•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

POZVANKA POZEMKOVEHO SPOLOCENSTVA

Pozemkové spoločenstvo DIEL urbárska spoločnosť Radoma

                                                                                                 V Radome dňa 10.5.2015

P O Z V Á N K A

 Na zasadnutie Pozemkového spoločenstva DIEL urbárska spoločnosť Radoma, ktoré sa uskutoční dňa

30.5.2015 (sobota) o 17.00 hod.

v kultúrnom dome v Radome.

Program:

1.   Zahájenie

2.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľa zápisnice

3.   Kontrola uznesenia z predošlej členskej schôdze

4.   Správa o činnosti spoločenstva za rok 2014

5.   Správa dozornej rady za rok 2014

6.   Správa o lesohospodárskom pláne a plnení LHP

7.   Rôzne

8.   Diskusia

9.   Návrh na uznesenie

10. Záver

            Žiadam všetkých pozvaných o dochvíľnosť. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť, môžete poveriť za seba zástupcu dole uvedenou plnou mocou.

            S pozdravom

                                                                                              František Demjanovič

                                                                                              predseda spoločenstva

PLNÁ MOC

Ja: .................................... nar. ............................bytom:.............................................................

splnomocňujem p. ................................. nar. ....................... bytom ...........................................

....................................., konať vo všetkých úkonoch týkajúcich sa Pozemkového spoločenstva DIEL urbárska spoločnosť Radoma na zasadnutí  konanom dňa 30.5.2015.

Splnomocniteľ:                                                                     Splnomocnenec:

..................................                                                            .....................................

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár