•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1978 (STR. 101 - 102)

1978

Začiatok roka:                    Tohtoročná zima bola dosť mierna, snehu málo. Jar bola veľmi chladná a trvala dosť dlho. Počas celého roku stále pršalo a bolo veľmi chladno. Keď porovnávam celý rok, bol veľmi nepriaznivý, poľnohospodárom sa veľmi zle pracovalo, polia boli neprístupné, žatva sa pretiahla a jeseň bola veľmi ťažká.

MNV:                                  Úsilie MNV bolo zamerané na ukončenie Materskej školy. Zabezpečovali sa odborné práce ako ústredné kúrenie, ktoré prevádzal OSP Prešov, prevádzka Sabinov, vodárenské, elektrické a lepenie podlahových gúm prevádzali Komunálne služby Hanušovce a maľbu JRD Braznica. Problémom bolo osadenie žumpy, kde výskyt spodnej body narobil nemalé starosti funkcionárom obce pri včasnom dokončení. Pri vynaložení maximálne úsilia táto bola daná do užívania 19.9.1978. Otvorenia sa zúčastnila delegácia ONV na čele s vedúcim odboru školstva s. Kapom, ďalej sa zúčastnil s. Prokop a s. Vasilenko z OŠ-ONV Svidník. Za odbor výstavby ONV sa zúčastnil s. Duleba, za dodávateľa odborných prác s. Imre z Komunálnych služieb Hanušovce, zástupcovia MNV, DO-KSS a riad. školy H. Pavlišinová zo žiakmi tunajšej školy, ktorí pripravili pekný program.

Na tejto milej slávnosti sa k prítomným občanom prihovoril a prestrihol pásku s. Kapa, vedúci odboru školstva. Predseda MNV s. Tomáš Pavlišin prečítal správu o rozvoji obce a životnej úrovne občanov od oslobodenia ako aj zhodnotil pomoc občanov, spoločenských organizácií a orgánov pre uskutočnenie tak veľkého diela, za čo sa všetkým poďakoval a odovzdal tútp do užívania s vyjadrením presvedčenia, že táto bude slúžiť ku komunistickej výchove mladého pokolenia. Na záver bolo zabezpečené pre prítomných občanov a hostí posedenie s pohostením.

Škola:                                  Riaditeľkou tejto školy bola ustanovená Mária Surmová, rod. Čorbová a učiteľkou Mária Bojčeková z Ladomírovej. Na ZDŠ s 1. a 4. ročníkom vyučuje od 1.9.1978 Anna Kašpríková a riad. Helena Pavlišinová. Od 3.11. za upratovačku nastúpila Mária Rokytová, pretože predchádzajúca upratovačka M. Tchuriková je práceneschopná. Pre tento školský rok je zapísaných 45 žiakov. Žiaci počas roka prekonávali rôzne choroby, ktoré sú u deti bežné.

Tohto roku 1977/1978 ma Gymnáziu v Giraltovciach nematuroval nikto ani na inej odbornej škole. V tomto roku si vybudoval rodinný domček František Gajdoš, Ján Pavlišin, Michal Tchurik a J8n Tchurik.

Pre zabezpečenie lepších služieb obyvateľstvu bola na osade Hradisko v rodinnom domku Michala Zvijača zriadená predajňa Rozličného tovaru Jednotou-SD vo Svidníku, ktorej vedúcim sa stal Michal Zvijač.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár