•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1992-93 (STR.140 - 143)

1992-1993

Kronikárka:                       Magdaléna Pavlišinová

V roku 1994 zastupiteľstvo Obecného úradu v Radome, poverilo starostu obce Ľubomíra Pavlišina, aby zabezpečil kronikára na dopĺňanie a pokračovanie v písaní kroniky. Túto prácu som prijala, nakoľko mám ukončený kronikársky kurz a túto prácu som vykonávala tak na Základnej škole posledné dva roky ako aj na Strednej škole.

                                             Pochádzam z obce Radatice, okres Prešov. Narodila som sa 29.7.1970. Po ukončení MŠ a ZŠ som pokračovala v štúdiu na Strednej poľnohospodárskej škole v Kežmarku. Po jej ukončení som 3 roky pracovala v Zelenine –V. Šariš, ako samostatný odborný ekonóm obchodnej politiky a sekretárka riaditeľa. Nie som nijako politicky zaťažená.

Samospráva štátu a obce:  Roky 1992-93 sú ešte stále veľmi ovplyvnené rokmi 1989,1990. Od rokov v ktorých začali veľké zmeny na celom území Slovenska aj Čiech. V štáte je čím ďalej, tým menej finančných prostriedkov. Ľudia strácajú zamestnanie. S novou dobou prišla veľká neistota. Celý rok 1992 sa vláda na čele s Vladimírom Mečiarom pripravovala na rozdelenie štátu. Boli celonárodné dohody, či bude lepšie ak sa Československá Federatívna republika rozdelí na Českú a Slovenskú časť, alebo nie. Začiatkom roku 1.1.1993 sa ČSFR predsa len rozdelila na Slovenskú a Českú republiku. V januári 1993 boli voľby prezidenta republiky. Stal sa ním Michal Kováč. Pôvodom z Ľubiše, okres Humenné.

Roky 1992-1993 padli do povedomia aj ako roky prvej a druhej kupónovej privatizácie. Vláda sa rozhodla, že ak chceme žiť po americky, musíme tak konať. Občania Slovenskej republiky dostali možnosť zobrať podniky do súkromného vlastníctva, sprivatizovať a riadiť ich.  Privatizácia sa rozbehla v plnom prúde. Kto zbohatol za komunistov, privatizoval a kto bol chudobný vtedy, bol chudobnejší teraz, naviac tisícky ľudí prišlo zo dňa na deň o prácu. Demokraciou sa otvorili dvere za hranice a tak jedni hľadali prácu aspoň za hranicou v Čechách, iní cestovali hoc aj do Ameriky.

Občania si mohli kúpiť akcie v podniku, kde zaplatili 1000 SK za kupónovú knižku a ak podnik prosperoval, zasielal im šekom podiel z akcií. Koncom roku 1993 sa s kupónovými knižkami skončilo, ale dali sa predať za dosť vysokú hodnotu, od 5000 do 10 000 SK.

Aj starosta obce po prepočte predpokladaných výdajov na rok 1993 navrhol nákup piatich certifikátov VÚB s viazanosťou na 1 rok. Poslanci odsúhlasili nákup 5-tich certifikátov po 10 000 SK, čím by obec mala získať cca 6000 SK.

Výstavba a zmeny charakteru obce:          Domová daň sa vypočítavala podľa veľkosti stavieb a majetku jednotlivých občanov + poplatok za psa Radoma 70 Sk a na Hradisku 60 SK. Pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí bola úľava na dani 50%.

V roku 1992 sa dole pod MŠ postavili dva nové šatne so sprchami a herňa. Vedľa herne si mládež Radomy upravila malú miestnosť, ako posilňovňu. Pri vybavení posilňovne výdatne pomáhal Tomáš Kačmár a Pavol Lukáč. V roku 1993 pán Macko Michal priestory vybielil a šatne si zobralo do prenájmu TJ na čele s Dančišinom Jánom. Koncom roku 1992 sa od Malačinu Jozefa na Okrúhle potiahol cez cestu nový koberec. Po rokovaniach s ochrancami prírody Obec získala trochu peňazí na úpravu Radomskej šťavy. Cesta k zdroju sa vydláždila betónovými dlaždicami a vysypala kamením. Na mieste výtoku sa postavila pumpa na ručné pumpovanie. Pri úprave Radomskej šťavy výdatne pomáhali pracovníci VPP s Milanom Gačom a starostom obce.

Činnosť podnikov a ich podial na živote v obci:   Koncom novembra začiatkom decembra 1993 nastali veľké zmeny aj na Radomskom družstve. Nastala likvidácia JRD. Starosta obce sa snažil družstvo udržať pokope. Pán A. Kočiš zo Stropkova bol ochotný viesť ďalej družstvo bez akýchkoľvek zmien. Radomské rukavičkárky však neodsúhlasili tento krok a tak sa začalo družstvo likvidovať. Dobytok sa rozpredal za zostatkovú hodnotu občanom, väčšinou pracovníkom družstva. Pán Malačina Imrich, Matkobiš Jozef a Šembera P. si prenajali stroje. Pán Matkobiš a Šmbera P. však stroje zobrali do prenájmu, zakúpili za zostatkovú hodnotu a potom rozpredali. Pán Malačina si stroje ponechal a začal podnikať s ovcami a poliami. Pribral k sebe ešte Malačinu Tomáša a Jozefa. Podiel nezamestnanosti v obci v roku 1993 činí 30%.

Obchod:                              Predajňu JEDNOTY v Radome vedie Lesňáková Anna. Ceny oproti minulému roku sa veľmi nepohli. Pojazdná predajňa mäsa sa však v tomto rokuzrušila. Pohostinstvo vedie Anna Pastyrčaková.

Školstvo:                              Základnú školu v Radome navštevuje 24 žiakov. 1. a 3. ročník vyučuje riad. školy Vrabliková Dana, 2. a 4. ročník uč. Pavlišinová Helena. Všetci žiaci chodia do družiny, ktorú vedie vychovávateľka Kačurová Angela.

Materskú školu navštevuje .....detí. Riaditeľka MŠ Janíková Helena, učiteľka Surmová Mária. Na konci školského roku 1993 starosta obce usporiadal jednodenný zájazd detí a ich rodičov na Krásnu Hôrku a Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Aj v tomto roku bolo posedenie pri jedličke spestrené vystúpením detí ZŠ a MŠ.

Kultúra:                              V obci funguje miestna knižnica. Spravuje ju Kačurová Angela, vychovávateľka. Poplatok za vedenie knižnice je 20 SK na hodinu. V roku 1992 boli zakúpené nové premietačky. Celá časť kina bola upravená. Prešlo sa na nový 36 mm film z pôvodného 16 mm. Nové stroje boli zakúpené z Fričoviec, okr. Prešov v hodnote 25 000 SK. Cena lístka do kina sa pohybuje okolo 20 SK.

Cirkevný život:                   Zloženie obyv. po cirkevnej stránke v obci je rôzne. Všetci však navštevujú rímskokatolícky kostol . Miestny farár Ondrej Palša. 11.9.1992 vyhorela fara. Pôvodcom požiaru bol vraj elektrický ohrievač, na ktorom bola kopa papierov. Došlo k skratu v el. vedení. Podkrovie na fare vyhorelo. Škoda bola odhadnutá na 70 000 SK. Zničenú časť vyplatila Slovenská poisťovňa. 25.4.1993 v miestnom kostole spieval detský zbor z Košíc. Matkobišová Darina sa postarala s pomocou Obecného úradu o pohostenie. Zastupiteľstvo odsúhlasilo 500 Sk na mäso. Ešte pred svojím odchodom Pavol Kaminský dal rozobrať hlavný aj bočný oltár so sochami. Oltár bol napadnutý červotočmi, rozsypával sa. Za pomoci občanov ho odniesli do sypanca. V roku 1992 bol oltár odvezený do Červeného Kostelca na rekonštrukciu. V tomto roku prechádzala Radomou putovná socha Panny Márie. Gido Michal dal postaviť betónový kríž na hornom konci Radomy medzi lipami a domom Jána Pasternáka.

Telovýchova a šport:          Upravili sa šatne pod MŠ a tak ich využíva Telovýchovná jednota, ktorú vedie Dančišin Ján. Dal do nich vystrúhať lavičky na sedenie. Cez sezónu sa teda hraje futbal. V zime si chodia chlapi zahrať ping-pong aj tenis.

Mimoriadne udalosti:         Neprirodzenou smrťou zomrel Mikuláš Lukáč, spáchal samovraždu. V roku 1993 sa narodili dve dievčatá: Baranová Silvia 101, Munková Daniela 110. V roku 1992 sa narodilo 7 detí: Haninová Zuzana 81, Malačinová Ivana 34, Pavlišin Tomáš 93, Pavlišinová Andrea 117, Rokytová Lucia 91, Simko Gabriel 67, Surma Jakub 100, Šidelský Jakub 56.

Nový dom v Radome dostavali Jozef Tchurik 117, Munka Imrich 116.

Počasie:                               Suché nedaždivé leto, zato silná zima.

Doplnok k samospráve obce:          V roku 1993 sa do požiarnej zbrojnice zakúpila nová plávajúca striekačka. Zároveň v tomto roku prebehli jednania o zrušení niektorých autobusových spojov. Jediný pokrok bol dosiahnutý v tom, že sa nezrušil posledný spoj – odchod zo Stropkova 22:50. Začala sa oprava a rozšírenie verejného rozhlasu. Rozhlas bol potiahnutý až na Salaš a nefunkčné prístroje boli vymenené. Zastupiteľstvo na žiadosť občanov Radomy a návrh starostu obce odsúhlasilo konkurz n a výstavbu Obecného vodovodu a kanalizácie.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár