•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky a volebného obvodu pre voľby 2022

 15.07.2022

Oznam

Termín konania volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím číslo 209/2022 Z.z. Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 29.10.2022.


Volebný obvod: V obci Radoma je volebný obvod: 1
Volebná miestnosť: Kinosála Obecného úradu Radoma
Počet poslancov: Obecné zastupiteľstvo v Radome na zasadnutí obecného zastupiteľstva určilo v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Radoma na 5 poslancov.

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Starostka obce Radoma vymenovala za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a pre Voľby orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29.10.2022:
Meno, priezvisko, titul: Patrícia Juhasiková Tel. č.: 054/7881057 email: obecnyuradradoma@gmail.com

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie preberá:
- kandidátne listiny na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
- kandidátne listiny sa preberajú do 30.08.2022 do 24.00 hod.
E - mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je: obecnyuradradoma@gmail.com.

V Radome dňa 15.7.2022

Daniela Zelonkayová
      starostka obce


1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár