•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1977 (STR. 98 - 100)

1977

Začiatok roka:                    Tohtoročná jar prišla dosť skoro a prejavila sa častým dažďom. Poľnohospodári vyšli skoro do poľa ale aj záhradky sa skoro odeli so zeleného rúcha. Počasie bolo veľmi nepriaznivé, stále pršalo, obilie neskoro dozrievalo, zlé vplývalo na hektárové výnosy. V letných mesiacoch sa prehnal silný dážď, ktorého príčinou boli zaplavené lúky, ale aj cesta v prostred dediny. Traktoristi a kombajnisti pracovali cez soboty a nedele do neskorých nočných hodín. Zmeny na JRD nenastali iba boli doplnené rady administratívnych pracovníkov. 18. augusta JRD stráca stráca dobrého kombajnistu Emila Kačmára, ktorý utrpel pri práci ťažký úraz, ktorému na mieste podľahol. Nešťastnou náhodou pri práci sa naňho prevrátil kombajn. JRD, ako aj celá obec túto nehodu ťažko znášala, pretože menovaný bol v práci svedomitý a v obci obľúbený.

MNV:                                  Rada MNV a poslanci sa všemožne snažia, aby materská škola na ktorej sa usilovne aj naďalej pracuje, bola čím skôr ukončená. Zabezpečujú sa odborné práce vo vnútri školy. pre nedostatok materiálu sa tieto preťahujú. Do práce sa zapojila mládež, ale aj ženy sa usilujú lebo táto MŠ nám všetkým veľmi chýba.

Osvetová pracovníčka Helena Pavlišinová r. školy cestou rozhlasu vyzýva občanov do práce a zároveň vzorným pracovníkom ďakuje zveľaďovanie obce a JRD.

Chov hydiny na tunajšom JRD je rentabilný. V mesiaci august ako v poslednej osade na Hradisku bola založená JRD a pričlenení k JRD Šandal.

Škola:                                  V tomto šk. roku je s. uč. Anna Kašpriková práceneschopná. Zastupovaním bola poverená od 26. septembra s. Helena Schusterová z Lomného, túto vystriedala riad. školy H. Pavlišinová, ktorá zastupovala aj v 2. triede popoludní, takže denne vyučovala 8-9 hodín. Až v 1. polovici marca nasledujúceho roku zastupovaním bola poverená uč. Adela Irchová zo ZDŠ Mestisko, ktorú po 2 týždňoch vystriedala s. uč. Mária Timanová z menovanej školy ZDŠ, ktorá sa prejavila ako veľmi usilovná a iniciatívna učiteľka, ktorá na našej škole zastupovala do konca šk. roka. Stála zmena učiteľov zle vplývala aj na výchovno-vyučovacie výsledky. Počas školského roka boli žiakmi nacvičované bohaté kultúrne programy k týmto udalostiam:

                                             7. november

                                             Zimné radovánky

                                             8. marec

                                             1. Jún-MDD a zakončenie šk. roku

Zdravotníctvo:                    O zdravie deti sa staral Dr. Bilinky z obvodného zdravotného strediska v Šarišskom Štiavniku. Obvodný lekár s. Jablonský v rámci zdravotnej výchovy odprednášal v tunajšej obci 6 prednášok. 19 žien sa zúčastnilo aj okresnej súťaže. Ani ostatné masové organizácie nestoja bokom. DO-KSS zohráva hlavnú úlohu na riadení obci. Aj DO-ZPD rozšíril svoje rady členiek žien a to: r. šk. ako veliteľku Helenu Pavlišinovú, uč. Máriu Surmovú, J. Kačmárovú, Annu Verešpejovú, Máriu Pasternakovú, Máriu Zelonkayovú, Martu Matkobišovú a Janu Lucikovú, ktoré počas voľných dní si osvojili obsluhu striekačky. Vo svojej činnosti nezaostáva ani DO-SZŽ a SZM. Tento svoju činnosť sústreďuje v budove MNV, kde usporadúva rôzne podujatia. Mládež si zakúpila aj stolnotenisový stôl, ktorý je umiestnený na MNV, kde trávia voľný čas.

V mesiaci ČSSP bola na našej škole urobená výstava sovietskych kníh s odpredajom za 250 KČS. Na Gymnáziu v Giraltovciach maturovala Betka Polončáková a Helena Matkobišová. Po prvý raz z 8. ročníka nastúpila na Gymnázium do Giraltoviec Ľubomír Pavlišin a Ján Surma. Na Strednú Strojnícku školu do Prešova nastúpila Mária Berežňaková. Z 9. ročníka nastúpila na Gymnázium do Giraltoviec Anna Lesňaková.

V tomto roku sa narodilo 8 deti.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár