•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1951 (STR. 24 - 27)

1951

            Štart do 3.roku 5 RP

            Dňa 3. januára na prahu 3.roku 5RP bol občanom obce prečítaný a vysvetlený novoročný prejav prezidenta republiky K.Gottwalda.

            Slávnostné zasadnutie MNU

            Dňa 30. januára bolo v triede NŠ slávnostné zasadnutie MNU za účelom prehĺbenia stykov so školou a zástupcami obce, ako i občanov samotných.

            Pri tejto príležitosti konala sa i pietna spomienka na Vladimíra Iliča Lenina.

            Oslavy „Február 1948“

            V súvislosti s tým oslávili sa i slávne februárové dni.

            1.máj

            V prvomájovom sprievode v okresnom sídle okrem školskej mládeže zúčastnili sa i občania tunajšej obce.

            Medzinárodný deň detí

            Oslavy medzinárodného dňa detí v obci prebiehali v mesiaci jún. Oslavy niesli sa v znamení solidarity a boja za svetový mier.

            Ľudové hlasovanie za mier

            Od 5. – 10. júna prebiehalo v obci ľudové hlasovanie za udržanie svetového mieru. Občania hlasovali za uzavretie mierového paktu piatich veľmoci, proti znovu vyzbrojeniu západného Nemecka. Hlasovanie neodmietol ani jeden občan.

            Požiar

            V obci Radoma v časti zvanej Salaš začiatkom septembra za neprítomnosti dospelích občanov v rodine Jána Demjanoviča, vypukol požiar (popoludní asi o 13:30 hodine) ktorý podporovaný severovýchodným vetrom ohrozoval ostatných susedov. Východne od vzniku požiaru zhorel tiež dom J. Demjanoviča. Popri dvoch obytných domoch zhoreli tiež príslušné hospodárske staviská: 2 plevníky, 2 sypance, senníky, okrem toho 1 kus dobytka, tiež takmer všetko šatstvo.

            Podozrenie padlo na Jozefa Demjanoviča syna Jána Demjanoviča. Chlapec mal na siedmy rok. Práve navštevoval prvý ročník NŠ. Žiak údajne sa zmocnil zápaliek a chcejúc naklásť ohník na humne zavinil požiar. Požiar bol uhasený v pozdných večerných hodinách.

            Postihnutý požiarom boli predbežne podporení občanmi i z okolitých obcí.

            Rodiny sa ubytovali v miestnostiach farskej budovy. Pre zaujímavosť uvádzam, že terajší požiar zastihol Juraja Demjanoviča (otec Juraja, Janka, Ondu, Anny) už druhý krát. Prvý keď sa vracal z vojny (r.1918) keď na miesto rodného domu uzrel popol, tak isto, ako jeho syn Juraj – vojak z povolania, ktorý pri príchode na dovolenú, zastihol vidieť práve posledné chumáče dymu z rodného domu.

            Škola

            Za riaditeľa školy Mikuláša Švédu vďaka jeho šikovnosti, bola cez letné prázdniny a čiastočne i cez mesiac september prevedená generálna oprava celej školskej budovy.

            Zmena uč. zboru

            V nesiaci novembri nastala v uč. zbore zmena: doterajší riaditeľ školy M.Švéda bol presunutý z Nár. Školy v Radoma na Nar.Školu v Soboši. Riad. Nár. školy v Soboši Jozek Kršák bol presunutý na Národnú školu v Radome. Učiteľkou školy  ostáva i naďalej Silvia Ďuračková – Kršáková.

            Osveta

            V mesiaci novembri bola v obci inštalovaná výstavba 30 karikatúrnych obrazov. Výstavku si prezreli tunajší občania.

            MO.SČSP usporiadala tiež v rámci Mesiaca československo – sovietského priateľstva kultúrne podujatia, ktoré predviedli žiaci Nár. Školy.

            Zmena v MNU

            Namiesto doterajšej úradnej sily M.Šottu behom roku bol vymenený Michalom Feňom z Beňadikoviec.

            Pomoc vo výstavbe Slovenska

            V obci s radosťou uvítali výstavbu Trate družby a tiež Cementárne v Bystrom, kde budú mať možnosť bližšie – v okresnom sídle – si zarobiť.

            Novostavby

            V tomto roku bol vystavený dom Michala Vrablíka a na osade Hradisku dom Jána Bukovského, Jozefa Malačinu.

            Sobáše

            Celkom bolo uzavretých sedem manželstiev.

            Novonarodený

            Narodilo sa 14 detí, zomrelo 6 osob.

            Maturanti

            V tomto roku maturoval Michal Vrábel na Gymnáziu v Prešove.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár