•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1960 (STR. 48 - 51)

1960

            16. januára oslavovala obec 15. výročie oslobodenia Sovietskou armádou. Na počesť tej slávnej udalosti domy boli vyzdobené vlajkami a v oknách sa belieli holubice mieru. Odzneli slávnostné prejavy a mládež dala hodnotné záväzky.

            Predseda KSS J. Pavlišin v predvolebnom období s veľkým nadšením zapojil všetky zložky NF, aby dôstojne ísť v ústrety nastávajúcim voľbám. 12. júna, na základe volieb, predsedom obce bol znovuzvolený Michal Rojčík, tajomníkom – Peter Galčík, rodák zo Štefurova. Členovia rady MNV: Ján Demjanovič, Anna Gajdošová, Anna Hybľová, Michal Malačina, Michal Matkobiš, Ján Pavlišin, Ján Sliva a Michal /Sliva/ Zvijač. Predsedom JRD od 20. júna bol Ján Kolibaba, rodák z Koprivnica. 16. októbra za predsedu zvolili Michala Pavlišina, rodák z Radomy. Účtovníkom bol znovuzvolený Juraj Demjanovič, agronómom – Ján Brižek, rodák z Chmeľova. Skupinári: Mikuláš Zelonkay, Jozef Ševc. Členovia správy JRD: Michal Cuba, Michal Matkobiš, Jozef Pavlišin, Jozef Ševc, Michal Ševc, Ján Štelmák, Juraj Tchurik. V roku 1960 na JRD v Radome došli tieto stroje: traktor Super 50, traktor Zetor 25, pluh pätorak, pluh trojak, nakladač hnoju, dve vlečky, dve hrabačky na seno, rozmetadlo umelých hnojív, samoviazač na zrno, šrotovník na repu. Členky výboru žien pri MNV sú: Anna Berežňaková, Anna Cubová, Anna Demjanovičová, Anna Vargová a Anna Vrabliková. Predsedníčkou VŽ bola znovuzvolená Anna Ševcová.

            Počet obyvateľov obce 562, slovenskej národnosti. Počet sobášov v 1960. roku – 7, počet narodených 7, traja chlapci a štyri dievčatá. Z obci sa presťahovalo do Čiech 5 rodín cigánskeho pôvodu. Životná úroveň občanov stúpa nakoľko skoro každý z obce pracuje na JRD, iní si našli zamestnanie v odevných závodoch v Svidníku. V lete bol sústredený dobytok, pre ktorý boli vybudované maštale. V rastlinnej výrobe družstevníci docielili krásnych výsledkov, ale pre nepriaznivé počasie zber úrody sa oneskoril. Nepretržité dažde zapôsobili veľké straty a znehodnotili značnú časť úrody. Miestny potravinársky obchod dostatočne zásobuje občanov. Vedúca Zuzana Kandračová, dlhé roky vzorne pracuje v obchode. V pohostinstve každý si nájde občerstvenie a vzornú obsluhu. Divadelný krúžok ČSM urobil zájazdy s divadelnou hrou, ktorú nacvičili v zimnom období, do Šar. Štiavnika, Beňadikoviec, Šapinca a Šandala. Vďační občania z Beňadikoviec cestou rozhlasu poďakovali hercom za pozornosťa z Šar. Štiavnika napísali o divad. vystúpení článok do Okresných roľníckych novín. Tanečný súbor PO na okresných pretekoch sa umiestnil na druhom mieste. V umeleckom prednese básní F. Demjanovič, žiak 3. ročníka na okresných pretekoch v Giraltovciach dostal prvú cenu. Postúpil na krajské preteky. Žiaci 1. a 2. ročníka, pod vedením uč. A. Blaškovej, krásne cvičili na spartakiáde v Giraltovciach skladbu: Pohádka. Politické a hospodárske prednášky čítali učiteľky UŠ, zdravotnícke – obvodný lekár Vasil Berežný. Zábavy usporiadali požiarnici a ČSM. 29. mája škole bol predelený premietací stroj, preto na škole týždenne sa premietajú filmy. Na počesť VOSR bola odovzdaná štafeta priateľstva a posolstva mieru. V mesiaci ČSP boli usporiadané výstavy sovietskej knihy. V miestnej národnej škole bolo 56. Vyučovalo sa na dve smeny. Na základe úzkeho spojenia školy so životom v šk. roku často boli brigády a exkurzie na pracoviská. Škola bola na zájazde v Košiciach, Herľanoch i na Dargove. Pod vedením veliteľa požiar. hliadky, J. Tchurika, šk. mládež na okr. pretekoch požiar. zdatnosti umiestnili sa na prvom mieste. Vážnejšie výchovné a prospechové problémy, ako aj rôzne podujatia boli riešené na schôdzach ZRPŠ, predsedom ktorého bol Michal Demjanovič. Vedúcou PO bola uč. A. Blašková, ktorá s mladým elánom viedla mládež v duchu vedeckého svetonáhľadu a prolet. internacionalizmu. Dňa 26. novembra bola zahájená družst. šk. práce. Zapísaných poslucháčov 36. Prednášajú učiteľky UŠ a odborní lektori. Miestny národný výbor mimoriadnu pozornosť venuje starým dôchodcom, sirotám a invalidom. Lekárska služba je v Okrúhlom. Verejné zhromaždenia boli 20.2. a 9.7. Slávnosti sa konali 25.2., 8.3., 8.5., 28.8. Občania spolu s mládežou zúčastnili sa na 1. májovej manifestácii v Giraltovciach, kde vystupoval náš súbor PO. 6.10. občania boli na oslavách v Svidníku. Slávnosti boli tiež 6.11., 10.12., 28.10. Občania odpracovali 2 týždne na brigáde pri čistení lúk a pasienkov.

            Na JSŠ v Giraltovciach zložil úspešne maturitné skúšky Tomáš Tylko a pokračuje v štúdiu na pedagogickom inštitúte v Prešove.

            Novostavba kultúrneho domu, vďaka pracovitým rukám občanov a múdremu vedeniu predsedu obce M. Rojčika, potrebuje už len vonkajšiu omietku a bude odovzdán pre kultúrne účely – ľudu.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár