•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1967 (STR. 73 - 76)

1967

Nový rok:                            Ako po iné roky, tak aj tohto toku prišla jar s lejakmi, ktoré narobili veľa blata. Koncom marca sa obyvatelia obce pustili do jarných poľnohospodárskych prác. Počasie v jarnom období bolo veľmi daždivé, čomu sa nikto netešil.

Voľby JRD:                        V mesiaci február boli voľby JRD. Na tieto voľby sa zúčastnil aj funkcionár ONV poľnohospodárskeho odboru z Bardejova. Voľby boli spojené s menším pohostením, ktoré zakúpil nový predseda JRD Ladislav Sotak. Doplátky, ktoré boli vyplácané ako obyčajne pri týchto voľbách, tohto roku neboli. Funkcionári boli volení na 4 roky. Za predsedu JRD bol zvolený Ladislav Soták, účtovník Ján Matkobiš, živočichár Štefan Hibeľ, skladník Ján Šteľmák, pokladník Jozef Pavlišin.

Výbor žien: predsedkyňa Anna Ševcová, Anna Berežňáková, Munková Anna, Mária Ševcová (Pasternáková), z osady Hradisko Helena Hicová, Verona Malačinová. Bola volená aj revízna komisia na čele ktorej je Ondrej Pavlišin.

Občiansky výbor naďalej ostáva nezmenený, a to: František Vygoda, Vojček ondrej, Malačina Michal.

Rozvoj JRD:                       Ako už bolo spomínané predseda JRD je Ladislav Soták. Ošíparne, ktoré vlastnia aj naďalej Štátne majetky s 450 kusmi ošípaných, pracuje Juhas Juraj a Surmová Anna. Ako každoročne, tak aj toho roku lúky zaplavila voda asi 50 ha, čím družstvo veľmi utrpelo. Tohto roku JRD postihla nepríjemná vec.  V jarnom období bolo veľmi veľa snehu, a tak na maštali novostavby spadla strecha. Pritom sa znehodnotilo značné množstvo obilia. Predseda JRD v letnom období usporiadal dožinky s tanečnou zábavou.

Učiteľský zbor:                   V tomto roku nebol pozmenený. Naďalej vyučuje s. učiteľka Mária Čorbová z Fijaša, ktorá vyučuje 2. a 4. Ročník. Riaditeľkou školy naďalej je Helena Pavlišinová, ktorá vyučuje 1.a 3. Ročník. Naďalej sa vyučuje v starej škole, ale v tomto roku sa začalo s výstavbou novej školy, čomu sa všetci tešíme, s nákladom 1 milión korún. Mimo kultúrnych podujatí škola brala účasť v akcií zveľaďovania obcí v jesennom a jarnom období. V tomto školskom roku tunajšiu školu  navštívil Okresný školský inšpektor s. Malčinsky. Škola úzko spolupracuje s rodičmi. Rodičia sa často informujú miestnych učiteliek o prospechu a chovaní svojich detí. Obecná a učiteľská knižnica sú doplňované novými zväzkami.

Osveta:                                Všetky podujatia sa konajú v kultúrnom dome. Tohto roku bola prevedená maľba kultúrneho domu s nákladom 5000 korún, ktoré poskytol ONV – odbor školstva a kultúry. V mesiaci SČSP boli žiaci informovaní o VOSR. Mesiac SČSP bol slávnostne zahájený 6. Novembra 1967. Žiaci tunajšej školy dodali bohatý kultúrny program. Obecenstvu sa program veľmi páčil. Odmeňovali ich potleskom a niektoré čísla opakovali dva krát. Na slávnostiach sa vo veľkom množstve zúčastňujú aj občania z osady Hradisko. Tanečná miestnosť je už dokončená a omaľovaná a boli v nej už pár krát aj tanečné zábavy, ktoré usporiadala miestna mládež. V ceste na Hradisko sa pokračuje. Niektorí občania si v tomto roku svojpomocne zaviedli vlastným spádom vodovod. Sú to: Jozef Malačina, Ján Rokyta. Vrablik Michal, Michal Matkobiš a Zuzana Fabianova.

Zdravotníctvo:                    V tunajšej škole boli  odprednášané niekoľkokrát prednášky so zdravotníckou tematikou, ktoré odprednášal obvodný lekár z Okrúhleho Vasiľ Berežný. Tohto roku boli žiaci očkovaní niekoľkokrát proti infekčným chorobám, a to: Dite, ovčím kiahňam, TBC a tetanu. Taktiež žiaci boli aj na ošetrenie chrupu.

Počasie:                               Tohto roku bolo počasie veľmi pekné. V lete až veľmi horúco.  V jeseni boli dosť skoro mrazy. Sneh napadal začiatkom decembra.

Novostavby:                        V tomto roku sa do rodinného domku nasťahoval Milan Ševc, Ondrej Rokyta a Jozef Matkobiš. Tohto roku v jarnej povodni sa utopila 5 ročná Janna Lucíková. Taktiež vznikol požiar u Zuzany Gočovej, ktorá utrpela značnú škodu.

Kultúrne pomery:              Na JSŠ v Giraltovciach maturovala Irena Pavlišinová, ktorá pokračuje v štúdiu na PI v Prešove. Spolu sa narodilo 12 detí. Z toho 7 dievčat a 6 chlapcov. Zomrelo spolu 5 ľudí.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár