•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1965 (STR. 62 - 68)

1965

Nový rok:                         Po tohtoročnej zime prišla jar ako obyčajne lejakmi. Ľudia koncom marca nastúpili do jarných poľnohospodárskych prác.

Voľby JRD:                     Koncom februára boli voľby JRD spojené s bohatým pohostením. Bolo to v deň bilancie, kde pokladník JRD Jozef Pavlišin vyplácal doplatky za pracovné jednotky. Na tejto bilančnej hostine sa zúčastnili funkcionári JRD z Okrúhleho a Šarišského Štiavnika. Takisto aj patronátny závod ČSAD z Giraltoviec. Konali sa hneď voľby do funkcií, kde boli zvolení títo funkcionári:

1.)    Michal Pavlišin, predseda JRD

2.)    Ján Šteľmák, skladník

3.)    Michal Cuba, skupinár

4.)    Štefan Hibeľ, živočichár

5.)    Jozef Pavlišin, pokladník

Výbor žien:                      Výbor žien pozostával s týmito členkami:

1.)    Anna Ševcová, predsedkyňa

2.)    Anna Hibľová

3.)    Zuzana Kandračová

4.)    Helena Pavlišinová

Zmena funkcionárov:     Nakoľko Michal Matkobiš onemocnel na jeho miesto bol zvolený Juraj Ševc.

Rozvoj JRD:                    Tohto roku v jesennom období bola kolaudácia ošipárne, ktorá je veľmi pekne spravená s veľkým nákladom finančných prostriedkov. Ošipárne sú pre 600 kusov s obsluhou 1 človeka, prevzali Štátne majetky na 1 rok do prenájmu. JRD malo aj doplátky, na jednu pracovnú jednotku 3 KČS. Členovia, ktorí počas celého roka dobre pracovali a zapájali sa do poľnohospodárskych prác, zarobili si veľmi pekne. V letnom období boli veľmi časté lejaky, čím JRD utrpelo veľa škody. Asi 50 hektárov lúk bolo zaplavených. V prevádzke je taktiež maslová váha, ktorá pre tunajšie JRD bola veľmi potrebná.

Osveta:                             V mesiaci ČSP bola usporiadaná výstavba kníh v tunajšej neúplnej Základnej deväťročnej škole zo Slovenskej knihy z Giraltoviec. Knihy sa vypredali v sume  KČS. Taktiež boli usporiadané besedy o knihách so žiakmi. V tunajšej obci je štátne kino, a preto aj kultúra sa dostáva na vyšší stupeň. premieta sa raz v nedeľu pre školskú mládež, čiže: „Detský film“, večer pre dospelých. Taktiež sa dala do užívania –Tanečná miestnosť, kde o skoré dokončenie sa postarala aj miestna mládež. V letných mesiacoch bol omietnutý aj Kultúrny dom. Osemnásti občania si zakúpili televízory a v Osade Hradisko, ktorá patrí Radome je už  televízorov. Aj osada Hradisko sa vzmáha. Veľa občanov si vystavilo rodinné domčeky spravilo vlastným spádom vodovod. Sú to títo občania: Ján Hic, Ján Palidrab, Jozef Petrovský, František Malačina, Ján Sliva, Michal Biľ, Juraj Biľ, Jozef Kupec, Tomáš Martiček, Michal Lesňak, Michal Zvijač. Členovia žiadali od ONV pomoc, nakoľko cesta bola veľmi dlhá(asi 1300m). Viedla cez veľmi zlý terén. Nakoniec si vykopali samy a terén si pochvaľujú, nakoľko už prestali nosiť vodu z veľkých vzdialeností.

Cesta na Hradisko:         Tohto roku sa započalo s úpravou cesty v novom teréne. Pri týchto prácach sa ľudia zapájajú, cesta sa má pripojiť k ceste na Šandal, aby tak bolo priame spojenie na Stropkov. Je to veľmi dôležité a potrebné, nakoľkotak ľudia z Hradiska sú veľmi odtrhnutí od kultúry. Cesta je veľmi dôležitá hlavne pre školské deti, nakoľko pre veľké blato, zimu a povýchríce, žiaci nedochádzali do školy, čím sa veľmi narušoval chod vyučovania.

VO a Odpov.:                  Dňa 14. februára 1965 bol v našej obci „Večer otázok a odpovedí“, kde sa vyriešila otázka s výstavbou novej školy, ktorá je plánovaná na rok 1967, nakoľko stará škola nezodpovedá po žiadnej stránke prevádzky vyučovaniu. Na „Večeri otázok a odpovedí“ sa zúčastnili funkcionári z OMV z Bardejova ako súdruh J. Pirč za ONV, ďalej za školstvo vedúci Vasil Vančišín, z poľnohospodárskej výrobnej správy a iní funkcionári, kde tunajší obyvatelia kládli rôzne anonymné otázky, kde hneď boli nimi zodpovedané. Súdruhovia prisľúbili výstavbu školy, ktorá je pojatá do plánu na rok 1967. Súdr. J. Pirč obzrel cestu na Hradisko, uvážil celú situáciu a došlo sa k uzáveru, že cesta na Hradisko je veľmi potrebná. Občania z Hradiska ďakujú s. Pirčovi, že im pomohol v tejto ťažkej situácii.

Škola:                               Učiteľský zbor aj v tomto roku ostáva nezmenený. Naďalej vyučuju súdružka učiteľka Anna Ševcová, rodená Glittová, ktorá sa 6 augusta roku 1965 vydáva do tunajšej obci za Petra Ševca. Riaditeľka školy ostáva naďalej Helena Pavlišinová. Školský dvor bol ohradený železným (drôteným) pletivom, kde pri práci veľmi pomohol Jozef Pastyrčak. O maľbu školy sa postarala školníčka Anna Ševcová. Celkovo škola bola a je vo veľmi zlom stave. Mimo kultúrnych podujatí škola brala účasť v akcií zveľaďovania obci. Pri výchove mládeže preukázalo veľkú pomoc Združenie rodičov a priateľov školy. Obecná a učiteľská a žiacka knižnica boli doplnené novými, vhodnými zväzkami kníh. Knihy sú vypožičiavané najmä v zimnom období. Školská mládež má o knihy veľký záujem. Menšiu účasť berú pri vypožičiavaní kníh obyvatelia tunajšej obce.

Zdravotníctvo:                 Niekoľkokrát boli odprednášané prednášky so zdravotníckou tematikou, ktoré predniesol obvodný lekár z Okrúhleho „Vasiľ Berežný“. Tohto roku žiaci boli očkovaní proti tuberkulóze, čiernemu kašľu a ovčím kiahňam. Koncom septembra na školu doľahla chrípková epidémia. Niektorí žiaci boli nemocní 2 až 3 týždne, čo narušilo veľmi chod vyučovania.

Počasie:                            Tohto roku bolo počasie veľmi daždivé. družstevníci utrpeli veľké straty, najmä pri sene, už ako bolo spomínané, že 50 hektárov lúk bolo celkom zaplavených. S mladbou na miestom JRD sa započalo 20 augusta a dokončilo sa začiatkom októbra. O mladbu sa postarali členovia JRD s predsedom Michalom Pavlišinom.

Výkup obilia:                   JRD splnilo obilie takto: obilie 675q – splnené mlieko podľa plánu 48 000, splnené 71 000. Zemiaky 19 vagónov, ktoré boli splnené, mäso 100q splnené, vajíčka 2800, ktoré boli splnené.

Úprava cien:                    V roku 1965 bola úprava u niektorých druhov potravín ako napríklad u konzerv.

Novostavby:                     V tomto roku s výstavbou započal Jozef Matkobiš a dokončil Ján Surma a Tomáš Pavlišin. Z osady Hradiska si domček vybudoval Jozef Čula a Michal Magdžak, ktorý si aj súčasne dokončili. Aj Radoma sa čím ďalej, tým viac vzmáha.

Kultúrne pomery:           Mladí ľudia odchádzajú už vo väčšom množstve na štúdia.  V Prešove na Pedagogickom inštitúte zmaturoval Tomáš Tilko a Tomáš demjanovič, ktorý ako učitelia nastúpili do učiteľských služieb, čo vidieť ako plus pri vzdelanosti občanov. Na štúdia do Zdravotníckej školy do Prešova nastúpila Cecília Ševcová. Z osady Hradisko JSŠ postupuje Milan Lesňak.

Populácia:                        Narodilo sa spolu 20 detí z toho 11 dievčat a 9 chlapcov. Sňatky v Radome boli 2 a na osade Hradisku bol Lesňak. Spolu zomrelo 7 osôb, z toho 2 deti na osýpky.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár