•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1988 (STR. 124 - 127)

1988

Počasie:                               Počasie v tomto roku nevybočovalo z normálu predchádzajúcich rokov. Do konca februára trvala zima s dostatočným množstvom snehu. Nasledovalo premenlivé počasie, striedavo dážď so snehom. Bolo chladno, hmly ako predzvesť príchodu jari. Letné obdobie bolo teplejšie s dažďom. Jeseň bola dlhá, pomerne teplá so skorým príchodom zimy.

Hospodárstvo:                    Prevažná časť obyvateľstva našej obce je zamestnaná v Jednotnom roľníckom družstve Radomka so sídlom v Šarišskom Štiavniku. Družstevníci hodnotili výsledky svojej práce na výročnej členskej schôdzi v duchu nového zákona o poľnohospodárskom družstevníctve. Tento zákon poskytuje každému družstvu priestor pre samostatnosť, podnikavosť, iniciatívu, zvyšovaní podielu členov na riadení družstva. Súčasne nový zákon kladie veľkú zodpovednosť na plnenie požiadaviek spoločnosti, núti každého hospodáriť efektívnejšie. Títo členovia družstva, ktorí v roku 1988 dosahovali najlepšie pracovné výkony boli ocenené vyznamenaním „Vzorný pracovník JRD a zverejnením fotografie na Galérii cti v budove roľníckeho družstva.

Ocenení boli:

  1. Hibeľ Pavol
  2. Surma Michal
  3. Luciková Margita

Predsedom JRD je Podhajecký Mikuláš zo Soboša.

Obchod:                              Jednota spotrebné družstvo vlastní budovu pri hlavnej ceste v prostriedku obce, kde okrem predajne Rozličný tovar je aj Pohostinstvo. Vedúcou Potravín „Rozličný tovar“ je Gabriela Vojčeková, ktorá denne dochádza. V obchode je rozličný tovar. Mesačný obrat činil 50-60 000 KČS. Tovar dováža riaditeľstvo Jednoty zo skladu Zdroj v Stropkove.

                                             V tomto období jednotné ceny u niektorých druhov tovaru bol nasledovný: 1 kg múka pšeničná výberová 4,90 KČS, 1 kg krupica pšeničná hrubá 4,20 KČS, 1 kg múka hladká 4,20KČS, 1 kg maku 30 KČS, 1kg hrášok 6 KČS, 1 kg šošovice 15,60 KČS, 1 kg fazule 9,60 KČS, 1 kg ovsené vločky 6,20 KČS, 1 kg kukuričná krupica 3,50 KČS, 500 g marmeláda 6KČS, džem jahodový 450g 7,40 KČS, kompót ananasový 7KČS, kompót broskyňový 900g 9KČS, kompót čerešňový 500g 4,50KČS, kompót hroznový 4,50KČS, slivkový 6KČS, 1kg cukru 7,50KČS, víno Tokajské suché 0,7l 30KČS, Ryzliny pínsky 1l 38KČS, Dievčie hrozno 1l 28KČS, Rubeso 1l  34KČS, Stolové červené 28KČS, Hubert-šumivé 0,7l  45KČS, 1l Vodka 85KČS, Jablčné 12% biele (očipuči) 1l    8KČS, Malagelo 1l  12KČS, Medovina 0,5l  16KČS.

Pohostinstvo:                      Vedúcou je Mária Kačmárová. Okrem liehových nápojov, vína, piva, predajňa je dobre zásobená limonádou, minerálnou vodou, cigaretami a sladkosťami. Na požiadanie zákazníka môže dostať aj čaj a kávu. Tovar dováža a dodáva ústredný sklad „Zdroj“ Stropkov. Pivo dováža nákladná automobilová doprava Pivovar Veľký Šariš.

Politický život:                    V obci je jedna politická strana Komunistická strana Slovenská-dedinská organizácia DO-KSS. Pri národnom výbore sú miestne organizácie Národného frontu: Slovenský zväz žien, Slovenský zväz mládeže, Telovýchovná jednota, Zväz požiarnej výchovy, Zväz invalidov, Slovenský červený kríž, ďalej Základná škola, Materská škola, Pohostinstvo, Rozličný tovar a Jednotné roľnícke družstvo.

Kultúrny život:                   Osvetovou pracovníčkou je naďalej Mária Surmová, ktorá spolupracuje so ZDŠ a MĽK so zložkami národného frontu – masovými organizáciami. Boli usporiadané rôzne kultúrne podujatia ako besedy, prednášky a relácie v miestnom rozhlase. Činnosť miestnej ľudovej knižnice je obmedzená pre nevhodné umiestnenie. Knižnicu vedie uč. Dana Vrabliková. Knižnicu navštevuje prevažne školská mládež.

Obyvateľstvo:                     V tomto roku sa narodilo 5 detí. Zomrelo 0 osôb. Bytová kultúra sa zlepšuje najmä technickým a hygienickým vybavením: plynové sporáky, kúpeľne s WC. Pri domoch pribúdajú kvetinové záhony, okrasné kry. Mení sa obliekanie ľudí. Mladí kráčajú s dobou. Občania sa zúčastňujú na kultúrnych podujatiach. Do programu prispievajú žiaci ZŠ, MŠ ako aj folklórna skupina pri JRD Radomka „Radomčanka“. Svadby sa konajú v hotelových a reštauračných zariadeniach vo Svidníku, v Stropkove, v Giraltovciach a v kultúrnom stredisku v Okrúhlom a Šarišskom Štiavniku. Pre stiesnené podmienky v kultúrnom dome pri MNV v Radome sa tanečné zábavy nekonajú. Mládež tanečné zábavy navštevuje v okolitých obciach. Starší občania na tanečné zábavy nechodia. Na svadbách sa ešte zachovali staršie tance ako šarišská polka, valčík, čardáš. Na tanečných zábavách prevládajú moderné tance – úsporné na miesto a pohyb. Typickú ľudovú hudbu vidieť len na svadbách aj to zriedkavo. Škoda, že sa tak tratí ľudová kultúra a umenie.

Náboženský život:              Náboženský život je orientovaný na rímskokatolícky kostol, ktorý navštevujú kresťania z celej farnosti ako z Okrúhleho, Mestiska a Šandala. Do polovice roka dochádzal na bohoslužby raz týždenne farár  Čelovský z Giraltoviec a po ňom p. farár z Turan nad Ondavou. Na väčšie sviatky ako Veľká noc zastupoval p. dekan zo Zborova. Po ňom dochádzal p. dekan Andrej Treleja zo Stropkova. Za posledných 5-6 rokov poklesla úroveň náboženského života v obci.

Kostolník: Munka Ondrej

Pokladník: Dančišin Ján

Školstvo:                              Základnú školu v tomto roku navštevuje 21 žiakov. Riaditeľkou školy je Dana Vrablikova zo Stropkova. Školská družina má 1 oddelenie s počtom 21 detí. Vychovávateľkou je Angela Babjaková z Bane. V ZŠ boli usporiadané akcie ako posedenie pri jedličke, vianočná beseda, oslavy štátnych sviatkov, výlet na Duklu. Finančné náklady na prevádzku školy a školskú jedáleň, ktorá je pri MŠ boli dodávané ústredne- odborom školstva vo Svidníku cez Miestny národný výbor.

Materskú školu:                 Materskú školu navštevujú deti od 3 do 6 rokov z tunajšej obce ako aj Šarišského Štiavnika. Celkový počet detí je 29. Zo Šarišského Štiavnika 14. Učiteľský zbor je nezmenený.

Sociálne pomery:                Sociálna starostlivosť štátu o občanov dôchodcov, invalidov, vdovy a siroty je uspokojivá. Poštový doručovateľ je Jozef DŽalaj z Okruhlého kde sa nachádza aj poštový úrad, pravidelne prináša dôchodky a finančné podpory, ktoré štát poskytuje. Maloobchodné ceny sú prístupné všetkým občanom. Zárobky obyvateľov sú úmerné cenám potravín, spotrebného a priemyselného tovaru. Pribúdajú osobné autá väčšinou našej výroby, niet domácnosti bez rádioprijímača, televízora, vysávača, skoro všade vlastnia plynový sporák. Pribúdajú farebné televízory. Samozrejmosťou sú bicykle.

                                             Tento zápis som previedla dodatočne na základe vlastných pozorovaní, záznamov, údajov od starších občanov, ZŠ,MŠ, vedenia hospodárskych jednotiek, dostupných cenníkov a iného hodnoverného materiálu.

                                             V radome dňa 1.augusta 1993

Zapísala uč. Helena Pavlišinová

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár