•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1986 (STR. 107 - 115)

1986

                                             Na základe uznesenia rad MNV písaním kroniky od roku 1986 bola poverená s. Mária Surmová riaditeľka materskej školy v Radome. Narodila som sa 12. septembra 1947 vo Fijaši okr. Svidník v maloroľníckej rodine. Základnú deväťročnú školu som ukončila v roku 1954 v Giraltovciach, kde som pokračovala v štúdiu na SVŠ. V roku 1966 som začala vyučovať na ZDŠ-Radoma. V roku 1974 som začala diaľkovo študovať na PŠKG v Prešove, ktorú som ukončila v roku 1976. Po ukončení MŠ v Radome som bola v roku 1978 poverená riaditeľkou, kde pracujem dodnes. V roku 1974 som vstúpila do radov KSČ. Pracujem vo výbore ZD-KSS Radoma a zároveň som aj propagandistkou tejto organizácie. Už tretie volebné obdobie som poslankyňou MNV a predsedníčkou sociálnej komisie. Od roku 1986 som bola radou MNV zvolená za osvetová pracovníčku obce. Ďalej som podpredsedníčkou ZD-SZŽ, členkou ČSČK,ZPO.

Sociálne pomery:                Životná úroveň obyvateľstva z roka na rok stúpa. Každá rodina v našej obci má vyhovujúce bývanie s moderným zariadením. V obci je 31 vlastníkov osobných áut a na Hradisku 14 áut. Veľká pozornosť je venovaná ONV- odbor sociálnych vecí prestarlým občanom. Veď aj tohto roku bolo pre dôchodcov rozdeleno 38 000 KČS. Dvojica obdržala sumu až do výšky 1 900KČS a jednotlivec do výšky 1000 KČS. Každá rodina vlastní televízny prijímač a tri rodiny v tomto roku zakúpili farebné televízne prijímače. Neblahou skutočnosťou je, že poslednú sa rozmáha zvýšené množstvo požívania alkoholu, takže starostlivosť o deti a mládež leží na pleciach našich žien. V obci je v prevádzke jednotriedna materská škola, ktorá umožňuje matkám už dvojročné dieťa dať do predškolského zariadenia a zapojiť sa do pracovného pomeru. Táto vymoženosť pomáhala vylepšiť finančnú stránku našich rodín. Väčšina žien našej obce je zamestnaná na miestnom JRD, kde je zriadená prevádzka výroby podnosov a šitia rukavíc.  Počas jarných, letných a jesenných poľnohospodárskych prác, tieto ženy pracujú podľa potreby v rastlinnej výrobe. Ďalšie ženy sú zamestnané v Tesle-Stropkov a OZKN-Svidník. Zamestnanosť mužov v našej obci je rôznorodá. Pracujú na JRD, Tesla-Stropkov, Strojárne-Svidník a v ostatných odvetviach národného hospodárstva.

Kultúra, školstvo a šport:  O kultúrnu oblasť v obci sa stará s. Mária Surmová, ktorá práve tohto roku bola R-MNV poverená dobrovoľnou osvetovou pracovníčkou. Práca v tejto oblasti sa riadi plánom kultúrno-výchovnej činnosti. V priebehu celého roka sú občania prostredníctvom miestneho rozhlasu oboznamovaný s dianím vo svete a reláciami k jednotlivým dejinným udalostiam. Stará sa ďalej o propagáciu a kultúrny život našej obce. Dôkazom toho je aj ženská folklórno-spevácka skupina, ktorej je zakladateľkou. Táto skupina vznikla v roku 1983 a pracuje pod vedením s. Oľgy Bieloruskej učiteľky ZŠ v Šarišskom Štiavniku, ktorá skupinu zároveň doprevádza na harmonike. Táto skupina nesie názov „Radomčanka“ a pracuje pod rúškom JRD-Radomka so sídlom v Šar. Štiavniku. Oblečenie žien tvorí krokodilový kroj s čepcom a mašľami a biela vyšívaná košeľa s mohutne naberanými rukávmi. Spevácko-folklórnu skupinu tvoria tieto členky: Mária Vojčarčíková, Mária Surmová, Anna Dančišinová, Marta Matkobišová, Anna Cabanová, Helena Rokytová, Júlia Bolešová, Vlasťa Pavlišinová, Mária Demjanovičová a Mária Hibľová. Táto skupina úspešne vystupovala na dňoch kultúry ZDR v Stropkove, kde jej bolo udelené 1. miesto a tak postúpila na súťaž v rámci Východoslovenského kraja, ktorá bola v Porúbke v Michalovskom okrese. Úspešnosť vystúpenia umožnila skupine umiestniť sa medzi prvými a postúpiť na celoslovenskú prehliadku, ktorá sa má konať v roku 1989. Okrem spomínaných vystúpení súbor rozdával radosť na mierových udalostiach v Dubovej a Cernine, vystúpenia na VČS miestneho JRD, vystúpenia na miestnych oslavách výročia VOSR, MDŽ, voľby a účasť v prvomájovom sprievode.

                                             Riaditeľkou MŠ je s. Mária Surmová, učiteľka a zároveň vedúca školskej jedálne je s. Mária Kaňuková, kuchárka Mária Varjanová, upratovačka Zuzana Vojčeková, kurič Ondrej Vojček. Materskú školu navštevuje 32 detí – 19 chlapcov a 13 dievčat, včítane detí zo Šar. Štiavnika. Riaditeľkou ZŠ je s. Dana Spitzerová. Knižnica bola v priebehu roka doplnená o nové zväzky literárnych diel. Nakoľko je umiestnená v budove bývalej školy ZŠ a MŠ ju využívajú na poriadanie rôznych besied a podujatí súvisiacich s knihou.

                                             V našej obci sa do značnej miery rozvinul šport. Veď 9.5.1982 bol v našej obci založený zväz TJ-Radomka. Členovia tejto organizácie sa venujú futbalu. Predsedom je Ján Dančišin, ktorý je zároveň jej hlavným organizátorom. Svojpomocne si vybudovali futbalové ihrisko na ktorom usilovne trénujú a poriadajú zápasy. Z radov našich občanov sa prejavil veľký záujem o tieto športové podujatia, čiže naskytla sa príležitosť ako kultúrne tráviť nedeľňajšie odpoludnia. Neuveriteľný záujem o tieto akcie sa prejavuje aj u prestarlých občanov obce. Výbor TJ v spolupráci so ZŠ a MŠ z príležitosti MDD usporiadal športové odpoludnie. Deti MŠ a ZŠ súťažili v rôznych športových disciplínach. Všetci súťažiaci boli za svoj výkon odmenení.

MNV:                                  Novozvolení poslancovia sa aktívne podieľajú na verejno-spoločenskom dianí v obci. Sú vzorom pre svojich voličov v pracovnej aktivite pri skrášľovaní obce a najmä pomocou miestnemu JRD pri zbere sena a počas žatvy.

                                             Zasadnutia R-MNV a jednotlivých komisií sa konajú podľa vopred schváleného plánu, kde sú prejednávané otázky týkajúce sa volebného programu a života obyvateľov našej obce. Miestny národný výbor v spolupráci s osvetovou besedou poriada podľa plánu kultúrno-výchovnej činnosti verejné slávnostné zhromaždenie ako je výročie VOSR, VF, MDŽ a ďalšie. Tieto slávnosti sú obohatené kultúrnym programom pripravovanými deťmi MŠ,ZŠ a folklórno-speváckou skupinou žien.

                                             Najaktívnejšou zložkou NF v našej obci je ZOSZŽ, ktorá má 36 členiek. Predsedníčkou je Mária Vojčarčíková. Táto organizácia tohto roku odovzdala miestnemu JRD 28q sena, nazbierala a odovzdala do zberných surovín 21 q starého textilu. Bývala predsedníčka Helena Rokytová bola delegátkou na zjazde SZŽ v Bratislave. Ďalšou organizáciou je ZOZPO, predsedom ktorej je Ján Demjanovič. Jej členovia sa starajú o poriadok v obci po bezpečnostnej stránke a zapájajú sa do súťaží poriadaných okresným ZPO. Predsedníčkou ZO-ČSČK je s. Cecília Macková, aktívne sa podiela na  získavaní bezplatných darcov krvi, ktorých je v našej obci tohto roku 21. Výbor pri týchto členov usporiadal slávnostné posedenie s odovzdaním upomienkových darčekov. Máloaktívnou organizáciou v našej obci už po niekoľko rokov je ZO-SZM, príčinou čoho je neustála zmena predsedov organizácie a nestálosť jej členov.

Zdravotníctvo:                    O zdravie našich detí sa stará Dr. M. Bilenky z obvodného zdravotného strediska v Šarišskom Štiavniku, ktorý každoročne navštevuje MŠ a ZŠ za účelom zistenia zdravotného stavu našich detí. Naše zdravotníctvo sa stará aj o zdravý vývoj detského chrupu, ktorý pravidelne sleduje zubný lekár zo zdravotného strediska v Okrúhlom. Na návrh lekára a so súhlasom rodičov sme začali deťom v materskej škole podávať v tabletách „Natriumchlorotum“ s čím súvisí aj pravidelné umývanie zubov poobede.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár