•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kronika obce

1997 (STR.157 - 161)

1997

Samospráva obce:              Členovia obecného zastupiteľstva: Pavlišín Ľubomír, Čula Imrich, Dančišin Ján, Gača Milan, Gajdoš Miroslav, Gonos Drahoslav, Hibeľ Pavol, Lesňák Milan, Macková Cecília, Matkobišová Marta, Surmová Mária, Tchurik Ladislav, Vygoda Milan, Viravec Michal. 16.10.1997 zložil sľub poslanca Obecného zastupiteľstva pán Lesňak Milan, ktorý nastúpil na uvoľnené miesto po Jozefovi Radomskom, ktorý rok strávil v USA.

                                             Naďalej sa pracuje na plynofikácii obce. Podľa posledných jednaní s SPP Košice spolu so starostami Š. Štiavniku, Vaľkoviec s Ing. Križanom, boli starostovia oboznámení, plynofikácia nepôjde z Rovného, ale z prepojenia plynovodu Stropkov-Brezov. Potrebné doklady sú už pripravené, čaká sa len na rozhodnutie Bratislavy.

                                             Prebieha rekonštrukcia el. vedení. Drevené stĺpy sa vymenia za betónové. Akcia je v rozsahu 4,5-5 miliónov korún. V rozpočte sa počíta s výmenou stĺpov v Radome aj na Hradisku. Okolo rekonštrukcie el. vedenia prebehla aj rekonštrukcia VO (verejného osvetlenia). Okrem nákupu svetiel a rozvodnej skrine všetko uhradili elektrárne.

                                             V októbri 1997 sa začal budovať obecný vodovod. Stavba začatá v hodnote 5 000 000 korún. 1 000 000Sk sme dostali od štátneho fondu. Obecný vodovod tiahne cez celý Šapinec – od Pavlišina Jána po MŠ, končí na pozemku Malačinu Jozefa. Prívod vody má byť zo Šar. Štiavnika z vodojemu, alebo zo Stariny. Šapinec sa po dokončení môže napojiť na ktoromkoľvek mieste.

                                             V tomto roku sa urobil vodovod aj na Salaši. 21 účastníkov sa poskladalo na potrubie. Obec zariadila stroje, ktoré vypomáhali pri Obecnom vodovode na Šapincu, vypomôcť aj pri prekopaní na  Salaši. Na Salaši sa zároveň prečistil potok, ktorý bol dôsledok búrky 20.7.1997 zaplavený a zasypaný. Elektrárne rozhodli, že cez Radomu sa bude ťahať vedenie 2x400kV. Zato, že cez kataster pôjde 2x400kV obec dostala na účet 41 000Sk a zároveň rekonštrukciu el. siete v obci v objeme cca 5 000 000Sk budú hradiť elektrárne.

                                             Na posúdenie Heraldickej komisii Min. vnútra bol znovu zaslaný upravený návrh Obecného erbu. Na zasadnutie OZ bol predvolaný p. Varjan, ktorý má v prenájme sálu pod OcÚ. Pán Vrajan požiadal poslancov o zapožičanie reg. pokladne. Nakoľko p. Varjan nesplnil podmienky, ktoré boli pri nájme vzájomne dohodnuté, poslanci jednomyseľne zamietli zapožičanie pokladne a pánu Varjanovi nájom priestorov pod. OcÚ zrušili. Po opýtaní sa Hradišťanov na potrebu predajného stánku z desiatich opýtaných boli dvaja proti. Akcia sa teda môže začať.

VPP pracovníci:                 Vo februári 1997 Úrad práce vo Svidníku zrušil pre nedostatok peňazí VPP. Vo februári 1997 teda skončila pracovať na Obecnom úrade administratívna pracovníčka Zelonkayová Daniela. V máji 1997 sa VPP na obciach obnovilo. Keďže jedinú žiadosť na administratívnu pracovníčku podala Pavlišinová Magdaléna, bola na miesto admin. prac. v Radome Úradom práce prijatá. Pri hlasovaní na Obecnom zastupiteľstve o toto miesto boli 3 hlasy za, 3 proti a 3 sa zdržali hlasovania. Zato, že ako manželka starostu obce bola možnosť pracovať na Obecnom úrade starosta ponúkol TJ Radome – Dančišinovi Jánovi, že 500Sk z mesačného platu, ktorý činil 3 500Sk bude odovzdané TJ Radoma. Pán Dančišin s návrhom nesúhlasil, takže peniaze sa použili na zakúpenie číselnice do miestneho kostola. V tomto roku bol na VPP prijatí ešte Juhasik Jozef. Nezamestnanosť v obci aj v tomto roku presahuje 20% obyvateľstva.

Zmeny v obchode:              V roku 1997 prevzal obchod od JEDNOTY, Obchocent Bardejov. Predajňa sa prerobila na samoobsluhu a popri p. Hatalovej Daniele, vedúcej obchodu, nastúpila predavačka Gonosová Mária. Ceny išli o 2-3Sk oproti JEDNOTE nižšie. Na pohostinstvo v Radome si podala žiadosť Zelonkayová Daniela. Žiadosť bola schválená, pani Zelonkayová teda zobrala do prenájmu Pohostinstvo v Radome.

Činnosť podnikov v obci:  Na bývalom JRD pracujú všetky zložky ako doteraz. Juhás Ján si zriadil popri starej píle aj novú sušičku. Gonos Drahoslav na Salaši č. 3 si otvoril prevádzku na výrobu drevených výrobkov. Obecnému úradu v tomto roku vyhotovil nové dvere aj okná.

Pán Milan Ševc, ktorý riadil v Radome urbariát, už túto funkciu nemohol vykonávať. Zastupiteľstvo asi po 8mom zvolaní schôdze na zvolenie nového šéfa urbariátu schvaľovala jedinú žiadosť na toto miesto. Žiadosť si podal Kačmár Tomáš, sľúbil že dá urbariát dohromady. Zastupiteľstvo mu teda dalo šancu.

Kultúra:                              Obec bola požiadaná o malú finančnú čiastku na vydanie knihy o Bosákovi, rodákovi z Okrúhleho, ktorý v Radome navštevoval školu a dal opraviť Radomský kostol. V tomto roku pozval starosta obce známu skupinu PUĽS – výťažok z predstavenia sa použil na Radomský oltár. Obecná knižnica je naďalej zatvorená. Do obce každý piatok dochádza Bibliobus (poplatok za Bibliobus z Obecného úradu je 5 200Sk)

Školstvo:                             

 • riaditeľka ZŠ – Pavlišinová Helena
 • učiteľka – Surmová Mária
 • upratovačka – Husárová Anna

Učiteľka Kačurová Angela našla prácu v blízkosti svojho bydliska- Na jej miesto si podala žiadosť učiteľka Materskej školy Surmová Mária. V tomto roku vedie 2. – 4. ročník ZŠ. ZŠ v tomto roku navštevuje 21 žiakov.

Aj v Materskej škole nastali zmeny. Po odchode učiteľky Surmovej, školstvo Svidník dosadilo do Materskej školy učiteľku z Mestiska – Gazdičovú Ingu.

 • riaditeľka MŠ – Janíková Helena
 • učiteľka – Gazdičová Inga
 • kuchárka – Varjanová Mária

MŠ navštevuje 15 detí.

Ako každý rok aj v tomto roku sa konali 14.12.199

 oslavy Mikuláša v kinosále Obecného úradu. Po vystúpení deti zo Základnej a Materskej školy dostali od Mikuláša pekné sladké darčeky. Starosta navrhol vyčleniť malú finančnú čiastku na darčeky pre deti. Pani Mária Surmová, poslankyňa Obecného zastupiteľstva navrhla, aby 4 000Sk bolo použité na školské potreby. Obecné zastupiteľstvo schválilo starostovi zakúpiť novú šmýkačku pre Materskej škole. Pán Macko Michal v tomto roku znovu vymaľoval priestory pod Materskou školou.

Cirkevný život:                   farár –Andrej Palša. V máji tohto roku prechádzala cez našu obec Putovná socha Panny Márie. Putovala od Mestiska do Šandala za sprievodu kresťanov. Starosta informoval občanov, že ak budú poukázané financie z Okresného úradu 150 000SK, má potrebné tlačivá na úhradu do ČR ana podanie žiadosti na PRO Slovakia. Pokračuje zbierka občanov na Radomský oltár. Peniaze v tomto roku od občanov preberali: Zelonkayová Daniela, Pavlišinová Magdaléna (iba na potvrdenky), Pavlišin Ľubomír, Palša Andrej, Polončák Jozef, Matkobiš Peter. Farár vyhlásil v kostole zbierku na kostol (elektrina, údržba). Každý občan má dať 50Sk mesačne na kostol. V kostole visí tabuľka, kde sa uvedené čiastky zapisujú. Peniaze vyberá Polončák Jozef, Matkobiš Peter. Najvyššiu čiastku v tomto roku venoval na kostol Juhás Ján 5000Sk.

Politické strany: HZDS – Dančišin J8n

Telovýchova a šport:          Miestne TJ Radoma v tomto roku značne postúpilo vo futbale. Mládež hraje cez zimu stolný tenis v herni pod MŠ a ženy od 20 do 35 rokov chodia si v zime zacvičiť kalanetiku.

Mimoriadne udalosti:        

narodené deti: Lipák Matúš Hr. 41, Lukáčová Diana 70, Matkobišová Miriama 76, Munka Marek 116, Topor Dominik Hr. 18, Trapl Jakub 106

Počasie a jeho osobitosti:   20.7.1997 sa na Východnom Slovensku strhla mimoriadne silná búrka, krupobitie. V obci Jarovnice pri Prešove strhla so sebou cigánske chatrče a utopilo sa 36 cigánov. V celom okolí Prešova, najmä v blízkosti potoka Svinka zaplavilo občanom záhrady, pivnice, narobila veľmi veľa škody. V našej obci sa strhla búrka o 15:30 hod. a trvala do 16:20 hod. Ihrisko bolo zaplavené až po most. Na Salaši sa dôsledkom krupobitia zaniesol potok. Koncom roka sme za 2 dni sledovali prelet kométy.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár