Obec Radoma - Novinky
Obec Radoma
                                                                                                                                                          

   

Návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností (6.4.2017)Fašiangový ples 2017
Aktualizácia fotogalérie (25.10.2016)Dodatok k poistnej zmluve Union (5.10.2016)Predaj dreva


Pozemkové spoločenstvo DIEL urbárska spoločnosť Radoma


Predaj  dreva


Pozemkové spoločenstvo DIEL zisťuje záujem občanov obce Radoma o nákup dreva.

Drevo sa bude odpredávať v množstve 5 prm na podielnika/ záujemcu.


Ak 90% tvorí:                       buk, hrab:   breza:   ostatné dreviny:Cena dreva bez dopravy:13€    12€      11€   za 1 prm na 1ha podielu

                                              17€    16€      15€   za 1 prm do 5prm

                                              25€    24€      23€   za 1 prm prenečlPoz.spol.


Zlučovanie podielov podielnikov bývajúcich v jednej domácnosti / jedno číslo domu/ je možné len v prípade ak každý z podielnikov má podiel nad 1000m2. V prípade, že v roku bude dostatok dreva bude drevo odpredané za cenu ako pre nečlena Pozemkového spoločenstva.


Podielníci s malým podielom /do 1000m2/ sa považujú za členov Pozemkového spoločenstva podľa nasledujúcej tabuľky:


Výmera podielu:  Považovaný za člena:             Zakúpi drevo ako člen v r.:

do 99 m2              1 x za 10 rokov                     2026, 2036, 2046, ...

od 100 -299 m2    1 x za 7 rokov                        2023, 2030, 2037, ...

od 300 do 499m2 1 x za 5 rokov                        2021, 2026, 2031, ...

od 500 do 699m2 1 x za 3 roky                          2018, 2021, 2024, ...

od 700 do 999m2 1 x za 2 roky                          2017, 2019, 2021, ...


V ostatných rokoch sa považujú ako nečlenovia a drevo im bude odpredané len v prípade jeho dostatku a za cenu ako pre nečlena Pozemkového spoločenstva.


Pre podielnikov s podielom nad 1ha /10.000m2/ je za každý ha podielu cena 1 prm /priestorového metra dreva/ určená vo výške nákladov na ťažbu, čo je pre rok 2016 10€ a to do výšky podielu 5ha. Podiely pre výpočet sa zaokruhľujú na 0,5 ha.

Drevo bude na skládke v celých kmeňoch. Predaj dreva pre nečlenov Pozemkového spoločenstva bude možný až po uspokojení záujmu členov.


Záujemcovia nech sa nahlásiado 14.8.2016u pokladníka p. Jána Vrablíka.

Po tomto termíne výbor spoločenstva zostaví poradovník podľa výšky podielu v spoločenstve, teda podielnik s väčším podielom bude v poradovníku na vyššom mieste. Poradovník bude zverejnený a bude v ňom uvedená aj s cena ktorú podielníci majú zaplatiť u pokladníka. Až po zaplatení bude oznámený dátum a čas kedy bude možné ísť na skládku a pripraviť a odviezť si drevo.

Vjazd do lesných porastov traktorom je zakázaný.                                                        Výbor Pozemkového spoločenstva DIEL
Kronika obce Radoma

Kompletná kronika

obce Radoma 

siahajúca až do roku

1945.
>>>

Kronika TJ

119 strán informácii

o športových

výkonoch našich

občanov/športovcou.

>>>

Fotogaléria

Fotky ktoré

zobrazujú mašu

obec či už

z dneška, alebo

z historického hľadiska.

>>>

 

 CSS Menu Builder


April 2017
PO UT ST ŠT PIA SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30