•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktuality

POZVÁNKA: Na zasadnutie Pozemkového spoločenstva DIEL urbárska spoločnosť Radoma (8.12.2018) + Záznam o kontrole (30.4.2018)

 10.11.2018

Pozemkové spoločenstvo DIEL urbárska spoločnosť Radoma

                                                                            V Radome dňa 09.11.2018

P O Z V Á N K A

Na zasadnutie Pozemkového spoločenstva DIEL urbárska spoločnosť Radoma, ktoré sa uskutoční dňa

8.12.2018 (sobota) o 14.00 hod.

v kultúrnom dome v Radome

Program:

 1. Zahájenie
 2. Správa o hospodárení za roky 2015-2018
 3. Návrh na rozdelenie zisku medzi podielnikov
 4. Diskusia
 5. Vyplatenie podielov zo zisku prítomným podielnikom
 6. Záver

V prípade, že niektorý zo známych podielnikov je nebohý a nebola

uskutočnená zmena v zozname podielnikov vedenom Pozemkovým spoločenstvom DIEL urbárska spoločnosť Radoma,  bude možné vyplatiť podiel zo zisku pozostalým iba po predložení  originálu Rozhodnutia o dedičstve k nahliadnutiu a kópie toho istého rozhodnutia, ktorá bude založená do zoznamu podielnikov /časti, ktoré nepojednávajú o pozemkoch v spoločenstve je možné začierniť, prípadne ani nedokladovať/. Či bude možné vyplatiť podiel zo zisku na základe plnej moci iným osobám bude oznámené neskôr.

          Do 20.11.2018 bude na stránke obce taktiež zverejnený zoznam podielnikov s výškou podielu.

Predbežne: Prerozdelí sa cca. 18-20tis. €.

Za základ výpočtu sa berie 100€ na 1ha pozemkov za celé obdobie fungovania terajšieho výboru spoločenstva . K tejto sume bude pripočítaná čiastka 10€/ha ročne pre tých podielnikov, ktorí v danom roku neodoberali drevnú hmotu.

S pozdravom

  František Demjanovič                                      Ing. Ľubomír Pavlišin

  predseda spoločenstva                                      podpredseda spoločenstva+ Odkaz: Záznam o kontrole (30.4.2018)

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár