•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kronika obce

1987-1991 (STR.116 - 121)

1987 – 1991

Úvod:                                   V roku 1987 bola venovaná veľká pozornosť štátopolitickým výročiam a udalostiam roka i ostatným zložkám výchovy ako je vedecký svetonázor, vlastenecká a internacionálna výchova, estetická, právna a branná  výchova. Jednotlivé formy práce boli zamerané na všetky kategórie obyvateľstva.

Obyvateľstvo:                     V roku 1987 sa v Radome narodili 4 deti. Z toho 1 dievča a 3 chlapci. V tomto roku zomrelo 0 osôb. Obyvateľstvo sa zaoberá hlavne poľnohospodárstvom v miestnom roľníckom družstve.

Poľnohospodárstvo:          Jedným z hlavných predpokladov dynamického rozvoja poľnohospodárskej výroby v rokoch 8. päťročnice je zabezpečenie prednostného rozvoja rastlinnej  výroby na JRD, Radomka so sídlom v Šarišskom Štiavniku. Plánovaná hektárová úroda bola splnená, čím boli splnené aj dodávky.

V tomto roku boli jednotlivé ceny obilovín nasledovné:

Pšenica   1q                                                   mlieko:    2KČS

Raž         1q                                                    mäso:  bravčové

Ovos       1q

Jačmeň    1q

Verejný život:                     Každoročne si obec pripomína významné stálopolitické výročia a udalosti roka. K týmto významným výročiam boli organizované slávnostné akadémie s občanmi obce. Akadémie boli organizované na dobrej úrovni s dôrazom na politický charakter. V roku 1987boli zorganizované slávnostné zhromaždenia občanov k týmto významným udalostiam:

 1. 42. výročie oslobodenia obce Sovietskou armádou
 2. Február 1948
 3. Májové udalosti
 4. 43. výročie Slovenského národného povstania
 5. 70. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie

Zhromaždenia vypĺňal tento program:

 1. Hymny
 2. Otvorenie
 3. Báseň
 4. Slávnostný prejav
 5. Kultúrny program

Veľký význam vo verejnom živote občanov v obci mali verejné pléna, ktoré sa v roku 1987 uskutočnili 2 krát , a to v mesiaci február a november.

Plnenie volebného programu:         Občania obce sa aktívne zúčastnili brigád, ktoré poriadal národný výbor pre plnenie volebného programu národného frontu. Boli to hlavne akcie poriadané pre úpravu obce.

Komunistická strana:        Obec má jednu základnú organizáciu Komunistickej strany Slovenska. Zloženie výboru ZO KSS:

Predseda: Pasternak Ján

Podpredseda: Demjanovič Ján

Zapisovateľ: M. Demjanovičová

Pokladník: H. Pavlišinová

Členovia výboru: Radomský Jozef, Čula Juraj, Surmová Mária

Kultúrny život:                   Spoločenské organizácie národného frontu spoločne s MNV, JRD, Základnou školou a Materskou školou organizovali kultúrnu činnosť obce. Hlavným organizátorom kultúrnej práce v obci je Základná škola.

Materská škola, Miestny  národný výbor a ZO-KSS (Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska). Činnosť bola zameraná na tieto hlavné ukazovatele:

 • úsek svetonázorovej výchovy
 • mimoškolská výchova a vzdelávanie
 • názorná agitácia a propagácia
 • úsek knižnice (práca s knihou)

Svetonázorová výchova:

 •  
  1. Na tomto úseku boli usporiadané prednášky a besedy ako:
  2. Svetonázorová výchova v rodine
  3. Svetonázor v socialistickej spoločnosti
  4. Mimoškolská výchova a vzdelávanie:
 • kvízy k Februáru
 • k VOSR
 • ku dňu znárodnenia

Záujmovo-umelecká činnosť:         V obci pracuje spevácka skupina pri JRD „Radomka“ pod názvom Radomčanka, ktorú doprevádza na harmonike p. učiteľka Oľga Bieloruská zo Šarišského Štiavnika. Tento súbor úspešne vystupuje na rôznych slávnostiach a súťažiach.

Výzdoba obce:                    Názorná agitácia a propagácia je jedna z foriem výzdoby obce. O túto sa stará  osvetová pracovníčka Mária Surmová riad. MŠ v Radome. K jednotlivým výročiam a udalostiam v roku 1987 boli zhotovené pútače v spolupráci s Okresným osvetovým strediskom vo Svidníku.

Knižnica:                             Knihovníčkou v MĽK je Dana Spitzerová – Vrabliková riad. ZŠ, ktorá pravidelne podľa plánu práce zabezpečuje vypožičiavanie kníh. Okrem iného knižnica usporiadala 10 rozprávkových popoludní a dopoludní spojených s premietaním a čítaním rozprávok, 2 besedy, 6 výstaviek kníh a 6 nástenných novín. Veľký význam mala spolupráca knižnice so spoločenskými organizáciami ako so Socialistickým zväzom žien. Dobrá spolupráca bola s obyvateľmi obce.

Koncom roka sa už tradične koná stolnotenisový turnaj „O pohár predsedu telovýchovnej jednoty“. Zúčastnilo sa na ňom ........ členov základnej organizácie telovýchovnej jednoty.

Školstvo:                              V roku 1987 Základnú školu navštevovalo 17 žiakov. Škola je jednotriedna a štyrmi ročníkmi. Riaditeľkou školy je Dana Vrabliková, ktorá denne cestuje zo Stropkova.

Materská škola:                  V materskej škole je zapísaných 32 detí. 19 chlapcov a 13 dievčat. Riaditeľkou ostáva naďalej Mária Surmová a učiteľkou je Helena Janíková. Školu navštevujú aj deti zo Šarišského Štiavnika.

Zdravotníctvo:                    V našej obci nie je zdravotné stredisko. Na ošetrenie obyvatelia našej obce chodia do obvodného zdravotného strediska do Okrúhleho. Lekárom obvodného zdravotného strediska je Mudr. Alexander Jaklovský, ambulantnou sestrou je Viera Jaklovská.

Úpravy a opravy:               Pre skrášlenie životného prostredia miestny národný výbor zabezpečil okrasné stromčeky, ktoré občania vysadili na vhodných miestach, čím prispeli k skrášleniu životného prostredia.

Záznamy v kronike za tento rok pre budúce generácie zaznamenala uč. Helena Pavlišinová na základe prístupných záznamov v obce, JRD, ZŠ, MŠ, kostolného kurátora, časopisov, dennej tlače, vlastným pozorovaním a vypovedí starších občanov.

V Radome dňa 1. augusta 1993

Helena Pavlišinová

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár