sa robí vo Svidníku aj ples včelárov. Jedinou aktívnou organizáciou v Radome je združenie HZDS na čele s Dančišinom Jánom. 3-4x do roka mávajú schôdze na ktorých aktívne rozoberajú aj obecné problémy.

Telovýchova a šport:          V zime sa robia stolnotenisové turnaje medzi Radomou a okolitými dedinami a v lete má slovo TJ Radoma, pod vedením Dančišina Jána. Každý druhý týždeň sa koná zápas u nás v obci. Výpis turnajov na letnú sezónu je pripravený už v zime. TJ Radomka už aktívne reprezentuje našu obec. Obec každoročne v rozpočte myslí aj na TJ finančnou čiastkou približne 30 000Sk.  Prispieva na jej chod spolu so sponzormi Kupcom Jozefom z Hradiska, ktorý vlastní piváreň a potraviny vo Svidníku a Juhasom Jánom.

Mimoriadne udalosti:         Narodilo sa 5 detí. Čulová Veronika Hr.11, Gonosová Kristína 3, Pavlišinová Ivana 117, Malačina Dávid 79, Malačina Matej 86.

Počasie:                               Nezmenené oproti posledným rokom. Trochu daždivejší máj a suchá zima sprevádzala priebeh roka. Nič mimoriadne sme nezaznamenali.

1995

Samospráva obce:              Obecným zastupiteľstvom bola zostavená nová finančná komisia. Tvoria ju: Macková Cecília, Surmová Mária. Bývalá domová daň sa v tomto roku premenovala na Daň z nehnuteľností. Pozostáva z dane z pozemkov, dane z nehnuteľností – stavieb, dane za psa. Daň z nehnuteľností bola vyplatená v našej obci na 90%. Obecnému úradu sa podarilo zabezpečiť dopravné značenie „Začiatok“ a „Koniec obce“, pre úsek Hradisko. V minulom roku začali jednania o elektrifikáciu siete v obci. V tomto roku jednania pokračujú. Zriadila sa inventarizačná komisia, ktorá 15. júna 1995 vykonala inventarizáciu majetku OcÚ. Obecný úrad sa postaral aj o úpravu školy a jej vymaľovanie. Za pomoci VPP sa dala škola do poriadku od stropu až po parkety.

Činnosť podnikov:             Družstvo sa pekne rozbieha. Malačinovci obrábajú polia a chovajú ovce. Pavlišin pokračuje v chove kurčiat, Juhas si rozšíril pílu o hobľovanie. Bývalý kravín, ktorý majú za podiely p. Ševc a Večurkovský však začína pomaly padať. Podnikatelia peknou finančnou čiastkou podporili deti na Mikuláša, aj na MDD. Juhas Ján podporuje čiastkou 10-20 000Sk tunajšiu TJ Radoma.

Školstvo:                              Základnú školu 1.-4. ročník v Radome navštevuje 27 detí. Stav personálu v škole sa ani v tomto roku nezmenil:

 • riaditeľka – Vrabliková Dana
 • učiteľka – Pavlišinová Helena
 • vychovávateľka – Kačurová Angela
 • upratovačka – Husárová Anna

Do materskej škôlky bolo prihlásených 10 detí.

 • riaditeľka – Janíková Helena
 • učiteľka – Surmová Mária
 • kuchárka – Varjanová Mária

V tomto roku stanovilo školstvo poplatok v Materskej škole za jedno dieťa do 5 rokov 150Sk. Učiteľka MŠ Surmová Mária, požiadala obecný úrad o výpomoc určitou čiastkou pre rodičov na dieťa. Úrad schválil zaplatiť mesačnú čiastku na jedno dieťa 50Sk. Na MDD pani učiteľky usporiadali deťom športové hry na ihrisku. Zakúpili sladkosti a deti šantili, súťažili a tešili sa zo sladkostí aj z pekného dňa, ktorý im v tomto roku naozaj prial. Na Mikuláša dostali sladkosti v hodnote 20Sk a spestrili nám zimný deň krásnym vystúpením. Aj na deň matiek boli výstupy v jedálni MŠ. Zato sa im pán starosta odmenil krásnym zájazdom. Cestovalo sa do Tatier. Počasie aj prialo, aj neprialo. Previezlo sa lanovkou na Hrebienok a potom šup do Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Kultúra:                              Tunajšie kino navštevuje veľmi málo ľudí. Cena lístka sa pohybuje okolo 30Sk a Slovenská televízia začala vysielať neprieberné množstvo filmov a seriálov. Premietanie sa úplne zminimalizovalo. Premieta sa len vo sviatky. Raz do roka – film pre deti. Knižnicu vedie Vrabliková Dana – riaditeľka ZŠ. Otvorená je už  len na požiadanie, ale navštevovaná je naozaj veľmi biedne.

Polotické strany:                 V Radome naďalej pracuje strana HZDS – Dančišin Ján. Ich členstvo sa podstatne rozšírilo. Pán Mečiar má v Radome dosť veľa priaznivcov. Hlavne staršie babky, ktoré veria, že on im zvýšil dôchodky.

Cirkevný život:                   Starosta obce bol poverený arcibiskupom Alojzom Tkáčom vybavovať všetky záležitosti ohľadne oltárov. Na jednanie dňa 17.1.1995 ohľadne oltárov sa nedostavili rímsko-katolický biskupský úrad v Košiciach a z Pamiatkového ústavu z Prešova. Reštaurovanie podľa informácií Břetislava Kafku bolo zastavené kvôli nedostatku financií. Oltár, ktorý bol podľa majiteľa firmy dovezený v poslednej chvíli, je v súčasnosti vyčistený, petrifikovaný, bola vykonaná montáž pôvodnej farebnosti a boli sňaté pôvodné premaľby. Práca je pozastavená, pretože súčasná cena obnovy oltárov by činila cca 700 000Kč. Starosta obce sa pokúša získať finančné prostriedky od Pamiatkového úradu Prešov a od Biskupského úradu.

                                             Celé dlhé roky bol miestnym zvonárom p. Andrej Munka. Pán farár Palša si spolu s kurátormi zmysleli, že by bolo lepšie, keby sa zakúpili elektrické zvony. Investovalo sa teda do elektrických zvonov, ale pán Munka bol predsa len presnejší.

Telovýchova a šport:          Ako každý rok, aj v tomto roku si chlapi vyrazili do telocvične na aktívny relax. V januári 1995 sa konal stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce. Prvým víťazom bol Matin Munka. Cez leto, ako pravidelne každý rok, chodíme na futbalové zápasy. Hrá TJ Radoma.

Zmeny v obchode:              Pán Zvijač Michal zatvára obchod, ktorý fungoval v jeho dome už niekoľko rokov. V tomto roku štát uzákonil, že každá prevádzka musí mať svoju vlastnú registračnú pokladnicu. Pán Zvijač sa rozhodol, že 12 000 za novú pokladnicu je priveľa. Obecný úrad bol ochotný prispieť čiastkou 5000Sk k zakúpeniu pokladne, aby sa obchod na Hradisku nezrušil. Pán Zvijač sa však rozhodol, že s predajom prestane.

Počasie:                               Počasie v tomto roku je trochu nezvyčajné, akoby sa leto presunulo o pár týždňov a zima zasahuje do mesiacov, kde už nemá čo hľadať. Kúrilo sa ešte celý marec, apríl bol taký, ako sa o ňom hovorí v pranostikách „šialený apríl“ raz horúco, raz padajú krúpy z neba. Zato v septembri bolo celkom teplo a október bol tiež príjemný. Nastala suchá zima.

Narodené deti:                    Haninová Kristína 81, Palijová Nikoleta 80, Tchurik Maroš 114

1996

Samospráva obce: Verejné besedy poslancov

                                             V roku 1996 sa štátni úradníci rozhodli, že zlúčia a začlenia obce do menších samospráv, vytvoria väčšie kraje – územno – právne členenie v štáte. Občania Radomy dostali možnosť hlasovať k samospráve ktorého mesta by sa radšej pričlenili. Výsledok: 83 domácností sa hlásilo k začleneniu do okresu Svidník, 31 domácností by radšej patrilo k okresu Stropkov. V obci sa vážne uvažuje o plynofikácii. Po návšteve v Bratislave, sú prísľuby, že začiatkom 1997ho roku by sa mohla začať plynofikácia Radomy. Starosta a obecné zastupiteľstvo sa teda dohodli nechať rezervu z Obecného rozpočtu na plynofikáciu v hodnote 143 000 korún.

                                             Aj v tomto roku bola možnosť prijímať pracovníkov na Verejnoprospešné práce. V roku 1996 si podala na Obecný úrad žiadosť ako administratívna pracovníčka Zelonkayová Daniela. Obecné zastupiteľstvo jej žiadosť schválilo a tak od 1.4.1996 bola na Obecnom úrade v Radome aj administratívna pracovníčka. Na VPP pracovali ešte Pasternák Ľubomír, Rokyta Patrik, Varjan Pavol ml., Kačmár Pavol.

                                             1.6.1996 pán Varjan Pavol požiadal Obecné zastupiteľstvo o schválenie žiadosti na prenájom sály pod Obecným úradom na reštauračnú činnosť. Obecné zastupiteľstvo pánu Varjanovi túto žiadosť schválilo a uzatvorilo s ním zmluvu na základe ktorej, v prípade, že pán Varjan nezaplatí dohodnutú čiastku 1000Sk mesačne za prenájom, alebo nebude vykonávať činnosť na ktorú priestory boli určené, môže mu Obecné zastupiteľstvo kedykoľvek nájom zrušiť.

                                             Dane- tak ako po minulé roky 50% zľavu pre občanov, ktorí žijú sami a majú nad 70 rokov, 50%  zľava pre domácnosť kde je aspoň 1 člen ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý), na Hradisku zníženie dane zo stavieb o 50%. Starosta obce však navrhol znížiť daň aj bezpríspevkovým darcom krvi. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s takýmto znížením.

- 10% bronzová Jánskeho plaketa

- 20% strieborná Jánskeho plaketa

- 40% zlatá Jánskeho plaketa

Darcovia krvi v Radome: Macko Michal- strieborná plaketa, Dančišin Ján – strieborná plaketa, Ševc Milan a Petrovský Ján – strieborná plaketa, Surma František – strieborná plaketa.

                                             Po dlhom rozhodovaní sa poslanci rozhodli nakoniec schváliť zakúpenie počítača na Obecný úrad. Starosta si pribral naviac účtovníctvo Sobošu a Vaľkoviec, tým zvýšil príjem do Obecnej pokladnice o 5000Sk ročne.

                                             K plynofikácii: podľa posledných správ by sa mala začať plynofikácia prívodom potrubia od Rovného, reg. stanica pre obce Šarišský Štiavnik, Radoma, Okrúhle by mala byť v Radome. Projektová dokumentácia je kompletná, už len začať.

Činnosť podnikov, zmeny v obchode:

                                             Na Hradisku sa ešte stále dúfa, že pán Zvijač obchod nezruší. Starosta vybavil pokladňu od predsedu vlády, bez poplatku, obchod sa však neotvoril. Do roku 1996 bola predavačka v miestnom obchode Lesňáková Anna, spolu s manželom Milanom Lesňákom zobrali do prenájmu aj Pohostinstvo. Keď však prišlo na rad zakúpenie pokladne, pani Lesňáková s manželom ukončili podnikanie a odovzdali obchod aj pohostinstvo naspäť JENDOTE. Zakúpenie pokladne totiž činilo 16-20 000Sk. JEDNOTA od roku 1996 zamestnala v obchode p. Hatalovú Danielu, ktorá dochádza do práce z Giraltoviec. Obecný úrad rozhodol, že nie je dobré, aby Hradisko bolo bez možnosti zakúpiť si aspoň základné potraviny (chlieb, mlieko, maslo,...). Ako náhrada by mal slúžiť predajný stánok. Začalo sa na ňom pracovať.

                                             Na pôvodnom JRD naďalej funguje Píla, ktorú vlastní Juhás Ján spolu so svokrom Klementom Benkom. Chov oviec a obrábanie poľnohospodárskej pôdy, ktoré majú na starosti Malačina Imrich, Malačian Tomáš, Malačina Jozef a na veľkú žiadosť Malačinu Jozefa pribrali k sebe ešte Zelonkaya Františka. Beží aj chov kurčiat, ktorí ma na starosti Pavlišín Ľubomír s manželkou.

Školstvo:                              Pani riaditeľka Vrabliková Dana požiadala o rozviazanie pracovného pomeru so ZŠ Radome s dôvodu lepšej platenej pracovnej príležitosti priamo v centre bydliska. Na jej miesto školská správa vo Svidníku dosadila dlhodobú učiteľku Helenu Pavlišinovú. Na miesto učiteľky dosadili doterajšiu vychovávateľku Kačurovú Angelu. Školu v tomto roku navštevuje 23 žiakov.

Materská škola:

 • riaditeľka: Janíková Helena
 • učiteľka: Surmová Mária
 • kuchárka: Varjanová Mária

Rodičia každého dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ platia do 5 rokov života dieťaťa 100Sk výchovné každý mesiac + stravné 14 Sk na deň. Na MDD usporiadal Obecný úrad spolu s učiteľkami Športový deň na ihrisku. Deti sa dosýta vybláznili a zasúťažili si. Pri materskej škole sa zriadilo nové pieskovisko. Na Mikuláša bol zorganizovaný zájazd do detkého divadla BABADLO Prešov. Na dlhší zájazd sa tohto roku nešlo. Po konzultácii s učiteľkami, z nedostatku pomôcť radšej príjmu z Obecného úradu po 100 na každé dieťa. MŠ navštevuje 15 detí.

Kultúra:                              Kino –cena lístkov do kina rapídne stúpla a tak sledovanosť úplne poklesla. Premieta sa len na veľké sviatky, ale s kinom to nevyzerá dobre. Knižnica pre nedostatok čitateľov zatvorené.

Cirkevný život:                   Miestny farár – Palša Andrej. Naďalej sa zháňajú prostriedky na dokončenie oltára. Obyvatelia Radomy aj okolitých dedín prispievajú od čiastky cca 100Sk až do 1000Sk, ktoré uhradzajú buď priamo na účet vo Svidníku, ktorý je založený čisto na úhradu, kde sa zaeviduje od koho boli prijaté, zhromaždia a odnesú na účet. Peniaze však nechávajú občania aj u farára, u Polončáka, alebo u Matkobiša Petra, dúfajme, že z toho nebudú raz riadne zmätky.

                                             V tomto roku sa vďaka Obecnému úradu upravil padajúci plot zo severnej strany cintorína – vysadil sa živý plot – tuje. Zároveň v tomto roku sa postavil betónový kríž v strede cintorína, ktorý financoval Juhás Ján. Okolo kríža vydlaždil obecný úrad.

Telovýchova a šport:          TJ Radoma pod vedením Dančišina Jána šplhá na vyššiu priečku v rebríku najlepších hráčov. Ako každý rok aj v tomto roku boli vyčlenené finančné prostriedky z Obecného rozpočtu na chod TJ. Stolný tenis sa už športovo nehrá. Mládež aj starší si chodia zahrať do telocvične pod MŠ, ale nie súťažne.

Spolky a organizácie:         Čím ďalej, tým viac sme v blízkosti volieb, takže miestne HZDS má plné ruky práce. Ďalej sa schôdzuje. Ich počet sa značne rozšíril. Predsedom HZDS je naďalej Dančišin Ján. Požiarny zbor v Radome existuje, ale je málo aktívny. V prípade požiaru je však ihneď každý tam kde má byť. K včelárom sa naďalej hlásia p. Motyka s manželkou.

Mimoriadne udalosti:         V tomto roku bolo započaté súdne konanie o cisternu nadstavbu na vozidlo LIAZ na návrh pána Šemberu, ktorý si na túto cisternu uplatňuje nárok. Poslanci sa dohodli na prizvaní právnika. Cisterna totižto bola predaná 2x. Pánu Šemberovi za 8000Sk a Obecnému úradu za zostatkovú hodnotu 60 000Sk.

Obecný úrad vyčlenil v priebehu roka peniaze aj na opravu domu pána Sopalu z Hradiska, keďže on je nesvojprávny a dom sa rozpadáva.

Narodené deti: Juhasiková Patrícia, Malačinová Dominika, Malačinová Patrícia, Matkobiš Jakub, Rokyta Matej, Rokyta Róbert, Rokytová Adela, Trapková Alexandra.

Počasie:                               nezmenené – leto v lete, zima v zime. Tohto roku bola dokonca aj sánkovačka cez sviatky. Po minulé roky bolo väčšinou sucho a mrazivo.

1997

Samospráva obce:              Členovia obecného zastupiteľstva: Pavlišín Ľubomír, Čula Imrich, Dančišin Ján, Gača Milan, Gajdoš Miroslav, Gonos Drahoslav, Hibeľ Pavol, Lesňák Milan, Macková Cecília, Matkobišová Marta, Surmová Mária, Tchurik Ladislav, Vygoda Milan, Viravec Michal. 16.10.1997 zložil sľub poslanca Obecného zastupiteľstva pán Lesňak Milan, ktorý nastúpil na uvoľnené miesto po Jozefovi Radomskom, ktorý rok strávil v USA.

                                             Naďalej sa pracuje na plynofikácii obce. Podľa posledných jednaní s SPP Košice spolu so starostami Š. Štiavniku, Vaľkoviec s Ing. Križanom, boli starostovia oboznámení, plynofikácia nepôjde z Rovného, ale z prepojenia plynovodu Stropkov-Brezov. Potrebné doklady sú už pripravené, čaká sa len na rozhodnutie Bratislavy.

                                             Prebieha rekonštrukcia el. vedení. Drevené stĺpy sa vymenia za betónové. Akcia je v rozsahu 4,5-5 miliónov korún. V rozpočte sa počíta s výmenou stĺpov v Radome aj na Hradisku. Okolo rekonštrukcie el. vedenia prebehla aj rekonštrukcia VO (verejného osvetlenia). Okrem nákupu svetiel a rozvodnej skrine všetko uhradili elektrárne.

                                             V októbri 1997 sa začal budovať obecný vodovod. Stavba začatá v hodnote 5 000 000 korún. 1 000 000Sk sme dostali od štátneho fondu. Obecný vodovod tiahne cez celý Šapinec – od Pavlišina Jána po MŠ, končí na pozemku Malačinu Jozefa. Prívod vody má byť zo Šar. Štiavnika z vodojemu, alebo zo Stariny. Šapinec sa po dokončení môže napojiť na ktoromkoľvek mieste.

                                             V tomto roku sa urobil vodovod aj na Salaši. 21 účastníkov sa poskladalo na potrubie. Obec zariadila stroje, ktoré vypomáhali pri Obecnom vodovode na Šapincu, vypomôcť aj pri prekopaní na  Salaši. Na Salaši sa zároveň prečistil potok, ktorý bol dôsledok búrky 20.7.1997 zaplavený a zasypaný. Elektrárne rozhodli, že cez Radomu sa bude ťahať vedenie 2x400kV. Zato, že cez kataster pôjde 2x400kV obec dostala na účet 41 000Sk a zároveň rekonštrukciu el. siete v obci v objeme cca 5 000 000Sk budú hradiť elektrárne.

                                             Na posúdenie Heraldickej komisii Min. vnútra bol znovu zaslaný upravený návrh Obecného erbu. Na zasadnutie OZ bol predvolaný p. Varjan, ktorý má v prenájme sálu pod OcÚ. Pán Vrajan požiadal poslancov o zapožičanie reg. pokladne. Nakoľko p. Varjan nesplnil podmienky, ktoré boli pri nájme vzájomne dohodnuté, poslanci jednomyseľne zamietli zapožičanie pokladne a pánu Varjanovi nájom priestorov pod. OcÚ zrušili. Po opýtaní sa Hradišťanov na potrebu predajného stánku z desiatich opýtaných boli dvaja proti. Akcia sa teda môže začať.

VPP pracovníci:                 Vo februári 1997 Úrad práce vo Svidníku zrušil pre nedostatok peňazí VPP. Vo februári 1997 teda skončila pracovať na Obecnom úrade administratívna pracovníčka Zelonkayová Daniela. V máji 1997 sa VPP na obciach obnovilo. Keďže jedinú žiadosť na administratívnu pracovníčku podala Pavlišinová Magdaléna, bola na miesto admin. prac. v Radome Úradom práce prijatá. Pri hlasovaní na Obecnom zastupiteľstve o toto miesto boli 3 hlasy za, 3 proti a 3 sa zdržali hlasovania. Zato, že ako manželka starostu obce bola možnosť pracovať na Obecnom úrade starosta ponúkol TJ Radome – Dančišinovi Jánovi, že 500Sk z mesačného platu, ktorý činil 3 500Sk bude odovzdané TJ Radoma. Pán Dančišin s návrhom nesúhlasil, takže peniaze sa použili na zakúpenie číselnice do miestneho kostola. V tomto roku bol na VPP prijatí ešte Juhasik Jozef. Nezamestnanosť v obci aj v tomto roku presahuje 20% obyvateľstva.

Zmeny v obchode:              V roku 1997 prevzal obchod od JEDNOTY, Obchocent Bardejov. Predajňa sa prerobila na samoobsluhu a popri p. Hatalovej Daniele, vedúcej obchodu, nastúpila predavačka Gonosová Mária. Ceny išli o 2-3Sk oproti JEDNOTE nižšie. Na pohostinstvo v Radome si podala žiadosť Zelonkayová Daniela. Žiadosť bola schválená, pani Zelonkayová teda zobrala do prenájmu Pohostinstvo v Radome.

Činnosť podnikov v obci:  Na bývalom JRD pracujú všetky zložky ako doteraz. Juhás Ján si zriadil popri starej píle aj novú sušičku. Gonos Drahoslav na Salaši č. 3 si otvoril prevádzku na výrobu drevených výrobkov. Obecnému úradu v tomto roku vyhotovil nové dvere aj okná.

Pán Milan Ševc, ktorý riadil v Radome urbariát, už túto funkciu nemohol vykonávať. Zastupiteľstvo asi po 8mom zvolaní schôdze na zvolenie nového šéfa urbariátu schvaľovala jedinú žiadosť na toto miesto. Žiadosť si podal Kačmár Tomáš, sľúbil že dá urbariát dohromady. Zastupiteľstvo mu teda dalo šancu.

Kultúra:                              Obec bola požiadaná o malú finančnú čiastku na vydanie knihy o Bosákovi, rodákovi z Okrúhleho, ktorý v Radome navštevoval školu a dal opraviť Radomský kostol. V tomto roku pozval starosta obce známu skupinu PUĽS – výťažok z predstavenia sa použil na Radomský oltár. Obecná knižnica je naďalej zatvorená. Do obce každý piatok dochádza Bibliobus (poplatok za Bibliobus z Obecného úradu je 5 200Sk)

Školstvo:                             

 • riaditeľka ZŠ – Pavlišinová Helena
 • učiteľka – Surmová Mária
 • upratovačka – Husárová Anna

Učiteľka Kačurová Angela našla prácu v blízkosti svojho bydliska- Na jej miesto si podala žiadosť učiteľka Materskej školy Surmová Mária. V tomto roku vedie 2. – 4. ročník ZŠ. ZŠ v tomto roku navštevuje 21 žiakov.

Aj v Materskej škole nastali zmeny. Po odchode učiteľky Surmovej, školstvo Svidník dosadilo do Materskej školy učiteľku z Mestiska – Gazdičovú Ingu.

 • riaditeľka MŠ – Janíková Helena
 • učiteľka – Gazdičová Inga
 • kuchárka – Varjanová Mária

MŠ navštevuje 15 detí.

Ako každý rok aj v tomto roku sa konali 14.12.199

 oslavy Mikuláša v kinosále Obecného úradu. Po vystúpení deti zo Základnej a Materskej školy dostali od Mikuláša pekné sladké darčeky. Starosta navrhol vyčleniť malú finančnú čiastku na darčeky pre deti. Pani Mária Surmová, poslankyňa Obecného zastupiteľstva navrhla, aby 4 000Sk bolo použité na školské potreby. Obecné zastupiteľstvo schválilo starostovi zakúpiť novú šmýkačku pre Materskej škole. Pán Macko Michal v tomto roku znovu vymaľoval priestory pod Materskou školou.

Cirkevný život:                   farár –Andrej Palša. V máji tohto roku prechádzala cez našu obec Putovná socha Panny Márie. Putovala od Mestiska do Šandala za sprievodu kresťanov. Starosta informoval občanov, že ak budú poukázané financie z Okresného úradu 150 000SK, má potrebné tlačivá na úhradu do ČR ana podanie žiadosti na PRO Slovakia. Pokračuje zbierka občanov na Radomský oltár. Peniaze v tomto roku od občanov preberali: Zelonkayová Daniela, Pavlišinová Magdaléna (iba na potvrdenky), Pavlišin Ľubomír, Palša Andrej, Polončák Jozef, Matkobiš Peter. Farár vyhlásil v kostole zbierku na kostol (elektrina, údržba). Každý občan má dať 50Sk mesačne na kostol. V kostole visí tabuľka, kde sa uvedené čiastky zapisujú. Peniaze vyberá Polončák Jozef, Matkobiš Peter. Najvyššiu čiastku v tomto roku venoval na kostol Juhás Ján 5000Sk.

Politické strany: HZDS – Dančišin J8n

Telovýchova a šport:          Miestne TJ Radoma v tomto roku značne postúpilo vo futbale. Mládež hraje cez zimu stolný tenis v herni pod MŠ a ženy od 20 do 35 rokov chodia si v zime zacvičiť kalanetiku.

Mimoriadne udalosti:        

narodené deti: Lipák Matúš Hr. 41, Lukáčová Diana 70, Matkobišová Miriama 76, Munka Marek 116, Topor Dominik Hr. 18, Trapl Jakub 106

Počasie a jeho osobitosti:   20.7.1997 sa na Východnom Slovensku strhla mimoriadne silná búrka, krupobitie. V obci Jarovnice pri Prešove strhla so sebou cigánske chatrče a utopilo sa 36 cigánov. V celom okolí Prešova, najmä v blízkosti potoka Svinka zaplavilo občanom záhrady, pivnice, narobila veľmi veľa škody. V našej obci sa strhla búrka o 15:30 hod. a trvala do 16:20 hod. Ihrisko bolo zaplavené až po most. Na Salaši sa dôsledkom krupobitia zaniesol potok. Koncom roka sme za 2 dni sledovali prelet kométy.

1998

Samospráva obce – voľby:

                                             Rok 1998 bol naozaj rokom volieb, po decembrových komunálnych voľbách ktoré sa konali 18. a 19. decembra 1998 boli hneď začiatkom ďalšieho roka voľby na prezidenta. V septembri 1998 boli parlamentné voľby. Tak ako pred štyroma rokmi, aj v tomto roku vyhralo HZDS, ale s veľmi nepatrným počtom hlasov oproti KDH. KDH sa teda cítilo byť víťazom. Onedlho po voľbách sa Mikuláš Dzurinda stal novým premiérom Slovenska. Kandidátky do komunálnych volieb na post starostu obce si podali piati kandidáti Radomy: Ľubomír Pavlišin, Malačina Jozef, Dančišin Ján, Motyka Michal, Lukáč Pavol. V priebehu roka prebehlo aj referendum či sme za alebo proti vstupu do NATO. Ďalšie referendum sa týkalo otázky, či sme za alebo proti priamej voľbe prezidenta. Celý rok 1998 bol únavný. Kopec štátnych problémov, každú chvíľu bežať voliť a v štáte to aj tak vyzerá hore nohami.

                                             Začiatkom roka 1998 sa skončilo funkčné obdobie prezidentovi Michalovi Kováčovi. Michal Kováč teda z prezidentského kresla odišiel. HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom sa od začiatku nepohodli s pánom prezidentom. Po odstúpení prezidenta sa páni poslanci ani po ôsmom hlasovaní nemohli dohodnúť, kto z poslancov nastúpi na kreslo prezidenta. A tak je koniec roka a my sme bez prezidenta. V štáte je však toľko chaosu, že pre občanov vyhralo vlastne KDH. Doterajší premiér Vladimír Mečiar podal onedlho po voľbách demisiu. Za nového premiéra bol zvolený Mikuláš Dzurinda KDH. Tak, ako pred 4 rokmi funkcionári pozhadzovali z vyšších miest štátnych úradníkov, ktorí neboli členmi HZDS, tak po parlamentných voľbách sa znovu menili kreslá. Na okresnom úrade na miesto Ing. Ľ. Lacka,HZDS, sa znovu vrátil bývalý prednosta Vladimír Popík. Vo Svidníckej nemocnici po pánu Mudr. Bobekovi prevzal nemocnicu do rúk Mudr. Ziman a pod. Okrem toho nás čakalo tohto roku ešte referendum, ktoré nakoniec pre 40% voličov bolo vyhlásené za zmarené. Štát sa nás pýtal, či sme za alebo proti vstupu do NATO, za alebo proti vstupu do EU, za alebo proti, aby sa na území Slovenska umiestnili zbrane, či sme za alebo proti priamej voľbe prezidenta. Po týchto voľbách prišli na rad komunálne voľby. Keď už boli občania unavení z nekonečného hlasovania, čakali ich pre nich voľby najdôležitejšie.

                                             Predvolebná kampaň prebehla v Radome tak, ako sa na predvolebnú patrí. V našej dedine bolo cítiť rivalitu, každý kandidát svojím spôsobom pracoval na tom, aby práve jeho meno padlo do povedomia občanov. Kandidátky na post starostu obce podali v Radome piati kandidáti:

Malačina Jozef, 39 rokov: pochádza z časti Hradisko, súkromný podnikateľ, kandiduje za stranu KDH, ukončené OÚ poľnohosp. vzdelanie. Na predvolebnú kampaň pozval pána Majdu- riaditeľa daňového úradu, predsedu KDH vo Svidníku. Pri dobrom guláši a rume, upovedomil pán Majda občanov čo všetko získajú tým, ak budú voliť Malačinu Jozefa (napr. do konca roka 1999 plyn a vodovod.)

Pavlišin Ľubomír, 35 rokov: bývalý starosta, štátny zamestnanec, nar. v Radome, kandidát za SDĽ, ukončené stredoškolské vzdelanie. Predvolebná kampaň sa nekonala. Práca sa ma chváliť sama. „Za posledné roky“: výstavba chodníka, rekonštrukcia el. siete, rekonštrukcia VO, začatá stavba vodovodu, znovu daná do prevádzky dvojtriedka ZŠ, most pri Motykových, most k MŠ, začatá vymurovaná stavba novej posilňovne so saunou s WC a sprchovacím kútom pod družinou, herňa a posilňovňa pod MŠ, šatne pre TJ, cesta ku kostolu od Salaša vydláždená, upravená, predajný stánok na Hradisku – pred dokončením, začatá stavba VO cez Hradisko, úprava kina, kinosály, vybudovaná kuchyňa pod OcÚ so sálou vyloženou obkladmi, vyčistená studňa, unimobunka atď. v najposlednejšom rade po ôsmych rokoch pobytu nášho oltára v Červenom Kostelci, dotiahnutie ho späť do vymaľovaného kostola, „úprava cintorína“.

Dančišin Ján, 42 rokov: rodák z Hudky, prevádzkar, kandidát za HZDS, ukončené stredoškolské vzdelanie.

Motyka Michal, 43 rokov: rodák z Kružľova, technik, kandidát za Nezávislých, ukončené stredoškolské vzdelanie. U pána Dančišina Jána a Motyku Michala nie je známa žiadna v obci verejná predvolebná kampaň. Zvolili si systém pošpiňovania bývalého starostu, ťahania ho po novinách, vyhlásenie medzi občanmi za zlodeja, len zabudli na jednu maličkosť. Každá činnosť starostu obce je dokumentovaná na Obecnom úrade. A ak ide o vyhlásenie za zlodeja, treba teda vyhlásiť za zlodeja aj Andreja Palšu, Polončáka Jozefa, Juhásovú, Matkobiša Petra, Zelonkayovú Danielu a Pavlišinovú Magdalénu, lebo všetci preberali peniaze od občanov.

Pavol Lukáč, 30 rokov: Radomčan, technik, ukončené stredoškolské vzdelanie, Nezávislý kandidát. Na predvolebnú kampaň použil vytlačené letáčiky, na ktorých upozornil občanov, čo všetko by mohol pre Radomu urobiť ak by bol zvolený.

                                             Komunálnych volieb v Radome a na Hradisku sa zúčastnilo 279 voličov. 51 voličov nepristúpilo k hlasovacím urnám.

                                                                                  Počet hlasov

Meno kandidáta

Radoma

Hradisko

Spolu

Jozef Malačina

67

30

97

Ľubomír Pavlišin

74

15

89

Ján Dančišin

29

10

39

Michal Motyka

33

3

36

Pavol Lukáč

10

8

18

Za starostu obce bol zvolený Malačina Jozef.

Voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva:

                                             Volieb do Obecného zastupiteľstva sa zúčastnili všetci občania, ktorí volili starostu. Kandidáti: Viravec Michal, Gajdoš Miroslav, Ľubomír Pavlišin, Malačina Jozef, Pavol Hibeľ, Marcel Rokyta, Ján Dančišin, Zelonkay František, Balentová Dana, Motyka Michal, Juhasová Svetlana, Juhás Ján, Matkobišová Marta, Vrablik František, Vrablik Ján, Macková Cecília, Munka iMrich, Hibeľ Juraj, Malačina Imrich, Lukáč Pavol, Ladislav Juhás, Surmová Mária, Čula Imrich, Stanislav Simko, Pavol Varjan, Ján Pasternák, Ševcová Oľga, Gondeková Lidka, Lesňák Milan, Malačina František, Malačinová Iveta, Milan Vygoda, Peter Biľ, Michal Janík, Jozef Radomský, Rudolf Topor.

Do Obecného zastupiteľstva boli zvolení: za Radomu

Michal Viravec 108 hl. SDĽ Miroslav Gajdoš 102 hl. KDH

Ľubomír Pavlišin 86 hl. SDĽ                                Pavol Hibeľ 79 hl. HZDS

Marcel Rokyta 75 hl. HZDS Ján Dančišin 71 hl. HZDS

František Zelonkay 71 hl. KDH                            Balentová Dana 70 hl. SDĽ

Motyka Michal 70 hl. HZDS                                 Juhásová Svetlana 67 hl. HZDS

Poslanci za Hradisko:

Michal Janík 36 hl. HZDS                                    Jozef Radomský 21 hl. SDĽ

Rudolf Topor 20 hl. SDĽ

Predseda volebnej komisie Michal Macko.

Samospráva obce: Činnosť obce

                                          V roku 1998 sa od marca do novembra urobila rekonštrukcia el. siete v Radome a na Hradisku za 4,8 milióna korún. Na Hradisku pri ceste k Pytľovým je umiestnená nová trafostanica. Popri rekonštrukcii el. siete sa vymenilo elektrické osvetlenie. Natiahli sa dva dráty na VO, takže svetlá v obci môžu svietiť každé piate aj v noci. Zakúpili sa nové oveľa šetrnejšie svetlá na OV. Starosta obce vybavil dotáciu 100 000Sk na nový miestny rozhlas, zakúpilo sa nové repro, vodiče + ústredňa 400W, rozhlas bol rozšírený na časť pri ZŠ, materiál je zakúpený aj na rozšírenie na Hradisko. Predajný stánok v časti Hradisko je skoro kompletný, po malých úpravách je možné ho používať ihneď. Do časti Hradisko dal starosta bez súhlasu poslancov zhotoviť 3 informačné skrinky v hodnote 1 500Sk. Aj časť Hradisko musí byť informovaná. Po búrke roku 1997 bola budova Obecného úradu s rozbitým komínom a deravou strechou. V roku 1998 starosta obce Ľubomír Pavlišin dal celú budovu Obecného úradu zvnútra vymaľovať, odpadávajúci strop v kinosále sa opravil, opravila sa aj strecha a komín na Obecnom úrade a pod OcÚ sa 2x vymaľovali priestory. Veľkú pomoc mala obec z pracovníkov na VPP. Kompletná úprava budovy OcÚ stála Obecný úrad 4 000Sk. Nová posilňovňa je momentálne uprataná, vymurovaná, urobili sa priečky na WC a sprchy, vymurovala sa časť na saunu. Priestory sú vybavené umývadlami, WC, sprchami sú pred dokončením. Konečne sa podarilo vybaviť cez Štátny fond cestného hospodárstva dotáciu na výstavbu chodníkov. Rozpočet na výstavbu chodníkov bol 5,5 milióna korún. V roku 1998 sa urobil chodník od zastávky po Rokytu Ladislava č. 86 a preinvestovalo sa približne 2,5 milióna korún. Pokračovať sa má začiatkom roku 1999. Finančne výstavbu riadi Štátny fond cestného hospodárstva, je to teda štátna zákazka.

VPP pracovníci:              Hibeľová Anna, Halušková Viera, Petričková Františka, Juhásová Anna, Rokyta Patrik, Varjan Pavol, Tchurik Mikuláš, Malačinová J. Vďaka nim sa dala do poriadku MŠ – cez letné prázniny bola vymaľovaná, vyčistená. ZŠ vymašovaná, uprataná, výdatne pomáhali pri upratovaní kostola po maľovke.

Zmeny v obchode:           Obchod naďalej riadi Hatalová Daniela, predavačka Gonosová Mária, ceny začínajú byť neúnosné: chlieb 20Sk, múka 11Sk, mlieko 12Sk, maslo 30Sk, vodka 160Sk. Pohostinstvo vedie Zelonkayová Daniela s výpomocou sestry Viravcovej Marty.

Činnosť podnikov v obci:    Na JRD Radoma pracujú všetci súkromníci ako po predošlé roky. Pílu vlastní Ján Juhás so svojím svokrom Klementom Benkom, Malačinovci a Zelonkay vlastnia ovce a obrábajú pozemky, Gonos naďalej pracuje s drevom, Pavlišin chová kurčatá. Na Mikuláša okrem Malačinu Jozefa a Zelonkaya sponzorovali darčeky deťom všetci. Urbariát sa snaží riadiť Tomáš Kačmár.

Kultúra:                           Už druhý rok, každý piatok do obce dochádza Bibliobus. Knižnica je zrušená, zastupiteľstvo je proti jej znovuotvoreniu. Obec zaplatí ročne 5 200Sk za Bibliobus. Kino sa v tomto roku ruší. Stanica Markíza vysiela toľko zaujímavých filmov, že dnes sa za peniaze oplatí ísť už iba na amfiteáter.

Školstvo:

 • riaditeľka školy: Pavlišinová Helena
 • učiteľka: Surmová Mária
 • vychovávateľka: Malačinová Nadežda
 • upratovačka: Husárová Anna

Školu v tomto roku navštevuje 21 detí.

Materská škola:

 • riaditeľka: Janíková Helena
 • učiteľka: Gazdičová Inga, Malačinová Nanežda
 • kuchárka: Varjanová Mária
 • upratovačka: Surmová Pavlína
 • kúrička: Šidelská Jarmila

Cena stravného lístka pre deti stúpa pravidelne každých pár mesiacov o korunku o dve. Dnes už mamičky platia približne 18Sk na deň + 100Sk výchovné na dieťa do 5 rokov. Počet detí v škôlke sa po odchode školákov značne zminimalizuje. Dúfajme, že sa podarí Materskú školu udržať. V tomto roku ju navštevuje 17 detí.

Výlet v roku 1998 pre deti ZŠ a MŠ a ich rodičov sa konal na Betliari a v jaskyni Domica. Počasie veľmi neprialo, ale na loďkách sme si zato zaplávali.

Cirkevný život:                Miestny farár – Andrej Palša. V septembri 1998 sa po ôsmych rokoch podarilo zhromaždiť postačujúcu čiastku peňazí na dovoz oltára z Červeného Kostelca.

                                          Prečo bol oltár odvezený do Čiech? Prečo nezostal na Slovensku?

Keď p. Kaminský Pavol zisťoval firmy, ktoré by boli schopné zrekonštruovať tieto červotočom prežraté, rozpadávajúce sa oltáre, prichádzali do úvahy dva firmy: Bratislavská firma v roku 1991 požadovala iba za rozobratie a prevezenie do Bratislavy 500 000KČS. Konečná suma z aprácu a dovezenie by činili približne 2 000 000Sk.

Česká firma, ktorú vlastní v Červenom Kostelci p. Břetislav Kafka v r.1991 bola ochotná urobiť tú istú prácu v hodnote 450 000KČS. Bolo rozhodnuté. Po roku 1993 sa štát rozdelil na Česko a Slovensko. Hodnota českej a slovenskej koruny sa zmenila. Po prepočte zo slovenskej koruny na českú v roku 1995 p. Břetislav Kafka požiadal za vyhotovenie sumu približne okolo 700 000Sk. K 31.12.1998 je v obecnej pokladnici 36 000, ktoré sa presunú na účet oltáre. Suma za oltáre je v tomto čase už uhradená. Zostáva iba uhradiť čiastku približne 46 000Sk. Po prísune na účet sa ihneď pošlú do Červeného Kostelca.

Na jar 1998 sa vyhlásil konkurz na maľbu kostola. Poslanci z dvoch kandidátov (po prevedení ich prác v teréne) rozhodli, že maľbu Radomského kostola vykoná p. Vajda z Prešova. Poslanci sa nevedeli dohodnúť, či bude maľba čistá, alebo s kresbami. Starosta obce rozhodol, že bude aj s kresbami. Rozdiel v cene činil zhruba 35 000Sk. Kostol sa maľoval 2 mesiace. Pán Vajda si za vymaľovanie vyúčtoval 75 000Sk. Pri upratovaní po maľovke pomáhala väčšina Radomských občanov. V septembri 1998 sa oltár konečne po rokoch vrátil späť do Radomského kostola. Majstri z Čiech ho montovali celý týždeň. Požehnanie oltárov: Hlavného Oltára Ružencovej Panny Márie a Bočného oltára Svätej Anny + požehnanie sôch sa konalo 13.9.1998. Požehnať ich prišiel svietiaci biskup Msqr. Bernard Bober. Na požehnanie bol prizvaný aj bývalý farár Radomy p. Kaminský Pavol. Msqr. Bernardovi Boberovi bola z rúk starostu obce odovzdaná pamätná tabuľa. Heraldická komisia v Prešove schválila v tomto roku návrh na Obecný erb. Pri príležitosti požehnania Oltárov boli teda v kostole posvätné Msqr. Bernardom Boberom aj Obecné symboly: Obecný erb, štandarda a vlajka Ľubomír Pavlišin okolo vybavovania + číselnica obetoval 30 000Sk na oltáre.

Politické strany:               HZDS sa v tomto roku rozšírila o poriadny počet občanov. Za predsedu bol znovu zvolený Dančišín Ján. Okolo volieb malo HZDS platí ruky práce.

Telovýchova a šport:       TJ Radoma šplhá po rebríčku. Kupujú sa noví hráči, ale stojí to zato. Kalanetika pre ženy sa cvičí do leta 1998. Po prestávke začíname na jeseň, ale počet žien klesol na 5 – 6. Kalanetika sa teda prestáva cvičiť. Chlapci si v priebehu roka chodia zahrať stolný tenis.

Mimoriadne udalosti:     

Narodené deti: Rokyta Adam 75, Baranová Žaneta 101, Matkobiš Matej 76, Rokyta Martin 86, Šraga Adam 111, Ševcová Natália

Počasie a jeho osobitosti:     Po búrkach a nešťastí z roku 1997, aj v roku 1998 hlásia záplavy v Čechách, na Strednom Slovensku, ale na Východe chvalabohu rok prebieha tak ako má. Leto je na časy až prihorúce, trvá dosť dlho. Suchá jeseň poľnohospodárom veľmi nepomôže. Zato zima mala mrazy občas ako v Rusku. Napadlo aj do metra snehu. Bolo čo odsypávať.

Poznámka k samospráve obce:

Obec zato, že cez obec prebieha 2x400kV dostala od elektrární 450ks ovocných stromčekov. Starosta obce ich rozdelil rodinám 4ks na dom a zbytok sa vysadil pri MŠ a za obecným úradom.

25. novembra 1998 bol jeden z našich občanov Ján Dančišin odmenený plaketou Jána Janského. Zlatý darca krvi dostal ohodnotenie od prezidenta Slovenského Červeného kríža PhDr. Milana Kručaeja Csc. Poblahoželali mu k jeho ohodnoteniu aj druhý viceprezident Judr. Jozef Pupala, držiteľ diamantovej plakety, riaditeľka  sekretariátu ÚzS SČK Mária Sakalíková a prvý podpredseda ÚzS SČK Ing. Michal Polák. Z Obecného úradu v Radome mu boli na znak úcty odovzdané hodinky.

1999

                                             Na základe uznesenia zastupiteľstva OV v Radome, písaním kroniky od roku 1999 bola poverená slečna Martina Dančišinová. Narodila som sa 1. júla 1979 vo Svidníku. Základnú školu som navštevovala tu v Radome po 4. ročník a v 5. ročníku som pokračovala na ZŠ v Okrúhlom, ktorú som v roku 1993 ukončila. Po jej ukončení som pokračovala v štúdiu na SOU-poľnohospodárskom v Stropkove a v roku 1997 som maturitou ukončila. No ani dodnes sa mi nenaskytla žiadna práca, tak som rada, že písaním kroniky sa aspoň trochu zamestnám. Nikdy som také niečo nepísala, no takéto písanie ma baví, tak som to prijala.

Samospráva obce:              Nešťastnou udalosťou v tomto roku bol požiar na píle u Juhása Jána. V nedeľu 11.4. o 5:25 došlo k úplnému zničeniu budovy. Odhad škody je cez 1 milión korún. Doposiaľ nie je zistená príčina škody. V roku 1999 bola zahájená výstavba chodníkov a dostavané bolo k domu Juraja Tchurika. Po získaní ďalších finančných prostriedkov sa vo výstavbe pokračovalo a tie boli dokončené až po dom pána Viravca v ´99. Všetci nezamestnaní sa zapojili do prác, ktoré boli navrhnuté Národným úradom práce. V našej obci je 56 nezamestnaných ľudí. Tieto práce boli dobrovoľné a zúčastnilo sa na nich 50% nezamestnaných. Práce boli rôzne. Ženy upratovali priestory na OcÚ a v okolí parku. Muži čistili a kosili priekopy tu v Radome a na Hradisku. Čistenie bolo aj okolo slatiny Radoma.

Činnosť podnikov v obci:  Na bývalom JRD pracujú skoro všetky zložky ako doteraz, odišla odtial p. Pavlišinová Magdaléna a pripravila si spolu s manželmi Imrichom a Ivetou Malačinovými, hlavne pre mladých niečo iné. Požiadali OcÚ o priestory pod OcÚ do prenájmu na otvorenie vlastného podniku. Žiadosti boli vyhovené pod tou podmienkou, že budú podávať 2 hlavné jedlá a polievku. A tak máme motorest „Palma“. Cez týždeň sa tu chodia stravovať pracovníci firmy Drevnaj, DP z Okrúhleho ako aj pracovníci pošty a zdravotného strediska, no a nie len sobotné večery a noci patria samozrejme mladým, kedy sa konajú diskotéky. No po 4 mesiacoch sa spolupráca medzi p. Pavlišinovou a p. Malačinovou skončila a tak motorest patrí už len p. Pavlišinovej.

Zmeny v obchode:              V obchode sa nám udiali poriadne zmeny. Pani Hatalová a Gonosová od nás a dnes nám riadi predajňu p. Rokytová Marcela. V pohostinstve zemny nenastali, takže aj naďalej ho vedie Zelonkayová Daniela s výpomocou sestry.

Školstvo:

 • riaditeľka školy: Surmová Mária
 • učiteľka: Pavlišinová Helena

Školu navštevuje v tomto roku 26 detí. Školský klub bol zrušený pre nízky počet zapísaných detí.

Materská škola:

 • riaditeľka: Janíková Helena
 • učiteľka: Gazdičová Inga
 • kuchárka: Varjanová Mária
 • kurič: Palij Ján

Škôlku navštevuje 16 detí. 22.12. a konali oslavy pod stromčekom, na ktorých vystúpili deti ZŠ aj MŠ so svojím programom. Po vystúpení im Mikuláš odovzdal zaslúžené darčeky. Prvý prázdninový víkend deti prežili spolu aj s rodičmi vo Vrbovom. Tento výlet im pripravil OcÚ, no určitú čiastku platili aj rodičia.

Kultúra:                              Na 1. mája nám poslanci z HZDS pripravili pekné oslavy. Začali sa stavaním mája, s ktorým išli muži a chlapci spievajúc hore dedinou k ihrisku. Bol vezený na vyzdobenom voze, ktorí kočíroval Mikuláš Lesňak z Hradiska na svojom krásne vyzdobenom tátošovi. Dievčatá ho vyzdobili, pán starosta priviazal fľašu domácej slivovice a hor sa do výšky. Bol vo výške 19 m. Zišla sa skoro celá dedina a myslím si, že všetci sme im aspoň očami pomáhali vyzdvihnúť ho do tej polohy, v akej mal byť. Tí, ktorí sa o to postarali sa natrápili, ale po tom mali všetci z toho určite krásny pocit. Nakoniec si všetci pri OcÚ zaspievali krásnu slovenskú pesničku a tento pekný deň sa ukončil tanečnou zábavou. Po 3 týždňoch fľašu slivovice „znárodnil“ občan obce Okrúhle Juraj Repka.

Ďalšie oslavy si pripravili deti zo ZŠ a MŠ pre svoje mamky, ku dňu matiek. Konali sa na OcÚ. Po vystúpení našich detí a detského hudobno-tanečného súboru za Šarišského Štiavnika, naše mamky dostali kvety a malý darček.

Nezabudlo sa ani na najkrajšie sviatky v roku, na Vianoce. Na tú som s deťmi pripravila program ja. S programom sme vystúpili 25.12.1999 na OcÚ a po vystúpení pre deti bolo pohostenie, ktoré pripravil p. Dančišin, ktorý pohostenie sponzoroval. No a v tomto roku sme si pripomenuli aj deň úcty k starším. Pre našich starších občanov si OcÚ pripravil malé pohostenie.

Šport:                                  Čo sa týka športovej činnosti už ostal iba jediný oddiel a to futbalový, ktorý sa môže pochváliť dobrými výsledkami počas celého roka 1999. Ako v jarnej tak aj v jesennej časti zaznamenal veľmi dobré výsledky. Po jarnej časti z 13 odohratých zápasov 8 vyhral, 2 remizoval a len 3 krát prehral. Ani naši dorastenci sa nezahanbili. Tak isto z 13 zápasov 7x vyhrali, 2x remizovali a len 4x prehrali. Celkom Radoma sa umiestnila na peknom 3. mieste a dorastenci na 4. mieste.

Zdravotníctvo:                    Pre dospelých sa zmeny neudiali a na ošetrenie aj naďalej chodia do obvodného zdravotného strediska do Okrúhleho k MUDr. A. Jaklovskému. No pre deti sa zmeny udiali. O zdravie našich detí sa až doteraz staral MUDr. M. Bilenky v Šarišskom Štiavniku. Ale tento rok bolo obvodné zdravotné stredisko zatvorené. Svidnícke zdravotníctvo bolo pre to stratové, tak to dali do privatizácie. A tak teraz musia matky so svojimi deťmi cestovať na ošetrenie až do Svidníka.

Maturanti:                          Je na radosť písať mená občanov so stredoškolským vzdelaním. Medzi rad predchodcov maturantov z našej obce sa zaradili: Peter Vrablik, Marek Motyka, Jozef Malačina a z Hradiska Mária Malačinová a Radoslav Radomský.

Novostavby:                        V tomto kalendárnom roku si vystavil obytný dom Ján Labanc a Ján Rokyta.

Mimoriadne udalosti:

Narodené deti: Labanc Samuel, Hibeľová Viktória, Guzej Marián, Rokyta Martin, Malačinová Timea, Ján a Adam Lipákový z Hradiska.

Sobáše: Adriana Motyková a Juraj Hibeľ

             Mária Tvarožská a Michal Gido

Úmrtia:  Berežňák Michal, Gulová Anna Hr., Gajdošová Anna, Polončak Pavel Hr.

Počasie:                               11. augusta 1999 bude pre astronómov, ale i širokú verejnosť najmä v strednej Európe veľkým dňom. V ten deň tu bolo možné pozorovať impozantné nebeské predstavenie, jeden z najveľkolepejších astronomických úkazov – úplné zatmenie Slnka. V uvedený deň z územia Slovenska nebolo pozorovateľné ako úplné, bolo len čiastočné, ale s veľkou fázou zatmenia slnečného kotúča 90 – 99%. Za úplným zatmením Slnka sme museli vycestovať niekoľko desiatok kilometrov k naším susedom do Maďarska alebo Rakúska, či Rumunska.  U nás nastalo zatmenie o 11:32:31, najväčšia fáza bola o 12:54:32 s veľkosťou 0,927 a ukončilo sa o 14:14:51. Počas zatmenia nastalo šero ako pre splne Mesiaca a ochladilo sa. Naša generácia sa už úplného zatmenia Slnka v strednej Európe nedožije, lebo bude až 7.10.2135 a to bol dosť vážny dôvod na to, aby sme tohtoročné zatmenie po každej stránke „vychutnali“.

2000

Samospráva obce:              Tento dlho očakávaný jubilejný rok naša obec privítala krásnym ohňostrojom, ktorí nám pripravili naši poslanci. No nebol v nás len krásny pocit, ale určite aj isté obavy aký rok nás čaká. Určite sme si všetci priali, aby sa všetko zlé obrátilo na to dobré, a to nie len tu v našej obci, ale na celom území Slovenska. V tomto roku bola ukončená výstavba chodníka a to s tým, že boli dodané finančné prostriedky na výstavbu až k pánu Viravcovi. V júny sa začala realizácia plánov na plynofikáciu. Za pomoci štátneho príspevku, ktorí činil 600 000Sk sa mohol realizovať plán na potiahnutie telekomunikačnej site na Hradisku. Od 1.8.2000 sa začali Verejnoprospešné práce. Počet nezamestnaných v obci je 35, z toho 16 ľudí bolo zamestnaných na týchto VPP, na ktorých sa podieľalo 8 žien a 8 mužov. Počas trvania týchto prác bolo spravené vyčistenie okolo slatiny Radoma, upravilo sa okolie kostola, vyčistilo sa povodie Radomky a bola spravená úprava cintorína.

                                             Na celom území Slovenska sa uskutočnilo referendum. V Radome komisia bolo zložená zo 6 členov: Malačina Jozef, Demjanovičová Mária, Dančišin Ján, Zelonkayová Daniela, Jamnický Jozef, Radomská Cecília. V obci je 333 právoplatných voličov. Ale referenda sa zúčastnilo iba 64 voličov. Platných bolo 63 lístkov. Zaznamenaných bolo 6 lístkov cezpoľných, 2 zo Svidníka a 3 vojaci. Referendum na území Slovenska nebolo úspešné.

Kultúra:                              Tak ako každý rok, tak aj v tomto sme si pripomenuli deň našich drahých mamičiek a deň našich starších. Mamkám si opäť pripravili program deti z našej MŠ a ZŠ a potom si prevzali kvety a malý darček v podobe poukážky. Pre starších bolo pripravené vystúpenie folklórneho súboru Makovica zo Svidníka, ktorý im spestril tento pekný deň. Po ukončení programu bolo pripravené malé pohostenie.

Školstvo:                              Začiatok školského roka v ZŠ bol začiatkom nie len pre naších prváčikov, ale určite aj pre učiteľský zbor a ostatných žiakov. Prečo? Pretože rodičia 9 detí sa rozhodli dať svoje deti do ZŠ v Okrúhlom, aby tam pokračovali vo svojom štúdiu. Do 1.ročníka odišla Kristína Gonosová, do druhého ročníka Pavlišin Tomáš a Baranová Silvia, do tretieho ročníka Zelonkay Daniel, Šidelský Jakub, Pavlišinová Lenka, Haninová Zuzana a do štvrtého ročníka Juhásová Stanislava a Gonos Jakub. A tak sa tu vyučuje 12 detí. Prváčikov škola privítala len dvoch, no privítanie bolo aj za účasti rodičov slávnostné. Od pani riaditeľky Surmovej prijali kytičku kvetov a malú pozornosť s prianím veľa úspechov a radostí z objavovania tajomstiev, čo  v sebe učenie v škole skrýva. Druhákov zostalo5, tretiakov 2 a štvrtákov 3. V tomto školskom roku bol opäť otvorený školský klub, v ktorom začala vyučovať vychovávateľka pani Malačinová Nadežda.

Materská škola:                  Materskú školu navštevuje 17 detí. V učiteľskom zbore sa nezmenilo nič. Aj naďalej riaditeľka MŠ je pani Janiková a učiteľkou Gazdičová Inga. Obedy stále pripravuje kuchárka pani Varjanová a o čistotu sa stará pani Surmová Paulína.

Činnosť podnikov v obci:  Na bývalom JRD nenastali žiadne zmeny. Firma Drevnaj aj naďalej prospieva vo svojej činnosti, taktiež aj Gonos Drahoslav prosperuje vo svojej stolárčine a Malačinová spolu s Františkom Zelonkayom aj naďalej chovajú ovce a obrábajú pozemky. Obchod nám stále riadi p. Rokytová Marcela s výpomocou predavačky p. Munkovej Daniely.

Šport:                                  Aj v tomto roku jubilejnom sem prežívali veľkú radosť s našimi futbalistami. Počas letných prázdnin bol poriadaný turnaj tu v Radome, ktorý zorganizoval p. starosta o pohár starostu obce Radoma. Zúčastnili sa ho tri mužstvá: Radoma A, Radoma dorast a Vyšná Oľšava. Víťazom sa stala Radoma A, kde kapitánom mužstva bol Dančišin Ján st., ktorý po vyhodnotení turnaja prebral pohár z rúk starostu, ktorý je odložený na OcÚ v Radome. Čo sa týka výsledkov majstrovských zápasov nášho PO boli o to lepšie, že naši dorastenci pod vedením p. Sciranku J. dosiahli prvenstvo v okresnej súťaži. Pohár za prvé miesto im osobne prišiel odovzdať predseda ŠTK p. Brindza.

Mimoriadne udalosti:         Tento rok bol bohatý na sobáše. Sviatosť manželstva prijali tieto páry: Tchurik Ladislav a Ondysová Jana, Surmová Erika a Kajnič Peter, Dančišinová Martina a Kudža Zdeno, Tchuriková Darina a Dovičák Stanislav.

Narodených detí v porovnaní s minulým rokom je pomerne menej , no aj tieto určite priniesli radosť. Sú to: Hnatová Tatiana, Tchuriková Lucia a Gido Marek.

A bohužiaľ niektoré rodiny sa museli posledný krát rozlúčiť so svojimi blízkymi. Úmrtí bolo . V Radome zomreli: Tchuriková Mária, Rokyta Ladislav a Zelonkayová Zuzana. Na Hradisku: Pyteľ Ján, Malačinová Anna a Malačinová Veronika.

Najstaršou obyvateľkou v obci je pani Vrabliková Anna, ktorá sa dožila úctyhodných 93 rokov a spolu s ňou aj pani Janíková Anna na Hradisku, ktorá sa dožila okrúhlych 95 rokov.

Počasie:                               Aj tento rok nám pani zima nadelila bohatú nádielku snehu, ktorý bolo niekedy už naozaj priveľa. No našim deťom to vôbec neprekážalo. Užili si ho nielen cez zimné prázdniny, ale aj neskôr, pretože tohoročná zima sa s nami lúčila dosť dlho. Trvala skoro až do marca. No vedeli sme, že už to dlho nepotrvá, pretože v našich záhradkách sa začali objavovať prvé kvietky, oznamujúce príchod jari – snežienky. A neboli to len snežienky, ale aj krásny spev vtákov. Jar bola tu a dala nám to aj pekne zretelne poznať. 30.3. sa u nás strhla silná búrka, ktorú sprevádzalo nie len hromobitie a blesky, ale aj veľké krupobitie. Ďalšie dni boli také aprílové. Jeden deň bol krásny a teplý a druhý už zamračený a daždivý. No oteplilo sa, a tak je vidieť rozkvitať žlté narcisy, ktoré sú v tejto dobe kvetom ľudskosti, symbolom ligy proti rakovine.

Prázdnin a dovoleniek si tento rok každý užil, pretože leto nám pripravilo teplé, až horúce počasie. A tak ako vždy aj teraz po lete prišla jeseň, krásne vyfarbená, no dosť suchá, takže našich pestovateľov to veľmi nepotešilo. No radosť  mali aspoň z úrody, ktorej bolo hodne. Naše ovocné sady boli plné jabĺk a hrušiek a z polí sme si odvážali krásnu úrodu zemiakov. Zima, ktorá prichádzala, bola tentoraz skúpa na sneh. Takže tohotočné Vianoce sme biele nemali. A takáto bola celá zima, takže vlahy bolo v zemi veľmi málo.

2001

Počasie:                               Jarné počasie ako zvyčajne bolo premenlivé. V druhej polovici marca sa začali aj v našej dedine, jarné práce. Aj toho roku, dokonca dvakrát sa vody potoka vyliali a zaplavili dvory, záhrady a lúky. Voda sa valila aj po cestách. Jeseň bola pekná, suchá. Zima bola pre deti plná zážitkov a hier vďaka bohatej snehovej nádielke.

Činnosť podnikov:             Naši podnikatelia v obci aj naďalej pokračujú a prosperujú v svojom podnikaní. No v našej dedine nám pribudol ďalší podnik, a to Pohostinstvo a Potraviny, ktoré si tu vybudoval p. Kupec Jozef. Budova bola dokončená v novembri a tak na Silvestra si občania mohli ísť posedieť do nového. No zmenilo sa to aj v našom druhom Pohostinstve. Zmenený interiér spravil pohostinstvo iné a nové. V potravinách sa nám venuje p. Rokytová Marcela a Renáta.

Samospráva obce:              V roku 2001 sa uskutočnili historicky 1. komunálne voľby vo vyšších územných celkov. Tak ako na celom území Slovenska aj u nás bola účasť na týchto voľbách veľmi nízka. Výsledky z prvého kola neboli celkom úspešné. V prvom kole sa nerozhodlo, a tak sa uskutočnilo druhé kolo. V tomto kole bola účasť voličov ešte nižšia ako v prvom. Víťazom týchto volieb sa pre Prešovský kraj stal p. Chudík z HZDS.

                                             Aj v tomto roku poskytol NUP vo Svidníku OcÚ prostriedky na VPP pre nezamestnaných z našej obce. Na týchto prácach sa zúčastnilo 8 osôb. Do práce na skrášľovaní našej obce sa pustili s chuťou. Upravili sa schody do kostola, plot pri farskej budove a altánok vo farskej záhrade. Vymaľovalo sa oplotenie okolo besedy a upravili jeho okolie. Tak ako každý rok, aj v tomto vyčistili okolie slatiny a pri kontajneroch. Koncom tohto roka bola začatá práca na plynofikácii obce. Zatiaľ je potiahnuté potrubie k domu p. Jána Kačmára od p. Michala Rokytu. No vytvoril sa nám pri tom jeden problém a to taký, že ani do Nového roku sme tu na „salaši“ nemali vyvezený kontajner, pretože bol prisypaný hlinou, ktorá najprv navlhla a neskôr zmrzla. A tak sa odpad hádzal okolo neho, čo nám ale vôbec neskrášľovalo naše prostredie. Ďalším problémom a to dosť vážnym sú zarastené vŕbami, nevyčistené a nevyregulované potoky, vďaka čomu niektoré rodiny 24. a 27. júla prežili hrôzu pri zaplavení svojich záhradok a dvorov. Zaplavené boli aj lúky, naše ihrisko a voda sa valila aj po hlavnej ceste. A smerom na Hradisko sa nedalo prejsť vôbec.

Školstvo:                              V šk. roku 2000/2001 bola škola jednotriedna a navštevovalo ju 12 žiakov, 6 chlapcov a 6 dievčat. Riaditeľkou školy je naďalej p. Surmová Mária. Školský klub mal jedno oddelenie s počtom 12 žiakov. Výchovno-vzdelávacia práca sa riadila Pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školy a plánom práce školy na šk. rok 2000/2001. Vychovávateľkou ŠK je Nadežda Malačinová. Upratovačka a kurička je Anna Husárová. Stravovanie žiakov zabezpečuje ŠJ pri MŠ. Nepovinný predmet Náboženská výchova (1 hod. týždenne) vyučuje kňaz Andrej Palša. Jej cieľom je skvalitňovať výchovnú stránku detí. Do Okrúhleho odišli 3 štvrtáci a 3 prváci nastúpili. Žiaci 4. ročníka navštevovali nepovinný jazyk – Anglický jazyk na ZŠ v Okrúhlom. Začiatkom školského roka v mesiaci November ZŠ navštívila inšpekcia, ktorá konštatovala, že priebeh a výsledky výchovno-vyučovacích výsledkov dospeli k záveru, že je potrebné zvýšiť záujem rodiny o úroveň vzdelávania dieťaťa, prebudiť väčší záujem o čítanie detských kníh, nakoľko deti majú problém plynule čítať a preto je potrebné, aby si rozširovali slovnú zásobu. Škola sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu zaoberala prevenciou drog. závislosti a environmentálnou výchovou. Podporuje rozvoj estetických potrieb žiakov estetickou úpravou interiéru školy a nácvikom programov so žiakmi pri rôznych školských a obecných príležitostiach ako sú Deň matiek, Mikuláš, Deň detí, Mesiac úcty k starším a Karneval. Z príležitosti MDD Obecný úrad v Radome usporiadal pre deti MŠ a ZŠ aj s rodičmi dvojdňový zájazd na Oravskú priehradu, spojený s návštevou Oravského hradu.

Všeobecnými úlohami školy boli:

 1. V šk. roku 2001/2002 sa naďalej bude používať klasický spôsob klasifikácie a hodnotenie žiakov.
 2. V škole sa vyučuje podľa variantu I.
 3. Žiaci a vyučujúci sa riadia vnútorným poriadkom školy a šetria školský majetok.
 4. Všetku zodpovednosť za bezpečnosť žiakov a ochranu ich zdravia berie na seba v čase vyučovania učiteľka.
 5. Sústavne vštepovať žiakom lásku k vlasti a jej kultúrnemu a historickému dedičstvu.
 6. Vštepovať žiakom zmysel pre spravodlivosť, povinnosť, lásku i úctu k starším.
 7. Viesť žiakov k estetickému cíteniu, ku skrášľovaniu a ochrane ŽP.
 8. Uskutočňovať na záver šk. roka 1-dňový poznávací zájazd.

Rodičia majú byť nápomocní škole, za týmto účelom riad. školy zvolá 3krát ročne zasadnutie rodičov: v októbri, januári a máji. V spolupráci s rodičmi sa pripravujú tieto akcie: príchod Mikuláša, detský karneval, Deň matiek a školský výlet spolu aj s MŠ. Na základe dobrých skúseností plánuje aj v budúcom šk. roku pokračovať v spolupráci s rodičmi, školskou radou, MŠ a OcÚ Radoma.

Kultúra:                              Nový rok sme opäť privítali krásnym ohňostrojom a neobišlo sa to ani bez malého občerstvenia. V máji sme znova oslávili s našimi mamičkami ich veľký sviatok Deň matiek. Deti, ktoré si pre nich pripravili pekný program im po skončení odovzdali kytičky a od OcÚ si prevzali darček v podobe poukážky na 100Sk. Naši starší spoluobčania si taktiež prišli na svoje. Bohatým programom v ktorom opäť tak ako v minulom toku, nechýbali členovia z tanečného a speváckeho súboru Makovica, ich potešili a zabavili.

Spoločenská kronika:        V tomto roku k nám pribudli: Zajaroš Jakub, Rokyta Šimon, Labanc Eduard, Tchurik Adrián, Kudžová Barbora, Čula Ján, Dudek Martin.

Spoločnou cestou života sa rozhodli kráčať:

 • Dudek Marián a Čeledinská Dana
 • Halušková Lucia a Ferenc Peťu
 • Lasňak Imrich a Harvilková Ivana
 • Demjanovič Marcel a Andrejová Marcela
 • Ševc Dominik a Štefanišinová Renáta
 • Tchuriková Edita a Hanik Rastislav

Navždy nás opustili:

Varián Pavol a Varián Pavol ml., Štelmaková Mária.

2002

Počasie:                               Tohoročná jar bola pekná, sneh sa pomaličky topil, až všetok zmizol. Letné mesiaci boli ako stvorené na cestovanie a dovolenky. Teploty vystupovali až na 34°C. Boli krásne, slnečné. No navštívili nás aj silné búrky, ktoré nám opäť naháňali hrôzu. Jeseň sa nám začala ukazovať už v polovici septembra. Ochladilo sa a zo stromov začalo opadávať lístie. Ľudia sa tešili zo svojej úrody. Bolo jej hojne, na poliach, v záhradách i v sadoch. Babie leto sa u nás dlho neohrialo. Trvalo len pár dní a tak bol október veľmi chladný. Trvali časté dažde a s nimi aj vietor a chlad. Na niektorých miestach Slovenska aj snežilo. V polovici októbra prišli prvé mrazy a tak tie krásne vyfarbené stromy pomaly, ale isto začali mať svoje konáre holé, bez ich krásneho lístia. Začiatkom novembra k nám prišiel aj prvý sneh, čo nám ukázalo, že pani zima je už za dverami. A tá nám to ukázala až začiatkom s veľkými mrazmi a silným vetrom. Ale na sneh bola skúpa. Snehovej nádielky sa hlavne naše deťúrence dočkali niekoľko dní pred Vianocami. Bod mrazu dosiahol – 25°C.

Samospráva obce:              V tomto roku sme si pripomenuli 730 rokov od prvej písomnej zmienky o Radome. Na tento rok nebol výnimočný len touto udalosťou. Po 4 rokoch sme sa opäť pobrali k volebným urnám. 20.-21. septembra sa konali parlamentné voľby, a tak Slováci dostali príležitosť aspoň teoreticky rozhodnúť o ďalšom štvorročnom smerovaní Slovenska. Mnohí sa o nich vyjadrili ako o najdôležitejších v rámci našej krátkej samostatnej histórie. Víťazstvo z roku 1998 si opäť zopakovalo Hnutie za demokraciu Slovenska s číslom 19,5%, ktoré nie je ale totožné s tým spred 4 rokov. Na druhom mieste skončila Slovenská demokracia a kresťanská únia s 15,09%, čo tiež nepredstavuje veľký nárast dôvery. V posledných prieskumoch pred voľbami sa do čela dostával Smer, lenže 13,6% ho radí až na tretie miesto. Svoju stabilitu na politickej scéne rozhodne potvrdila Strana maďarskej koalície s 11,16%. Ďalšími stranami, ktoré sa dostali do parlamentu sú Kresťanskodemokratické hnutie s 8,25% a Aliancia nového občana s 8,01%. Veľkým prekvapením bol návrat slovenských komunistov, ktorým dôveruje 6,32% voličov. Zatiaľ, čo KSS sa do parlamentu vrátila, iné ho zasa opúšťajú. Prvej Slovenskej národnej strane nestačilo 3,65%, SNS 3,32%, HZD 3,28% a SDĽ 1,36% voličských hlasov. Karty sú rozdané a teraz bude záležať len na lídroch jednotlivých strán ako nimi zamiešajú. Opäť má teoreticky najviac „žetónov“ HZDS 36, po ňom nasledujú SDKÚ s 28, Smer s 25, SMK s 20, KDH a ANO s 156, no a KSS s 11 mandátmi. Percentuálna účasť voličov vo voľbách do NR SR bola za celý okres vyčíslená na 66,35%. U nás sa týchto volieb zúčastnilo 175 voličov, 76 voličov neprístupilo k urnám. Najviac hlasov získalo HZDS 67,64%, druhý bol SMER s 40 hlasmi, tretí KDH s 16 hlasmi, štvrté ANO s 14 hlasmi, piata KSS s 13 hlasmi, šieste SDĽ s 8 hlasmi, siedma HZD s 4 hlasmi, 8-9 Strana zelených a SDKÚ po 3 hlasy.

Na Hradisku hlasovalo 54 voličov, nezúčastnilo sa 27 voličov. Aj tu najviac hlasov získalo HZDS s 15 hlasmi, 2. KDH s 14 hlasmi, 3. SDKÚ 11 hlasov, 4. SMER-4hlasy, 5. Nezávislá obč. strana nezamestnaných a poškodených po 3 hlasy. No aj napriek tomu víťazstvo HZDS nepomohlo. Neochotou ostatných strán sa im nepodarilo zostaviť vládu, a tak túto úlohu opäť získalo SDKÚ, ku ktorému sa pripojili SMK, KDH, ANO. A tak sa do opozície dostali HZDS, SMER a KSS. Predsedom vlády sa opäť stal Mikuláš Dzurinda. Čakajú nás ešte jedny voľby v decembri – komunálne, tak to tu bude ešte pestré. Kandidátky na post starostu obce podali v Radome 3 kandidáti: Malačina Jozef, Motyka Michal a Pavlišin Ľubomír.

                                             V septembri sa opravila cesta na salaši, až k pánu Dudekovi na Hradisku. Taktiež aj ku kostolu. Letné mesiace boli pokračovaním pre plynofikáciu. Pokračovalo sa od p. Kačmára J. Po ukončení na salaši, začalo sa od p. Pasternáka J., hore ku kostolu. Dosť im tú prácu v tom čase sťažovali dažde, ktoré tu vtedy trvali. No 18. decembra bol plyn v obci spustený. A tak sme sa dočkali 6. decembra, a teda ďalších voliev. Volebný program našich troch kandidátov na post starostu obce bol v celku rovnaký – dokončiť plynofikáciu obce, dokončiť vodovod a kanalizáciu, postaviť Dom smútku, podporovať športový a kultúrny život obce. Dúfam, že tento ich volebný program nezostane len na papieri a budú sa snažiť ho vyplniť. K volebným urnám pristúpilo 270 voličov, 64 voličov sa volieb nezúčastnilo. S počtom hlasov 177 sa na vedúce miesto dostal Malačina Jozef, takže svoj post starostu si udržal a zopakuje si to aj ďalšie 4 roky. Ako druhý skončil Pavlišin Ľ. s 58 hlasmi a tretí Motyka Michal s 45 hlasmi.

Z 26 poslancov kandidujúcich do Obecného zastupiteľstva si po 5 poslaneckých kresiel zasadnú títo kandidáti:

 1. Malačina JOZEF 90hl. SDKÚ
 2. Demjanovič Marcel 78hl SDKÚ
 3. Viravec Michal 76hl SDĽ
 4. Dančišin Ján 74hl HZDS
 5. JUDr. Hnát Miloš 61hl. ÁNO

Nakoľko p. Malačina prijal kandidatúru na starostu obce, na jeho miesto bol podľa zákona dosadený Pavlišin Ľ. s 54 hl. SDĽ.

Škola:                                  Aj v tomto šk. roku je škola jednotriedna s jedným oddelením šk. klubu, s počtom žiakov 15 a všetci navštevujú šk. klub. Riaditeľka školy je p. Surmová Mária, vychovávateľka Malačinová Nadežda. Do 5. ročníka do ZŠ v Okrúhlom odišli 2 žiaci a do 1. ročníka nastúpili 5 žiaci. V priebehu šk. roka navštívili ukrajinské divadlo v Prešove. V spolupráci s MŠ oslávili svoj sviatok MDD. Okrem športových súťaží im pripravili aj diskotéku, na ktorej sa vyšantili do sýtosti. Radostnou udalosťou pre deti bol aj karneval. Každoročnou udalosťou školy je aj posedenie pri jedličke a uvítanie sv. Mikuláša. OcÚ poriadal dvojdňový výlet pre žiakov MŠ a ZŠ na Oravskú priehradu s návštevou Oravského zámku a termálneho kúpaliska v Bešeňovej.

                                             V MŠ velí aj ďalej p. Janíková a neodišla ani učiteľka Inga Gazdičová. V škôlke je detí ako smetí, je ich 17 a tak sa p. učiteľky majú okolo koho obracať. Výchovný poplatok je 50Sk.

Kultúra:                              Deň matiek sa vôbec nelíšil od tých minuloročných. Program našim mamkám pripravili deti zo ZŠ a MŠ, ktoré im po ukončení odovzdali vlastnoručne vyrobené darčeky. OÚ im odovzdal poukážky v hodnote 100SK. Koncom augusta sa začali konať pre našu mládež diskotéky, ktoré pre nich prepravovali chlapci zo Stropkova. Netrvali však dlho. Posledná diskotéka sa konala 5. októbra, keďže našim starším spoluobčanom prekážal hluk z týchto diskoték. Mesiac október je už „bezpochyby“ mesiacom úcty k starším. 27.10. OÚ si pre nich pripravil kultúrny program s vystúpením taneč. súboru Makovica. Po vystúpení ich čakalo malé pohostenie.

Zmeny v obchode:              Pomocníčka p. Rokytovej M., Rokytová Renáta odišla do Šarišského Štiavnika, kde si budovu s potravinami p. Rokytu J. odkúpil. U nás v Radome sa nám začiatkom roka venovala spolu s p. Rokytovou M. aj Ševcová Silvia, ktorú v lete vystriedala Hibeľová Adriána. V pohostinstve sa to nezmenilo.

Cirkevný život:                   Život kresťanov v našej dedine okrem každoročného slávenia sviatkov veľkonočných, vianočných, 1. sv. prijímania detí a odpustovej slávnosti, birmovania našej mládeže z celej farnosti. Konala sa 29.9. Túto sviatosť im prišiel udeliť pomocný košický biskup Mons. Bernar Bober aj s pomocou dekana Kaminského P. zo Stropkova.

Novostavby:                        Svoj nový domov si vybudoval Hibeľ Juraj.

Šport:                                  Futbalová sezóna 2001 – 2002 sa nášmu celku TJ Radoma príliš nevydarila. Získali sme 9 bodov, čo nás pripravilo o účasť v 1. triede. Náš celok zahral doma najviac stretnutí, t.j. 7, teda mohol získať 21bodov, no v skutočnosti získal len 8 bodov. V súťaži slušnosti sme získali 46 trestných bodov, teda najviac. V kategórii najlepších hercov sa nestratili ani naši strelci. V druhej triede sa to začalo zlepšovať a hoci naše mužstvo opustilo 8 hráčov, odišli na hosťovanie do Okrúhleho, kde sa futbal opäť obnovil, sa nedalo a začalo bojovať. A darilo sa. Jesennú časť ukončili 1. miestom. Zápasy boli bez prehry. 2x sa ukončili remízou a ostatné výhrou. Uvidíme, čo pre nás pripravia v jarnej časti.

Spoločenská kronika:       

Narodení: Matkobišová Veronika, Malačinová Lívia, Gido Dominik, Tchurik Tadeáš, Demjanovič Kristián, Dudeková Nikola

Sobáše:                                 Kačmár Tomáš a Baková Alena

                                             Malačina Tomáš a Pavlišinová Ivana

Zomreli:                               Tchurik Ján, Matkobiš Peter, Pavlišin Michal, Štiber Anton, Demjanovič Ján

Toho roku k nám pribudli nový spoluobčania. Do domu zomrelých manželov Márie a Ondreja Matkobišových sa nasťahovala p. Martinková Jana s dcérou.

2003

Počasie:                               Jar sa v tomto roku preukázala veľmi pekná. Bola teplá, ale aj suchá, a to robilo starosti našim pestovateľom. A v tom pokračovalo aj leto. Bolo až horúce. Teploty dosahovali +36°C, ale dažďu do našej pôdy dopadlo veľmi málo. Hoci sa nezaobišlo ani bez búrok, ktoré nám rok, čo rok naháňajú hrôzu. Už koncom augusta sme sa s letom rozlúčili a privítali sme jeseň, ktorá sa hlásila miernym ochladením. Ale Babie leto na nás nezabudlo a prišlo medzi nás. Stromy sa odeli do krásnych farebných šiat, čo k jeseni už nevyhnutne patrí. Tento rok sme využívali na posledné zbery úrody našich záhrad. Tento rok bol bohatý na vypestovanie zeleniny. V dôsledku nedostatku vlahy sme úrodu zemiakov, kapusty a kalerábov mali nízku. A v našich ovocných sadoch to tiež nebolo lepšie. Úroda jabĺk, čerešní, hrušiek, či orechov bola slabšia ako v minulom roku. V niektorých miestach Slovenska koncom septembra a začiatkom októbra aj snežilo, no i nás to bol zatiaľ len dážď a chladný vietor, čo naznačovalo blízky príchod zimy. Snehovej nádielke sa deti, aj keď len na krátko mohli tešiť v deň sv. Mikuláša. Nevydržal dlho, no v polovici decembra nám opäť nasnežilo.

Samospráva obce:              14. február sa zapísal do dejín našej obce čiernym písmom. Na tento deň bude ťažko spomínať rod. Vladimíra Pavlišina, pretože skratom el. vedenia im vyhorel rodinný dom, ktorý si po tejto udalosti neskôr zrenovovali. V mesiaci júly si OÚ prepravil pre našich dôchodcov rekreačný zájazd do Vrbového.

Školstvo:                              Riad. MŠ je aj naďalej p. Janíková H. a učiteľkou p. Gazdičovou J. Zmena nastala v kuchyni. Pani Varjanová odišla do dôchodku a na jej miesto nastúpila p. Marta Juhasíková.

Upratovačka: Surmová Paulína a kurič Palij Ján

MŠ navštevuje 13 detí. Výchovný poplatok sa nezmenil, platí sa 50Sk. Čo sa týka ZŠ, tak tu v jej vedení zmeny nastali. Pani Surmová si svoju úlohu  riaditeľky vymenila s p. Malačinovou a teraz je vychovávateľkou v školskom klube ona, ktorá je tohto času už na dôchodku. ZŠ navštevuje 13 detí, z toho 7 dievčat a 6 chlapcov. Sú 3 prváci, 5 druháci, 3 tretiaci a 4 štvrtáci. Ako každý rok, tak aj tento bol usporiadaný karneval, spolu s MŠ. Škola bola zapojená do súťaže „Monte, to je fakt trieda“, v ktorej dosiahli úspech ako škola. Odmenou bolo 15 000Sk, ktoré využili so súhlasom školy, žiakov a rodičov na týždenný pobyt v Škole v prírode na Domaši – Valkov v čase 9 – 13 januára. Ubytovaní boli v ubytovniach Tesly Stropkov. Boli to chvíle, na ktoré deti tak skoro určite nezabudnú. OÚ na konci šk. roka usporiadal 2-dňový  výlet na Oravskú priehradu, ktorý bol spoločný pre ZŠ a MŠ. Zájazdu sa zúčastnili aj rodičia. Posedenie pri jedličke a uvítanie sv. Mikuláša mala samostatne MŠ a ZŠ. 5. decembra boli žiaci ZŠ v Prešove v ukrajinskom Národnom divadle na hru: Zbojnícky kapitán.

Kultúra:                              Začiatok roka sme nemohli začať inak ako jeho privítaním krásnym ohňostrojom. A všetci sme si v duchu priali pre seba svojich blízkych a aj pre ľudí nie len v našej obci, ale na celom svete šťastie, zdravie, lásku, pokoj, porozumenie a pomoc. Pretože práve to sa medzi ľuďmi v dnešnom svete vytráca. Ak poviem, ž e všetky mamičky sa určite tešili na svoj krásny sviatok, ktorý patrí len im a ktorý si aj nadovšetko zaslúžia, tak sa naozaj nebudem mýliť. A deti z MŠ a ZŠ sa na tento deň aj starostlivo pripravili a v ten čarovný deň im určite s láskou zarecitovali, zaspievali aj zatancovali. Po skončení im odovzdali darčeky, v podobe kvetov, ktoré im samé zhotovili. Aj pán starosta na mamky nezabudol, a tak ako každý rok aj teraz im odovzdal kvietok a darček v podobe poukážky v hodnote 150Sk. Deti zo ZŠ v Šarišskom Štiavniku snova ukončili túto peknú slávnosť.

Cirkevný život:                   Čo sa týka našej farnosti sa nezmenilo nič. Spravuje ju aj naďalej Andrej Palša, ktorý aj napriek podlomenému zdraviu nás nechce opustiť. V tomto roku sme si volili nových kurátorov. Stali sa nimi: Jozef Ševc, Verešpej Ján a už  nebohý Michal Gido ml., ktorý nás po tragickej nehode tak skoro opustil. A tak ostali len dvaja. Kostolníkom je naďalej p. Jozef Polončák. Tento rok všetkých kresťanov našej krajiny čakala krásna udalosť. 11. septembra sme privítali, hoci len cez televízne obrazovky vzácneho hosťa , Svätého otca Jána Pavla II. Svätý otec absolvoval 102 zahraničných ciest do 129 rozličných krajín sveta. Na našom malom Slovensku to bola jeho tretia púť. Prvá jeho návšteva bola ešte na spoločnom Česko-Slovensku 21-22 apríla 1990, druhá už na samotnom Slovensku 30. júna – 3. júla 1995 a tá tretia trvala 11. – 14. septembra. Po tieto 4 dni navštívil  Trnavu, B. Bystricu, Rožňavu a Bratislavu. V každom meste bol pripravený bohatý program. Pápež nám po svojej tretej návšteve zanechal aj nádherný dar : vyhlásenie za blahoslavených gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopku a rehoľnú sestru z kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža Zdenku Schelingovú. Slovenskí veriaci mali už viacero možností vycítiť ako ich má svätý otec rád. Čím väčší počet rokov plynie, tým väčšmi vidia veriaci v J.P.II. otca, ktorý im je na blízku, ktorý im pomáha nie len skutkami, ale aj vlastným utrpením. Úsmev Svätého otca žiari z parížskeho stolca už 25 rokov. 16. októbra oslávi 25. výročie svojho pontifikátu. Niekedy sa zdá, že pokročilý vek a choroba uberajú Svätému otcovi síl. No jeho úsmev a veselý smiech nás hneď presvedčil o opaku. Buďme vďačný, že máme múdreho a veselého pápeža.

Novostavby:                        Svoje domovy sa rozhodli obnoviť a vybudovať p. Miloš Hnát, Ľubomír Pavlišin, Ján Malačina a Stanislav Dovičák.

Šport:                                  Naši futbalisti veľmi dobrými výkonmi vyhrali jesennú časť II.A triedy s náskokom 8 bodov pred druhou Krajnou Bystrou.

Spoločenská kronika:        V tomto roku medzi nás prišli: Toporová Kristína, Michaela Čulová, Rokyta Denis, Haluška Miroslav a Pavel Brussmann.

Spoločnou cestou sa rozhodli kráčať:

 • Tchuriková Beáta a Brussmann Pavel
 • Tchuriková Martina a Palidrab Jozef
 • Matkobišová Darina a Maestri Maximilián
 • Haluška Miroslav a Vaňková Lucia
 • Tchurik Peter a Vasilišinová Jana
 • Gajdošová Antónia a Džupin Radoslav
 • Dudeková Renáta a Michrina Viktor

Navždy nás opustili: Gido Michal ml., Macko Daniel, Matkobiš Juraj, Munková Mária, Caban Ján, Juhásová Anna, Vrablik Michal

2004

Samospráva obce:              V tomto roku občania nešej republiky a teda aj našej obce, pristúpili k volebným urnám až 3 krát. 3. apríla občania Slovenska v druhých priamych voľbách volili prezidenta našej republiky. Volebné miestnosti sa otvorili v sobotu 3. apríla o 17:00 a zatvorili sa večer o 22:00. V našej obci vo volebnom okrsku 1. bolo zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 250. K urnám pristúpilo 139 voličov, počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bolo 132. Vo volebnom okrsku 2 z počtu oprávnených voličov zapísaných do zoznamu 85, bolo vydaných 43 obálok oprávneným voličom a počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bolo 42. Celkový počet hlasov odovzdaných pre kandidátov bol:

Bernát – 1                Bútora 4                            Gašparovič 30                   Kalman 2

Králik 0                    Kubík 0                              Kukan 32                           Mečiar 73

Mikloško 15              Schuster 17                        Šesták 0

Keďže v prvom kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, 17.4. sa konalo 2. kolo volieb na prezidenta SR. Svoje hlasy sme mohli odovzdať dvom kandidátom na post prezidenta: Gašparovičovi a Mečiarovi. Vo volebnom okrsku 1 bol počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 255. Počet odovzdaných obálok 125 a počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov 122. Vo volebnom okrsku 2 bol počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 87. Počet odovzdaných obálok voličom bol 37 a počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov bol 36.  Celkový počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov bol: Gašparovič 68 a Mečiar 90.

A tak sa v tomto kole rozhodlo a máme zase na 5 rokov nového prezidenta. 16. júna s okázalými ceremóniami, ale aj celkom obyčajnou prechádzkou ulicami hlavného mesta,, nastúpil do úradu prezident Ivan Gašparovič a s potláčanými slzami sa rozlúčil odchádzajúci Schuster. V rovnaký deň, ako prvé kolo prezidentských volieb, teda v sobotu 3. apríla sa uskutočnilo aj referendum, v ktorom občania odpovedali na otázku : „Ste zato aby poslanci Národnej rady SR prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia NRSR tak, aby sa voľby do NR SR konali v roku 2004?“ Okrskov referendové miestnosti sa otvorili ráno o 7:00 a zatvorili večer o 22:00. Účasť občanov v našej obci predstavuje 42,59%. Na spomínanú otázku odpovedalo ÁNO 127 občanov a NIE 14 občanov. 13. júna naši občania pristúpili k urnám tretí krát. Volili sme si poslancov do Europarlamentu. V okrsku 1 celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 252. Počet odovzdaných obálok bolo 66 a počet platných hlasov spolu bolo 65. Najviac hlasov bolo odovzdaných pre Komunistickú stranu Slovenska 24 hlasov. V okrsku 2 celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 87. Počet odovzdaných obálok bolo 34 a počet platných odovzdaných hlasov spolu bolo 32. A tu, najviac hlasov bolo odovzdaných pre SDKÚ – 13 hlasov. Aj v tomto roku poskytol NúP vo Svidníku OÚ prostriedky na VPP pre nezamestnaných z našej obce. Na týchto prácach sa zúčastnilo 6 osôb. Vymaľovaný bol šk. klub, kde je zriadená počítačová miestnosť a oplotenie kostola. OÚ opäť pripravil pre našich občanov – dôchodcov rekreačný zájazd do Vrbového.

Školstvo:                  MŠ: Aj po výberovom konaní na miesto riaditeľa sa nič nezmenilo. Na poste riaditeľky MŠ nám zostala p. Janíková, učiteľka Gazdičová, kuchárkou je p. Juhásiková, vedúcou šk. jedálne Čagerová a upratovačka p. Surmová. MŠ navštevuje 20 detí. Výchovný poplatok je 50Sk.

ZŠ: Aj v tomto šk. roku je trieda jednotriedna s počtom žiakov 11. Do prvého ročníka nastúpili 3 prváci, druhákov je 3 a tretiakov je 5. Všetci navštevujú šk. klub, v ktorom je vychovávateľkou Džoganová z Beňadikoviec. Pani Surmová odišla do dôchodku. Hodinu náboženskej výchovy a Anglického jazyka žiakov vyučuje kňaz Ľ. Onderčin. Radostnou udalosťou pre deti MŠ bol karneval, hoci nebol taký ako po minulé roky, spolu s žiakmi ZŠ a tiež rodičmi, kvôli chrípkovej epidémii. Pred letnými prázdninami bol usporiadaný výlet do Bardejova, kde deti navštívili Prírodovedecké múzeum a do Bardejovských kúpeľov, kde nám počasie až tak neprialo. Bolo chladno a pršalo, a tak sme si nemohli vychutnať ich krásne prostredie a tiež prostredie skanzenu, ktorý deti tiež navštívili, no pre dážď si ho celý obzrieť nemohli.

20.12. deti MŠ a ZŠ spoločne privítali medzi sebou krásneho Mikuláša, ktorého tento rok sprevádzali anjeli a aj čerti, ktorý spravili poriadny rozruch. No deti ZŠ svoje vystúpenie predstavili nie len všetkým prítomným pri jedličke, ale aj v Svidníku na 12. ročníku benefičného koncertu Betlehemského svetla.

Kultúra:                  Každý začiatok roka je tou najkrajšou kultúrnou udalosťou. Privítali sme ho aj tentoraz ohňostrojom a príhovorom nášho p. starostu obce. Po ňom už občanov čakalo tradičné novoročné pohostenie.

                                 Máj je dňom najkrajším našich drahých mám. Len im venovali deti ZŠ a ZŠ v Šarišskom Štiavniku tie najkrajšie piesne a básne. A ani teraz na nich p. starosta nezabudol a obdaroval ich darčekmi. No tak ako naše mamky, tak aj naši starí rodičia si zaslúžia, aby sme im venovali pozornosť a poďakovali sa im za to všetko, čo nám dávajú. A my si to vlastne niekedy ani neuvedomujeme, že nám dávajú samých seba. Tak sme s nimi oslávili ich sviatok opäť spevom. Zaspievať im prišiel spevácky súbor Makovica zo Svidníka. Po ukončení ich čakalo opäť malé pohostenie.

Cirkevný život:       Koncom júna sme sa rozlúčili s duchovným otcom Mgr. Andrejom Palšom a privítali sme medzi nami nového správcu farnosti – kňaza Mgr. Ľuboša Onderčina. Privítali sme si ho tak ako sa patrí a predstaviť nám ho prišiel p. dekan Ján Švec Bilý, správca Stropkovskej farnosti. A s jeho príchodom prišli aj nové zmeny.

Upravilo sa okolie farskej budovy a aj samotná farská budova a okolie kostola. Keďže vo farskej rade boli len 2 členovia, na žiadosť duchovného otca si veriaci zvolili ďalších 6 členov, ktorými sú: Macko Michal, Dančišin Ján, Ševc Jozef, Malačina Ján, Topor Rudolf, Tchurik Ladislav, Malačina Imrich ml. a Verešpej Ján.

Novým kostolníkom sa opäť stal Munka Ondrej. Pánovi Polončákovi sa duchovný otec za doterajšiu prácu poďakoval a venoval mu malý darček. Cez týždeň nám sv. omše spestruje nový, mladý organista Pavol Šidelský ml.

Mladí aj dospelí sa striedajú pri čítaní Božieho slova a deti pri prosbách veriacich. Mladí sa začali stretávať a pripravovať piesne na omše a slávnostné príležitosti. Na Božie narodenie si pripravili spolu s deťmi pobožnosť k jasličkám. A tam sme si všetci spolu s nimi aspoň v duchu prítomní v Betleheme pri tom malom Jeruzaleme, predniesli mu svoje prosby a poďakovania.

Šport:                                  S futbalom sme sa nerozlúčili, ani po vyradení z najvyššej okresnej súťaže. Ročník 2001/2002, ďalej 2002/2003 ako aj 2003/2004 bez problémov obhájili prvenstvo. V mužstve nastali veľké zmeny. 1. augusta 2004 futbalový výbor pripravil netradičný futbalový zápas, kde privítali bývalých futbalových hráčov z Bane, Šandala a z Radomy, ktorú kedysi obliekali dresy svojich klubov. Víťazom tohto priateľského turnaja sa stala Radoma. Aj v uplynulú nedeľu, keď náš klub mal futbalové okresné voľno, futbalový výbor v spolupráci s OÚ v Radome usporiadali futbalový zápas Ženatí – Slobodní. Zápas síce skončil 4:4, no nasledovali pokutové kopy a v tých mali väčšie šťastie Slobodní.

Novostavby:                        V tomto roku si svoje domovy rozhodli obnoviť a vybudovať: Juhas Jozef, Matkobiš Jozef a Kačmár Tomáš.

Spoločenská kronika:

V tomto roku k nám prišli:

 • Gajdošová Karolína
 • Čulová Simona
 • Hibeľová Laura
 • Michliková Erika
 • Rokyta Filip

Navždy nás opustili:

 • Pavlišin Ján
 • Tchurik Juraj

Počasie:                               Zime sa u nás asi veľmi páčilo, pretože trvala skoro do polovice marca. Jar k nám zavítala pekne, slnečno, hoci fúkal silný vietor. Ľudia sa s chuťou pustili do prvých jarných prác. Prišlo leto a s ním aj naše obavy, čo nám zase prinesie. A hoci sme dúfali, že nič zlé sa nezopakuje, nestalo sa tak. Po celotýždňových dažďoch, 29.júla, vo večerných hodinách od 19:30 do 21:30 stúpla rieka Radomka viac ako o 1,5m. Došlo k zaplaveniu rodinných domov, nádvorí, záhradiek, pivníc, lúk, cesty 1. Triedy smerom do obce Okrúhle a časť Hradisko.

Bol vyhlásený 3. Stupeň povodňovej aktivity. Myslím si, že za vylievanie Radomky môže jedine neudržiavanie koryta rieky, čo má priamy vplyv na to, že keď príde takýto prívalový dážď, odtok vody je slabý. Ale leto nám ukázalo aj tú svoju lepšiu stránku a užili sme si aj veľmi teplého slniečka, hoci bolo veľmi málo teplých večerov. Jeseň prišla pomerne dosť skoro a dosť chladná a daždivá, čo prinútilo ľudí poponáhľať sa so zberom zeleniny a ovocia zo záhradok a sadov.

No úrody v dôsledku záplavy bolo veľmi málo, pretože väčšia časť v zemi zhnila. Začiatkom októbra sme zaznamenali prvé prízemné mrazy do -4°C.

19. novembra bude pre celé naše Slovensko nezabudnuteľným dňom. Našou krajinou sa prehnala smršť. Padajúce stromy, strhnuté strechy, prerušené el. vedenie, prevrátené autá a fičiaci víchor – tak vyzerali slovenské regióny v piatok popoludní. Víchrica v Bratislave, dosahovala rýchlosť 80km/hod., v Nitre 90 – 100km/hod. Cez Tatry sa hnala rýchlosťou orkánu – dosahovala tu až 140km/hod. Košice si nechala až na večer. K nám dorazila okolo 16:00hod. No našťastie sa nikomu nič nestalo, bolo len prerušené el. vedenie. Nastala zima a nadelila nám snehu do sýtosti. Bod mrazu vystúpil na -15°C. No oteplilo sa a sneh sa roztopil, takže Mikuláš k nám musel cestovať asi autom. Bolo dosť hmlisto a sychravo.

2005

Cirkevný život:                V dňoch 22. – 30. Októbra sa po dlhom čakaní v našej farnosti konali katolícke ľudové misie. Misie trvali osem dní a každý bol venovaný nejakej téme. Program sa začal v sobotu 22. Októbra, večer svätým ružencom a po ňom bol svätou omšou slávnostný začiatok svätých misií, pri ktorom medzi nás duchovný otec privítal bratov Dominikánov:

 • P. Pius Jaroslav Majerovič, OP
 • P. Martin Stanislav Kolivoška, OP

My sme ich za ten duchovný prínos a obnovu nás občanov menovali čestnými občanmi obce Radoma. V nedeľu 30. Októbra bol záver misií. Ukončili sme ich popoludní krížovou cestou farnosti, misijnou kázňou, požehnaním misijného kríža a slávnostným Te Deum. Boli to dni na ktoré sa nezabúda. A hlavne pre nás kresťanov, boli príležitosťou k obnove nášho ľudského ducha a každodenného zmýšľania.

                                           Verím, že ten cieľ vniesť do našich sŕdc novú radosť, zreformovať rozbité vzťahy v rodinách, medzi sebou, ale aj v nás samých bol splnený.

Začiatkom októbra sme sa pustili do opravy strechy na kostole. Oprava trvala vyše dvoch mesiacov. Prevádzala ju firma DACH. Rekonštruovali sa však iba niektoré trámy a pomurnice, ktoré už boli značne spráchnivené. Celá strecha sa nemohla vymeniť z dôvodu nepovolenia pamiatkového úradu. Menil sa aj plech na pokrytie strechy, pretože starý už bol tiež skorodovaný a popritom sa osadili aj nové rímsy a odkvapy. Vymenili sme aj okná, pretože tie staré nám už zatekali. S ostatnými opravami sa bude pokračovať až v budúcom roku. Dňa 2. Apríla, po 26 rokoch „to naše“ okno Apoštolského paláca, obrátené na Svätopeterské námestia sa zatvorilo a hlas z tohto okna hovoriaci o problémoch nášho sveta, otvorene, otcovsky a starostlivo k nám kresťanom, ale aj neveriacim navždy utíchol. V sobotu 2. Apríla o 21:37 hovorca svätej stolice Joaqín NavarroValls oznámil celému svetu, že náš drahý Svätý otec Ján Pavol II. Zomrel. V ten večer sme boli ako siroty. Od nedele boli telesné ostatky Jána Pavla II. Vystavené v Klementínskej sále Apoštolského paláca, odetý v červenom ornáte, s bielou mitrou na hlave, s ružencom ovinutým okolo rúk a s pastierskou palicou zasunutou pod ľavou rukou. Telo Jána Pavla II. Bolo potom v pondelok 4. Apríla prevezené do Baziliky sv. Petra a vystavené pre verejnosť. 8. Apríla sa s Jánom Pavlom II. Lúčil so smútkom celý svet.

Po celom svete vzdali hold pápežovi stovky miliónov veriacich i neveriacich, ktorý ho obdivovali ako človeka, ktorý žil naplno. A tým ako žil, dával príklad nám všetkým. Aj v stotisícovom dave či cez televíznu obrazovku dával ľuďom pocit, že prehovára ku každému z nich osobne. Jeho snaha sa zavŕšila. Spojil celý svet. Počas svojho pontifikátu oslovil milióny ľudí na celom svete a oni na to nikdy nezabudnú. Na jeho poslednej ceste ho prišli odprevadiť bohatí i chudobní, veriaci i neveriaci a hlavne mladí, ktorých tak miloval. Jeho telo sme vložili do hrobu, ale jeho myšlienky a slová tu navždy v nás ostanú. V mene konferencie biskupov Slovenska a všetkých biskupov Slovenska Mons. František Tondra nás veriacich vyzval, aby sme sa súkromne a pri bohoslužobných zhromaždeniach modlili za osobitné dary Ducha Svätého pre kardinálov, ktoré sa 18. apríla zídu vkonkláve na voľbu nového pápeža.

A tak po dvoch dňoch historického konkláve 19. Apríla v podvečerných hodinách tradične oznámil biely dom stúpajúci z komína Sixtínskej kaplnky a bijúce zvony Baziliky sv. Petra – Habemus papam! Máme pápeža! Zbor 115 kardinálov z 52 krajín rozhodol o tom, že 256. Pápežom sa stal Benedikt XVI, nemecký kardinál Joseph Batzinger.

Samospráva obce:            Koncom septembra sa začalo s výstavbou Domu nádeje. Bol postavený hneď vedľa kostola. Do konca novembra sa ho podarilo aj prikryť a tiež osadiť okná. S dokončením si počkáme až v budúcom roku. Na tento účel nám úrad vlády poskytol finančnú čiastku 500 000Sk.

2. decembra sa v našom štáte konali voľby do vyšších územných celkov. Tak ako na celom území Slovenska aj u nás bola účasť na týchto voľbách veľmi nízka. V prvom kole sa nerozhodlo a tak sme k volebným urnám išli druhý krát. Víťazom týchto volieb sa pre Prešovský kraj opäť stal p. Chudík.

Školstvo:                          

MŠ: V tomto školskom roku do materskej školy bolo prihlásených 25 detí. V septembri so prvého ročníka odišlo 6 detí: Samuel Labanc, Viktória Hibeľová, Timea Malačinová, Martin Rokyta, Radka MIchliková a Matej Matkobiš.

ZŠ: Základnú školu navštevuje 13 detí. Do prvého ročníka nastúpili 3 prváčikovia, druháci sú 3, tretiaci 3 a štvrtáci 4. ZŠ vedie p. Malačinová N. a vychovávateľkou v šk. klube je sl. Jana Hibeľová. Náboženskú výchovu vyučuje kňaz Ľ. Onderčin. Zmeny nastali v školskej jedálni. V septembri na miesto kuchárky nastúpila p. Olina Ševcová a na miesto vedúcej školskej jedálne slečna Jana Hibeľová. V tomto roku deti MŠ a ZŠ sa spoločne vyšantili a vytancovali na karnevale, ktorý bol pripravený v priestoroch ZŠ. Na sviatok MDD bol pre žiakov ZŠ usporiadaný výlet do Starej Ľubovne na Zámok pre deti. Škôlkari si tento sviatok oslávili športovými hrami a diskotékou. Pred letnými prázdninami v spolupráci s OÚ bol usporiadaný výlet detí spoločne s rodičmi na rekreačné stredisko Domaša – Valkov. Ako každoročne si deti pripravili program aj pod jedličku, kde svoje krásne básne a piesne aj vinšovačky predniesli nie len svojím rodičom a starým rodičom, ale hlavne tomu pre ktorého si to všetko pripravili a on im za to dá balíček plný sladkostí – Mikuláš.

Kultúra:                            Každoročnou udalosťou a významnou je privítanie Nového roka pekným ohňostrojom. Ten spolu s príhovorom p. starostu nechýbal ani tentoraz. A takto to je aj s dňom našich mamičiek. Nemožno si naňho nespomenúť a neobdarovať ich, hoci len krátkou básničkou, pesničkou, tancom a malým kvietkom. Ale ony vedia, že tie ich ratolesti si ich pripravili s láskou a len a len pre ne.

Šport:                                Naše futbalové mužstvo odštartovalo sezónu prehrou, ktorá vyplynula z neprítomností viacerých kľúčových hráčov. Potom sa káder skompletizoval a začali sa dostavovať aj výsledky. Čoho výsledkom je prezimovanie na 3. priečke, keď rozdiel medzi nami a druhým miestom je iba v skóre.

Spoločenská kronika:

Medzi nás prišli:

 • Alexandra Halušková
 • Pavol Tamáš
 • Frederik Demjanovič

Spoločnou cestou kráčajú:

 • Jana Dovičáková a Jozef Malačina
 • Martina Vrabliková a Serhei Skunc

Navždy nás opustili:

 • Kupcová Anna

Počasie:                             Tohtoročná jar bola veľmi pekná a tak sme si mohli svoje záhradky povysádzať a pekne upraviť. No 15. Mája sa k nám prihnala silná búrka, ktorá zapríčinila to, že sa potok v časti Salaš opäť vyliala a voda tak zaplavila niektoré záhradky, nádvoria ale aj rodinné domy. Leto bolo pekné a horúce, no ako vždy, ukázalo nám aj tú svoju horšiu stránku a 16. Augusta, nečakane v ranných hodinách v dôsledku prietrže mračien naše potoky stúpli a voda opäť zaplavila záhradky, nádvoria, pivnice, rodinné domy a lúky.

                                           Jeseň bola teplá a suchá. Trvala až do polovice novembra. Vtedy sa už k nám približovala zima a napadol aj prvý sneh. Tohtoročné Vianoce boli krásne biele ako z rozprávky.

2006

Cirkevný život:                   V tomto roku sa pokračovalo v rekonštrukcii kostola. Spravila sa nová fasáda, vstupné schody do kostola a nad ne sa dal prístrešok. Dokončená bola aj výstavba Domu nádeje. Po jej dokončení sa upravil terén okolo celého kostola, ako aj okolo samotného Domu nádeje. V októbri na sviatok Ružencovej Panny Márie nás poctil svojou návštevou Mons. B. Bober, ktorý nám Dom nádeje a bývalý premiér SR M. Dzurinda:

Bolo mi krásne! Tento pekný, slnečný deň a občanov Radomy, vedených skvelým starostom a starým kamarátom Jožkom Malačinom si budem navždy pamätať! Vďaka!

Váš

                                             Mikuláš Dzurinda.“

7.10.2006

Sviatok Ružencovej Panny Márie sme začali mládežníckou sv. omšou, ktorú celebroval M. Veľas zo Stropkova. Po sv. omše bola krížová cesta a tento krásny večer sme ukončili adoráciou. 2.apríla sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia nášho sv. Otca Jána Pavla II., na ktorého si vždy s láskou spomíname.

Samospráva obce:              17. Júna sa konali voľby do Národnej rady SR. Po prvý krát v histórii SR sa voľby konali iba v jeden deň. V našej obci v okrsku 1 bol celkový počet zapísaných vo volebnom okrsku 256. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní a počet obálok, ktoré boli odovzdané bolo 136. Počet platných hlasov bol 131. V okrsku 2 celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov bol 78. Na hlasovaní sa zúčastnilo 52 voličov, počet obálok a platných hlasov bol 62. Najviac hlasov odovzdaných v okrsku 1 bol pre stranu SMER-SD s počtom hlasov 26 a v okrsku 2 pre stranu SDKÚ-DS s počtom hlasov 33. Víťazom volieb podľa konečných výsledkov bola strana SMER-DS. Druhé miesto obsadila strana SDKÚ-DS. Do parlamentných lavíc zasadnú ešte poslanci SNS, SMK, ĽS-HZDS a KDH. Za bránami parlamentu zostali KSS, Slobodné fórum a ANO.

2. decembra sme sa dočkali aj ďalších volieb, a to volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce. Začiatok volieb bol o 7:00 a ukončený o 22:00hod.

Vo volebnom okrsku č. 1 boli zaznamenané tieto výsledky:

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov bol 263. Počet vydaných a odovzdaných obálok bol 212, počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 210 a pre voľby starostu obce 212.

Vo volebnom okrsku č.2 boli zaznamenané tieto výsledky:

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu volieb bol 80. Počet vydaných obálok 60, počet hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 58 a pre starostu obce 60. Víťazom v týchto voľbách sa opäť stal p. Jozef Malačina, s počtom hlasov 136. Z 23 poslancov kandidujúcich do Obecného zastupiteľstva si do 5 poslaneckých kresiel zasadnú títo kandidáti:

 1. Michal Viravec 107 hl.
 2. Marcel Demjanovič 103hl.
 3. Juraj Hibeľ 88hl.
 4. Daniela Zelonkayová 70hl.
 5. Imrich Malačina 81hl.

Školstvo:                              ZŠ v školskom roku 2005/2006 navštevovalo 13 detí. Do prvého ročníka nastúpilo 5 detí. Do MŠ bolo v tomto školskom roku zapísaných 21 detí. Do prvého ročníka odišli títo škôlkari:     Majko Guzej, Maťko Rokyta, Lucka Tchuríková, Taňka Hnatová, Marek Gido a Adam Tamáš. Výchovný poplatok je 100SK. Tradične ako každý rok ako ZŠ tak aj MŠ usporiadali, ak keď každý osobne pre deti karneval, program na MDD a v decembri už spoločne privítali medzi sebou Mikuláša.  V júni pred letnými prázdninami OÚ usporiadal výlet do Červeného Kláštora, ktorý bol spoločný pre deti MŠ a ZŠ s rodičmi.

Kultúra:                              Aj v tomto roku sme si nemohli nespomenúť a neosláviť deň našich drahých mám. A kto iný by im tento deň nespestril a nepoďakoval za ich lásku, dobrotu, milé slovo, náruč, v ktorej každá bolesť prejde, ako nie ich deti, či vnúčatá. K ich sviatku im zaprial všetko dobré aj p. starosta, ktorý im venoval aj malý darček.

Šport:                                  Do nášho mužstva pribudli 2 hráči. Táto sezóna bola plná pádov aj vzostupov, nakoľko sme nemali kompletný káder. Sezónu sme ukončili na 5. Mieste.

Novostavby:                        V tomto kalendárnom roku sa rozhodli obnoviť a vybudovať si obytný dom: Imrich Malačina, Marián Guzej, Jozef Malačina ml. a Ján Juhás.

Spoločenská kronika:

Medzi nás prišli:

 • Samuel Maestro
 • Patrik Skunc

Spoločnou cestou života kráčajú:

 • Pavol Malačina a Jana Hrinková
 • Tatiana Radomská a Peter Čižek

Navždy nás opustili:

 • Ján Kačmár
 • Hicová Helena
 • Munková Anna
 • Rokyta Andrej
 • Tchuriková Irena
 • Gača Andrej
 • Luciková Margita

Počasie:                               Hneď na začiatku jari sme opäť zažili strach. Postaral sa o to topiaci sneh a neustávajúci dážď, čo spôsobilo, že nastali povodne. Bol u nás vyhlásený III. Stupeň povodňovej aktivity. Leto bolo pekné a horúce, no tiež sa to nezaobišlo bez stúpania riek aj záplav. Jeseň bola krásna, teplá a slnečná. Ľudia si pokojne mohli pozbierať svoju úrodu z polí a zo záhrad. Aj keď jej nebolo toľko ako po minulé roky, boli sme vďační aj za to. Zima bola tentoraz k nám veľmi dobrá. Bola skúpa na mrazy aj na sneh, takže poľnohospodári z toho neboli veľmi nadšení a samozrejme ani deti, ktoré sa veľmi málo vyšantili.