•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kronika obce

1996 (STR.153 - 156)

1996

Samospráva obce: Verejné besedy poslancov

                                             V roku 1996 sa štátni úradníci rozhodli, že zlúčia a začlenia obce do menších samospráv, vytvoria väčšie kraje – územno – právne členenie v štáte. Občania Radomy dostali možnosť hlasovať k samospráve ktorého mesta by sa radšej pričlenili. Výsledok: 83 domácností sa hlásilo k začleneniu do okresu Svidník, 31 domácností by radšej patrilo k okresu Stropkov. V obci sa vážne uvažuje o plynofikácii. Po návšteve v Bratislave, sú prísľuby, že začiatkom 1997ho roku by sa mohla začať plynofikácia Radomy. Starosta a obecné zastupiteľstvo sa teda dohodli nechať rezervu z Obecného rozpočtu na plynofikáciu v hodnote 143 000 korún.

                                             Aj v tomto roku bola možnosť prijímať pracovníkov na Verejnoprospešné práce. V roku 1996 si podala na Obecný úrad žiadosť ako administratívna pracovníčka Zelonkayová Daniela. Obecné zastupiteľstvo jej žiadosť schválilo a tak od 1.4.1996 bola na Obecnom úrade v Radome aj administratívna pracovníčka. Na VPP pracovali ešte Pasternák Ľubomír, Rokyta Patrik, Varjan Pavol ml., Kačmár Pavol.

                                             1.6.1996 pán Varjan Pavol požiadal Obecné zastupiteľstvo o schválenie žiadosti na prenájom sály pod Obecným úradom na reštauračnú činnosť. Obecné zastupiteľstvo pánu Varjanovi túto žiadosť schválilo a uzatvorilo s ním zmluvu na základe ktorej, v prípade, že pán Varjan nezaplatí dohodnutú čiastku 1000Sk mesačne za prenájom, alebo nebude vykonávať činnosť na ktorú priestory boli určené, môže mu Obecné zastupiteľstvo kedykoľvek nájom zrušiť.

                                             Dane- tak ako po minulé roky 50% zľavu pre občanov, ktorí žijú sami a majú nad 70 rokov, 50%  zľava pre domácnosť kde je aspoň 1 člen ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý), na Hradisku zníženie dane zo stavieb o 50%. Starosta obce však navrhol znížiť daň aj bezpríspevkovým darcom krvi. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s takýmto znížením.

- 10% bronzová Jánskeho plaketa

- 20% strieborná Jánskeho plaketa

- 40% zlatá Jánskeho plaketa

Darcovia krvi v Radome: Macko Michal- strieborná plaketa, Dančišin Ján – strieborná plaketa, Ševc Milan a Petrovský Ján – strieborná plaketa, Surma František – strieborná plaketa.

                                             Po dlhom rozhodovaní sa poslanci rozhodli nakoniec schváliť zakúpenie počítača na Obecný úrad. Starosta si pribral naviac účtovníctvo Sobošu a Vaľkoviec, tým zvýšil príjem do Obecnej pokladnice o 5000Sk ročne.

                                             K plynofikácii: podľa posledných správ by sa mala začať plynofikácia prívodom potrubia od Rovného, reg. stanica pre obce Šarišský Štiavnik, Radoma, Okrúhle by mala byť v Radome. Projektová dokumentácia je kompletná, už len začať.

Činnosť podnikov, zmeny v obchode:

                                             Na Hradisku sa ešte stále dúfa, že pán Zvijač obchod nezruší. Starosta vybavil pokladňu od predsedu vlády, bez poplatku, obchod sa však neotvoril. Do roku 1996 bola predavačka v miestnom obchode Lesňáková Anna, spolu s manželom Milanom Lesňákom zobrali do prenájmu aj Pohostinstvo. Keď však prišlo na rad zakúpenie pokladne, pani Lesňáková s manželom ukončili podnikanie a odovzdali obchod aj pohostinstvo naspäť JENDOTE. Zakúpenie pokladne totiž činilo 16-20 000Sk. JEDNOTA od roku 1996 zamestnala v obchode p. Hatalovú Danielu, ktorá dochádza do práce z Giraltoviec. Obecný úrad rozhodol, že nie je dobré, aby Hradisko bolo bez možnosti zakúpiť si aspoň základné potraviny (chlieb, mlieko, maslo,...). Ako náhrada by mal slúžiť predajný stánok. Začalo sa na ňom pracovať.

                                             Na pôvodnom JRD naďalej funguje Píla, ktorú vlastní Juhás Ján spolu so svokrom Klementom Benkom. Chov oviec a obrábanie poľnohospodárskej pôdy, ktoré majú na starosti Malačina Imrich, Malačian Tomáš, Malačina Jozef a na veľkú žiadosť Malačinu Jozefa pribrali k sebe ešte Zelonkaya Františka. Beží aj chov kurčiat, ktorí ma na starosti Pavlišín Ľubomír s manželkou.

Školstvo:                              Pani riaditeľka Vrabliková Dana požiadala o rozviazanie pracovného pomeru so ZŠ Radome s dôvodu lepšej platenej pracovnej príležitosti priamo v centre bydliska. Na jej miesto školská správa vo Svidníku dosadila dlhodobú učiteľku Helenu Pavlišinovú. Na miesto učiteľky dosadili doterajšiu vychovávateľku Kačurovú Angelu. Školu v tomto roku navštevuje 23 žiakov.

Materská škola:

  • riaditeľka: Janíková Helena
  • učiteľka: Surmová Mária
  • kuchárka: Varjanová Mária

Rodičia každého dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ platia do 5 rokov života dieťaťa 100Sk výchovné každý mesiac + stravné 14 Sk na deň. Na MDD usporiadal Obecný úrad spolu s učiteľkami Športový deň na ihrisku. Deti sa dosýta vybláznili a zasúťažili si. Pri materskej škole sa zriadilo nové pieskovisko. Na Mikuláša bol zorganizovaný zájazd do detkého divadla BABADLO Prešov. Na dlhší zájazd sa tohto roku nešlo. Po konzultácii s učiteľkami, z nedostatku pomôcť radšej príjmu z Obecného úradu po 100 na každé dieťa. MŠ navštevuje 15 detí.

Kultúra:                              Kino –cena lístkov do kina rapídne stúpla a tak sledovanosť úplne poklesla. Premieta sa len na veľké sviatky, ale s kinom to nevyzerá dobre. Knižnica pre nedostatok čitateľov zatvorené.

Cirkevný život:                   Miestny farár – Palša Andrej. Naďalej sa zháňajú prostriedky na dokončenie oltára. Obyvatelia Radomy aj okolitých dedín prispievajú od čiastky cca 100Sk až do 1000Sk, ktoré uhradzajú buď priamo na účet vo Svidníku, ktorý je založený čisto na úhradu, kde sa zaeviduje od koho boli prijaté, zhromaždia a odnesú na účet. Peniaze však nechávajú občania aj u farára, u Polončáka, alebo u Matkobiša Petra, dúfajme, že z toho nebudú raz riadne zmätky.

                                             V tomto roku sa vďaka Obecnému úradu upravil padajúci plot zo severnej strany cintorína – vysadil sa živý plot – tuje. Zároveň v tomto roku sa postavil betónový kríž v strede cintorína, ktorý financoval Juhás Ján. Okolo kríža vydlaždil obecný úrad.

Telovýchova a šport:          TJ Radoma pod vedením Dančišina Jána šplhá na vyššiu priečku v rebríku najlepších hráčov. Ako každý rok aj v tomto roku boli vyčlenené finančné prostriedky z Obecného rozpočtu na chod TJ. Stolný tenis sa už športovo nehrá. Mládež aj starší si chodia zahrať do telocvične pod MŠ, ale nie súťažne.

Spolky a organizácie:         Čím ďalej, tým viac sme v blízkosti volieb, takže miestne HZDS má plné ruky práce. Ďalej sa schôdzuje. Ich počet sa značne rozšíril. Predsedom HZDS je naďalej Dančišin Ján. Požiarny zbor v Radome existuje, ale je málo aktívny. V prípade požiaru je však ihneď každý tam kde má byť. K včelárom sa naďalej hlásia p. Motyka s manželkou.

Mimoriadne udalosti:         V tomto roku bolo započaté súdne konanie o cisternu nadstavbu na vozidlo LIAZ na návrh pána Šemberu, ktorý si na túto cisternu uplatňuje nárok. Poslanci sa dohodli na prizvaní právnika. Cisterna totižto bola predaná 2x. Pánu Šemberovi za 8000Sk a Obecnému úradu za zostatkovú hodnotu 60 000Sk.

Obecný úrad vyčlenil v priebehu roka peniaze aj na opravu domu pána Sopalu z Hradiska, keďže on je nesvojprávny a dom sa rozpadáva.

Narodené deti: Juhasiková Patrícia, Malačinová Dominika, Malačinová Patrícia, Matkobiš Jakub, Rokyta Matej, Rokyta Róbert, Rokytová Adela, Trapková Alexandra.

Počasie:                               nezmenené – leto v lete, zima v zime. Tohto roku bola dokonca aj sánkovačka cez sviatky. Po minulé roky bolo väčšinou sucho a mrazivo.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár