•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1976 (STR. 95 - 97)

1976

Nový rok:                            Rok 1976 sa niesol v znamení volieb do zastupiteľských orgánov. Vedúcu úlohu vo verejnom živote obci hrá DO-KSS, ktorá usmerňuje verejnú prácu. Na výročných schôdzach sa prevádza plnenie plánu a vytýčujú sa nové úlohy. Naďalej sa pokračuje na výstavbe materskej školy. Občania, najmä ženy, na vyzvanie MNV sa zúčastňujú pri rôznych prácach. O politický a kultúrny život v obci sa predovšetkým zapríčinili masové organizácie ako Osveta, DO-KSS, DO-ZPO, DO-SZŽ, ktorý rozšíril svoje kadre. Ani PO pri ZDŠ nestojí bokom. Na počesť výročných udalostí odovzdali záväzok a štafetu priateľstva a posolstva mieru, ktorá bola vyhodnotená medzi najlepšími v okrese.

Verejný život:                     22. a 23. Októbra sa konali voľby do zas. org. Za predsedu, ktorí získal všetky hlasy, bol zvolený Tomáš Pavlišin z tunajšej obce, zamestnaný ak opopredseda J-SD vo Svidníku. Na prvej schôdzi MNV, ktorá sa konala nasledujúci týždeň, novozvolený predseda poďakoval sa doterajšiemu predsedovi Jánovi Juhásovi za doterajšiu prácu a zároveň ubezpečil Jednotlivé komisie a občanov, že sa vynasnaží pracovať pre blaho obce. Zároveň požiadal o spoluprácu, pretože sila je práve v kolektíve, keďže pracuje mimo bydliska má mnoho úloh, ktoré vyplývajú z funkcie v zamestnaní.

Za tajomníka bol zvolený Vincent Kundrík zo Svidníka. Členovia rady MNV: T. Pavlišin, V. Kundrík, J. Čula, M. Biľ, J. Juhás, C. Macková, A. Berežňáková. Finančno-plánovacia komisia: P. Varjan, H. Pavlišinová a M. Malačina. Sociálna komisia: Surmová Mária, Hibľová Anna. Verejného poriadku: Ján Demjanovič predseda,  Zvijač M., Berežňaková A.

Osveta:                                Osvetová pracovníčka Helena Pavlišinová, počas celého roka reláciami miestneho rozhlasu oboznamovala občanov o medzinárodnej politickej situácii, vyhodnocovala v spolupráci s JRD prácu na JRD. Aj napriek daždivému počasiu úroda bola dobrá, len seno ako každoročne bolo zaplavené lejakmi.

JRD:                                    Nákazlivé choroby na JRD medzi dobytkom sa nevyskytovali, tento bol sledovaný zverolekárom zo Svidníka s. Miščíkom. Predsedom JRD je Ing. Jurč z Giraltoviec. JRD je sústredené v Šarišskom Štiavniku a nesie názov „Radomka“. V tomto JRD sú sústredené tieto obce: Radoma, Šar. Štiavník, Beňadikovce, Mlynárovce a Rovné. Do prác na tomto JRD sa najviac zapájajú ženy z Radomy. Správa obce na MNV stará sa všemožne o plnenie občianskych  povinností. Za tým účelom výstavba obce pokračuje, občania svojpomocne z vlastných zdrojov a za pomoci JRD si stavajú rodinné domky. Slamou prikryté domce už vymysli.

Škola:                                  V tomto roku učiteľský zbor je nasledovný. Riad. školy je H. Pavlišinová a učiteľka A. Kašpriková. Za upratovačku je ustanovená Mária Tchuriková rod. Gajdošová. Vyučujúce počas roka všemožne sa snažili, aby experimentálne vyučovanie, ktoré  bolo na našej škole zavedené v roku 1973 sa ujalo a boli dosiahnuté dobré výsledky. K jednotlivým udalostiam bol nacvičovaný bohatý kultúrny program. Od 19. S. A. Kašpriková až do konca roka je práceneschopná, zastupovaním bola poverená H. Schusterová z Lomného. V tomto školskom roku na tunajšej škole bola urobená previerka vo vychovno-vyučovacích výsledkoch s. z. OPS zo Svidníka s. Zelizňakom a s. inš. Kucerom. Touto ako aj inými previerkami boli zistené dobre vyučovacie výsledky. Na Gymnáziu v Giraltovciach maturovala A. Pavlišinová, ktorá pokračuje na PI-PJŠ v Prešove a M. Juhasová.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár