•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kronika obce

2001 (STR.181 - 186)

2001

Počasie:                               Jarné počasie ako zvyčajne bolo premenlivé. V druhej polovici marca sa začali aj v našej dedine, jarné práce. Aj toho roku, dokonca dvakrát sa vody potoka vyliali a zaplavili dvory, záhrady a lúky. Voda sa valila aj po cestách. Jeseň bola pekná, suchá. Zima bola pre deti plná zážitkov a hier vďaka bohatej snehovej nádielke.

Činnosť podnikov:             Naši podnikatelia v obci aj naďalej pokračujú a prosperujú v svojom podnikaní. No v našej dedine nám pribudol ďalší podnik, a to Pohostinstvo a Potraviny, ktoré si tu vybudoval p. Kupec Jozef. Budova bola dokončená v novembri a tak na Silvestra si občania mohli ísť posedieť do nového. No zmenilo sa to aj v našom druhom Pohostinstve. Zmenený interiér spravil pohostinstvo iné a nové. V potravinách sa nám venuje p. Rokytová Marcela a Renáta.

Samospráva obce:              V roku 2001 sa uskutočnili historicky 1. komunálne voľby vo vyšších územných celkov. Tak ako na celom území Slovenska aj u nás bola účasť na týchto voľbách veľmi nízka. Výsledky z prvého kola neboli celkom úspešné. V prvom kole sa nerozhodlo, a tak sa uskutočnilo druhé kolo. V tomto kole bola účasť voličov ešte nižšia ako v prvom. Víťazom týchto volieb sa pre Prešovský kraj stal p. Chudík z HZDS.

                                             Aj v tomto roku poskytol NUP vo Svidníku OcÚ prostriedky na VPP pre nezamestnaných z našej obce. Na týchto prácach sa zúčastnilo 8 osôb. Do práce na skrášľovaní našej obce sa pustili s chuťou. Upravili sa schody do kostola, plot pri farskej budove a altánok vo farskej záhrade. Vymaľovalo sa oplotenie okolo besedy a upravili jeho okolie. Tak ako každý rok, aj v tomto vyčistili okolie slatiny a pri kontajneroch. Koncom tohto roka bola začatá práca na plynofikácii obce. Zatiaľ je potiahnuté potrubie k domu p. Jána Kačmára od p. Michala Rokytu. No vytvoril sa nám pri tom jeden problém a to taký, že ani do Nového roku sme tu na „salaši“ nemali vyvezený kontajner, pretože bol prisypaný hlinou, ktorá najprv navlhla a neskôr zmrzla. A tak sa odpad hádzal okolo neho, čo nám ale vôbec neskrášľovalo naše prostredie. Ďalším problémom a to dosť vážnym sú zarastené vŕbami, nevyčistené a nevyregulované potoky, vďaka čomu niektoré rodiny 24. a 27. júla prežili hrôzu pri zaplavení svojich záhradok a dvorov. Zaplavené boli aj lúky, naše ihrisko a voda sa valila aj po hlavnej ceste. A smerom na Hradisko sa nedalo prejsť vôbec.

Školstvo:                              V šk. roku 2000/2001 bola škola jednotriedna a navštevovalo ju 12 žiakov, 6 chlapcov a 6 dievčat. Riaditeľkou školy je naďalej p. Surmová Mária. Školský klub mal jedno oddelenie s počtom 12 žiakov. Výchovno-vzdelávacia práca sa riadila Pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školy a plánom práce školy na šk. rok 2000/2001. Vychovávateľkou ŠK je Nadežda Malačinová. Upratovačka a kurička je Anna Husárová. Stravovanie žiakov zabezpečuje ŠJ pri MŠ. Nepovinný predmet Náboženská výchova (1 hod. týždenne) vyučuje kňaz Andrej Palša. Jej cieľom je skvalitňovať výchovnú stránku detí. Do Okrúhleho odišli 3 štvrtáci a 3 prváci nastúpili. Žiaci 4. ročníka navštevovali nepovinný jazyk – Anglický jazyk na ZŠ v Okrúhlom. Začiatkom školského roka v mesiaci November ZŠ navštívila inšpekcia, ktorá konštatovala, že priebeh a výsledky výchovno-vyučovacích výsledkov dospeli k záveru, že je potrebné zvýšiť záujem rodiny o úroveň vzdelávania dieťaťa, prebudiť väčší záujem o čítanie detských kníh, nakoľko deti majú problém plynule čítať a preto je potrebné, aby si rozširovali slovnú zásobu. Škola sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu zaoberala prevenciou drog. závislosti a environmentálnou výchovou. Podporuje rozvoj estetických potrieb žiakov estetickou úpravou interiéru školy a nácvikom programov so žiakmi pri rôznych školských a obecných príležitostiach ako sú Deň matiek, Mikuláš, Deň detí, Mesiac úcty k starším a Karneval. Z príležitosti MDD Obecný úrad v Radome usporiadal pre deti MŠ a ZŠ aj s rodičmi dvojdňový zájazd na Oravskú priehradu, spojený s návštevou Oravského hradu.

Všeobecnými úlohami školy boli:

 1. V šk. roku 2001/2002 sa naďalej bude používať klasický spôsob klasifikácie a hodnotenie žiakov.
 2. V škole sa vyučuje podľa variantu I.
 3. Žiaci a vyučujúci sa riadia vnútorným poriadkom školy a šetria školský majetok.
 4. Všetku zodpovednosť za bezpečnosť žiakov a ochranu ich zdravia berie na seba v čase vyučovania učiteľka.
 5. Sústavne vštepovať žiakom lásku k vlasti a jej kultúrnemu a historickému dedičstvu.
 6. Vštepovať žiakom zmysel pre spravodlivosť, povinnosť, lásku i úctu k starším.
 7. Viesť žiakov k estetickému cíteniu, ku skrášľovaniu a ochrane ŽP.
 8. Uskutočňovať na záver šk. roka 1-dňový poznávací zájazd.

Rodičia majú byť nápomocní škole, za týmto účelom riad. školy zvolá 3krát ročne zasadnutie rodičov: v októbri, januári a máji. V spolupráci s rodičmi sa pripravujú tieto akcie: príchod Mikuláša, detský karneval, Deň matiek a školský výlet spolu aj s MŠ. Na základe dobrých skúseností plánuje aj v budúcom šk. roku pokračovať v spolupráci s rodičmi, školskou radou, MŠ a OcÚ Radoma.

Kultúra:                              Nový rok sme opäť privítali krásnym ohňostrojom a neobišlo sa to ani bez malého občerstvenia. V máji sme znova oslávili s našimi mamičkami ich veľký sviatok Deň matiek. Deti, ktoré si pre nich pripravili pekný program im po skončení odovzdali kytičky a od OcÚ si prevzali darček v podobe poukážky na 100Sk. Naši starší spoluobčania si taktiež prišli na svoje. Bohatým programom v ktorom opäť tak ako v minulom toku, nechýbali členovia z tanečného a speváckeho súboru Makovica, ich potešili a zabavili.

Spoločenská kronika:        V tomto roku k nám pribudli: Zajaroš Jakub, Rokyta Šimon, Labanc Eduard, Tchurik Adrián, Kudžová Barbora, Čula Ján, Dudek Martin.

Spoločnou cestou života sa rozhodli kráčať:

 • Dudek Marián a Čeledinská Dana
 • Halušková Lucia a Ferenc Peťu
 • Lasňak Imrich a Harvilková Ivana
 • Demjanovič Marcel a Andrejová Marcela
 • Ševc Dominik a Štefanišinová Renáta
 • Tchuriková Edita a Hanik Rastislav

Navždy nás opustili:

Varián Pavol a Varián Pavol ml., Štelmaková Mária.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár